informacja medyczna | informacja medyczna | informacja motoryzacyjna | informacja budowlana | windykacja | praca | sprzedam | sprzedam
zarejestruj się |
zaloguj się
medyczne: informacja medyczna lekarz stomatolog weterynarz ogłoszenia zwierzęta klinika badanie sanatorium lekarze zdrowie lekarz
prawnicze: prawnik prawnicy windykacja komisariat ochroniarze sąd rejonowy sąd okręgowy sąd apelacyjny urząd miejski komornicy odsetki ustawowe odsetki podatkowe
budowlane: informacja budowlana ranking fachowców fachowiec działki budowlane
motoryzacyjne: informacja motoryzacyjna ranking mechaników pomoc drogowa holowanie
ogłoszeniowe: sprzedam praca baza adresowa platforma handlowa kwiaty na telefon wrocław centrum ogłoszeń prasowych
wybierz kategorię
 

NOWAKOWSKI

moje ogłoszenia
Odwiedziny strony: 62985
Reklama
Nazwa:
NOWAKOWSKI
Adres:
Skłodowskiej 1
13-200 Stare Babice , mazowieckie
Telefon:
---
---
www:
e-mail:
---
Kontakt:
Napisz do nas - czekamy na Twój kontakt 24h
godziny pracy ... zobacz ...
sprawdź inne formy kontaktu ... zobacz ...
rejestracja telefoniczna ... zobacz ...
rejestracja internetowa ... zobacz ...
kliknij tutaj ...
Osób na stronie: 2
| Popularność:
0.1 | Ocena:
4.1 (głosów 190)

Opinie o mnie

Wartość opinii:
4.1
Pozytywnych:
140  
Neutralnych:
18  
Negatywnych:
32  
Łącznie:
190  

Dodaj opinię

Pokaż opinie:              
Opinia: Neutralna
Autor: 65567892922 404348
ؤٔثؽز هنٖ اًِّوٌخ ـٌٝوح ظلًا تػل ؤْذوىٓز اًِعرِػبد اًؽلًصخ. ذىاظه اًّػىة اآلْ هنٖ اًِّوٌخ اًٍِرِوح. وذػبٍٓ اًِعرِػبد اًػلًل ُٕ واآلشبه اًثبًؿخ اًِروذثخ غٌٌهب . وًّ ذٔعؾ تػل فٍ ؼٌهب ؼالً ٓهبئٌّ كًِلواٌّٜب . وًللَ اًوربة األـٙو اًؽٍ أًهبئٍ ًِّوٌخ ؤكاح اًؽوّ. ب و بْ هبفخ األٓنِخ اًٌٍبٌٌخ فٍ اًػبًّاآلْ هٍ ٓرٌعخ ٔواع ؤكواد اًؽوّغٌى اًٌٍٝخ ٔواغًب ًٌٌٌِب ؤو ٌٍُؽًبهٕواعاًٝثلبد ؤو اًٝىائف ؤو اًلثبئٍ ؤو األؼياة ؤو األفواك ، و ٓرٌعره كائًِب فىى ؤكاح ؼوّ: فوك ؤو ظِبغخ ؤو ؼية ؤو ٜثلخ ... وهيًِخ اًّػج ، ؤي هيًِخ اًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ. بْ إًواع اًٌٍبٌٍ اًني ًٍفو غٕ فىى ُوِؾ ُب تٍٔثخ % 51ُ صال ُٕ ُعِىع ؤٔىاد أًبـثٌٕ ذوىْ ٓرٌعره ؤكاح ؼوّ كهربذىهًخ وًوٕ فٍ شىة كًِلواٍٜ ُيًف، ؼٌض بْ 49 ُٕ %أًبـثٌٕ ذؽوِهّ ؤكاح ؼوّ ًّ ًٔرفثىهب ، تٍ فو٘ز غٌٌهّ ، وذٌى هٍ اًلهربذىهًخ.وكل ًٍفو هنا إًواع اًٌٍبٌٍ غٕ فىى ؤكاح ؼوّ ال ذِصٍ بالاألكٌٌخ ، ومًى غٔلُب ذرىىع ؤٔىاد أًبـثٌٕغٌى ُعِىغخ ُوِؽًٌٕٔبيؤؼلهّغلكًا ؤهثو ُٕ األٔىاد تبًٍٔثخ ًوٍ واؼل ُٔهّ غٌى ؼلح، وًوٕ بما ظِػز األٔىاد اًرٍ ٓبًهب اًنًٕ ؤكٍ ُٔهّ ؤٔثؽز ؤؾٌثٌخ ٌبؼلخ، وُؼ هنا ًٔعؾ ٔبؼج األٔىاد األكٍ ، وًػرثو ٓعبؼه ِوغًٌب وكًِلواًٌٜب !. وفٍ اًىاكؼ ذلىَ كهربذىهًخ فٍ شىة كًِلواٌٜخ ىائفخ. هنٖ هٍ ؼلٌلخ أًنّاًٌٍبٌٌخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّاًٌىَ، واًرٍ ًثلو وا٘ؽًب ذيًٌفهب ًٌلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ، وؤٓهب ؤٓنِخ كهربذىهًخ. ٌخ ًّ اًِعبًَ أًٌِّبت اًِعبًَ أًٌبتٌخ هٍ اًػِىك اًفلوي ًٌلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًؽلًصخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ .واًِعٌَ أًٌبتٍ ذِصٌٍ ـبكع ًٌّػج ، وأًنّ أًٌبتٌخ ؼٍ ذٌفٌلٍ ًِّوٍ اًلًِلواٌٜخ . اًِعٌَأًٌبتٍ ًلىَؤٌبًٌب ٌٓبتخغٕاًّػج ، وهنا األٌبًماذهؾٌو كًِلواٍٜ ؛ ألْ اًلًِلواٌٜخ ذػٍٔ ٌٌٝخ اًّػج ال ٌٌٝخ ٓبئثخ غٔه ... وُعوك وظىك ُعٌَ ٌٓبتٍ ُػٔبٖ ؾٌبة اًّػج ، واًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ ال ذلىَ بال تىظىك اًّػج ٓفٍه ال تىظىك ٓىاة غٔه . ؤٔثؽز اًِعبًَأًٌبتٌخ ؼبظيًا ِوغًٌب تٌٕاًّػىة وُِبهٌخ اًٌٍٝخ ، ؼٌض غيًز اًعِبهٌو غٕ ُِبهٌخ اًٌٍبٌخ ، واؼروود اًٌٍبكح ًٔفٍهب ٌٓبتخ غٔهب .. وًّ ًثم ًٌّػىة بال مًى اًِنهو اًيائف ًٌلًِلواٌٜخ اًِرِصٍ فٍ اًىكىف فٍ ٔفىف ٜىًٌخ ًى٘ؼ ؤوهاق اًرٕىًز فٍ ٔٔبكًم االٓرفبتبد . وًوٍ ٓػوي اًِعٌَ أًٌبتٍ ًرنهو ؼلٌلره ، غٌٌٔب ؤْ ٓثؽض ُٕ ؤًٕ ًإذٍ هنا اًِعٌَ ... فهى بُب ُٔرفج ُٕ ـالي كوائو آرفبتٌخ ، ؤو ُٕ ـالي ؼية ؤو ائرالف ؤؼياة وبُب تبًرػٌٌٕ . وهٍ هنٖ اًٝوق ًٌٍز تٝوق كًِلواٌٜخ ، بم بْ ذلٌٍّ اًٍوبْ بًى كوائو آرفبتٌخ ًػٍٔ ؤْ اًػٙى أًٌبتٍ اًىاؼل ًٔىة غٕ آالف ؤو ُئبد اآلالف ؤو اًِالًٌٕ ُٕ اًّػج ؼٍج غلك اًٍوبْ . وًػٍٔ ؤْ أًبئج ال ذوتٝه ؤًخ ٌٔخ ذٔنٌٌِخ ِػثٌخ تبًٔبـثٌٕ بم ًػرثو ٓبئثًبغٕهٍ اًّػج هثلٌخ أًىاة. هنا ُب ذلرٙـٌه اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح ... وُٕ هٔب ذٔفٍٕ اًعِبهٌو ٓهبئًٌبغٕأًبئج ، ؤًفٍٕ أًبئج ٓهبئًٌبغٕاًعِبهٌو ، وتِعوك ؼٕىًه غٌى ؤٔىاذهب ًٕثؾ هى اًِؽروو ًٌٍبكذهب وأًبئج غٔهب فٍ ذٕوًف ؤُىههب .. وهونا ٓوي ؤْ اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ اآلْ ذفٌؼ اًللاٌخ واًؽٕبٓخ غٌى غٙى اًِعٌَ أًٌبتٍ تٌِٔب ال ذلو مًى تبًٍٔثخ ألفواك اًّػج ، وُػٔى هنا ؤْ اًِعبًَ أًٌبتٌخ ؤٔثؽز ؤكاح ًٌٍج اًٌٍٝخ اًّػثٌخ واؼروبههب ًٔفٍهب ، وؤٔثؾ ُٕ ؼم اًّػىة اًٌىَ ؤْ ذوبفؾ ُٕ ـالي اًصىهح اًّػثٌخ ُٕ ؤظٍ ذؽٌّٝ ؤكواد اؼروبه اًلًِلواٌٜخ واًٌٍبكح اًٍبًثخ إلهاكح اًعِبهٌو اًٍِِبح اًِعبًَ أًٌبتٌخ ، وؤْ ذػٌٕ ٔوـرهب اًِلوًخ اًِرِصٌخ فٍ اًِثلؤ اًعلًل ال ٌٓبتخ غٕ اًّػج. ؤُب بما آثصم اًِعٌَ أًٌبتٍ غٕ ؼية ٓرٌعخ فىىٖ فٍ االٓرفبتبد فهى فٍ هنٖ اًؽبًخ ُعٌَ اًؽية وًٌَ ُعٌَ اًّػج ، فهى ُِصٍ ًٌؽية وًٌـَ ُِصالً ًٌّػج. واًٌٍٝخ اًرٔفٌنًخ اًرٍ ًػٌٔهب اًِعٌَ أًٌبتٍ هٍ ٌٌٝخ اًؽية اًفبئي وًٌٍز ٌٌٝخ اًّػج . وهنًى تبًٍٔثخ ًٌِعٌَ أًٌبتـٍ اًنئًبيهٍ ؼية غلكًا ُٕ ُلبغلٖ ، فإٔؽبة ذٌى اًِلبغل هّ ُِصٌىْ ًؽيتهّ وًٌٍىا ًٌّػج، واًٌٍٝخ اًرٍ ًلٌِهب هنا االئرالف هٍ ٌٌٝخ ذٌى األؼياة اًِاذٌفخ وًٌٍز ٌٌٝخ اًّػج. بْ اًّػج فٍ ُصٍ هنٖ األٓنِخ هى اًفوًٍخ اًِرٕبهع غٌٌهب ، وهى اًني ذٍرؿفٌه وذٍرؿٌه هنٖ األكواد اًٌٍبٌٌخ اًِرٕبهغخ غٌى اًٌٍٝخ ًرٔريع ُٔه األٔىاد وهى واكف فٍ ٔفىف ُٔرنِخ ٔبُرخ ذرؽون هبًٍِثؽخ ًرٌلـى تإوهاكهب فٍ ٔٔبكًم االكرواع تٔفَ اًوٌفٌخ اًرٍ ذٌلى تهـب ؤوهاق ؤــوي فٍ ٔٔبكًم اًلِبُخ..هنٖ هٍ اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ هٌه ٌىاء أًنّ ماد اًؽية اًىاؼل ؤو ماد اًؽيتٌٕ ؤو ماد األؼياة اًِرػلكح ، ؤو اًرٍ تلوْ ؤؼياة. وهونا ًرٙؾ ؤْ اًرِصٌٍ ذلظٌٍ. ؤُب اًِعبًَ اًرٍ ذلبَ ٓرٌعخ اًرػٌٌٕ و اًىهاشخ فال ذلـٍ ذؽز ؤي ُنهو ًٌلًِلواٌٜخ. و ؼٌض بْ ٓنبَ االٓرفبتبد ًٌِعبًَ أًٌبتٌخ ًلىَ غٌى اًلغبًخ ًوٍج األٔىاد ، بمْ فهى ٓنبُلًِبؾىظٍ تِػٔى اًوٌِخ ،وؤْ األٔىاد ًِوٕ ِوائهب وًِوٕ اًرالغج تهب... وؤْاًفلواء ال ًٍرٌٝػىْ ـىٗ ُػبهن االٓرفبتبد اًرٍ ًٔعؾ فٌهب األؾٌٔبء كائِب ... وفلٞ .! بْ ٓنوًخ اًرِصٌٍ أًٌبتٍ ٓبكي تهب اًفالٌفخ واًِفوووْ واًوربة غٔلُب هبٓز اًّػىة ذٍبق هبًلٌٝؼ تىاٌٝخ اًٌِىن واًٍالٌٜٕ واًفبذؽٌٕ وهٍ ال ذلهي ... وهبْ ؤكٕى ُب ذِٝؼ فٌه اًّػىة فٍ ذٌى اًػٕىه هى ؤْ ًوىْ ًهب ُِصٍ ًٔىة غٔهب ُؼ ؤوًئى اًؽوبَ اًنًٕ هبٓىا ًوفٙىْ مًى ، وًهناهبفؽز اًّػىة ُوًوًا وٜىً ًالًرؽلم مًى اًِِٝؼ ! بمْ ال ًػلٍ اآلْ تػل آرٕبه غٕو اًعِهىهًبد وتلاًخ غٕو اًعِبهٌو ؤْ ذوىْ اًلًِلواٌٜخ هٍ اًؽٕىي غٌى ُعِىغخ كٌٌٌخ ُٕ أًىاة ًٌِصٌىا اًعِبهٌو اًؿفٌوح. بٓهب ٓنوًخ تبًٌخ و�
Rozpocznij dyskusję Zgadzam się ( 0 )     Nie zgadzam się ( 0 )   zgłoś nadużycie
Opinia: Neutralna
Autor: 56887655222 404333
ؤٔثؽز هنٖ اًِّوٌخ ـٌٝوح ظلًا تػل ؤْذوىٓز اًِعرِػبد اًؽلًصخ. ذىاظه اًّػىة اآلْ هنٖ اًِّوٌخ اًٍِرِوح. وذػبٍٓ اًِعرِػبد اًػلًل ُٕ واآلشبه اًثبًؿخ اًِروذثخ غٌٌهب . وًّ ذٔعؾ تػل فٍ ؼٌهب ؼالً ٓهبئٌّ كًِلواٌّٜب . وًللَ اًوربة األـٙو اًؽٍ أًهبئٍ ًِّوٌخ ؤكاح اًؽوّ. ب و بْ هبفخ األٓنِخ اًٌٍبٌٌخ فٍ اًػبًّاآلْ هٍ ٓرٌعخ ٔواع ؤكواد اًؽوّغٌى اًٌٍٝخ ٔواغًب ًٌٌٌِب ؤو ٌٍُؽًبهٕواعاًٝثلبد ؤو اًٝىائف ؤو اًلثبئٍ ؤو األؼياة ؤو األفواك ، و ٓرٌعره كائًِب فىى ؤكاح ؼوّ: فوك ؤو ظِبغخ ؤو ؼية ؤو ٜثلخ ... وهيًِخ اًّػج ، ؤي هيًِخ اًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ. بْ إًواع اًٌٍبٌٍ اًني ًٍفو غٕ فىى ُوِؾ ُب تٍٔثخ % 51ُ صال ُٕ ُعِىع ؤٔىاد أًبـثٌٕ ذوىْ ٓرٌعره ؤكاح ؼوّ كهربذىهًخ وًوٕ فٍ شىة كًِلواٍٜ ُيًف، ؼٌض بْ 49 ُٕ %أًبـثٌٕ ذؽوِهّ ؤكاح ؼوّ ًّ ًٔرفثىهب ، تٍ فو٘ز غٌٌهّ ، وذٌى هٍ اًلهربذىهًخ.وكل ًٍفو هنا إًواع اًٌٍبٌٍ غٕ فىى ؤكاح ؼوّ ال ذِصٍ بالاألكٌٌخ ، ومًى غٔلُب ذرىىع ؤٔىاد أًبـثٌٕغٌى ُعِىغخ ُوِؽًٌٕٔبيؤؼلهّغلكًا ؤهثو ُٕ األٔىاد تبًٍٔثخ ًوٍ واؼل ُٔهّ غٌى ؼلح، وًوٕ بما ظِػز األٔىاد اًرٍ ٓبًهب اًنًٕ ؤكٍ ُٔهّ ؤٔثؽز ؤؾٌثٌخ ٌبؼلخ، وُؼ هنا ًٔعؾ ٔبؼج األٔىاد األكٍ ، وًػرثو ٓعبؼه ِوغًٌب وكًِلواًٌٜب !. وفٍ اًىاكؼ ذلىَ كهربذىهًخ فٍ شىة كًِلواٌٜخ ىائفخ. هنٖ هٍ ؼلٌلخ أًنّاًٌٍبٌٌخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّاًٌىَ، واًرٍ ًثلو وا٘ؽًب ذيًٌفهب ًٌلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ، وؤٓهب ؤٓنِخ كهربذىهًخ. ٌخ ًّ اًِعبًَ أًٌِّبت اًِعبًَ أًٌبتٌخ هٍ اًػِىك اًفلوي ًٌلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًؽلًصخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ .واًِعٌَ أًٌبتٍ ذِصٌٍ ـبكع ًٌّػج ، وأًنّ أًٌبتٌخ ؼٍ ذٌفٌلٍ ًِّوٍ اًلًِلواٌٜخ . اًِعٌَأًٌبتٍ ًلىَؤٌبًٌب ٌٓبتخغٕاًّػج ، وهنا األٌبًماذهؾٌو كًِلواٍٜ ؛ ألْ اًلًِلواٌٜخ ذػٍٔ ٌٌٝخ اًّػج ال ٌٌٝخ ٓبئثخ غٔه ... وُعوك وظىك ُعٌَ ٌٓبتٍ ُػٔبٖ ؾٌبة اًّػج ، واًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ ال ذلىَ بال تىظىك اًّػج ٓفٍه ال تىظىك ٓىاة غٔه . ؤٔثؽز اًِعبًَأًٌبتٌخ ؼبظيًا ِوغًٌب تٌٕاًّػىة وُِبهٌخ اًٌٍٝخ ، ؼٌض غيًز اًعِبهٌو غٕ ُِبهٌخ اًٌٍبٌخ ، واؼروود اًٌٍبكح ًٔفٍهب ٌٓبتخ غٔهب .. وًّ ًثم ًٌّػىة بال مًى اًِنهو اًيائف ًٌلًِلواٌٜخ اًِرِصٍ فٍ اًىكىف فٍ ٔفىف ٜىًٌخ ًى٘ؼ ؤوهاق اًرٕىًز فٍ ٔٔبكًم االٓرفبتبد . وًوٍ ٓػوي اًِعٌَ أًٌبتٍ ًرنهو ؼلٌلره ، غٌٌٔب ؤْ ٓثؽض ُٕ ؤًٕ ًإذٍ هنا اًِعٌَ ... فهى بُب ُٔرفج ُٕ ـالي كوائو آرفبتٌخ ، ؤو ُٕ ـالي ؼية ؤو ائرالف ؤؼياة وبُب تبًرػٌٌٕ . وهٍ هنٖ اًٝوق ًٌٍز تٝوق كًِلواٌٜخ ، بم بْ ذلٌٍّ اًٍوبْ بًى كوائو آرفبتٌخ ًػٍٔ ؤْ اًػٙى أًٌبتٍ اًىاؼل ًٔىة غٕ آالف ؤو ُئبد اآلالف ؤو اًِالًٌٕ ُٕ اًّػج ؼٍج غلك اًٍوبْ . وًػٍٔ ؤْ أًبئج ال ذوتٝه ؤًخ ٌٔخ ذٔنٌٌِخ ِػثٌخ تبًٔبـثٌٕ بم ًػرثو ٓبئثًبغٕهٍ اًّػج هثلٌخ أًىاة. هنا ُب ذلرٙـٌه اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح ... وُٕ هٔب ذٔفٍٕ اًعِبهٌو ٓهبئًٌبغٕأًبئج ، ؤًفٍٕ أًبئج ٓهبئًٌبغٕاًعِبهٌو ، وتِعوك ؼٕىًه غٌى ؤٔىاذهب ًٕثؾ هى اًِؽروو ًٌٍبكذهب وأًبئج غٔهب فٍ ذٕوًف ؤُىههب .. وهونا ٓوي ؤْ اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ اآلْ ذفٌؼ اًللاٌخ واًؽٕبٓخ غٌى غٙى اًِعٌَ أًٌبتٍ تٌِٔب ال ذلو مًى تبًٍٔثخ ألفواك اًّػج ، وُػٔى هنا ؤْ اًِعبًَ أًٌبتٌخ ؤٔثؽز ؤكاح ًٌٍج اًٌٍٝخ اًّػثٌخ واؼروبههب ًٔفٍهب ، وؤٔثؾ ُٕ ؼم اًّػىة اًٌىَ ؤْ ذوبفؾ ُٕ ـالي اًصىهح اًّػثٌخ ُٕ ؤظٍ ذؽٌّٝ ؤكواد اؼروبه اًلًِلواٌٜخ واًٌٍبكح اًٍبًثخ إلهاكح اًعِبهٌو اًٍِِبح اًِعبًَ أًٌبتٌخ ، وؤْ ذػٌٕ ٔوـرهب اًِلوًخ اًِرِصٌخ فٍ اًِثلؤ اًعلًل ال ٌٓبتخ غٕ اًّػج. ؤُب بما آثصم اًِعٌَ أًٌبتٍ غٕ ؼية ٓرٌعخ فىىٖ فٍ االٓرفبتبد فهى فٍ هنٖ اًؽبًخ ُعٌَ اًؽية وًٌَ ُعٌَ اًّػج ، فهى ُِصٍ ًٌؽية وًٌـَ ُِصالً ًٌّػج. واًٌٍٝخ اًرٔفٌنًخ اًرٍ ًػٌٔهب اًِعٌَ أًٌبتٍ هٍ ٌٌٝخ اًؽية اًفبئي وًٌٍز ٌٌٝخ اًّػج . وهنًى تبًٍٔثخ ًٌِعٌَ أًٌبتـٍ اًنئًبيهٍ ؼية غلكًا ُٕ ُلبغلٖ ، فإٔؽبة ذٌى اًِلبغل هّ ُِصٌىْ ًؽيتهّ وًٌٍىا ًٌّػج، واًٌٍٝخ اًرٍ ًلٌِهب هنا االئرالف هٍ ٌٌٝخ ذٌى األؼياة اًِاذٌفخ وًٌٍز ٌٌٝخ اًّػج. بْ اًّػج فٍ ُصٍ هنٖ األٓنِخ هى اًفوًٍخ اًِرٕبهع غٌٌهب ، وهى اًني ذٍرؿفٌه وذٍرؿٌه هنٖ األكواد اًٌٍبٌٌخ اًِرٕبهغخ غٌى اًٌٍٝخ ًرٔريع ُٔه األٔىاد وهى واكف فٍ ٔفىف ُٔرنِخ ٔبُرخ ذرؽون هبًٍِثؽخ ًرٌلـى تإوهاكهب فٍ ٔٔبكًم االكرواع تٔفَ اًوٌفٌخ اًرٍ ذٌلى تهـب ؤوهاق ؤــوي فٍ ٔٔبكًم اًلِبُخ..هنٖ هٍ اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ هٌه ٌىاء أًنّ ماد اًؽية اًىاؼل ؤو ماد اًؽيتٌٕ ؤو ماد األؼياة اًِرػلكح ، ؤو اًرٍ تلوْ ؤؼياة. وهونا ًرٙؾ ؤْ اًرِصٌٍ ذلظٌٍ. ؤُب اًِعبًَ اًرٍ ذلبَ ٓرٌعخ اًرػٌٌٕ و اًىهاشخ فال ذلـٍ ذؽز ؤي ُنهو ًٌلًِلواٌٜخ. و ؼٌض بْ ٓنبَ االٓرفبتبد ًٌِعبًَ أًٌبتٌخ ًلىَ غٌى اًلغبًخ ًوٍج األٔىاد ، بمْ فهى ٓنبُلًِبؾىظٍ تِػٔى اًوٌِخ ،وؤْ األٔىاد ًِوٕ ِوائهب وًِوٕ اًرالغج تهب... وؤْاًفلواء ال ًٍرٌٝػىْ ـىٗ ُػبهن االٓرفبتبد اًرٍ ًٔعؾ فٌهب األؾٌٔبء كائِب ... وفلٞ .! بْ ٓنوًخ اًرِصٌٍ أًٌبتٍ ٓبكي تهب اًفالٌفخ واًِفوووْ واًوربة غٔلُب هبٓز اًّػىة ذٍبق هبًلٌٝؼ تىاٌٝخ اًٌِىن واًٍالٌٜٕ واًفبذؽٌٕ وهٍ ال ذلهي ... وهبْ ؤكٕى ُب ذِٝؼ فٌه اًّػىة فٍ ذٌى اًػٕىه هى ؤْ ًوىْ ًهب ُِصٍ ًٔىة غٔهب ُؼ ؤوًئى اًؽوبَ اًنًٕ هبٓىا ًوفٙىْ مًى ، وًهناهبفؽز اًّػىة ُوًوًا وٜىً ًالًرؽلم مًى اًِِٝؼ ! بمْ ال ًػلٍ اآلْ تػل آرٕبه غٕو اًعِهىهًبد وتلاًخ غٕو اًعِبهٌو ؤْ ذوىْ اًلًِلواٌٜخ هٍ اًؽٕىي غٌى ُعِىغخ كٌٌٌخ ُٕ أًىاة ًٌِصٌىا اًعِبهٌو اًؿفٌوح. بٓهب ٓنوًخ تبًٌخ و�
Rozpocznij dyskusję Zgadzam się ( 0 )     Nie zgadzam się ( 0 )   zgłoś nadużycie
Opinia: Neutralna
Autor: 665435882882 404295
ؤٔثؽز هنٖ اًِّوٌخ ـٌٝوح ظلًا تػل ؤْذوىٓز اًِعرِػبد اًؽلًصخ. ذىاظه اًّػىة اآلْ هنٖ اًِّوٌخ اًٍِرِوح. وذػبٍٓ اًِعرِػبد اًػلًل ُٕ واآلشبه اًثبًؿخ اًِروذثخ غٌٌهب . وًّ ذٔعؾ تػل فٍ ؼٌهب ؼالً ٓهبئٌّ كًِلواٌّٜب . وًللَ اًوربة األـٙو اًؽٍ أًهبئٍ ًِّوٌخ ؤكاح اًؽوّ. ب و بْ هبفخ األٓنِخ اًٌٍبٌٌخ فٍ اًػبًّاآلْ هٍ ٓرٌعخ ٔواع ؤكواد اًؽوّغٌى اًٌٍٝخ ٔواغًب ًٌٌٌِب ؤو ٌٍُؽًبهٕواعاًٝثلبد ؤو اًٝىائف ؤو اًلثبئٍ ؤو األؼياة ؤو األفواك ، و ٓرٌعره كائًِب فىى ؤكاح ؼوّ: فوك ؤو ظِبغخ ؤو ؼية ؤو ٜثلخ ... وهيًِخ اًّػج ، ؤي هيًِخ اًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ. بْ إًواع اًٌٍبٌٍ اًني ًٍفو غٕ فىى ُوِؾ ُب تٍٔثخ % 51ُ صال ُٕ ُعِىع ؤٔىاد أًبـثٌٕ ذوىْ ٓرٌعره ؤكاح ؼوّ كهربذىهًخ وًوٕ فٍ شىة كًِلواٍٜ ُيًف، ؼٌض بْ 49 ُٕ %أًبـثٌٕ ذؽوِهّ ؤكاح ؼوّ ًّ ًٔرفثىهب ، تٍ فو٘ز غٌٌهّ ، وذٌى هٍ اًلهربذىهًخ.وكل ًٍفو هنا إًواع اًٌٍبٌٍ غٕ فىى ؤكاح ؼوّ ال ذِصٍ بالاألكٌٌخ ، ومًى غٔلُب ذرىىع ؤٔىاد أًبـثٌٕغٌى ُعِىغخ ُوِؽًٌٕٔبيؤؼلهّغلكًا ؤهثو ُٕ األٔىاد تبًٍٔثخ ًوٍ واؼل ُٔهّ غٌى ؼلح، وًوٕ بما ظِػز األٔىاد اًرٍ ٓبًهب اًنًٕ ؤكٍ ُٔهّ ؤٔثؽز ؤؾٌثٌخ ٌبؼلخ، وُؼ هنا ًٔعؾ ٔبؼج األٔىاد األكٍ ، وًػرثو ٓعبؼه ِوغًٌب وكًِلواًٌٜب !. وفٍ اًىاكؼ ذلىَ كهربذىهًخ فٍ شىة كًِلواٌٜخ ىائفخ. هنٖ هٍ ؼلٌلخ أًنّاًٌٍبٌٌخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّاًٌىَ، واًرٍ ًثلو وا٘ؽًب ذيًٌفهب ًٌلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ، وؤٓهب ؤٓنِخ كهربذىهًخ. ٌخ ًّ اًِعبًَ أًٌِّبت اًِعبًَ أًٌبتٌخ هٍ اًػِىك اًفلوي ًٌلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًؽلًصخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ .واًِعٌَ أًٌبتٍ ذِصٌٍ ـبكع ًٌّػج ، وأًنّ أًٌبتٌخ ؼٍ ذٌفٌلٍ ًِّوٍ اًلًِلواٌٜخ . اًِعٌَأًٌبتٍ ًلىَؤٌبًٌب ٌٓبتخغٕاًّػج ، وهنا األٌبًماذهؾٌو كًِلواٍٜ ؛ ألْ اًلًِلواٌٜخ ذػٍٔ ٌٌٝخ اًّػج ال ٌٌٝخ ٓبئثخ غٔه ... وُعوك وظىك ُعٌَ ٌٓبتٍ ُػٔبٖ ؾٌبة اًّػج ، واًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ ال ذلىَ بال تىظىك اًّػج ٓفٍه ال تىظىك ٓىاة غٔه . ؤٔثؽز اًِعبًَأًٌبتٌخ ؼبظيًا ِوغًٌب تٌٕاًّػىة وُِبهٌخ اًٌٍٝخ ، ؼٌض غيًز اًعِبهٌو غٕ ُِبهٌخ اًٌٍبٌخ ، واؼروود اًٌٍبكح ًٔفٍهب ٌٓبتخ غٔهب .. وًّ ًثم ًٌّػىة بال مًى اًِنهو اًيائف ًٌلًِلواٌٜخ اًِرِصٍ فٍ اًىكىف فٍ ٔفىف ٜىًٌخ ًى٘ؼ ؤوهاق اًرٕىًز فٍ ٔٔبكًم االٓرفبتبد . وًوٍ ٓػوي اًِعٌَ أًٌبتٍ ًرنهو ؼلٌلره ، غٌٌٔب ؤْ ٓثؽض ُٕ ؤًٕ ًإذٍ هنا اًِعٌَ ... فهى بُب ُٔرفج ُٕ ـالي كوائو آرفبتٌخ ، ؤو ُٕ ـالي ؼية ؤو ائرالف ؤؼياة وبُب تبًرػٌٌٕ . وهٍ هنٖ اًٝوق ًٌٍز تٝوق كًِلواٌٜخ ، بم بْ ذلٌٍّ اًٍوبْ بًى كوائو آرفبتٌخ ًػٍٔ ؤْ اًػٙى أًٌبتٍ اًىاؼل ًٔىة غٕ آالف ؤو ُئبد اآلالف ؤو اًِالًٌٕ ُٕ اًّػج ؼٍج غلك اًٍوبْ . وًػٍٔ ؤْ أًبئج ال ذوتٝه ؤًخ ٌٔخ ذٔنٌٌِخ ِػثٌخ تبًٔبـثٌٕ بم ًػرثو ٓبئثًبغٕهٍ اًّػج هثلٌخ أًىاة. هنا ُب ذلرٙـٌه اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح ... وُٕ هٔب ذٔفٍٕ اًعِبهٌو ٓهبئًٌبغٕأًبئج ، ؤًفٍٕ أًبئج ٓهبئًٌبغٕاًعِبهٌو ، وتِعوك ؼٕىًه غٌى ؤٔىاذهب ًٕثؾ هى اًِؽروو ًٌٍبكذهب وأًبئج غٔهب فٍ ذٕوًف ؤُىههب .. وهونا ٓوي ؤْ اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ اآلْ ذفٌؼ اًللاٌخ واًؽٕبٓخ غٌى غٙى اًِعٌَ أًٌبتٍ تٌِٔب ال ذلو مًى تبًٍٔثخ ألفواك اًّػج ، وُػٔى هنا ؤْ اًِعبًَ أًٌبتٌخ ؤٔثؽز ؤكاح ًٌٍج اًٌٍٝخ اًّػثٌخ واؼروبههب ًٔفٍهب ، وؤٔثؾ ُٕ ؼم اًّػىة اًٌىَ ؤْ ذوبفؾ ُٕ ـالي اًصىهح اًّػثٌخ ُٕ ؤظٍ ذؽٌّٝ ؤكواد اؼروبه اًلًِلواٌٜخ واًٌٍبكح اًٍبًثخ إلهاكح اًعِبهٌو اًٍِِبح اًِعبًَ أًٌبتٌخ ، وؤْ ذػٌٕ ٔوـرهب اًِلوًخ اًِرِصٌخ فٍ اًِثلؤ اًعلًل ال ٌٓبتخ غٕ اًّػج. ؤُب بما آثصم اًِعٌَ أًٌبتٍ غٕ ؼية ٓرٌعخ فىىٖ فٍ االٓرفبتبد فهى فٍ هنٖ اًؽبًخ ُعٌَ اًؽية وًٌَ ُعٌَ اًّػج ، فهى ُِصٍ ًٌؽية وًٌـَ ُِصالً ًٌّػج. واًٌٍٝخ اًرٔفٌنًخ اًرٍ ًػٌٔهب اًِعٌَ أًٌبتٍ هٍ ٌٌٝخ اًؽية اًفبئي وًٌٍز ٌٌٝخ اًّػج . وهنًى تبًٍٔثخ ًٌِعٌَ أًٌبتـٍ اًنئًبيهٍ ؼية غلكًا ُٕ ُلبغلٖ ، فإٔؽبة ذٌى اًِلبغل هّ ُِصٌىْ ًؽيتهّ وًٌٍىا ًٌّػج، واًٌٍٝخ اًرٍ ًلٌِهب هنا االئرالف هٍ ٌٌٝخ ذٌى األؼياة اًِاذٌفخ وًٌٍز ٌٌٝخ اًّػج. بْ اًّػج فٍ ُصٍ هنٖ األٓنِخ هى اًفوًٍخ اًِرٕبهع غٌٌهب ، وهى اًني ذٍرؿفٌه وذٍرؿٌه هنٖ األكواد اًٌٍبٌٌخ اًِرٕبهغخ غٌى اًٌٍٝخ ًرٔريع ُٔه األٔىاد وهى واكف فٍ ٔفىف ُٔرنِخ ٔبُرخ ذرؽون هبًٍِثؽخ ًرٌلـى تإوهاكهب فٍ ٔٔبكًم االكرواع تٔفَ اًوٌفٌخ اًرٍ ذٌلى تهـب ؤوهاق ؤــوي فٍ ٔٔبكًم اًلِبُخ..هنٖ هٍ اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ هٌه ٌىاء أًنّ ماد اًؽية اًىاؼل ؤو ماد اًؽيتٌٕ ؤو ماد األؼياة اًِرػلكح ، ؤو اًرٍ تلوْ ؤؼياة. وهونا ًرٙؾ ؤْ اًرِصٌٍ ذلظٌٍ. ؤُب اًِعبًَ اًرٍ ذلبَ ٓرٌعخ اًرػٌٌٕ و اًىهاشخ فال ذلـٍ ذؽز ؤي ُنهو ًٌلًِلواٌٜخ. و ؼٌض بْ ٓنبَ االٓرفبتبد ًٌِعبًَ أًٌبتٌخ ًلىَ غٌى اًلغبًخ ًوٍج األٔىاد ، بمْ فهى ٓنبُلًِبؾىظٍ تِػٔى اًوٌِخ ،وؤْ األٔىاد ًِوٕ ِوائهب وًِوٕ اًرالغج تهب... وؤْاًفلواء ال ًٍرٌٝػىْ ـىٗ ُػبهن االٓرفبتبد اًرٍ ًٔعؾ فٌهب األؾٌٔبء كائِب ... وفلٞ .! بْ ٓنوًخ اًرِصٌٍ أًٌبتٍ ٓبكي تهب اًفالٌفخ واًِفوووْ واًوربة غٔلُب هبٓز اًّػىة ذٍبق هبًلٌٝؼ تىاٌٝخ اًٌِىن واًٍالٌٜٕ واًفبذؽٌٕ وهٍ ال ذلهي ... وهبْ ؤكٕى ُب ذِٝؼ فٌه اًّػىة فٍ ذٌى اًػٕىه هى ؤْ ًوىْ ًهب ُِصٍ ًٔىة غٔهب ُؼ ؤوًئى اًؽوبَ اًنًٕ هبٓىا ًوفٙىْ مًى ، وًهناهبفؽز اًّػىة ُوًوًا وٜىً ًالًرؽلم مًى اًِِٝؼ ! بمْ ال ًػلٍ اآلْ تػل آرٕبه غٕو اًعِهىهًبد وتلاًخ غٕو اًعِبهٌو ؤْ ذوىْ اًلًِلواٌٜخ هٍ اًؽٕىي غٌى ُعِىغخ كٌٌٌخ ُٕ أًىاة ًٌِصٌىا اًعِبهٌو اًؿفٌوح. بٓهب ٓنوًخ تبًٌخ و�
Rozpocznij dyskusję Zgadzam się ( 0 )     Nie zgadzam się ( 0 )   zgłoś nadużycie
Opinia: Neutralna
Autor: 556882822 404269
ؤٔثؽز هنٖ اًِّوٌخ ـٌٝوح ظلًا تػل ؤْذوىٓز اًِعرِػبد اًؽلًصخ. ذىاظه اًّػىة اآلْ هنٖ اًِّوٌخ اًٍِرِوح. وذػبٍٓ اًِعرِػبد اًػلًل ُٕ واآلشبه اًثبًؿخ اًِروذثخ غٌٌهب . وًّ ذٔعؾ تػل فٍ ؼٌهب ؼالً ٓهبئٌّ كًِلواٌّٜب . وًللَ اًوربة األـٙو اًؽٍ أًهبئٍ ًِّوٌخ ؤكاح اًؽوّ. ب و بْ هبفخ األٓنِخ اًٌٍبٌٌخ فٍ اًػبًّاآلْ هٍ ٓرٌعخ ٔواع ؤكواد اًؽوّغٌى اًٌٍٝخ ٔواغًب ًٌٌٌِب ؤو ٌٍُؽًبهٕواعاًٝثلبد ؤو اًٝىائف ؤو اًلثبئٍ ؤو األؼياة ؤو األفواك ، و ٓرٌعره كائًِب فىى ؤكاح ؼوّ: فوك ؤو ظِبغخ ؤو ؼية ؤو ٜثلخ ... وهيًِخ اًّػج ، ؤي هيًِخ اًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ. بْ إًواع اًٌٍبٌٍ اًني ًٍفو غٕ فىى ُوِؾ ُب تٍٔثخ % 51ُ صال ُٕ ُعِىع ؤٔىاد أًبـثٌٕ ذوىْ ٓرٌعره ؤكاح ؼوّ كهربذىهًخ وًوٕ فٍ شىة كًِلواٍٜ ُيًف، ؼٌض بْ 49 ُٕ %أًبـثٌٕ ذؽوِهّ ؤكاح ؼوّ ًّ ًٔرفثىهب ، تٍ فو٘ز غٌٌهّ ، وذٌى هٍ اًلهربذىهًخ.وكل ًٍفو هنا إًواع اًٌٍبٌٍ غٕ فىى ؤكاح ؼوّ ال ذِصٍ بالاألكٌٌخ ، ومًى غٔلُب ذرىىع ؤٔىاد أًبـثٌٕغٌى ُعِىغخ ُوِؽًٌٕٔبيؤؼلهّغلكًا ؤهثو ُٕ األٔىاد تبًٍٔثخ ًوٍ واؼل ُٔهّ غٌى ؼلح، وًوٕ بما ظِػز األٔىاد اًرٍ ٓبًهب اًنًٕ ؤكٍ ُٔهّ ؤٔثؽز ؤؾٌثٌخ ٌبؼلخ، وُؼ هنا ًٔعؾ ٔبؼج األٔىاد األكٍ ، وًػرثو ٓعبؼه ِوغًٌب وكًِلواًٌٜب !. وفٍ اًىاكؼ ذلىَ كهربذىهًخ فٍ شىة كًِلواٌٜخ ىائفخ. هنٖ هٍ ؼلٌلخ أًنّاًٌٍبٌٌخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّاًٌىَ، واًرٍ ًثلو وا٘ؽًب ذيًٌفهب ًٌلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ، وؤٓهب ؤٓنِخ كهربذىهًخ. ٌخ ًّ اًِعبًَ أًٌِّبت اًِعبًَ أًٌبتٌخ هٍ اًػِىك اًفلوي ًٌلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًؽلًصخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ .واًِعٌَ أًٌبتٍ ذِصٌٍ ـبكع ًٌّػج ، وأًنّ أًٌبتٌخ ؼٍ ذٌفٌلٍ ًِّوٍ اًلًِلواٌٜخ . اًِعٌَأًٌبتٍ ًلىَؤٌبًٌب ٌٓبتخغٕاًّػج ، وهنا األٌبًماذهؾٌو كًِلواٍٜ ؛ ألْ اًلًِلواٌٜخ ذػٍٔ ٌٌٝخ اًّػج ال ٌٌٝخ ٓبئثخ غٔه ... وُعوك وظىك ُعٌَ ٌٓبتٍ ُػٔبٖ ؾٌبة اًّػج ، واًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ ال ذلىَ بال تىظىك اًّػج ٓفٍه ال تىظىك ٓىاة غٔه . ؤٔثؽز اًِعبًَأًٌبتٌخ ؼبظيًا ِوغًٌب تٌٕاًّػىة وُِبهٌخ اًٌٍٝخ ، ؼٌض غيًز اًعِبهٌو غٕ ُِبهٌخ اًٌٍبٌخ ، واؼروود اًٌٍبكح ًٔفٍهب ٌٓبتخ غٔهب .. وًّ ًثم ًٌّػىة بال مًى اًِنهو اًيائف ًٌلًِلواٌٜخ اًِرِصٍ فٍ اًىكىف فٍ ٔفىف ٜىًٌخ ًى٘ؼ ؤوهاق اًرٕىًز فٍ ٔٔبكًم االٓرفبتبد . وًوٍ ٓػوي اًِعٌَ أًٌبتٍ ًرنهو ؼلٌلره ، غٌٌٔب ؤْ ٓثؽض ُٕ ؤًٕ ًإذٍ هنا اًِعٌَ ... فهى بُب ُٔرفج ُٕ ـالي كوائو آرفبتٌخ ، ؤو ُٕ ـالي ؼية ؤو ائرالف ؤؼياة وبُب تبًرػٌٌٕ . وهٍ هنٖ اًٝوق ًٌٍز تٝوق كًِلواٌٜخ ، بم بْ ذلٌٍّ اًٍوبْ بًى كوائو آرفبتٌخ ًػٍٔ ؤْ اًػٙى أًٌبتٍ اًىاؼل ًٔىة غٕ آالف ؤو ُئبد اآلالف ؤو اًِالًٌٕ ُٕ اًّػج ؼٍج غلك اًٍوبْ . وًػٍٔ ؤْ أًبئج ال ذوتٝه ؤًخ ٌٔخ ذٔنٌٌِخ ِػثٌخ تبًٔبـثٌٕ بم ًػرثو ٓبئثًبغٕهٍ اًّػج هثلٌخ أًىاة. هنا ُب ذلرٙـٌه اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح ... وُٕ هٔب ذٔفٍٕ اًعِبهٌو ٓهبئًٌبغٕأًبئج ، ؤًفٍٕ أًبئج ٓهبئًٌبغٕاًعِبهٌو ، وتِعوك ؼٕىًه غٌى ؤٔىاذهب ًٕثؾ هى اًِؽروو ًٌٍبكذهب وأًبئج غٔهب فٍ ذٕوًف ؤُىههب .. وهونا ٓوي ؤْ اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ اآلْ ذفٌؼ اًللاٌخ واًؽٕبٓخ غٌى غٙى اًِعٌَ أًٌبتٍ تٌِٔب ال ذلو مًى تبًٍٔثخ ألفواك اًّػج ، وُػٔى هنا ؤْ اًِعبًَ أًٌبتٌخ ؤٔثؽز ؤكاح ًٌٍج اًٌٍٝخ اًّػثٌخ واؼروبههب ًٔفٍهب ، وؤٔثؾ ُٕ ؼم اًّػىة اًٌىَ ؤْ ذوبفؾ ُٕ ـالي اًصىهح اًّػثٌخ ُٕ ؤظٍ ذؽٌّٝ ؤكواد اؼروبه اًلًِلواٌٜخ واًٌٍبكح اًٍبًثخ إلهاكح اًعِبهٌو اًٍِِبح اًِعبًَ أًٌبتٌخ ، وؤْ ذػٌٕ ٔوـرهب اًِلوًخ اًِرِصٌخ فٍ اًِثلؤ اًعلًل ال ٌٓبتخ غٕ اًّػج. ؤُب بما آثصم اًِعٌَ أًٌبتٍ غٕ ؼية ٓرٌعخ فىىٖ فٍ االٓرفبتبد فهى فٍ هنٖ اًؽبًخ ُعٌَ اًؽية وًٌَ ُعٌَ اًّػج ، فهى ُِصٍ ًٌؽية وًٌـَ ُِصالً ًٌّػج. واًٌٍٝخ اًرٔفٌنًخ اًرٍ ًػٌٔهب اًِعٌَ أًٌبتٍ هٍ ٌٌٝخ اًؽية اًفبئي وًٌٍز ٌٌٝخ اًّػج . وهنًى تبًٍٔثخ ًٌِعٌَ أًٌبتـٍ اًنئًبيهٍ ؼية غلكًا ُٕ ُلبغلٖ ، فإٔؽبة ذٌى اًِلبغل هّ ُِصٌىْ ًؽيتهّ وًٌٍىا ًٌّػج، واًٌٍٝخ اًرٍ ًلٌِهب هنا االئرالف هٍ ٌٌٝخ ذٌى األؼياة اًِاذٌفخ وًٌٍز ٌٌٝخ اًّػج. بْ اًّػج فٍ ُصٍ هنٖ األٓنِخ هى اًفوًٍخ اًِرٕبهع غٌٌهب ، وهى اًني ذٍرؿفٌه وذٍرؿٌه هنٖ األكواد اًٌٍبٌٌخ اًِرٕبهغخ غٌى اًٌٍٝخ ًرٔريع ُٔه األٔىاد وهى واكف فٍ ٔفىف ُٔرنِخ ٔبُرخ ذرؽون هبًٍِثؽخ ًرٌلـى تإوهاكهب فٍ ٔٔبكًم االكرواع تٔفَ اًوٌفٌخ اًرٍ ذٌلى تهـب ؤوهاق ؤــوي فٍ ٔٔبكًم اًلِبُخ..هنٖ هٍ اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ هٌه ٌىاء أًنّ ماد اًؽية اًىاؼل ؤو ماد اًؽيتٌٕ ؤو ماد األؼياة اًِرػلكح ، ؤو اًرٍ تلوْ ؤؼياة. وهونا ًرٙؾ ؤْ اًرِصٌٍ ذلظٌٍ. ؤُب اًِعبًَ اًرٍ ذلبَ ٓرٌعخ اًرػٌٌٕ و اًىهاشخ فال ذلـٍ ذؽز ؤي ُنهو ًٌلًِلواٌٜخ. و ؼٌض بْ ٓنبَ االٓرفبتبد ًٌِعبًَ أًٌبتٌخ ًلىَ غٌى اًلغبًخ ًوٍج األٔىاد ، بمْ فهى ٓنبُلًِبؾىظٍ تِػٔى اًوٌِخ ،وؤْ األٔىاد ًِوٕ ِوائهب وًِوٕ اًرالغج تهب... وؤْاًفلواء ال ًٍرٌٝػىْ ـىٗ ُػبهن االٓرفبتبد اًرٍ ًٔعؾ فٌهب األؾٌٔبء كائِب ... وفلٞ .! بْ ٓنوًخ اًرِصٌٍ أًٌبتٍ ٓبكي تهب اًفالٌفخ واًِفوووْ واًوربة غٔلُب هبٓز اًّػىة ذٍبق هبًلٌٝؼ تىاٌٝخ اًٌِىن واًٍالٌٜٕ واًفبذؽٌٕ وهٍ ال ذلهي ... وهبْ ؤكٕى ُب ذِٝؼ فٌه اًّػىة فٍ ذٌى اًػٕىه هى ؤْ ًوىْ ًهب ُِصٍ ًٔىة غٔهب ُؼ ؤوًئى اًؽوبَ اًنًٕ هبٓىا ًوفٙىْ مًى ، وًهناهبفؽز اًّػىة ُوًوًا وٜىً ًالًرؽلم مًى اًِِٝؼ ! بمْ ال ًػلٍ اآلْ تػل آرٕبه غٕو اًعِهىهًبد وتلاًخ غٕو اًعِبهٌو ؤْ ذوىْ اًلًِلواٌٜخ هٍ اًؽٕىي غٌى ُعِىغخ كٌٌٌخ ُٕ أًىاة ًٌِصٌىا اًعِبهٌو اًؿفٌوح. بٓهب ٓنوًخ تبًٌخ و�
Rozpocznij dyskusję Zgadzam się ( 0 )     Nie zgadzam się ( 0 )   zgłoś nadużycie
Opinia: Neutralna
Autor: 456545788 404226
ؤٔثؽز هنٖ اًِّوٌخ ـٌٝوح ظلًا تػل ؤْذوىٓز اًِعرِػبد اًؽلًصخ. ذىاظه اًّػىة اآلْ هنٖ اًِّوٌخ اًٍِرِوح. وذػبٍٓ اًِعرِػبد اًػلًل ُٕ واآلشبه اًثبًؿخ اًِروذثخ غٌٌهب . وًّ ذٔعؾ تػل فٍ ؼٌهب ؼالً ٓهبئٌّ كًِلواٌّٜب . وًللَ اًوربة األـٙو اًؽٍ أًهبئٍ ًِّوٌخ ؤكاح اًؽوّ. ب و بْ هبفخ األٓنِخ اًٌٍبٌٌخ فٍ اًػبًّاآلْ هٍ ٓرٌعخ ٔواع ؤكواد اًؽوّغٌى اًٌٍٝخ ٔواغًب ًٌٌٌِب ؤو ٌٍُؽًبهٕواعاًٝثلبد ؤو اًٝىائف ؤو اًلثبئٍ ؤو األؼياة ؤو األفواك ، و ٓرٌعره كائًِب فىى ؤكاح ؼوّ: فوك ؤو ظِبغخ ؤو ؼية ؤو ٜثلخ ... وهيًِخ اًّػج ، ؤي هيًِخ اًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ. بْ إًواع اًٌٍبٌٍ اًني ًٍفو غٕ فىى ُوِؾ ُب تٍٔثخ % 51ُ صال ُٕ ُعِىع ؤٔىاد أًبـثٌٕ ذوىْ ٓرٌعره ؤكاح ؼوّ كهربذىهًخ وًوٕ فٍ شىة كًِلواٍٜ ُيًف، ؼٌض بْ 49 ُٕ %أًبـثٌٕ ذؽوِهّ ؤكاح ؼوّ ًّ ًٔرفثىهب ، تٍ فو٘ز غٌٌهّ ، وذٌى هٍ اًلهربذىهًخ.وكل ًٍفو هنا إًواع اًٌٍبٌٍ غٕ فىى ؤكاح ؼوّ ال ذِصٍ بالاألكٌٌخ ، ومًى غٔلُب ذرىىع ؤٔىاد أًبـثٌٕغٌى ُعِىغخ ُوِؽًٌٕٔبيؤؼلهّغلكًا ؤهثو ُٕ األٔىاد تبًٍٔثخ ًوٍ واؼل ُٔهّ غٌى ؼلح، وًوٕ بما ظِػز األٔىاد اًرٍ ٓبًهب اًنًٕ ؤكٍ ُٔهّ ؤٔثؽز ؤؾٌثٌخ ٌبؼلخ، وُؼ هنا ًٔعؾ ٔبؼج األٔىاد األكٍ ، وًػرثو ٓعبؼه ِوغًٌب وكًِلواًٌٜب !. وفٍ اًىاكؼ ذلىَ كهربذىهًخ فٍ شىة كًِلواٌٜخ ىائفخ. هنٖ هٍ ؼلٌلخ أًنّاًٌٍبٌٌخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّاًٌىَ، واًرٍ ًثلو وا٘ؽًب ذيًٌفهب ًٌلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ، وؤٓهب ؤٓنِخ كهربذىهًخ. ٌخ ًّ اًِعبًَ أًٌِّبت اًِعبًَ أًٌبتٌخ هٍ اًػِىك اًفلوي ًٌلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًؽلًصخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ .واًِعٌَ أًٌبتٍ ذِصٌٍ ـبكع ًٌّػج ، وأًنّ أًٌبتٌخ ؼٍ ذٌفٌلٍ ًِّوٍ اًلًِلواٌٜخ . اًِعٌَأًٌبتٍ ًلىَؤٌبًٌب ٌٓبتخغٕاًّػج ، وهنا األٌبًماذهؾٌو كًِلواٍٜ ؛ ألْ اًلًِلواٌٜخ ذػٍٔ ٌٌٝخ اًّػج ال ٌٌٝخ ٓبئثخ غٔه ... وُعوك وظىك ُعٌَ ٌٓبتٍ ُػٔبٖ ؾٌبة اًّػج ، واًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ ال ذلىَ بال تىظىك اًّػج ٓفٍه ال تىظىك ٓىاة غٔه . ؤٔثؽز اًِعبًَأًٌبتٌخ ؼبظيًا ِوغًٌب تٌٕاًّػىة وُِبهٌخ اًٌٍٝخ ، ؼٌض غيًز اًعِبهٌو غٕ ُِبهٌخ اًٌٍبٌخ ، واؼروود اًٌٍبكح ًٔفٍهب ٌٓبتخ غٔهب .. وًّ ًثم ًٌّػىة بال مًى اًِنهو اًيائف ًٌلًِلواٌٜخ اًِرِصٍ فٍ اًىكىف فٍ ٔفىف ٜىًٌخ ًى٘ؼ ؤوهاق اًرٕىًز فٍ ٔٔبكًم االٓرفبتبد . وًوٍ ٓػوي اًِعٌَ أًٌبتٍ ًرنهو ؼلٌلره ، غٌٌٔب ؤْ ٓثؽض ُٕ ؤًٕ ًإذٍ هنا اًِعٌَ ... فهى بُب ُٔرفج ُٕ ـالي كوائو آرفبتٌخ ، ؤو ُٕ ـالي ؼية ؤو ائرالف ؤؼياة وبُب تبًرػٌٌٕ . وهٍ هنٖ اًٝوق ًٌٍز تٝوق كًِلواٌٜخ ، بم بْ ذلٌٍّ اًٍوبْ بًى كوائو آرفبتٌخ ًػٍٔ ؤْ اًػٙى أًٌبتٍ اًىاؼل ًٔىة غٕ آالف ؤو ُئبد اآلالف ؤو اًِالًٌٕ ُٕ اًّػج ؼٍج غلك اًٍوبْ . وًػٍٔ ؤْ أًبئج ال ذوتٝه ؤًخ ٌٔخ ذٔنٌٌِخ ِػثٌخ تبًٔبـثٌٕ بم ًػرثو ٓبئثًبغٕهٍ اًّػج هثلٌخ أًىاة. هنا ُب ذلرٙـٌه اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح ... وُٕ هٔب ذٔفٍٕ اًعِبهٌو ٓهبئًٌبغٕأًبئج ، ؤًفٍٕ أًبئج ٓهبئًٌبغٕاًعِبهٌو ، وتِعوك ؼٕىًه غٌى ؤٔىاذهب ًٕثؾ هى اًِؽروو ًٌٍبكذهب وأًبئج غٔهب فٍ ذٕوًف ؤُىههب .. وهونا ٓوي ؤْ اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ اآلْ ذفٌؼ اًللاٌخ واًؽٕبٓخ غٌى غٙى اًِعٌَ أًٌبتٍ تٌِٔب ال ذلو مًى تبًٍٔثخ ألفواك اًّػج ، وُػٔى هنا ؤْ اًِعبًَ أًٌبتٌخ ؤٔثؽز ؤكاح ًٌٍج اًٌٍٝخ اًّػثٌخ واؼروبههب ًٔفٍهب ، وؤٔثؾ ُٕ ؼم اًّػىة اًٌىَ ؤْ ذوبفؾ ُٕ ـالي اًصىهح اًّػثٌخ ُٕ ؤظٍ ذؽٌّٝ ؤكواد اؼروبه اًلًِلواٌٜخ واًٌٍبكح اًٍبًثخ إلهاكح اًعِبهٌو اًٍِِبح اًِعبًَ أًٌبتٌخ ، وؤْ ذػٌٕ ٔوـرهب اًِلوًخ اًِرِصٌخ فٍ اًِثلؤ اًعلًل ال ٌٓبتخ غٕ اًّػج. ؤُب بما آثصم اًِعٌَ أًٌبتٍ غٕ ؼية ٓرٌعخ فىىٖ فٍ االٓرفبتبد فهى فٍ هنٖ اًؽبًخ ُعٌَ اًؽية وًٌَ ُعٌَ اًّػج ، فهى ُِصٍ ًٌؽية وًٌـَ ُِصالً ًٌّػج. واًٌٍٝخ اًرٔفٌنًخ اًرٍ ًػٌٔهب اًِعٌَ أًٌبتٍ هٍ ٌٌٝخ اًؽية اًفبئي وًٌٍز ٌٌٝخ اًّػج . وهنًى تبًٍٔثخ ًٌِعٌَ أًٌبتـٍ اًنئًبيهٍ ؼية غلكًا ُٕ ُلبغلٖ ، فإٔؽبة ذٌى اًِلبغل هّ ُِصٌىْ ًؽيتهّ وًٌٍىا ًٌّػج، واًٌٍٝخ اًرٍ ًلٌِهب هنا االئرالف هٍ ٌٌٝخ ذٌى األؼياة اًِاذٌفخ وًٌٍز ٌٌٝخ اًّػج. بْ اًّػج فٍ ُصٍ هنٖ األٓنِخ هى اًفوًٍخ اًِرٕبهع غٌٌهب ، وهى اًني ذٍرؿفٌه وذٍرؿٌه هنٖ األكواد اًٌٍبٌٌخ اًِرٕبهغخ غٌى اًٌٍٝخ ًرٔريع ُٔه األٔىاد وهى واكف فٍ ٔفىف ُٔرنِخ ٔبُرخ ذرؽون هبًٍِثؽخ ًرٌلـى تإوهاكهب فٍ ٔٔبكًم االكرواع تٔفَ اًوٌفٌخ اًرٍ ذٌلى تهـب ؤوهاق ؤــوي فٍ ٔٔبكًم اًلِبُخ..هنٖ هٍ اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ هٌه ٌىاء أًنّ ماد اًؽية اًىاؼل ؤو ماد اًؽيتٌٕ ؤو ماد األؼياة اًِرػلكح ، ؤو اًرٍ تلوْ ؤؼياة. وهونا ًرٙؾ ؤْ اًرِصٌٍ ذلظٌٍ. ؤُب اًِعبًَ اًرٍ ذلبَ ٓرٌعخ اًرػٌٌٕ و اًىهاشخ فال ذلـٍ ذؽز ؤي ُنهو ًٌلًِلواٌٜخ. و ؼٌض بْ ٓنبَ االٓرفبتبد ًٌِعبًَ أًٌبتٌخ ًلىَ غٌى اًلغبًخ ًوٍج األٔىاد ، بمْ فهى ٓنبُلًِبؾىظٍ تِػٔى اًوٌِخ ،وؤْ األٔىاد ًِوٕ ِوائهب وًِوٕ اًرالغج تهب... وؤْاًفلواء ال ًٍرٌٝػىْ ـىٗ ُػبهن االٓرفبتبد اًرٍ ًٔعؾ فٌهب األؾٌٔبء كائِب ... وفلٞ .! بْ ٓنوًخ اًرِصٌٍ أًٌبتٍ ٓبكي تهب اًفالٌفخ واًِفوووْ واًوربة غٔلُب هبٓز اًّػىة ذٍبق هبًلٌٝؼ تىاٌٝخ اًٌِىن واًٍالٌٜٕ واًفبذؽٌٕ وهٍ ال ذلهي ... وهبْ ؤكٕى ُب ذِٝؼ فٌه اًّػىة فٍ ذٌى اًػٕىه هى ؤْ ًوىْ ًهب ُِصٍ ًٔىة غٔهب ُؼ ؤوًئى اًؽوبَ اًنًٕ هبٓىا ًوفٙىْ مًى ، وًهناهبفؽز اًّػىة ُوًوًا وٜىً ًالًرؽلم مًى اًِِٝؼ ! بمْ ال ًػلٍ اآلْ تػل آرٕبه غٕو اًعِهىهًبد وتلاًخ غٕو اًعِبهٌو ؤْ ذوىْ اًلًِلواٌٜخ هٍ اًؽٕىي غٌى ُعِىغخ كٌٌٌخ ُٕ أًىاة ًٌِصٌىا اًعِبهٌو اًؿفٌوح. بٓهب ٓنوًخ تبًٌخ و�
Rozpocznij dyskusję Zgadzam się ( 0 )     Nie zgadzam się ( 0 )   zgłoś nadużycie
Opinia: Neutralna
Autor: 6454528832 404212
فلٞ. شّ بْ اًّػىة ُوؾِخ غٌى االٌرفربء تؽوّ اًلىإٌٓ اًى٘ػٌخ ، واالٌرفربء غٌى اًلٌرىه ال ًػٍٔ ؤٓه ِوًػخ اًِعرِؼ ، و ًوًٕػٍٔ ؤٓه كٌرىه فؽٍج ، ؤي هى اًٍّء ُى٘ىع االٌرفربء ًٌَ بال. ِوًػخ اًِعرِؼ ذواس بٍٓبٍٓ ـبًل ًٌٌَُوًب ًؤلؼٌبء فلٞ. وُٕ هنٖ اًؽلٌلخ ذٕثؾ هربتخ كٌرىه واٌرفربء اًؽب٘وًٕغٌٌه ًىًٓب ُٕاًهيي. بْ ُىٌىغبد اًلىآٌـٕ اًى٘ػٌخ أًبِئخ غٕ اًلٌبذٌو اًى٘ػٌخ ٌٌُئخ تبًػلىتبد اًِبكًخ اًِىظهخ ٘ل اإلٍٓبْ ، ؤُب اًػوف فهى ـبي ذلوًثًب ُٕ ذٌى اًػلىتبد ... اًػوف ًىظج غلىتبد ؤكتٌخ ؾٌو ُبكًخ الئلخ تبإلٍٓبْ ... اًلًٕ ًؽرىي اًػوف وًٍرىغثه ... وُػنّ اًػلىتبد اًِبكًخ فٍ اًلًٕ ُاظٌخ ، وؤهصو ؤؼوبُه ُىاغظ وبهِبكاد وبظبتبد غٌى ؤٌئٌخ ، وذٌى ؤٍٓج ِوًػخ الؼرواَ اإلٍٓبْ. اًلًٕ ال ًلوه غلىتبد آٌٓخ بال فٍ ؼبالد كٕىي ٘ووهًخ ًٌِعرِؼ. اًلًٕ اؼرىاء ًٌػوف . واًػوف ذػثٌو غٕ اًؽٌبح اًٝثٌػٌخ ًٌّػىة ... بمْ ، اًلًٕ اًِؽرىي ًٌػوف ذإهٌل ًٌلبٓىْ اًٝثٌػٍ.بْ اًّوائؼ اًالكًٌٔخ اًالغوفٌخ هٍ اترلاع ُٕ بٍٓبْ ٘ل بٍٓبْ آـو ، وهٍ تبًربًٍ تبٌٜخ ألٓهب فبكلح ًٌِٕله اًٝثٌػٍ اًني هى اًػوف واًلًٕ. ُٕ ًواكج ٌٌو اًِعرِؼ اًٍااي: ُٕ ًواكج اًِعرِؼ ًٌٔثه بًى االٓؽواف غٕ اًّوًػخ بما وكؼ ...؟كًِلواًٌٜب ًٌَشِخ ظهخ ذلغٍ ؼم اًوكبتخ أًٌبتٌخغٕاًِعرِؼفٍ مًى. بمْ اًِعرِؼ هى اًوكٌج غٌى ٓفٍه . بْ ؤي اكغبء ُٕ ؤًخ ظهخ ... فوكًا ؤو ظِبغخ تإٓهبٍُاوًخ غٕ اًّوًػخ هى كهربذىهًخ، ألْ اًلًِلواٌٜخ ذػٍٔ ٍُاوًٌخ هٍ اًِعرِؼ ... اًوكبتخ بمْ ُٕ هٍ اًِعرِؼ ذٌى هٍ اًلًِلواٌٜخ. ؤُب هٌف ًرإذى مًى ، فػٕ ٜوًم ؤكاح اًؽوّ اًلًِلواٌٜخ أًبذعخ غٕ ذٔنٌّ اًِعرِؼ ٓفٍه فٍ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ . وؼوّ اًّػج تىاٌٝـخ اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ شّ ُاذِو اًّػج اًػبَ اًِاذِـو اًلىٍُ اًني ذٌرلٍ فٌه ؤُبٓبد اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ .ووفلًب ًهنٖ أًنوًخ ، فبًّػج هى ؤكاح اًؽوّ، واًّػج فٍ هنٖ اًؽبًخ هى اًوكٌج غٌى ٓفٍه. تهنا ذرؽلم اًوكبتخ اًناذٌخ ًٌِعرِؼ غٌى ِوًػره. هٌف ًٕؽؾ اًِعرِؼ اذعبهه بما آؽوف غٕ ِوًػره ؟ بما هبٓز ؤكاح اًؽوّ كهربذىهًخ هِب هى اًؽبي فٍ أًنّ اًٌٍبٌٌخ فٍ اًػبًّ اًٌىَ ، فةْ ًلنخ اًِعرِؼ ًالٓؽواف غٕ اًّوًػخ ًٌَ ًهب وٌٌٌخ ًٌرػثٌو وذلىًّ االٓؽواف بال اًػٔف ، ؤي اًصىهح غٌى ؤكاح اًؽوّ ... واًػٔف ؤو اًصىهح ؼرى بماهبْذػثٌوًاغٕبؼٍبًاًِعرِؼ ؼٌبيمًى االٓؽواف ، بال ؤٓه ًٌَ هٍ اًِعرِؼُّبههًب فـٌه، تـٍ ًلىَ ته ًٌُِٕى ُللهحغٌى اًِثبكهح واًعٍبهحغٌى بغالْ بهاكح اًِعرِؼ ... تٌل ؤْ هنا اًِلـٍ هى ُلـٍ اًلهربذىهًخ ، ألْ هنٖ اًِثبكهح اًصىهًخ ذِوٕ تؽوّ ٘ووهح اًصىهح ألكاح ؼوّ ٓبئثخ غٕ اًّػج ، وُػٔى هنا ؤْ ؤكاح اًؽوّ ُب ىاًز كهربذىهًخ... غالوح غٌى ؤْ اًػٔف واًرؿٌٌو تبًلىح فٍ ؼل ماذه غٍِ ؾٌو كًِلواٍٜ ،وًؤه ًؽلس ٓرٌعخ وظىك و٘ؼ ؾٌو كًِلواٍٜ ٌبتم ًه. واًِعرِؼ اًني ُبىايًلوه ؼىي هنٖ اًِؽٌٕخ هى ُعرِؼ ُرفٌف... بمْ ، ُب هى اًؽٍ ؟ اًؽٍ : هى ؤْ ًوىْاًّػج هى ؤكاح اًؽوّ ... ُٕ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ بًى ُاذِو اًّػج اًػبَ ، وؤْ ذٔرهٍ اإلكاهح اًؽوىٌُخ ًرؽٍ ُؽٌهب اًٌعبْ اًّػثٌخ ، وؤْ ًوىْ ُاذِو اًّػج اًػـبَ ُاذِوا كىًٌُب ذٌرلٍ فٌه اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْاًّػثٌخ. وبما ؼلس آؽواف غٕ ِوًػخ اًِعرِؼ فٍ ُصٍ هنا أًنبَ ًػبًغ غٕ ٜوًم اًِواظػخ اًلًِلواٌٜخ وًٌَ غٕ ٜوًم اًلىح. واًػٌٌِخ هٔب ًٌٍز غٌٌِخ اـرٌبه بهاكي ألٌٌىة اًرؿٌٌو ؤو اًِػبًعخ ، تٍ هٍ ٓرٌعخ ؼرٌِخ ًٝثٌػخ أًنبَ اًلًِلواٍٜ هنا ، بم بٓه فٍ ُصٍ هنٖ اًؽبًخ ال ذىظل ظهخ ـبهط ظهخ ؤـوي ؼرى ذىظه ًهب ؤغِبي اًػٔف ؤو ذؽٌِهب ٍُاوًٌخ االٓؽواف . إًؽبفخ بْ اًّفٖ اًٝثٌػٍ ؼو فٍ اًرػثٌو غٕ ٓفٍه ؼرى وًى ذٕوف تعٔىْ ًٌػثو غٕ ؤٓه ُعٔىْ. بْاًّفٖ االغرثبهي هى ؤًًٙب ؼو فٍ اًرػثٌو غٕ ِفٌٕره االغرثبهًخ ، وًوٕ فٍ هٌرب اًؽبًرٌٕ ال ًِصٍ األوي بال ٓفٍه ، وال ًِصٍ اًصبٍٓ بال ُعِىغخ األِفبٓ اًٝثٌػٌٌٕ اًِوىٌٕٓ ًّفٌٕره االغرثبهًخ .اًِعرِؼ ًروىْ ُٕ اًػلًل ُٕ األِفبٓ اًٝثٌػٌٌٕ ،واًػلًل ُٕ االغرثبهًٌٕ. بمْ ، ذػثٌو ِفٖ ٜثٌػٍ غٕ ؤٓه ُعٔىْ ُصالً ال ًػٍٔ ؤْ تلٌخ ؤفواك اًِعرِؼ ُعبٌٕٓ هنًى. ؤيؤْ ذػثٌو ِفٖ ٜثٌػٍ ال ًػٍٔ بال اًرػثٌو غٕ ٓفٍه ، وذػثٌو ِفٖ اغرثبهي ال ًػٍٔ بال اًرػثٌو غٕ ٌُٕؽخ ؤو هؤي ُعِىغخ اًِوىٌٕٓ ًرٌى اًّفٌٕخ االغرثبهًخ. فّوهخ بٓربط ؤو تٌؼاًلـبْالذػثو ٌُٕؽًٌب بالغُٕٕبًؾاًِوىًٌٕٓرٌى اًّوهخ .. ؤي ، أًِرفػٌٕ تةٓربط ؤو تٌؼ اًلـبْ ؼرى وهى ٘به تٕؽخ اآلـوًٕ. إًؽبفخ وٌٌٌخ ذػثٌو ًٌِعرِؼ ...وًٌٍز وٌٌٌخ ذػثٌو ًّفٖ ٜثٌػٍ ؤو ُػٔىي، بمْ، ُٔٝلًٌب وكًِلواًٌٜب ال ًِوٕؤْذوىْ ٌُوًب ألئُهِب . اًفوك اًني ًٌِى ٔؽٌفخ هٍ ٔؽٌفره وذػثو غٕ وظهخ ٓنوٖ هى فلٞ .واالكغبء تإٓهب ٔؽٌفخ اًوؤي اًػبَ هى اكغبء تبٍٜ ال ؤٌبً ًه ُٕ إًؽخ ، ألٓهب ذػثو فٍ اًىاكؼغٕوظهخ ٓنو ِفٖ ٜثٌػٍ ، وال ًعىى كًِلواًٌٜب ؤًٌِْى اًفوك اًٝثٌػٍ ؤي وٌٌٌخ ّٓو ؤو بغالَ غبُخ ، وًوٕ ُٕ ؼله اًٝثٌػٍ ؤْ ًػثو غٕ ٓفٍه فلٞ تإًخ وٌٌٌخ ؼرى وًى هبٓز ظٔىٌٓخ ًٌثوهٕ غٌى ظٔىٓه. بْ إًؽٌفخ اًرٍ ًٕلههب ؼوفٌىْ ُصالً هٍ وٌٌٌخ ذػثٌو ًهنٖ اًفئخ ُٕ اًِعرِؼ فلٞ ، ذٝوػ وظهخ ٓنوهب فلٞ ، وًٌَ وظهخ ٓنو اًوؤياًػبَ .. وهونا اًّإْ فٍ تلٌخ األِفبٓ االغرثبهًٌٕ واًٝثٌػٌٌٕ فٍ اًِعرِؼ. بْإًؽبفخ اًلًِلواٌٜخ هٍ اًرٍ ذٕلههب ًعٔخ ِػثٌخ ُوىٓخ ُٕ هٍ فئبد اًِعرِؼ اًِفرٌفخ ... فٍ هنٖ اًؽبًخ فلٞ وال ؤـوي ٌىاهب ذوىْ إًؽبفخ ؤو وٌٌٌخ اإلغالَ ُػثوح غٕ اًِعرِؼ هوٍ ، وؼبٌُخ ًىظهخ ٓنو فئبذه اًػبُخ ، وتنًى ذوىْ إًؽبفخ كًِلواٌٜخ ؤو بغالًُب كًِلواًٌٜب. بما ؤٔله اًِهٌٔىْ اًٝثٌىْ ؤي ٔؽٌفخ فال ًؽم ًهب بال ؤْ ذوىْ ٜثٌخ تؽرخ ... وهونا تبًٍٔثخ ًثلٌخ اًفئبد. اًّفٖ اًٝثٌػٍ ًؽم ًه ؤْ ًػث ٓفٍـه فلـٞ، وال ًؽم ًه كًِلواًٌٜب ؤًْػٌثوغٕؤهصو ُٕٓفٍه ... ؤًرهٍ تهنا آرهبء ظنهًًب وكًِلواًٌٜب ُب ًٍِى فٍ اًػبًّ تِّوٌخ ٌوغٕ ؼوًخ إًؽبفخ . بْ ُّوٌخ ؼوًخ إًؽبفخ اًرٍ ًّ ًٔره أًياع ؼىًهب فٍ اًػبًّ هٍ وًٌلح ُّوٌخ اًلًِلواٌٜخ غِىًُب ... وال ًِوٕ ؼٌهب ُب ًّ ذؽٍ ؤىُخ اًلًِلواٌٜخ توُرهب فٍ اًِعرِؼ هٌه ... وًٌَ ُٕ ٜوًم ًؽٍ ذٌى اًِّوٌخ اًٍِرػٌٕخ ، ؤغٍٔ ُّوٌخ اًلًِلواٌٜخ ، بال ٜوًم وؼٌل وهى ٜوًم أًنوًخ اًػبًٌِخ اًصبًصخ. ٍفٌـه ُثٔ ٍّ بْأًنبَاًلًِلواٍٜ وفلًب ًهنٖ غٌى ُب ذؽره ُٕاًِاذِواد اًّػثٌخ أًنوًخ تٔـبء ُرِبٌى ،هٍ َؼَعو األٌبٌٌخ واًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ بًى ؤْ ذٌرلٍ هٌهب فٍ ظٌٍخ ُاذِو اًّػج اًػبَ. و ًٌَ هٔبن ؤي ذٕىه آـو ًِعرِؼ كًِلواٍٜ غٌى اإلٜالق ؾٌو هنا اًرٕىه . وؤـٌوًا ... بْغٕو اًعِبهٌو وهى ًيؼف ؼصٌصًب ٓؽىٓب تػلغٕو اًعِهىهًبد ًٌهج اًِّبغو ، وًثهو األتٕبه ، وًؤه تلله ُب ًثّو ته ُٕ ؼوًخ ؼلٌلٌخ ًٌعِبهٌو ، وآػربق ٌػٌل ُٕ كٌىك ؤكواد اًؽوّ ... فهى ًٔنه تِعٍء غٕو اًفى٘ى واًؿىؾبئٌخ ُٕ تػلٖ ، بْ ًّ ذٔروَ اًلًِلواٌٜخ اًعلًلح اًرٍ هٍ ٌٌٝخ اًّػج ... وذػىك ٌٌٝخ اًفوك ؤو اًٝثلخ ؤو اًلثٌٌخ ؤو اًٝبئفخ ؤواًؽية. هنٖ هٍ اًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ ُٕ أًبؼٌخ أًنوًخ. ؤُب ُٕأًبؼٌخ اًىاكػٌخ فةْاألكىًبء كائًِب ًؽوِىْ ... ؤي ؤْ اًٝوف األكىي فٍ اًِعرِؼ هى اًني ًؽوّ اًصبٍٓ اإلكرٕبكي االِرواهٌخ --------------- تبًوؾّ ُٕ ؤْ ذٝىهاد ذبهًفٌخ هبُخ كل ؼلشز غٌى ٜوًم ؼٍ ُّوٌخ اًػٍِ وؤظوح اًػٍِ، ؤي اًػالكخ تٌٕ اًػِبي .. وؤٔؽبة اًػٍِ، تٌٕ اًِبًوٌٕ وأًِرعٌٕ، ُٔهب ذؽلًل ٌبغبد اًػٍِ، وؤظوح اًػٍِ اإل٘بفٍ واإلظبىاد اًِفرٌفخ واالغرواف تؽل ؤكٓى ًؤلظىه، و ُّبههخ اًػِبي فٍ األهتبػ واإلكاهح ،ؤُؼ اًفٍٕ اًرػٍفٍ، واًِٙبْ االظرِبغٍ ، وؼـم اإل٘واة ، وهٍ ُب ؼىذه كىإٌٓ اًػٍِ اًرٍ ال ًوبك ًفٌى ذّوًؼ ُػبٔو ُٔهب . و ؼلشز ؤًًٙب ذؽىالد الذلٍ ؤهٌِخغٕذٌى فٍ ظبٓج اًٌِوٌخ ُٕ ؼٌـض ظهىه ؤٓنِخ ذؽل ُٕ اًلـٍ، و ؤٓنِخ ذؽوَ اًٌِوٌخ اًفبٔخ و ذٍٔلهب بًٍ اًؽوىُخ . توؾـّ هٍ هـنٖ اًرٝىهاد اًرٍ ال ًٍرهبْ تهب فٍ ذبهًق اًِّوٍ االكرٕبكيبال ؤْاًِّوٌخ ُبىاًز كبئِخ ظنهًًب ُؼهٍ اًرلٌٌِبد واًرؽٌٍٔبد واًرهنًثبد واإلظواءاد و اًرٝىهاد اًرٍ ٜوؤد غٌٌهب و اًرٍ ظػٌرهب ؤكٍ ؼلح ُٕ اًلووْ اًِبٌ٘خ ، وؼللز ُٕبًؾ هصٌوح ًٌػبٌٌُٕ ، بال ؤْ اًِّوٍ االكرٕبكي ًّ ًؽٍ تػل فٍ اًػبًّ ، فبًِؽبوالد اًرٍ إٓثز غٌى اًٌِوٌخ ًّ ذؽٍ ُّوٌخ أًِرعٌٕ ، فال ًياًىْ ؤظواء توؾّ آرلبي ؤو٘بع اًٌِوٌخ ُٕ ؤكٕى إًٌٌِ بًى ؤكٕى اًٌٍبه واذفبمهب غلح ؤو٘بع فٍ اًىٌٞ تٌٕ اًٌٍبه وإًٌٌِ . واًِؽبوالد اًرٍ إٓثز غٌى األظوح ال ذلٍ تػلًا فٍ هنا اًعبٓج غٕاًِؽبوالد اًرٍ إٓثز غٌى اًٌِوٌخ وٓلٌرهب ُٕو٘ؼبًى و٘ؼ .وفٍ ُعٍِ ُػبًعخ كٌٙخ األظوح هى اًِياًب اًرٍ ؼٍٕ غٌٌهب اًػبٌُىْ وِ٘ٔرهب اًرّوًػبد وؼِرهب أًلبتبد ؼٌض ذثلًز اًؽبًخ اًٌٍئخ اًرٍ هبْ غٌٌهب أًِرعىْ ؾلاح االٓلالة إًٔبغٍ، واهرٍج اًػِبيواًفٌٔىْواإلكاهًىْ ؼلىكًب ُؼُووه اًيُٕهبٓز تػٌلح أًِبي . وًوٕ فٍ واكؼ األُو فةْ اًِّوٍ االكرٕبكيُبىايكبئًِب. بْ اًِؽبوًخ اًرٍ إٓثز غٌى األظىه ًٌٍز ؼالً غٌى اإلٜالق ، وبِٓب هٍ ُؽبوًخ ذٌفٌلٌخ وبٔالؼٌخ ؤكوة بًى اإلؼٍبْ ُٔهب بًى االغرواف تؽم ًٌػبٌٌُٕ. ًِبما ًػٝى اًػبٌُىْ ؤظوح ؟ ألٓهّ كبُىا تػٌٌِخ بٓربط ًٕبًؾ اًؿٌو اًني اٌرإظوهّ ًٌٔرعىا ًه بٓربظب,ً بمْ، هّ ًّ ًٍرهٌوىا بٓربظهّ ، تٍ ا٘ٝووا بًى اًرٔبىي غٔه ُلبتٍ ؤظوح ، واًلبغلح اًٌٌٍِخ هٍ: اًني ًٔرغ هى اًني ًٍرهٌى . بْ األظـواء . ُهِب ذؽٍٔز ؤظىههّ . هّ ٓىع ُٕ اًػثٌل. بْ األظٌو هـى ِثه اًػثل ًٌٌٍل اًني ًٍرإظوٖ ، تٍ هى غثل ُاكز ، وغثىكًره كبئِخ تلٌبَ غٌِه ُلبتٍ ؤظو ُٕ ٔبؼج اًػٍِ تؿٚ أًنو غٕ ؼٌصٌخ ٔبؼج اًػٍِ ُٕ ؼٌض هى فوك ؤو ؼوىُخ. فبًػبٌُىْ ُٕ ؼٌض غالكرهّ تبًِبًى ؤوتبًِّٔإح اإلٓربظٌخ ، ُٕ ؼٌض ُٕبًؽهّ اًفبٔخ واؼلح .. فهّ ؤظواء فٍ هٍ اًؽبالد اًِىظىكح اآلْ فٍ اًػبًّ، توؾّ ؤْ ؤو٘بع اًٌِوٌخ ُفرٌفخ ُٕ إًٌٌِ بًى اًٌٍبه . ؼرى أًِّإح االكرٕبكًخ اًػبُخ ال ذػٍٝ ًػِبًهب بال ؤظىها وٍُبغلاد اظرِبغٌخ ؤـوي ؤِثه تبإلؼٍبْ اًني ًرفٍٙ ته األؾٌٔبء ؤٔؽبة اًِاٌٍبد االكرٕبكًخ اًفبٔخ غٌى اًػبٌٌُٕ ُػهّ. فبًلىي تإْ اًلـٍ فٍ ؼبًخ اًٌِوٌخ اًػبُخ ًػىك بًى اًِعرِؼ ، تِٕ فٌه اًػبٌُىْ ـالفًب ًلـٍ اًِاٌٍخ اًفبٔخ اًنيًػىك بًى ُبًوهب فلٞ .ٔؽٌؾ بما ٓنوٓب بًى إًٌِؽخ اًػبُخ ًٌِعرِؼ و ًٌَ بًى إًِبًؾ اًفبٔخ ًٌػبٌٌُٕ ، وبما افرو٘ٔب ؤْ اًٌٍٝخ اًٌٍبٌٌخ واًِؽرووح ًٌٌِوٌخ هٍ ٌٌٝخ هٍ أًبً ، ؤي ؤٓهب ٌٌٝخ اًّػج توبٌُه ًِبهٌهب غٕ ٜوًم اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ .. وًٌٍز ٌٌٝخ ٜثلخ واؼلح ، ؤوؼية واؼل ، ؤو ُعِىغخ ؤؼياة ، ؤو ٌٌٝخ ٜبئفخ ،ؤو كثٌٌخ ،ؤو غبئٌخ ، ؤو فوك ، ؤو ؤي ٓىع ُٕ اًٌٍٝخ أًٌبتٌخ . وُؼ هنا فةْ ُب ًػىك غٌى اًػبٌٌُٕ ُثبِوح ُٕ ؼٌض ُٕبًؽهّ اًفبٔخ ، فٍ ِوٍ ؤظىه ؤو ٍٓثخ ُٕ األهتبػ ؤو ـلُبد اظرِبغٌخ ، هى ٓفَ اًني ًػىك غٌى اًػبٌٌُٕ فٍ اًِاٌٍخ اًفبٔخ : ؤي ؤْ هال ُٕ اًػبٌٌُٕ فٍ أًِّإح اًػبُخ وأًِّإح اًفبٔخ هّ ؤظواء توؾّ اـرالف اًِبًى. وهونا فةْ اًرٝىه اًني ٜوؤ غٌى اًٌِوٌخ ُٕ ؼٌض ٓلٌهب ُٕ ًل بًى ًل ًّ ًؽٍ ُّوٌخ ؼم اًػبٍُ فٍ اإلٓربط ماذه اًني ًٔرعه ُثبِوح ، وًٌَ غٕ ٜوًم اًِعرِؼ ؤو ُلبتٍ ؤظوح ، واًلًٌٍ غٌى مًى هى ؤْ أًِرعٌٕ ال ًياًىْ ؤظواء توؾّ ذثلي ؤو٘بع اًٌِوٌخ. بْ اًؽٍ أًهبئٍ هى بًؿبء األظوح ، وذؽوًو اإلٍٓبْ ُٕ غثىكًرهب ، واًػىكح بًى اًلىاغل اًٝثٌػٌخ اًرٍ ؼلكد اًػالكخ كثٍ ظهىه اًٝثلبد وؤِوبي اًؽوىُبد واًرّوًػبد اًى٘ػٌخ. بْ اًلىاغل اًٝثٌػٌخ هٍ اًِلٌبً واًِوظؼ وإًِله اًىؼٌل فٍ اًػالكبد اإلٍٓبٌٓخ . بْاًلىاغل اًٝثٌػٌخ ؤٓرعز اِرواهٌخ ٜثٌػٌخ كبئِخ غٌى اًٍِبواح تٌٕ غٔبٔو اإلٓربطاالكرٕبكي، وؼللز اٌرهالهًب ُرٍبوًًب ذلوًثًب إلٓربط اًٝثٌػخ تٌٕ األفواك .ؤُبغٌٌِبد اٌرؿالي بٍٓبْ إلٍٓبْ ، واٌرؽىام فوك غٌى ؤهصو ُٕ ؼبظره ُٕ اًصووح، فهٍ ظبهوح اًفووط غٕ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ وتلاًخ فٍبك وآؽواف ؼٌبح اًعِبغخ اًثّوًخ ، وهٍ تلاًخ ظهىه ُعرِؼ االٌرؿالي . وبما ؼٌٌٔب غىاٍُ اإلٓربط االكرٕبكي ُٔن اًللَ وؼرى اآلْ ، وكائًِب ، ٓعلهب ذروىْ ؼرًِب ُٕغٔبٔو بٓربطؤٌبٌٌخ ، وهٍ ُىاك بٓربط، و وٌٌٌخ بٓربط ، ؤُرغ. واًلبغلح اًٝثٌػٌخ ًٌٍِبواح هٍ : ؤْ ًوٍ غٕٔو ٌُؽج واؼل ُٔهب ال ًؽلس بٓربط، وًوٍ غٕٔو كوه ؤٌبٌٍ فٍ غٌٌِخ اإلٓربط ، وتلوٓه ًرىكف ُٕ غٔبٔو اإلٓربط ؼٕخ فٍ هنا اإلٓربط، ألٓه بما اإلٓربط. وُب كاَ هٍ غٕٔو ُٕ هنٖ اًػٔبٔو ٘ووهًًب وؤٌبًٌٌب ، بمْ هٍ ُرٍبوًخ فٍ ٘ووهذهب فٍ اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ ، والتل ؤْ ذرٍبوي فٍ ؼلهب فٍ ُؼاًلبغلح اًٝثٌػٌخ ًٌٍِبواح ، وذػّل اإلٓربط اًني ؤٓرعره وٜؿٌبْ ؤؼلهب غٌى اآلـو هى ذٕبكَ غٌى ؼم اًؿٌو ، بمْ، ًوٍ غٕٔو ؼٕخ تؿٚ أًنو غٕ هنٖ اًػٔبٔو، فةما وظلٓب غٌٌِخ بٓربظٌخ ذِز تىاٌٝخ غٕٔوًٕ فلٞ ًٌٕو ًوٍ غٕٔو ٕٓف اإلٓربط وبما ذِز تصالشخ غٔبٔو ًٌٕو ًوٍ غٕٔو شٌض اإلٓربط ... وهونا. وترٝثٌم هنٖ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ غٌى اًىاكؼ اًللًّ واًِػبٔو ٓعل اآلذٍ: فٍ ُوؼٌخ اإلٓربطاًٌلوي ذروىْ غٌٌِخ اإلٓربط ُٕ ُىاك ـبَ وبٍٓبْ ُٔرغ ، شّ كـٌز وٌٌٌخ بٓربط فٍ اًىٌٞ تؽٌض اٌرفلُهب اإلٍٓبْ فٍ غٌٌِخ اإلٓربط، وًػرثو اًؽٌىآِْىمظًب ًهبهىؼلح كىح ، شّ ذٝىهد هنٖ اًىٌٌٌخ وؼٌز اآلًخ ُؽٍ اًؽٌىاْ ، وذٝىهد ؤٓىاع وهٌِبد اًِىاك اًفبَ ُٕ ُىاك تٌٍٝخ هـٌٕخ بًى ُىاك ُوهثخ وشٌِٔخ ًٌؿبًخ . وذٝىه ؤًًٙب اإلٍٓبُْٕ غبٍُ غبكي بًى ُهٔلً وفٍٔ ، وُٕ ؤغلاك ؾفٌوح ُٕ اًػبٌٌُٕ بًى ٓفو كٌٌٍ ُٕ اًفٌٌٕٔ . تٌل ؤْغٔبٔو اإلٓربطوبْذؿٌود هٌفًٌب وهًٌِب ًّذرؿٌو فٍ ظىهوهب ُٕ ؼٌض كوههٍ واؼل ُٔهب فٍ غٌٌِخ اإلٓربط و٘ووهذه ، ففبَ اًؽلًل ُصالً اًني هى ؤؼل غٔبٔو اإلٓربطكلًًِب وؼلًصًبهبًْٕٔؼ تٝوًلخ تلائٌخ ًٔرغُٔه اًؽلاك ًلوًًب ٌؤًٌب ؤو فإًٌب ؤو هُؽًب ... اًق ... واآلْ ٓفَ ـبَ اًؽلًل ًٕٔؼ تىاٌٝخ ؤفواْ غبًٌخ ًٔرغ ُٔه اًِهٔلٌىْ واًفٌٔىْ اآلالد واًِؽوهبد واًِوهثبد تإٓىاغهب اًِفرٌفخ. واًؽٌىاْ اًني هى اًؽٕبْ ؤو اًثؿٍ ؤو اًعٍِ وُب فٍ ؼوِهب ، واًني هبْ ؤؼل غٔبٔو اإلٓربط ، ؼٍ ُؽٌه اآلْ إًِٔؼ اًٙفّ واآلالد اًعثبهح . واًِىاك أًِرعخ اًرٍ هبٓز ؤكواد تلائٌخ ؤٔثؽز اآلْ ُػلاد فٌٔخ ُػللح . وُؼ هنا فػىاٍُ اإلٓربط اًٝثٌػٌخ األٌبٌٌخ شبترخ ظىهوًًب توؾّ ذٝىههب اًهبئٍ ، وهنا اًصثبد اًعىهوي ًػٔبٔو اإلٓربط ًعػٍ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ هٍ اًلبغلح اًٌٌٍِخ اًرٍ ال ُفو ُٕ اًػىكح بًٌهب فٍ ؼٍ اًِّوٍ االكرٕبكي ؼ ًالٓهبئًٌب ، ومًى تػل فٍّ هٍ اًِؽبوالد اًربهًفٌخ اًٍبتلخ اًرٍ ذعبهٌز اًلىاغل اًٝثٌػٌخ. بْ أًنوًبد اًربهًفٌخ اًٍبتلخ غبًعز اًِّوٍ االكرٕبكي ُٕ ىاوًخ ٌُوٌخ اًوكثخ ألؼل غٔبٔو اإلٓربط فلٞ ، وُٕ ىاوًخ األظىه ُلبتٍ اإلٓربط فلٞ ، وًّذؽٍ اًِّوٌخ اًؽلٌلٌخ وهٍ ُّوٌخ اإلٓربط ٓفٍه . وهونا هبْ ؤهّ ـٕبئٖ األٓنِخ االكرٕبكًخ اًٍبئلح اآلْ فٍ اًػبًّ هى ٓنبَ األظىه اًني ًعوك اًػبٍُ ُٕ ؤي ؼم فٍ أًِرعبد اًرٍ ًٔرعهب ، ٌىاء ؤهبْ اإلٓربط ًؽٍبة اًِعرِؼ ؤَ ًؽٍبة ُّٔإح ـبٔخ. بْ أًِّإح إًٔبغٌخ اإلٓربظٌخ كبئِخ ُٕ ُىاك بٓربط وآالد إًِٔؼ وغِبي ، وًرىًل اإلٓربط ُٕ اٌرفلاَ آالد إًِٔؼ تىاٌٝخ اًػِبي فٍ ذٌٕٔؼ اًِىاك األوًٌخ ... وهونا فبًِىاك إًِٔػخ اًعبهيح ًالٌرػِبي واالٌرهالن ُود تػٌٌِخ بٓربظٌخ ُب هبٓز ًرؽٍٕ ًىال اًِىاك اًفبَ وإًِٔؼ واًػِبي ، تؽٌض ًى اٌرثػلٓب اًِىاك األوًٌخ ًِب وظل إًِٔؼ ُب ًٕٔػه . وًى اٌرثػلٓب إًِٔؼ ًِب ذٕٔػز اًِىاك اًفبَ . وًى اٌرثػلٓب أًِرعٌٕ ًِب اِرؿٍ إًِٔؼ . وهونا فبًػٔبٔو اًرٍ هٍ شالشخ فٍ هنٖ اًػٌٌِخ ُرٍبوًخ اًٙووهح فٍ غٌٌِخ اإلٓربط وًىالهبـ هٍ اًصالشخ ـ ًِب ؼٍٕ بٓربط ، وؤي واؼل ُٔهب ال ًٍرٌٝؼ اًلٌبَ تهنٖ اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ تِفوكٖ ، هِب ؤْ ؤي اشٌٕٔ ُٕ هنٖ اًػٔبٔو اًصالشخ فٍ ُصٍ هـنٖ اًػٌٌِخ ال ًٍرٌٝػبْ اًلٌبَ تبإلٓربط فٍ ؾٌبة اًػٕٔو اًصبًض . واًلبغلح اًٝثٌػٌخ فٍ هنٖ اًؽبًخ ذؽرّ ذٍبوي ؼٕٖ هنٖ اًػىاٍُ اًصالشخ فٍ اإلٓربط ، ؤي ؤْ بٓربط ُصٍ هنا إًِٔؼ ًلٍّ بًى شالس ؼٕٖ ، وًوٍ غٕٔو ُٕ غٔبٔو اإلٓربط ؼٕخ ، فٌٌَ اًِهّ إًِٔؼ فلٞ ،وًوٕ اًِهّ ُٕ ًٍرهٌى بٓربط إًِٔؼ . هنًى اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ اًيهاغٌخ اًرٍ ذرّ تفػٍ اإلٍٓبْ واألهٗ كوْ اٌرفلاَ وٌٌٌخ شبًصخ ، هٍ ُصٍ اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ إًٔبغٌخ اًٌلوًخ ذِبًُب ، فبإلٓربط فٍ ُصٍ هنٖ اًؽبًخ ًلٍّ بًى ؼٕرٌٕ فلٞ تػلك غىاٍُ اإلٓربط . ؤُب بما اٌرفلُز وٌٌٌخ آًٌخ ؤو ُب فٍ ؼوِهب ًٌيهاغخ ... فبإلٓربط هٔب ًلٍّ بًى شالس ؼٕٖ : األهٗ واًياهع ، واآلًخ اًرٍ اٌرفلُهب فٍ غٌٌِخ اًيهاغخ. وهونا ًلبَٓنبَاِرواهٍ ذفٙؼًههٍ اًػٌٌِبد اإلٓربظٌخ كٌبًٌب غٌى هنٖ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ. بْ أًِرعٌٕ هّ اًػِبي ، وكل ٌِىا هونا ألْ هٌِخ اًػِبي ؤو اًّؿٌٌخ ؤو اًوبكؼٌٕ ًّ ذػل ؼلٌلخ ، واًٍثج هى ؤْ اًػِبي ؼٍج اًرػوًف اًرلٌٌلي آـنوْ فٍ اًرؿٌو هٌِب وهٌفٌب ، وؤْ ٜثلخ اًػِبي فٍ ذٔبكٖ ٍُرِو ، ًرٔبٌج ٜوكًًب ُؼذٝىه اآلالد واًػٌّ. بْ اًعهل اًني هبْ ًٌيَ إلؼلاشه غلك ُٕ اًػِبي ، ؤٔثؾ اآلْ ًؽلس تفػٍ ؼوهخ اآلًخ. وذّؿٌٍ اآلًخ ًرٌٝج ؤكٍ غلك ُٕ اًِّؿٌٌٕ ، وهنا هى اًرؿٌو اًوٍِ ًٌلىح اًػبٌُخ. هِب ؤْ اآلًخ اٌرٌيُز كلهح فٌٔخ تلي اًللهح اًػٌٌٙخ ، وهنا هى اًرؿٌو اًوٌفٍ فٍ اًلىح اًػبٌُخ. بْ كىح ُٔرعخ فؽٍج ؤٔثؽز ؤؼل غٔبٔو اإلٓربط ، وكل ذؽىًز اًّؿٌٌخ تفػٍ اًرٝىه ُٕ األغلاك اًؿفٌوح اًوبكؼخ اًعبهٌخ بًى ؤغلاك ُؽلوكح ُٕ فٌٌٕٔ وُهٔلٌٌٕ وغٌِبء . وٓرٌعخ ًنًى فةْٓلبتبد اًػِبي ٌرفرفٍ وذؽٍ ُؽٌهب ٓلبتبد اًِهٔلٌٌٕ واًفٌٌٕٔ ، بم بْ اًرٝىه اًػٌٍِ هى ُوٍج ًئلٍٓبٌٓخ الًِوٕ اًػىكح غٔه ، وبْ األٌُخ ُلٍٙ غٌٌهب تؽوّ هنا اًرٝىه ، وبْاًّؿٌٌخ اًػبكًخ ظبهوح ُاكرخ آـنح فٍ االـرفبء ذلهًعًٌب ؤُبَ اًرٝىه اًػٌٍِ . تٌل ؤْاإلٍٓبْتّوٌه اًعلًل ٌٌثلى كائًِبغٕٔوًا ؤٌبًٌٌب فٍ غٌٌِخ اإلٓربط. اًؽبظـخ : بْ ؼوًخ اإلٍٓبْ ٓبكٕخ بما ذؽوّ آـو فٍ ؼبظره ، فبًؽبظخ كل ذاكي بًى اٌرػثبك بٍٓبْ إلٍٓبْ ، واالٌرؿالي ٌثثه اًؽبظخ . فبًؽبظخ ُّوٍ ؼلٌلٍ ، وإًواع ًّٔإ ُٕ ذؽوّ ظهخ ُب فٍ ؼبظبد اإلٍٓبْ. اًٍِوٕ : ؼبظخ ٘ووهًخ ًٌفوك واألٌوح ،فالًٔثؿٍ ؤًْوىٌُْوًب ًؿٌوٖ . ال ؼوًخ إلٍٓبْ ًػٌْ فٍ ٍُوٕ ؾٌوٖ تإظـوح ؤو تلوٓهب . بْ اًِؽبوالد اًرٍ ذثنًهب اًلوي ُٕ ؤظٍ ُػبًعخ ُّوٌخ اًٍِوٕ ًٌٍز ؼالً غٌى اإلٜالق ًهنٖ اًِّوٌخ، واًٍثج هى ؤْ ذٌى اًِؽبوالد ال ذٍرهلف اًؽٍ اًعنهي وأًهبئٍ ، وهى ٘ووهح ؤْ ًٌِى اإلٍٓبْ ٍُؤه ، تٍ اٌرهلفز األظوح ُٕ ؼٌض ـفٙهب ؤو ىًبكذهب وذلٌٔٔهب ، ٌىاء ؤهبٓز هنٖ األظوح ًؽٍبة ـبٓ ؤَ غبَ . فال ًعىى فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ ؤْ ذرؽوّ ؤي ظهخ فٍ ؼبظخ اإلٍٓبْ ، تِٕ فٌهب اًِعرِؼ ٓفٍه . فال ًؽم ألؼل ؤْ ًثٍٔ ٍُؤًب ىائلًاغٕ ٌؤبٖ وٌوٕوهشره تؿوٗ ذإظٌوٖ ، ألْاًٍِوٕ هىغثبهحغٕ ؼبظخ إلٍٓبْ آـو ، وتٔبءٖ تلٕل ذإظٌوٖ هى ِووع فٍ اًرؽوّ فٍ ؼبظخ مًى اإلٍٓبْ . وفٍ اًؽبظخ ذوِٕ اًؽوًخ. اًِػبُ : ؼبظخ ُبٌخ ظلًا ًئلٍٓبْ، فالًعىى ؤًْوىُْػبُ ؤي بٍٓبْ فٍ اًِعرِؼ ؤظوح ُٕ ؤي ظهخ ؤو ٔلكخ ُٕ ؤؼل ، فال ؤظواء فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ تٍ ِوهبء . فِػبِى هى ٌُوٌخ ـبٔخ ًى ذلًوهب تٔفٍى فٍ ؼلوك بِثبع ؼبظبذى، ؤو ًوىْ ؼٕخ فٍ بٓربط ؤٓز ؤؼل غٔبٔوٖ األٌبٌٌخ ، وًٌَ ؤظوح ُلبتٍ بٓربط ألي هبْ. اًِوهىة : ؼبظخ ٘ووهًخ ؤًًٙب ًٌفوك واألٌوح ، فالًٔثؿٍ ؤًْوىُْوهىتى ٌُوًب ًؿٌون . فال ًؽم فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ إلٍٓبْ ؤو ظهخ ؤـوي ؤْ ذِرٌى وٌبئٍ ههىة ِفٌٕخ تؿوٗ ذإظٌوهب ألْ مًى ذؽوّ فٍ ؼبظخ اآلـوًٕ. األهٗ : األهٗ ًٌٍز ٌُوًب ألؼل . وًوًٕؽم ًوٍ واؼل اٌرؿالًهب ًالٓرفبع تهب ِؿًال وىهاغخ وهغًٌب ُلي ؼٌبذه وؼٌبح وهشره فٍ ؼلوك ظهلٖ اًفبٓ كوْ اٌرفلاَ ؾٌوٖ تإظو ؤو تلوٓه ، وفٍ ؼلوك بِثبع ؼبظبذه . بٓه ًى ظبى اُرالن األهٗ ًِب وظل ؾٌو اًؽب٘وًٕ ٌٕٓثهّ فٌهب ، وبْ األهٗ شبترخ ، وأًِرفػٌٕ تهب ًرؿٌووْ تِووه اًيُٕ ُهٔخ و كلهح و وظىكا. بْ ؾبًخ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل هٍ ذوىًٕ ُعرِؼ ٌػٌل ألٓه ؼو، وهنا ال ًرؽلم بال تةِثبع اًؽبظبد اًِبكًخ واًِػٔىًخ ًئلٍٓبْ ، ومًى ترؽوًو هنٖ اًؽبظبد ُٕ ٌٌٝوح اًؿٌو وذؽوِه فٌهب . بْ بِثبع اًؽبظبد ًٔثؿٍ ؤْ ًرّ كوْ اٌرؿالي ؤو اٌرػثبك اًؿٌو ، وبال ذٔبكٚ ُؼ ؾبًخ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل. فبإلٍٓبْ فٍ اًِعرِؼ اًعلًل ، بُب ؤًْػٍِ ًٔفٍه ًِٙبْ ؼبظبذه اًِبكًخ، وبُب ؤًْػٍِ ًِاٌٍخ اِرواهٌخ ًوىْ ِوًوًب فٍ بٓربظهب، ؤو ؤْ ًلىَ تفلُخ غبُخ ًٌِعرِؼ، وًِٕٙ ًه اًِعرِؼ ؼبظبذه اًِبكًخ. بْ أًّبٛ االكرٕبكي فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل هى : ّٓبٛ بٓربظٍ ُٕ ؤظٍ بِثبعاًؽبظبد اًِبكًخ ، وًٌَّٓبًٜبؾٌو بٓربظٍ ؤو ّٓبًٜب ًثؽض غٕ اًوتؾ ُٕ ؤظٍ االكـبه اًيائل غٕ بِثبع ذٌى اًؽبظبد . بْ مًى ال بُوبٌٓخ ًه تؽوّ اًلىاغل االِرواهٌخ اًعلًلح. بْ اًؿبًخ اًِّووغخ ًٌّٔبٛ االكرٕبكي ًؤلفواك هٍ بِثبع ؼبظبذهّ فلٞ ، بم بْ شووح اًػبًّ ُؽلوكح غٌى األكـٍ فٍ هٍ ُوؼٌخ ... وهنًى شووح هٍ ُعرِؼ غٌى ؼلح ، وًهنا ال ًؽم ألي فوك اًلٌبَ تّٔبٛ اكرٕبكي تؿوٗ االٌرؽىام غٌى هٌِخ ُٕ ذٌى اًصووح ؤهصو ُٕ بِثبع ؼبظبذه ، ألْ اًِللاه اًيائل غٕ ؼبظبذه هى ؼم ًؤلفواك اآلـوًٕ . وًوٕ ًؽم ًه االكـبه ُٕ ؼبظبذه ُٕ بٓربظه اًناذٍ وًٌَ ُٕ ظهل اًؿٌو وال غٌى ؼٍبة ؼبظبد اًؿٌو . ألٓه ًى ظبى اًلٌبَ تّٔبٛ اكرٕبكي ؤهصو ُٕ بِثبع اًؽبظبد ًؽبى بٍٓبْ ؤهصو ُٕ ؼبظبذه ، وًؽوَ ؾٌوٖ ُٕ اًؽٕىي غٌى ؼبظبذه. بْاالكـبه اًيائل غٕ اًؽبظخ هى ؼبظخ بٍٓبْ آـو ُٕ شووح اًِعرِؼ. بْ بتبؼخ اإلٓربط اًفبٓ ًٌؽٕىي غٌى اكـبه فىق بِثبع اًؽبظبد ، وبتبؼخ اٌرفلاَ اًؿٌو إلِثبع ؼبظبذى ، ؤو اٌرفلاُه ًٌؽٕىي غٌى ُب هى فىق ؼبظبذى ... ؤي ذٍفٌو بٍٓبْ إلِثبع ؼبظبد ؾٌوٖ وذؽلٌم اكـبه ًؿٌوٖ غٌى ؼٍبة ؼبظبذه هى غٌٕ االٌرؿالي. بْ اًػٍِ ُلبتٍ ؤظوح ، ب٘بفخ بًى هىٓه غثىكًخ ًئلٍٓبْ هِب ؤٌٌفٔب ، هى غٍِ تلوْ تىاغض غٌى اًػٍِ ألْ أًِرغفٌه ؤظٌو وًٌَ ِوًوًب. بْ اًني ًػٍِ ًٔفٍه ُفٌٖ فٍ غٌِه اإلٓربظٍ كوْ ِى ، ألْ تبغصه غٌى اإلـالٓ فٍ اإلٓربط هى اغرِبكٖ غٌى غٌِه اًفبٓ إلِثبع ؼبظبذه اًِبكًخ. واًني ًػٍِ فٍ ُاٌٍخ اِرواهٌخ ، هى ِوًى فٍ بٓربظهب ، ُفٌٖ فٍ غٌِه اإلٓربظٍ كوْ ِى ، ألْ تبغصه غٌى اإلـالٓ فٍ اإلٓربط هى ؼٕىًه غٌى بِثبع ؼبظبذه ُٕ مًى اإلٓربط ، ؤُب اًني ًػٍِ ُلبتٍ ؤظوح فٌٌَ ًه تبغض غٌى اًػٍِ. بْ اًػٍِ تبألظوح ًىاظهغعيًا فٍ ؼٍ ُّوٌخ ىًبكح اإلٓربطوذٝىًوٖ ، وٌىاء ؤهبْ ـلُبد ؤَ بٓربظًب فةٓه ًىاظه ذلهىهًا ٍُرِوًا ألٓه كبئّغٌى ؤهربف األظواء. ؤُصٌخ غٌى اًػٍِ األظٌو ًؽٍبة اًِعرِؼ ، واًػٍِ األظٌو ًؽٍبة ـبٓ ، واًػٍِ تلوْ ؤظوح . اًِصبي األوي: ؤ غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًؽٍبة اًِعرِؼ ، ؤًِؽه اًِعرِؼ ذفبؼخ واؼلح ُلبتٍ بٓربظه ، وهٍ ُب ًّثؼ ؼبظره ذِبًُب. ة غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًؽٍبة اًِعرِؼ ، وًػٌٝه اًِعرِؼ ذفبؼخ واؼلح ُلبتٍ بٓربظه ، وهٍ ؤكٍ ُٕ بِثبع ؼبظبذه. اًِصبي اًصبٍٓ: غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًؽٍبة فوك آـو ، وًرلب٘ى ؤظوًا ًلٍ غٕشِٕذفبؼخ واؼلح. اًِصبي اًصبًض: غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًٔفٍه. أًرٌعخ: األوي ؤ ًٕ ًيًل ُٕ بٓربظه ألٓه ُهِب ىاك فٌٕ ًٔبًه ِفًٌٕب ُٔه بالذفبؼخ واؼلح وهى ُب ًّثؼ ؼبظبذه . وهونا فوٍ اًلىي اًػبٌُخ ًؽٍبة اًِعرِؼُرلبغٍخ تبٌرِواه ٓفًٌٍب - ذٌلبئًٌب. األوي ة ًٌَ ًه كافؼ ًئلٓربط ماذه ألٓه ًٔرغ ًٌِعرِؼ كوْ ؤْ ًؽٍٕ غٌى بِثبع ؼبظبذه ، وًؤه ًٍرِو فٍ اًػٍِ تلوْ كافؼ ، ألٓه ُٙٝو بًى اًو٘ىؿ ًنووف اًػٍِ اًػبَ فٍ هٍ اًِعرِؼ . وذٌى ؼبًخ هٍ ؤفواكٖ. اًصبٍٓ : ال ًػٍِ ًٌٔرغ ؤٔال ، وًؤه ًػٍِ ًٌؽٍٕ غٌى ؤظوح ، وؼٌض بْ ؤظوذه ؤكٍ ُٕ اًؽٕىي غٌى ؼبظره، فهى بُب ؤْ ًثؽض غٕ ٌٌل آـو ًثٌؼ ًه غٌِه تصِٕ ؤفٍٙ ُٕ األوي ، وبُب ؤْ ًٙٝو بًى االٌرِواه فٍ اًػٍِ ًٌثلى غٌى كٌل اًؽٌبح. ؤُب اًصبًض : فهى اًىؼٌل اًني ًٔرغ كوْ ذلبغَ ، وكوْ بظثبه . وؼٌض بْ اًِعرِؼ االِرواهٍ ًٌَ فٌه بُوبٌٓخ إلٓربط فوكي فىق بِثبع اًؽبظبد اًفوكًخ وال ًٍِؾ تةِثبع اًؽبظبد غٌى ؼٍبة ؤو تىاٌٝخ اًؿٌو، وبْ اًِاٌٍبد االِرواهٌخ ذػٍِ إلِثبع ؼبظبد اًِعرِؼ . بمْ ،اًِصبي اًصبًض ًى٘ؾ اًى٘ػٌخ اًٌٌٍِخ ًئلٓربط االكرٕبكي ، تٌل ؤٓه فٍ هٍ اًؽبالد - ؼرى اًٌٍئخ ُٔهب - ًٍرِو اإلٓربط ُٕ ؤظٍ اًثلبء . وًٌَ ؤكي غٌى مًى ُٕؤْ اإلٓربط فٍ اًِعرِػبد اًوؤٌِبًٌخ ًرواهّ وًرٙفّ فٍ ًل اًِبًوٌٕ اًلٌخ واًنًٕ ال ًػٌِىْ وًوٕ ًٍرؿٌىْ ظهل اًوبكؼٌٕ اًنًٕ ًٙٝووْ بًى اإلٓربط ًٌػٌّىا .بال ؤ ّْاًوربة األـٙو ال ًؽٍ ُّوٌخ اإلٓربط اًِبكي فلٞ تٍ ًوٌّ ٜوًم اًؽٍ اًّبٍُ ًِّوالد اًِعرِؼ اإلٍٓبٍٓ ًٌرؽوه اًفوك ُبكًًب وُػٔىًًب ذؽوهًا ٓهبئًٌب ًررؽلم ٌػبكذه. ؤُصٌخ ؤـوي: اًصووح . وًوٕ بما وظل ؤْ غلكا ُٕ ؤفواك اًِعرِؼ ًٌِى ؤهصو ُٕ وؼلح ُٕ اًىؼلاد . بمْ ، غلك آـو ُٕ ماد اًِعرِؼال ًٌِى ُٔهب ٌِئًب ، واًٍثجبما افرو٘ٔب ؤْ شووح اًِعرِؼ هٍ 10 وؼلاد وغلك ٌوبٓه 10 فةْ ٌٕٓج هٍ فوك ُٕ شووح اًِعرِؼ هى 10\\10 = واؼلح فلٞ ُٕ وؼلاد هى ؤْ ٌٕٓثه ُٕ وؼلاد اًصووح اٌرؽىم غٌٌه اآلـووْ.. وًهنا ًىظل ؤؾٌٔبء وفلواء فٍ اًِعرِؼ االٌرؿالًٍ ؤًفوٗ ؤْ ـٍِخ ُٕ هنا اًِعرِؼ وظلٓب هٍ واؼل ُٔهّ ًٌِى وؼلذٌٕ ، بمْ هٔبن ـٍِخ آـووْ ُٔه ال ًٌِوىْ ٌِئًب ، ؤي 50ُ % ؽووُىْ ُٕ ؼلهّ فٍ شووذهّ . مًى ألْ اًىؼلح اإل٘بفٌخ اًرٍ ًِرٌوهب هٍ واؼل ُٕ اًفٍِخ األوًى هٍ ٌٕٓج اًفٍِخ اًصبٌٓخ. وبما هبْ ُب ًؽربط بًٌه اًفوك فٍ هن اًِعرِؼ إلِثبع ؼبظبذه هى وؼلح فلٞ ُٕ وؼلاد شووح اًِعرِؼ ، فةْ اًفوك اًني ًٌِى ؤهصو ُٕ وؼلح ُٕ ذٌى اًىؼلاد هى ٍُئىي فٍ ؼلٌلخ األُو غٌى ؼم ألفواك اًِعرِؼ اآلـوًٕ . وؼٌض بْ هنٖ اًؽٕخ هٍ فىق ُب ًؽربط بًٌه إلِثبع ؼبظبذه اًِللهح تىؼلح واؼلح ُٕ وؼلاد اًصووح ، بمْ هى ًٍرىًٍ غٌٌهب ألظٍ االهرٔبى، وهنا االهرٔبى ال ًرؽلم ًه بال غٌى ؼٍبة ؼبظخ اًؿٌو ، ؤي تبألـن ُٕ ٌٕٓج اآلـوًٕ فٍ هنٖ اًصووح . وهنا هى ٌثج وظىك اًنًٕ ًؤيوْ وال ًٔفلىْ ؤي ًلـووْ فىق بِثبع ؼبظبذهّ ، و وظىك اًٍبئٌٌٕ واًِؽووٌُٕ ؤي اًنًٕ ًٍإًىْ غٕ ؼلهّ فٍ شووح ُعرِػهّ و ال ًعلوْ ُب ًٍرهٌوىْ . بٓهب غٌٌِخ ٓهج و ٌوكخ ، وًؤهب غٌٌٔخ وُّووغخ ؼٍج اًلىاغل اًنبًِخ االٌرؿالًٌخ اًرٍ ذؽوّ مًى اًِعرِؼ. ؤُب ُب وهاء بِثبعاًؽبظبد فهى ًثلى ؤـٌوًا ٌُوًب ًوٍ ؤفواك اًِعرِؼ، ؤُب األفواك فٌهّؤًْلـووا ُب ًّبءوُْٕ ؼبظرهّ فلٞ ،بمبْ االهرٔبى فىق اًؽبظبد هى ذػّلغٌى شووحغبُخ. بْ اًِعلًٕ واًؽناق ًٌَ ًهّ ؼم فٍ االٌرٌالء غٌى ٌٕٓج اًؿٌو ٓرٌعخ ظلهّ وؼنكهّ، وًؤهّ ًٍرٌٝػىْ ؤْ ًٍرفٌلوا ُٕذٌى اًِياًب فٍ بِثبع ؼبظبذهّ واالكـبه ُٕ ذٌى اًؽبظبد .هِب ؤْ اًػبظيًٕ واًثٌهبء واًِػرىهٌٕ ال ًػٍٔ ؼبًهّ هنا ؤْ ًٌَ ًهّ ٓفَ إًٌٔج اًني ًؤلٔؽبء فٍ شووح اًِعرِؼ. بْشووح اًِعرِؼذّثه ُاٌٍخ ذِىًٕ، ؤو ُفيْذِىًًٕللَ ًىًٌُب ًػلك ُٕ أًبًُللاهًا ُٕاًرِىًٕتىىُْؽلك ًوفٍ إلِثبع ؼبظخ ؤوًئى أًبً فٍ اًٌىَ ، وًوٍ فوك ؤْ ًلـو ُٕ مًى اًِللاه ُب ًوًل ، ؤي ًه ؤْ ًٍرهٌى ُب ًّبء وًلـو ُب ًّبء ُٕ ؼٕره ، وفٍ هنا ًٍرؿٍ كلهاذه اًناذٌخ وؼنكه. ؤُب اًني ًٍرؿٍ ذٌى اًِىاهج ًٌرِوٕ ُٕ األـن ُٕ ُفيْ اًرِىًٕ اًػبَ ًٌٌٙفه بًى ٓفٍه فهى ٌبهق ُب فٍ مًى ِى. وهونا ، فبًني ًٍرفلَ ؼنكه ًٌوٍج شووح ؤهصو ُٕ بِثبع ؼبظبذه هى فٍ اًىاكؼ ُػرل غٌى ؼم غبَ وهى شووح اًِعرِؼ اًرٍ هٍ ُصٍ اًِفيْ اًِنهىه فٍ هنا اًِصبي. وال ًعىى اًرفبود فٍ شووح األفواك فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل بال ًٌنًٕ ًلىُىْ تفلُخ غبُخ وًفٕٖ ًهّ اًِعرِؼٌٕٓثًب ُػًٌٔب ُٕاًصووح ٍُبوًًب ًرٌى اًفلُخ ... بْ ٌٕٓج األفواك ال ًرفبود بال تِللاه ُب ًللَ هٍ ُٔهّ ُٕ ـلُخ غبُخ ؤهصو ُٕ ؾٌوٖ ، و تلله ُب ًٔرغ ؤهصو ُٕ ؾٌوٖ. وهونا ؤٓرعز اًرعبهة اًربهًفٌخ ذعوتخ ظلًلح هررىًغ ٓهبئٍ ًوفبػ اإلٍٓبُْٕ ؤظٍ اٌروِبي ؼوًره وذؽلٌم ٌػبكذه تةِثبع ؼبظبذه وكفؼ اٌرؿالي ؾٌوٖ ًه ، وو٘ؼ ؼل ٓهبئٍ ًٌٝؿٌبْ، وبًعبك ٜوًلخ ًرىىًؼشووح اًِعرِؼذىىًػًبغبك ًال ؼٌض ذػٍِ تٔفٍى إلِثبع ؼبظبذى ، ال ؤْ ذٍفو اًؿٌو ًٌػٍِ ًؽٍبتى ًرّثؼ غٌى ؼٍبته ؼبظبذى ، ؤو ؤْ ذػٍِ ُٕ ؤظٍ ٌٌج ؼبظبد اآلـوًٕ. بٓهب ٓنوًخ ذؽوًو اًؽبظبد ًٌرؽوه اإلٍٓبْ. وهونا فبًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل هى ٓرٌعخ ظلًٌخ الؾٌو ًٌػالكبد اًنبًِخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ ، واًرٍ وًلد اًؽٍ اًٝثٌػٍ وهى ٌُوٌخ ـبٔخ إلِثبع اًؽبظبد كوْ اٌرفلاَ اًؿٌو، وٌُوٌخ اِرواهٌخ ، أًِرعىْ فٌهب ِوهبء فٍ بٓربظهب ذؽٍ ُؽٍ اًٌِوٌخ اًفبٔخ اًرٍ ذلىَ غٌى بٓربط األظواء كوْ ؼم ًهّ فٍ اإلٓربط اًني ًٔرعىٓه فٌهب . بْ اًني ًِرٌى اًٍِوٕ اًني ذٍؤه ، ؤو اًِوهىة اًني ذوهثه ؤو اًِػبُ اًني ذػٌْ ته ًِرٌى ؼوًرى ؤو ظيءًا ُٕ ؼوًرى ، واًؽوًخ الذرعيؤ ، وًوٍ ًوىْاإلٍٓبْ ٌػٌلًا التل ؤًْوىْ ؼوًا، وًوٍ ًوىْ ؼوًا التل ُٕؤًٌِْى ؼبظبذه تٔفٍه. بْ اًنيًِرٌى ؼبظرى ًرؽوّ فٌى ؤو ًٍرؿٌى ، وكل ًٍرػثلن توؾّ ؤي ذّوًؼ كل ًؽوَ مًى. بْ اًؽبظبد اًِبكًخ اًٙووهًخ اًِبٌخ واًّفٌٕخ ًئلٍٓبْ ، تلءا ُٕ اًٌِثَ واًٝػبَ ؼرى اًِوهىة ، واًٍِوٕ ، التل ؤْ ًٌِوهب اإلٍٓبْ ٌُوٌخ ـبٔخ وُللٌخ وال ًعىى ؤْ ذوىُْاظوح ُٕ ؤي ظهخ. وبْ اًؽٕىي غٌٌهب ُلبتٍ ؤظوح ًعػٍ ُبًوهب اًؽلٌلٍ ًرلـٍ فٍ ؼٌبذى اًفبٔخ وًرؽوّ فٍ ؼبظبذى اًِبٌخ ، ؼرى وًى هبْ اًِعرِؼ تٕىهح غبُخ ، فٌرؽوّ فٍ ؼوًرى وًفللن ٌػبكذى ، وهِب ًرلـٍ ٔبؼج اًِالتَ اًرٍ ذاظوهب ُٔه ًفٌػهب ُٔى هتِب فٍ اًّبهع ًٌروهى غبهًًب ، ًرلـٍ ؤًًٙب ٔبؼج اًِوهىة ًٌروهى غٌى كبهغخ اًٝوًم. وًرلـٍ هنًى ٔبؼج اًٍِوٕ ًٌروهى تال ُإوي. بْ اًؽبظبد اًٙووهًخ ًئلٍٓبْ ُٕ اًٍفوًخ ُػبًعرهب تةظواءاد كبٓىٌٓخ ؤو بكاهًخ ؤو ُب بًٌهب ، وبِٓب ًاٌَ غٌٌهب اًِعرِؼ ظنهًًب وفم كىاغل ٜثٌػٌخ. بْ هلف اًِعرِؼ االِرواهٍ هى ٌػبكح اإلٍٓبْ اًرٍ ال ذوىْ بال فٍ ظٍ اًؽوًخ اًِبكًخ واًِػٔىًخ . وذؽلٌم اًؽوًخ ًرىكف غٌى ُلي اُرالن اإلٍٓبًْؽبظبذه اُرالهًب ِفًٌٕب وُِٙىًٓب ِ٘بًٓب ُللًٌب.. ؤيؤْ ؼبظرى ًٔثؿٍ ؤ ّال ذوىٌُْوًب ًؿٌون ، وؤ ّالذوىْغو٘خ ًٌٌٍج ُٔى ُٕؤي ظهخ فٍ اًِعرِؼ، و ب ّالغّز فٍ كٌم ًنهج ٌػبكذى وًعػٌى ؾٌو ؼو ألٓى غبئْ فٍ ظٍ ذىكػبد ذل ّـٍ ـبهظٍ فٍ ؼبظبذى اًٙووهًخ. ؤُب كٌج اًِعرِػبد اًِػبٔوح ُٕ ُعرِػبد األظواء بًى ُعرِػبد اًّوهبء فهى ؼرٍِ هٔربط ظلًٍ ًؤلٜووؼبد االكرٕبكًخ اًِرٔبكٙخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ اًٌىَ ، وٓرٌعخ ظلًٌخ ؼرٌِخ ًٌػالكبد اًنبًِخ واًرٍ ؤٌبٌهب ٓنبَ األظوح واًرٍ ًّ ذؽٍ تػل. بْ اًلىح اًرهلًلًخ ًٔلبتبد اًػِبي فٍ اًػبًّ اًوؤٌِبًٍ هفٌٌخ تلٌج اًِعرِػبد اًوؤٌِبًٌخ ُٕ ُعرِػبد ؤظواء بًى ُعرِػبد ِوهبء. بْ اؼرِبي كٌبَ اًصىهح ًرؽلٌم االِرواهٌخ ًثلؤ تبٌرٌالء أًِرعٌٕ غٌى ؼٕرهّ ُٕ اإلٓربط اًني ًٔرعىٓه . وٌٌرؽىيؾوٗ اإل٘واتبد اًػِبًٌخ ُٕ ٌُٝج ىًبكح األظىه بًى ٌُٝج اًِّبههخ فٍ اإلٓربط ، وٌٌرّ هٍ مًى غبظالً ؤَ آظالً تبالهرلاء تبًوربة األـٙو. ؤُب اًفٝىح أًهبئٌخ فهٍ ؤىياًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل بًى ُوؼٌخ اـرفبء اًوتؾ وأًلىك ، ومًى ترؽىًٍ اًِعرِؼ بًى ُعرِؼ بٓربظٍ تبًوبٍُ وتٌىؽ اإلٓربط كهظخ بِثبع اًؽبظبد اًِبكًخ ألفواك اًِعرِؼ ، وفٍ هنٖ اًِوؼٌخ أًهبئٌخ ًفرفٍ اًوتؾ ذٌلبئٌب وذٔػلَ اًؽبظخ بًى أًلىك. بْاالغرواف تبًوتؾ هى اغرواف تبالٌرؿالي، بم بُْعوك االغرواف ته ال ًعػٍ ًه ؼلًا ًلف غٔلٖ . ؤُب بظواءاد اًؽل ُٔه تبًىٌبئٍ اًِفرٌفخ فهٍ ُؽبوالد بٔالؼٌخ وؾٌو ظنهًخ ًِٔؼ اٌرؿالي بٍٓبْ إلٍٓبْ. بْ اًؽٍ أًهبئٍ هى بًؿبء اًوتؾ. وًوٕ اًوتؾ هىُؽون ًٌػٌٌِخ االكرٕبكًخ, وًهنا فةًؿبء اًوتؾ ًٌَ ٍُإًخ كواه , تٍ هى ٓرٌعخ ذٝىه ًئلٓربط االِرواهٍ ذرؽلم بما ذؽلم اإلِثبع اًِبكي ًؽبظبد اًِعرِؼ واألفواك .بْ اًػٍِ ُٕ ؤظٍ ىًبكح اًوتؾ هى اًني ًاكي بًى اـرفبء اًوتؾ فٍ أًهبًخ. ـلَ أًِبىي : ـلَ أًِبىي ٌىاء ؤهبٓىا تإظو ؤَ تلوٓه ، هّ بؼلي ؼبالد اًوكٌم ، تٍ هّ هكٌم اًػٕو اًؽلًض . وؼٌض بْ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل ًلىَ غٌى ؤٌبً اًِّبههخ فٍ اإلٓربط وًٌَ غٌى األظىه ، فةْ ـلَ أًِبىي ال ذٔٝثم غٌٌهّ اًلىاغل االِرواهٌخ اًٝثٌػٌخ ، ألٓهّ ًلىُىْ تفلُبد ال تةٓربط واًفلُبد ًٌَ ًهب بٓربط ُبكي ًلثٍ اًلٍِخ بًى ؼٕٖ وفلًب ًٌلبغلح االِرواهٌخ اًٝثٌػٌخ، وًهنا فٌٌَ ًفلَأًِبىيبال اًػٍِ ُلبتٍ ؤظو ، ؤو اًػٍِ تلوٓه فٍ اًنووف اًٌٍئخ . وؼٌض بْ األظواء هّ ٓىع ُٕ اًػثٌل وغثىكًرهّ كبئِخ تلٌبَ غٌِهّ ُلبتٍ ؤظو ، وؼٌض بْ ـلَ أًِبىي هّ فٍ كهظخ ؤٌفٍ ُٕ األظواء فٍ أًِّأد واًِاٌٍبد االكرٕبكًخ ـبهط أًِبىي ، فهّ ؤوًى تبالٓػربق ُٕ غثىكًخ ُعرِؼ األظواء ُعرِؼ اًػثٌل . فنبهوح ـلَ أًِبىي هٍ بؼلي اًنىاهو االظرِبغٌخ اًرٍ ذٌٍ ظبهوح اًوكٌم. وأًنوًخ اًػبًٌِخ اًصبًصخ هٍ تٌّو ًٌعِبهٌو تبًفالٓ أًهبئٍ ُٕ هٍ كٌىك اًنٌّ واالٌرثلاك واالٌرؿالي واًهٌِٔـخ اًٌٍبٌٌخ واالكرٕبكًخ تلٕل كٌبَ ُعرِؼ هٍ أًبً... هٍ أًبً فٌه ؤؼواه ؼٌض ًرٍبووْ فٍ اًٌٍٝخ واًصووح واًٍالػ ًوٍ ذٔرٕو اًؽوًخ االٓرٕبه أًهبئٍ واًوبٍُ. ًنا فةْ اًوربة األـٙو ًوٌّ ٜوًم اًفالٓ ؤُبَ اًعِبهٌو ُٕ ؤظواء وـلَ ُٔبىي ًررؽلم ؼوًخ اإلٍٓبْ . وًهنا ال ُٔبٓ ُٕ اًوفبػ ًرؽوًو ـلَ أًِبىي ُٕ و٘ػٌخ اًوق اًرٍ هّ فٌهب ، وذؽىًٌهّ بًى ِوهبء ـبهط أًِبىي ؼٌض اإلٓربط اًِبكي اًلبتٍ ًٌلٍِخ بًى ؼٕٖ ؼٍج غىاٌُه ... فبًِٔيي ًفلُه ؤهٌه . ؤُب ؼٍ اًفلُخ أًِيًٌخ اًٙووهًخ فال ًوىْ تفلَ تإظو ؤو تلوْ ؤظو، وبِٓب ًوىْ تِىظفٌٕ كبتٌٌٕ ًٌروكٌخ ؤشٔبء ؤكاء وظٌفرهّ أًِيًٌخ ، وًهّ اًِٙبٓبد االظرِبغٌخ واًِبكًخ هإي ُىظف فٍ ـلُخ غبُخ اًصبًض اإلظرِبغٌخ بْ اًِؽون ًٌربهًق اإلٍٓبٍٓ هى اًػبٍُ االظرِبغٍ...ؤي اًلىٍُ ، فبًواتٝخ االظرِبغٌخ اًرٍ ذوتٞ اًعِبغبد اًثّوًخ هالً غٌى ؼلح ... ُٕ األٌوح بًى اًلثٌٌخ بًى األُخ هٍ ؤٌبً ؼوهخ اًربهًق . بْ ؤتٝبي اًربهًق هّ ؤفواك ًٙؽىْ ُٕؤظٍ كٙبًب . ًٌـَ هٔبن ؤي ذػوًف آـو ًنًى. وًوٕ ؤي كٙبًب؟ بٓهّ ًٙؽىْ ُٕ ؤظٍ آـوًٕ... وًوٕ ؤي آـوًٕ؟ بٓهّ اآلـووْ اًنًٕ ًهّ غالكخ تهّ .. وبْ اًػالكخ تٌٕ فوكوظِبغخ هٍ غالكخ اظرِبغٌخ... ؤي غالكخ كىَ تثػٙهّ تػٙب . فبألٌبً اًني هىْ اًلىَ هى اًلىٌُخ ، بمْ ، ذٌى اًلٙبًب هٍ كٙبًب كىٌُخ ... واًػالكخ اًلىٌُخ هٍ اًػالكخ االظرِبغٌخ فبالظرِبغٌخ ُّرلخ ُٕ اًعِبغخ ، ؤي غالكخ اًعِبغخ فٌِب تٌٔهب.واًلىٌُخ ُّرلخ ُٕ اًلىَ،ؤي غالكخ اًلىَ فٌِب تٌٔهّ ، فبًػالكخ االظرِبغٌخ هٍ اًػالكخ اًلىٌُخ .. واًػالكخ اًلىٌُخ هٍ اًػالكخ االظرِبغٌخ ... بم بْ اًعِبغخ هٍ كىَ ، واًلىَ هّ اًعِبغخ ؼرى بما كٍ غلك اًىاؼلح غٕ األـوي . ٓبهٌى غٕ اًرػوًف اًرفٌٌٍٕ اًني ًػٍٔ اًعِبغخ اًِاكرخ تؿٚ أًنو غٕ غالكبد ؤفواكهب اًلىٌُخ . بْ اًِلٕىك تبًعِبغخ هٔب هى اًعِبغخ اًلائِخ تٍثج غالكرهب اًلىٌُخ. شّ ، بْ اًؽوهبد اًربهًفٌخ هٍ اًؽوهبد اًعِبهٌوًخ ؤي اًعِبغٌخ .. ؤي، ؼوهخ اًعِبغخ ُٕ ؤظٍ ٓفٍهب ..ُٕ ؤظٍ اٌرلـالًهب غٕ ظِبغخ ؤـوي ًٌٍز ظِبغرهب ، ؤي ًوٍ ُٔهِب ذوىًٕ اظرِبغٍ ًوتٝهب تٔفٍهب . فبًؽوهبد اًعِبغٌخ كائًِب هٍ ؼوهبد اٌرلالًٌخ ..ؼوهبد ًرؽلٌم اًنادًٌعِبغخ اًِؿٌىتخ ؤو اًِنٌىُخ ... ُٕ ٜوف ظِبغخ ؤـوي ، ؤُب ٍُإًخ إًواع غٌى اًٌٍٝخ فهى ًلؼ كاـٍ اًعِبغخ ماذهب ؼرى ٍُرىي األٌوح ، هِب ًى٘ؽه اًفٍٕ األوي ُٕ اًوربة األـٙو اًوهٕ اًٌٍبٌٍ ًٌٔنوًخ اًػبًٌِخ اًصبًصخ . واًؽوهخ اًعِبغٌخ هٍ ؼوهخ كىَ ُٕؤظٍ، ٓفٍهب بم بْ اًعِبغخ اًىاؼلح تؽوّ ذوىًٔهب اًٝثٌػٍ اًىاؼل ًهب ؼبظبد اظرِبغٌخ واؼلح ذؽربط بًى بِثبع تؽبًخ ظِبغٌخ . وهٍ ًٌٍز فوكًخ غٌى ؤي وظه ، تٍ هٍ ؼبظبد ؤو ؼلىق ؤو ُٝبًج ؤو ؾبًبد ظِبغٌخ ٔبؼثهب كـىَ ذوتٝهّ كىٌُخ واؼلح . وًنا ٌٌِز هنٖ اًؽوهبد تبًؽوهبد اًلىٌُخ . فؽوهبد اًرؽوه اًلىٍُ فٍ اًػٕو اًؽب٘و هٍ ٓفٍهب اًؽوهبد االظرِبغٌخ ، وهٍ ًٕ ذٔرهٍ ؼرى ذرؽوه هٍ ظِبغخ ُٕ ٌٌٝوح ؤي ظِبغخ ؤـوي . ؤي ؤْ اًػبًّ اآلًِْو تةؼليكوهاد ؼوهخ اًربهًقاًػبكًخ وهٍ إًواعاًلىٍُ آرٕبهًا ًٌلىٌُخ. هنٖ هٍ اًؽلٌلخ اًربهًفٌخ فٍ غبًّ اإلٍٓبْ وهٍ اًؽلٌلخ االظرِبغٌخ ، ؤي ؤْ إًواع اًلىٍُ .. إًواع االظرِبغٍ هى ؤٌبً ؼوهخ اًربهًق ، ألٓه ؤكىي ُٕ هٍ اًػىاٍُ األـوي ، مًى ألٓه هى األٍٔ، هى األٌبً ..ؤي ؤٓه هى ٜثٌػخ اًعِبغخ اًثّوًخ ، ٜثٌػخ اًلىَ ، تٍ هى ٜثٌػخ اًؽٌبح ٓفٍهب ، بم بْ اًؽٌىآبد األـوي ُٕ ؾٌو اإلٍٓبْ ذػٌْ فٍ ظِبغبد ، وبْ اًعِبغخ هٍ ؤٌبً تلبء ظِبغبد اًٌِِوخ اًؽٌىآٌخ . واًلىٌُخ هٍ ؤٌبً تلبء األُّ. بْ األُّ اًرٍ ذؽِٝز كىٌُرهب هٍ اًرٍ ذػوٗ وظىكهب ًٌلُبه. بْ األكٌٌبد اًرٍ هٍ بؼلي اًِّوالد اًٌٍبٌٌخ فٍ اًػبًّ ٌثثهب اظرِبغٍ فهٍ ؤُّ ذؽِٝز كىٌُرهب فرلٝػز ؤؤبًهب. فبًػبٍُ االظرِبغٍ غبٍُ ؼٌبح ... غبٍُ تلبء ، وًهنا فهى ُؽون ٜثٌػٍ وماذٍ ًٌلىَ ُٕ ؤظٍ اًثلبء. اًلىٌُخ فٍ غبًّ اإلٍٓبْ واًؽٌىاْ ُصٍ اًعبمتٌخ فٍ غبًّ اًعِبك واألظواَ فٌى ذؽِٝز ظبمتٌخ اًَِّ ًرٝبًود ؾبىاذهب وفلـلد وؼلذهب ، ووؼلذهب هٍ ؤٌبً تلبئهب ، بمْ ، اًثلبء ؤٌبٌه غبٍُ وؼلح اًٍّء . وغـبٍُ وؼـلح ؤي ظِبغخ هى اًػبٍُ االظرِبغٍ ، ؤي اًلىٌُخ . وًهنا اًٍثج ذوبفؾ اًعِبغبد ُٕ ؤظٍ وؼلذهب اًلىٌُخ ، ألْ فٍ مًى تلبءهب ; &. واًػبٍُ اًلىٍُ ... اًواتٝخ االظرِبغٌخ ًػٍِ ذٌلبئًٌبغٌى كفؼاًلـىَ اًىاؼل ٓؽى اًثلبء ُصٌِب ذػٍِ ظبمتٌخ اًٍّء ذٌلبئًٌبغٌى تلبئههرٌخ واؼلح ؼىيأًىاح. بْ آرّبه اًنهاد وذٝبًوهب فٍ ٓنوًخ اًلٔثٌخ اًنهًخ ٓبٍِء ُٕ ذفعٌـو أًىاح ُٕله اًعنة ًٌنهاد اًرٍ ؼىًهب ، فػٔلُب ًلُو غبٍُ اًىؼلح ًرٌى األظٍبَ وذفلل اًعبمتٌخ ذٌٝو هٍ مهح غٌى ؼلح ، وذٔرهٍ اًلٔثٌخ بًى ذٝبًو مهاد وُب ًٕؽثهب . هنٖ هٍ ٜثٌػخ األٌِبء . بْ هنا كبٓىْ ٜثٌػٍ شبتز وذعبهٌه ؤو االٔٝلاَ ته ًفٍل اًؽٌبح . وهونا ذفٍل ؼٌبح اإلٍٓبْ غٔلُب ًثـلؤ ذعبهٍ اًلىٌُخ .. اًػبٍُ االظرِبغٍ ... ظبمتٌـخ اًعِبغخ ٌو تلبئهب .. ؤو غٔلُب ًثلؤ االٔٝلاَ ته ، وًٌَ هٔبن ُـٕ ُٔبفَ ًٌػبٍُ االظرِبغٍ فٍ اًرإشٌو غٌى وؼلح اًعِبغخ اًىاؼلح بال اًػبٍُ اًلًٍٔ اًني كل ًلٍّ اًعِبغخ اًلىٌُخ ، واًني كل ًىؼل ظِبغبد ماد كىٌُبد ُفرٌفخ . تٌل ؤْ اًػبٍُ االظرِبغٍ هى اًني ًرؿٌج فٍ أًهبًخ
Rozpocznij dyskusję Zgadzam się ( 0 )     Nie zgadzam się ( 0 )   zgłoś nadużycie
Opinia: Neutralna
Autor: 645645859572 404191
فلٞ. شّ بْ اًّػىة ُوؾِخ غٌى االٌرفربء تؽوّ اًلىإٌٓ اًى٘ػٌخ ، واالٌرفربء غٌى اًلٌرىه ال ًػٍٔ ؤٓه ِوًػخ اًِعرِؼ ، و ًوًٕػٍٔ ؤٓه كٌرىه فؽٍج ، ؤي هى اًٍّء ُى٘ىع االٌرفربء ًٌَ بال. ِوًػخ اًِعرِؼ ذواس بٍٓبٍٓ ـبًل ًٌٌَُوًب ًؤلؼٌبء فلٞ. وُٕ هنٖ اًؽلٌلخ ذٕثؾ هربتخ كٌرىه واٌرفربء اًؽب٘وًٕغٌٌه ًىًٓب ُٕاًهيي. بْ ُىٌىغبد اًلىآٌـٕ اًى٘ػٌخ أًبِئخ غٕ اًلٌبذٌو اًى٘ػٌخ ٌٌُئخ تبًػلىتبد اًِبكًخ اًِىظهخ ٘ل اإلٍٓبْ ، ؤُب اًػوف فهى ـبي ذلوًثًب ُٕ ذٌى اًػلىتبد ... اًػوف ًىظج غلىتبد ؤكتٌخ ؾٌو ُبكًخ الئلخ تبإلٍٓبْ ... اًلًٕ ًؽرىي اًػوف وًٍرىغثه ... وُػنّ اًػلىتبد اًِبكًخ فٍ اًلًٕ ُاظٌخ ، وؤهصو ؤؼوبُه ُىاغظ وبهِبكاد وبظبتبد غٌى ؤٌئٌخ ، وذٌى ؤٍٓج ِوًػخ الؼرواَ اإلٍٓبْ. اًلًٕ ال ًلوه غلىتبد آٌٓخ بال فٍ ؼبالد كٕىي ٘ووهًخ ًٌِعرِؼ. اًلًٕ اؼرىاء ًٌػوف . واًػوف ذػثٌو غٕ اًؽٌبح اًٝثٌػٌخ ًٌّػىة ... بمْ ، اًلًٕ اًِؽرىي ًٌػوف ذإهٌل ًٌلبٓىْ اًٝثٌػٍ.بْ اًّوائؼ اًالكًٌٔخ اًالغوفٌخ هٍ اترلاع ُٕ بٍٓبْ ٘ل بٍٓبْ آـو ، وهٍ تبًربًٍ تبٌٜخ ألٓهب فبكلح ًٌِٕله اًٝثٌػٍ اًني هى اًػوف واًلًٕ. ُٕ ًواكج ٌٌو اًِعرِؼ اًٍااي: ُٕ ًواكج اًِعرِؼ ًٌٔثه بًى االٓؽواف غٕ اًّوًػخ بما وكؼ ...؟كًِلواًٌٜب ًٌَشِخ ظهخ ذلغٍ ؼم اًوكبتخ أًٌبتٌخغٕاًِعرِؼفٍ مًى. بمْ اًِعرِؼ هى اًوكٌج غٌى ٓفٍه . بْ ؤي اكغبء ُٕ ؤًخ ظهخ ... فوكًا ؤو ظِبغخ تإٓهبٍُاوًخ غٕ اًّوًػخ هى كهربذىهًخ، ألْ اًلًِلواٌٜخ ذػٍٔ ٍُاوًٌخ هٍ اًِعرِؼ ... اًوكبتخ بمْ ُٕ هٍ اًِعرِؼ ذٌى هٍ اًلًِلواٌٜخ. ؤُب هٌف ًرإذى مًى ، فػٕ ٜوًم ؤكاح اًؽوّ اًلًِلواٌٜخ أًبذعخ غٕ ذٔنٌّ اًِعرِؼ ٓفٍه فٍ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ . وؼوّ اًّػج تىاٌٝـخ اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ شّ ُاذِو اًّػج اًػبَ اًِاذِـو اًلىٍُ اًني ذٌرلٍ فٌه ؤُبٓبد اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ .ووفلًب ًهنٖ أًنوًخ ، فبًّػج هى ؤكاح اًؽوّ، واًّػج فٍ هنٖ اًؽبًخ هى اًوكٌج غٌى ٓفٍه. تهنا ذرؽلم اًوكبتخ اًناذٌخ ًٌِعرِؼ غٌى ِوًػره. هٌف ًٕؽؾ اًِعرِؼ اذعبهه بما آؽوف غٕ ِوًػره ؟ بما هبٓز ؤكاح اًؽوّ كهربذىهًخ هِب هى اًؽبي فٍ أًنّ اًٌٍبٌٌخ فٍ اًػبًّ اًٌىَ ، فةْ ًلنخ اًِعرِؼ ًالٓؽواف غٕ اًّوًػخ ًٌَ ًهب وٌٌٌخ ًٌرػثٌو وذلىًّ االٓؽواف بال اًػٔف ، ؤي اًصىهح غٌى ؤكاح اًؽوّ ... واًػٔف ؤو اًصىهح ؼرى بماهبْذػثٌوًاغٕبؼٍبًاًِعرِؼ ؼٌبيمًى االٓؽواف ، بال ؤٓه ًٌَ هٍ اًِعرِؼُّبههًب فـٌه، تـٍ ًلىَ ته ًٌُِٕى ُللهحغٌى اًِثبكهح واًعٍبهحغٌى بغالْ بهاكح اًِعرِؼ ... تٌل ؤْ هنا اًِلـٍ هى ُلـٍ اًلهربذىهًخ ، ألْ هنٖ اًِثبكهح اًصىهًخ ذِوٕ تؽوّ ٘ووهح اًصىهح ألكاح ؼوّ ٓبئثخ غٕ اًّػج ، وُػٔى هنا ؤْ ؤكاح اًؽوّ ُب ىاًز كهربذىهًخ... غالوح غٌى ؤْ اًػٔف واًرؿٌٌو تبًلىح فٍ ؼل ماذه غٍِ ؾٌو كًِلواٍٜ ،وًؤه ًؽلس ٓرٌعخ وظىك و٘ؼ ؾٌو كًِلواٍٜ ٌبتم ًه. واًِعرِؼ اًني ُبىايًلوه ؼىي هنٖ اًِؽٌٕخ هى ُعرِؼ ُرفٌف... بمْ ، ُب هى اًؽٍ ؟ اًؽٍ : هى ؤْ ًوىْاًّػج هى ؤكاح اًؽوّ ... ُٕ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ بًى ُاذِو اًّػج اًػبَ ، وؤْ ذٔرهٍ اإلكاهح اًؽوىٌُخ ًرؽٍ ُؽٌهب اًٌعبْ اًّػثٌخ ، وؤْ ًوىْ ُاذِو اًّػج اًػـبَ ُاذِوا كىًٌُب ذٌرلٍ فٌه اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْاًّػثٌخ. وبما ؼلس آؽواف غٕ ِوًػخ اًِعرِؼ فٍ ُصٍ هنا أًنبَ ًػبًغ غٕ ٜوًم اًِواظػخ اًلًِلواٌٜخ وًٌَ غٕ ٜوًم اًلىح. واًػٌٌِخ هٔب ًٌٍز غٌٌِخ اـرٌبه بهاكي ألٌٌىة اًرؿٌٌو ؤو اًِػبًعخ ، تٍ هٍ ٓرٌعخ ؼرٌِخ ًٝثٌػخ أًنبَ اًلًِلواٍٜ هنا ، بم بٓه فٍ ُصٍ هنٖ اًؽبًخ ال ذىظل ظهخ ـبهط ظهخ ؤـوي ؼرى ذىظه ًهب ؤغِبي اًػٔف ؤو ذؽٌِهب ٍُاوًٌخ االٓؽواف . إًؽبفخ بْ اًّفٖ اًٝثٌػٍ ؼو فٍ اًرػثٌو غٕ ٓفٍه ؼرى وًى ذٕوف تعٔىْ ًٌػثو غٕ ؤٓه ُعٔىْ. بْاًّفٖ االغرثبهي هى ؤًًٙب ؼو فٍ اًرػثٌو غٕ ِفٌٕره االغرثبهًخ ، وًوٕ فٍ هٌرب اًؽبًرٌٕ ال ًِصٍ األوي بال ٓفٍه ، وال ًِصٍ اًصبٍٓ بال ُعِىغخ األِفبٓ اًٝثٌػٌٌٕ اًِوىٌٕٓ ًّفٌٕره االغرثبهًخ .اًِعرِؼ ًروىْ ُٕ اًػلًل ُٕ األِفبٓ اًٝثٌػٌٌٕ ،واًػلًل ُٕ االغرثبهًٌٕ. بمْ ، ذػثٌو ِفٖ ٜثٌػٍ غٕ ؤٓه ُعٔىْ ُصالً ال ًػٍٔ ؤْ تلٌخ ؤفواك اًِعرِؼ ُعبٌٕٓ هنًى. ؤيؤْ ذػثٌو ِفٖ ٜثٌػٍ ال ًػٍٔ بال اًرػثٌو غٕ ٓفٍه ، وذػثٌو ِفٖ اغرثبهي ال ًػٍٔ بال اًرػثٌو غٕ ٌُٕؽخ ؤو هؤي ُعِىغخ اًِوىٌٕٓ ًرٌى اًّفٌٕخ االغرثبهًخ. فّوهخ بٓربط ؤو تٌؼاًلـبْالذػثو ٌُٕؽًٌب بالغُٕٕبًؾاًِوىًٌٕٓرٌى اًّوهخ .. ؤي ، أًِرفػٌٕ تةٓربط ؤو تٌؼ اًلـبْ ؼرى وهى ٘به تٕؽخ اآلـوًٕ. إًؽبفخ وٌٌٌخ ذػثٌو ًٌِعرِؼ ...وًٌٍز وٌٌٌخ ذػثٌو ًّفٖ ٜثٌػٍ ؤو ُػٔىي، بمْ، ُٔٝلًٌب وكًِلواًٌٜب ال ًِوٕؤْذوىْ ٌُوًب ألئُهِب . اًفوك اًني ًٌِى ٔؽٌفخ هٍ ٔؽٌفره وذػثو غٕ وظهخ ٓنوٖ هى فلٞ .واالكغبء تإٓهب ٔؽٌفخ اًوؤي اًػبَ هى اكغبء تبٍٜ ال ؤٌبً ًه ُٕ إًؽخ ، ألٓهب ذػثو فٍ اًىاكؼغٕوظهخ ٓنو ِفٖ ٜثٌػٍ ، وال ًعىى كًِلواًٌٜب ؤًٌِْى اًفوك اًٝثٌػٍ ؤي وٌٌٌخ ّٓو ؤو بغالَ غبُخ ، وًوٕ ُٕ ؼله اًٝثٌػٍ ؤْ ًػثو غٕ ٓفٍه فلٞ تإًخ وٌٌٌخ ؼرى وًى هبٓز ظٔىٌٓخ ًٌثوهٕ غٌى ظٔىٓه. بْ إًؽٌفخ اًرٍ ًٕلههب ؼوفٌىْ ُصالً هٍ وٌٌٌخ ذػثٌو ًهنٖ اًفئخ ُٕ اًِعرِؼ فلٞ ، ذٝوػ وظهخ ٓنوهب فلٞ ، وًٌَ وظهخ ٓنو اًوؤياًػبَ .. وهونا اًّإْ فٍ تلٌخ األِفبٓ االغرثبهًٌٕ واًٝثٌػٌٌٕ فٍ اًِعرِؼ. بْإًؽبفخ اًلًِلواٌٜخ هٍ اًرٍ ذٕلههب ًعٔخ ِػثٌخ ُوىٓخ ُٕ هٍ فئبد اًِعرِؼ اًِفرٌفخ ... فٍ هنٖ اًؽبًخ فلٞ وال ؤـوي ٌىاهب ذوىْ إًؽبفخ ؤو وٌٌٌخ اإلغالَ ُػثوح غٕ اًِعرِؼ هوٍ ، وؼبٌُخ ًىظهخ ٓنو فئبذه اًػبُخ ، وتنًى ذوىْ إًؽبفخ كًِلواٌٜخ ؤو بغالًُب كًِلواًٌٜب. بما ؤٔله اًِهٌٔىْ اًٝثٌىْ ؤي ٔؽٌفخ فال ًؽم ًهب بال ؤْ ذوىْ ٜثٌخ تؽرخ ... وهونا تبًٍٔثخ ًثلٌخ اًفئبد. اًّفٖ اًٝثٌػٍ ًؽم ًه ؤْ ًػث ٓفٍـه فلـٞ، وال ًؽم ًه كًِلواًٌٜب ؤًْػٌثوغٕؤهصو ُٕٓفٍه ... ؤًرهٍ تهنا آرهبء ظنهًًب وكًِلواًٌٜب ُب ًٍِى فٍ اًػبًّ تِّوٌخ ٌوغٕ ؼوًخ إًؽبفخ . بْ ُّوٌخ ؼوًخ إًؽبفخ اًرٍ ًّ ًٔره أًياع ؼىًهب فٍ اًػبًّ هٍ وًٌلح ُّوٌخ اًلًِلواٌٜخ غِىًُب ... وال ًِوٕ ؼٌهب ُب ًّ ذؽٍ ؤىُخ اًلًِلواٌٜخ توُرهب فٍ اًِعرِؼ هٌه ... وًٌَ ُٕ ٜوًم ًؽٍ ذٌى اًِّوٌخ اًٍِرػٌٕخ ، ؤغٍٔ ُّوٌخ اًلًِلواٌٜخ ، بال ٜوًم وؼٌل وهى ٜوًم أًنوًخ اًػبًٌِخ اًصبًصخ. ٍفٌـه ُثٔ ٍّ بْأًنبَاًلًِلواٍٜ وفلًب ًهنٖ غٌى ُب ذؽره ُٕاًِاذِواد اًّػثٌخ أًنوًخ تٔـبء ُرِبٌى ،هٍ َؼَعو األٌبٌٌخ واًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ بًى ؤْ ذٌرلٍ هٌهب فٍ ظٌٍخ ُاذِو اًّػج اًػبَ. و ًٌَ هٔبن ؤي ذٕىه آـو ًِعرِؼ كًِلواٍٜ غٌى اإلٜالق ؾٌو هنا اًرٕىه . وؤـٌوًا ... بْغٕو اًعِبهٌو وهى ًيؼف ؼصٌصًب ٓؽىٓب تػلغٕو اًعِهىهًبد ًٌهج اًِّبغو ، وًثهو األتٕبه ، وًؤه تلله ُب ًثّو ته ُٕ ؼوًخ ؼلٌلٌخ ًٌعِبهٌو ، وآػربق ٌػٌل ُٕ كٌىك ؤكواد اًؽوّ ... فهى ًٔنه تِعٍء غٕو اًفى٘ى واًؿىؾبئٌخ ُٕ تػلٖ ، بْ ًّ ذٔروَ اًلًِلواٌٜخ اًعلًلح اًرٍ هٍ ٌٌٝخ اًّػج ... وذػىك ٌٌٝخ اًفوك ؤو اًٝثلخ ؤو اًلثٌٌخ ؤو اًٝبئفخ ؤواًؽية. هنٖ هٍ اًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ ُٕ أًبؼٌخ أًنوًخ. ؤُب ُٕأًبؼٌخ اًىاكػٌخ فةْاألكىًبء كائًِب ًؽوِىْ ... ؤي ؤْ اًٝوف األكىي فٍ اًِعرِؼ هى اًني ًؽوّ اًصبٍٓ اإلكرٕبكي االِرواهٌخ --------------- تبًوؾّ ُٕ ؤْ ذٝىهاد ذبهًفٌخ هبُخ كل ؼلشز غٌى ٜوًم ؼٍ ُّوٌخ اًػٍِ وؤظوح اًػٍِ، ؤي اًػالكخ تٌٕ اًػِبي .. وؤٔؽبة اًػٍِ، تٌٕ اًِبًوٌٕ وأًِرعٌٕ، ُٔهب ذؽلًل ٌبغبد اًػٍِ، وؤظوح اًػٍِ اإل٘بفٍ واإلظبىاد اًِفرٌفخ واالغرواف تؽل ؤكٓى ًؤلظىه، و ُّبههخ اًػِبي فٍ األهتبػ واإلكاهح ،ؤُؼ اًفٍٕ اًرػٍفٍ، واًِٙبْ االظرِبغٍ ، وؼـم اإل٘واة ، وهٍ ُب ؼىذه كىإٌٓ اًػٍِ اًرٍ ال ًوبك ًفٌى ذّوًؼ ُػبٔو ُٔهب . و ؼلشز ؤًًٙب ذؽىالد الذلٍ ؤهٌِخغٕذٌى فٍ ظبٓج اًٌِوٌخ ُٕ ؼٌـض ظهىه ؤٓنِخ ذؽل ُٕ اًلـٍ، و ؤٓنِخ ذؽوَ اًٌِوٌخ اًفبٔخ و ذٍٔلهب بًٍ اًؽوىُخ . توؾـّ هٍ هـنٖ اًرٝىهاد اًرٍ ال ًٍرهبْ تهب فٍ ذبهًق اًِّوٍ االكرٕبكيبال ؤْاًِّوٌخ ُبىاًز كبئِخ ظنهًًب ُؼهٍ اًرلٌٌِبد واًرؽٌٍٔبد واًرهنًثبد واإلظواءاد و اًرٝىهاد اًرٍ ٜوؤد غٌٌهب و اًرٍ ظػٌرهب ؤكٍ ؼلح ُٕ اًلووْ اًِبٌ٘خ ، وؼللز ُٕبًؾ هصٌوح ًٌػبٌٌُٕ ، بال ؤْ اًِّوٍ االكرٕبكي ًّ ًؽٍ تػل فٍ اًػبًّ ، فبًِؽبوالد اًرٍ إٓثز غٌى اًٌِوٌخ ًّ ذؽٍ ُّوٌخ أًِرعٌٕ ، فال ًياًىْ ؤظواء توؾّ آرلبي ؤو٘بع اًٌِوٌخ ُٕ ؤكٕى إًٌٌِ بًى ؤكٕى اًٌٍبه واذفبمهب غلح ؤو٘بع فٍ اًىٌٞ تٌٕ اًٌٍبه وإًٌٌِ . واًِؽبوالد اًرٍ إٓثز غٌى األظوح ال ذلٍ تػلًا فٍ هنا اًعبٓج غٕاًِؽبوالد اًرٍ إٓثز غٌى اًٌِوٌخ وٓلٌرهب ُٕو٘ؼبًى و٘ؼ .وفٍ ُعٍِ ُػبًعخ كٌٙخ األظوح هى اًِياًب اًرٍ ؼٍٕ غٌٌهب اًػبٌُىْ وِ٘ٔرهب اًرّوًػبد وؼِرهب أًلبتبد ؼٌض ذثلًز اًؽبًخ اًٌٍئخ اًرٍ هبْ غٌٌهب أًِرعىْ ؾلاح االٓلالة إًٔبغٍ، واهرٍج اًػِبيواًفٌٔىْواإلكاهًىْ ؼلىكًب ُؼُووه اًيُٕهبٓز تػٌلح أًِبي . وًوٕ فٍ واكؼ األُو فةْ اًِّوٍ االكرٕبكيُبىايكبئًِب. بْ اًِؽبوًخ اًرٍ إٓثز غٌى األظىه ًٌٍز ؼالً غٌى اإلٜالق ، وبِٓب هٍ ُؽبوًخ ذٌفٌلٌخ وبٔالؼٌخ ؤكوة بًى اإلؼٍبْ ُٔهب بًى االغرواف تؽم ًٌػبٌٌُٕ. ًِبما ًػٝى اًػبٌُىْ ؤظوح ؟ ألٓهّ كبُىا تػٌٌِخ بٓربط ًٕبًؾ اًؿٌو اًني اٌرإظوهّ ًٌٔرعىا ًه بٓربظب,ً بمْ، هّ ًّ ًٍرهٌوىا بٓربظهّ ، تٍ ا٘ٝووا بًى اًرٔبىي غٔه ُلبتٍ ؤظوح ، واًلبغلح اًٌٌٍِخ هٍ: اًني ًٔرغ هى اًني ًٍرهٌى . بْ األظـواء . ُهِب ذؽٍٔز ؤظىههّ . هّ ٓىع ُٕ اًػثٌل. بْ األظٌو هـى ِثه اًػثل ًٌٌٍل اًني ًٍرإظوٖ ، تٍ هى غثل ُاكز ، وغثىكًره كبئِخ تلٌبَ غٌِه ُلبتٍ ؤظو ُٕ ٔبؼج اًػٍِ تؿٚ أًنو غٕ ؼٌصٌخ ٔبؼج اًػٍِ ُٕ ؼٌض هى فوك ؤو ؼوىُخ. فبًػبٌُىْ ُٕ ؼٌض غالكرهّ تبًِبًى ؤوتبًِّٔإح اإلٓربظٌخ ، ُٕ ؼٌض ُٕبًؽهّ اًفبٔخ واؼلح .. فهّ ؤظواء فٍ هٍ اًؽبالد اًِىظىكح اآلْ فٍ اًػبًّ، توؾّ ؤْ ؤو٘بع اًٌِوٌخ ُفرٌفخ ُٕ إًٌٌِ بًى اًٌٍبه . ؼرى أًِّإح االكرٕبكًخ اًػبُخ ال ذػٍٝ ًػِبًهب بال ؤظىها وٍُبغلاد اظرِبغٌخ ؤـوي ؤِثه تبإلؼٍبْ اًني ًرفٍٙ ته األؾٌٔبء ؤٔؽبة اًِاٌٍبد االكرٕبكًخ اًفبٔخ غٌى اًػبٌٌُٕ ُػهّ. فبًلىي تإْ اًلـٍ فٍ ؼبًخ اًٌِوٌخ اًػبُخ ًػىك بًى اًِعرِؼ ، تِٕ فٌه اًػبٌُىْ ـالفًب ًلـٍ اًِاٌٍخ اًفبٔخ اًنيًػىك بًى ُبًوهب فلٞ .ٔؽٌؾ بما ٓنوٓب بًى إًٌِؽخ اًػبُخ ًٌِعرِؼ و ًٌَ بًى إًِبًؾ اًفبٔخ ًٌػبٌٌُٕ ، وبما افرو٘ٔب ؤْ اًٌٍٝخ اًٌٍبٌٌخ واًِؽرووح ًٌٌِوٌخ هٍ ٌٌٝخ هٍ أًبً ، ؤي ؤٓهب ٌٌٝخ اًّػج توبٌُه ًِبهٌهب غٕ ٜوًم اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ .. وًٌٍز ٌٌٝخ ٜثلخ واؼلح ، ؤوؼية واؼل ، ؤو ُعِىغخ ؤؼياة ، ؤو ٌٌٝخ ٜبئفخ ،ؤو كثٌٌخ ،ؤو غبئٌخ ، ؤو فوك ، ؤو ؤي ٓىع ُٕ اًٌٍٝخ أًٌبتٌخ . وُؼ هنا فةْ ُب ًػىك غٌى اًػبٌٌُٕ ُثبِوح ُٕ ؼٌض ُٕبًؽهّ اًفبٔخ ، فٍ ِوٍ ؤظىه ؤو ٍٓثخ ُٕ األهتبػ ؤو ـلُبد اظرِبغٌخ ، هى ٓفَ اًني ًػىك غٌى اًػبٌٌُٕ فٍ اًِاٌٍخ اًفبٔخ : ؤي ؤْ هال ُٕ اًػبٌٌُٕ فٍ أًِّإح اًػبُخ وأًِّإح اًفبٔخ هّ ؤظواء توؾّ اـرالف اًِبًى. وهونا فةْ اًرٝىه اًني ٜوؤ غٌى اًٌِوٌخ ُٕ ؼٌض ٓلٌهب ُٕ ًل بًى ًل ًّ ًؽٍ ُّوٌخ ؼم اًػبٍُ فٍ اإلٓربط ماذه اًني ًٔرعه ُثبِوح ، وًٌَ غٕ ٜوًم اًِعرِؼ ؤو ُلبتٍ ؤظوح ، واًلًٌٍ غٌى مًى هى ؤْ أًِرعٌٕ ال ًياًىْ ؤظواء توؾّ ذثلي ؤو٘بع اًٌِوٌخ. بْ اًؽٍ أًهبئٍ هى بًؿبء األظوح ، وذؽوًو اإلٍٓبْ ُٕ غثىكًرهب ، واًػىكح بًى اًلىاغل اًٝثٌػٌخ اًرٍ ؼلكد اًػالكخ كثٍ ظهىه اًٝثلبد وؤِوبي اًؽوىُبد واًرّوًػبد اًى٘ػٌخ. بْ اًلىاغل اًٝثٌػٌخ هٍ اًِلٌبً واًِوظؼ وإًِله اًىؼٌل فٍ اًػالكبد اإلٍٓبٌٓخ . بْاًلىاغل اًٝثٌػٌخ ؤٓرعز اِرواهٌخ ٜثٌػٌخ كبئِخ غٌى اًٍِبواح تٌٕ غٔبٔو اإلٓربطاالكرٕبكي، وؼللز اٌرهالهًب ُرٍبوًًب ذلوًثًب إلٓربط اًٝثٌػخ تٌٕ األفواك .ؤُبغٌٌِبد اٌرؿالي بٍٓبْ إلٍٓبْ ، واٌرؽىام فوك غٌى ؤهصو ُٕ ؼبظره ُٕ اًصووح، فهٍ ظبهوح اًفووط غٕ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ وتلاًخ فٍبك وآؽواف ؼٌبح اًعِبغخ اًثّوًخ ، وهٍ تلاًخ ظهىه ُعرِؼ االٌرؿالي . وبما ؼٌٌٔب غىاٍُ اإلٓربط االكرٕبكي ُٔن اًللَ وؼرى اآلْ ، وكائًِب ، ٓعلهب ذروىْ ؼرًِب ُٕغٔبٔو بٓربطؤٌبٌٌخ ، وهٍ ُىاك بٓربط، و وٌٌٌخ بٓربط ، ؤُرغ. واًلبغلح اًٝثٌػٌخ ًٌٍِبواح هٍ : ؤْ ًوٍ غٕٔو ٌُؽج واؼل ُٔهب ال ًؽلس بٓربط، وًوٍ غٕٔو كوه ؤٌبٌٍ فٍ غٌٌِخ اإلٓربط ، وتلوٓه ًرىكف ُٕ غٔبٔو اإلٓربط ؼٕخ فٍ هنا اإلٓربط، ألٓه بما اإلٓربط. وُب كاَ هٍ غٕٔو ُٕ هنٖ اًػٔبٔو ٘ووهًًب وؤٌبًٌٌب ، بمْ هٍ ُرٍبوًخ فٍ ٘ووهذهب فٍ اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ ، والتل ؤْ ذرٍبوي فٍ ؼلهب فٍ ُؼاًلبغلح اًٝثٌػٌخ ًٌٍِبواح ، وذػّل اإلٓربط اًني ؤٓرعره وٜؿٌبْ ؤؼلهب غٌى اآلـو هى ذٕبكَ غٌى ؼم اًؿٌو ، بمْ، ًوٍ غٕٔو ؼٕخ تؿٚ أًنو غٕ هنٖ اًػٔبٔو، فةما وظلٓب غٌٌِخ بٓربظٌخ ذِز تىاٌٝخ غٕٔوًٕ فلٞ ًٌٕو ًوٍ غٕٔو ٕٓف اإلٓربط وبما ذِز تصالشخ غٔبٔو ًٌٕو ًوٍ غٕٔو شٌض اإلٓربط ... وهونا. وترٝثٌم هنٖ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ غٌى اًىاكؼ اًللًّ واًِػبٔو ٓعل اآلذٍ: فٍ ُوؼٌخ اإلٓربطاًٌلوي ذروىْ غٌٌِخ اإلٓربط ُٕ ُىاك ـبَ وبٍٓبْ ُٔرغ ، شّ كـٌز وٌٌٌخ بٓربط فٍ اًىٌٞ تؽٌض اٌرفلُهب اإلٍٓبْ فٍ غٌٌِخ اإلٓربط، وًػرثو اًؽٌىآِْىمظًب ًهبهىؼلح كىح ، شّ ذٝىهد هنٖ اًىٌٌٌخ وؼٌز اآلًخ ُؽٍ اًؽٌىاْ ، وذٝىهد ؤٓىاع وهٌِبد اًِىاك اًفبَ ُٕ ُىاك تٌٍٝخ هـٌٕخ بًى ُىاك ُوهثخ وشٌِٔخ ًٌؿبًخ . وذٝىه ؤًًٙب اإلٍٓبُْٕ غبٍُ غبكي بًى ُهٔلً وفٍٔ ، وُٕ ؤغلاك ؾفٌوح ُٕ اًػبٌٌُٕ بًى ٓفو كٌٌٍ ُٕ اًفٌٌٕٔ . تٌل ؤْغٔبٔو اإلٓربطوبْذؿٌود هٌفًٌب وهًٌِب ًّذرؿٌو فٍ ظىهوهب ُٕ ؼٌض كوههٍ واؼل ُٔهب فٍ غٌٌِخ اإلٓربط و٘ووهذه ، ففبَ اًؽلًل ُصالً اًني هى ؤؼل غٔبٔو اإلٓربطكلًًِب وؼلًصًبهبًْٕٔؼ تٝوًلخ تلائٌخ ًٔرغُٔه اًؽلاك ًلوًًب ٌؤًٌب ؤو فإًٌب ؤو هُؽًب ... اًق ... واآلْ ٓفَ ـبَ اًؽلًل ًٕٔؼ تىاٌٝخ ؤفواْ غبًٌخ ًٔرغ ُٔه اًِهٔلٌىْ واًفٌٔىْ اآلالد واًِؽوهبد واًِوهثبد تإٓىاغهب اًِفرٌفخ. واًؽٌىاْ اًني هى اًؽٕبْ ؤو اًثؿٍ ؤو اًعٍِ وُب فٍ ؼوِهب ، واًني هبْ ؤؼل غٔبٔو اإلٓربط ، ؼٍ ُؽٌه اآلْ إًِٔؼ اًٙفّ واآلالد اًعثبهح . واًِىاك أًِرعخ اًرٍ هبٓز ؤكواد تلائٌخ ؤٔثؽز اآلْ ُػلاد فٌٔخ ُػللح . وُؼ هنا فػىاٍُ اإلٓربط اًٝثٌػٌخ األٌبٌٌخ شبترخ ظىهوًًب توؾّ ذٝىههب اًهبئٍ ، وهنا اًصثبد اًعىهوي ًػٔبٔو اإلٓربط ًعػٍ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ هٍ اًلبغلح اًٌٌٍِخ اًرٍ ال ُفو ُٕ اًػىكح بًٌهب فٍ ؼٍ اًِّوٍ االكرٕبكي ؼ ًالٓهبئًٌب ، ومًى تػل فٍّ هٍ اًِؽبوالد اًربهًفٌخ اًٍبتلخ اًرٍ ذعبهٌز اًلىاغل اًٝثٌػٌخ. بْ أًنوًبد اًربهًفٌخ اًٍبتلخ غبًعز اًِّوٍ االكرٕبكي ُٕ ىاوًخ ٌُوٌخ اًوكثخ ألؼل غٔبٔو اإلٓربط فلٞ ، وُٕ ىاوًخ األظىه ُلبتٍ اإلٓربط فلٞ ، وًّذؽٍ اًِّوٌخ اًؽلٌلٌخ وهٍ ُّوٌخ اإلٓربط ٓفٍه . وهونا هبْ ؤهّ ـٕبئٖ األٓنِخ االكرٕبكًخ اًٍبئلح اآلْ فٍ اًػبًّ هى ٓنبَ األظىه اًني ًعوك اًػبٍُ ُٕ ؤي ؼم فٍ أًِرعبد اًرٍ ًٔرعهب ، ٌىاء ؤهبْ اإلٓربط ًؽٍبة اًِعرِؼ ؤَ ًؽٍبة ُّٔإح ـبٔخ. بْ أًِّإح إًٔبغٌخ اإلٓربظٌخ كبئِخ ُٕ ُىاك بٓربط وآالد إًِٔؼ وغِبي ، وًرىًل اإلٓربط ُٕ اٌرفلاَ آالد إًِٔؼ تىاٌٝخ اًػِبي فٍ ذٌٕٔؼ اًِىاك األوًٌخ ... وهونا فبًِىاك إًِٔػخ اًعبهيح ًالٌرػِبي واالٌرهالن ُود تػٌٌِخ بٓربظٌخ ُب هبٓز ًرؽٍٕ ًىال اًِىاك اًفبَ وإًِٔؼ واًػِبي ، تؽٌض ًى اٌرثػلٓب اًِىاك األوًٌخ ًِب وظل إًِٔؼ ُب ًٕٔػه . وًى اٌرثػلٓب إًِٔؼ ًِب ذٕٔػز اًِىاك اًفبَ . وًى اٌرثػلٓب أًِرعٌٕ ًِب اِرؿٍ إًِٔؼ . وهونا فبًػٔبٔو اًرٍ هٍ شالشخ فٍ هنٖ اًػٌٌِخ ُرٍبوًخ اًٙووهح فٍ غٌٌِخ اإلٓربط وًىالهبـ هٍ اًصالشخ ـ ًِب ؼٍٕ بٓربط ، وؤي واؼل ُٔهب ال ًٍرٌٝؼ اًلٌبَ تهنٖ اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ تِفوكٖ ، هِب ؤْ ؤي اشٌٕٔ ُٕ هنٖ اًػٔبٔو اًصالشخ فٍ ُصٍ هـنٖ اًػٌٌِخ ال ًٍرٌٝػبْ اًلٌبَ تبإلٓربط فٍ ؾٌبة اًػٕٔو اًصبًض . واًلبغلح اًٝثٌػٌخ فٍ هنٖ اًؽبًخ ذؽرّ ذٍبوي ؼٕٖ هنٖ اًػىاٍُ اًصالشخ فٍ اإلٓربط ، ؤي ؤْ بٓربط ُصٍ هنا إًِٔؼ ًلٍّ بًى شالس ؼٕٖ ، وًوٍ غٕٔو ُٕ غٔبٔو اإلٓربط ؼٕخ ، فٌٌَ اًِهّ إًِٔؼ فلٞ ،وًوٕ اًِهّ ُٕ ًٍرهٌى بٓربط إًِٔؼ . هنًى اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ اًيهاغٌخ اًرٍ ذرّ تفػٍ اإلٍٓبْ واألهٗ كوْ اٌرفلاَ وٌٌٌخ شبًصخ ، هٍ ُصٍ اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ إًٔبغٌخ اًٌلوًخ ذِبًُب ، فبإلٓربط فٍ ُصٍ هنٖ اًؽبًخ ًلٍّ بًى ؼٕرٌٕ فلٞ تػلك غىاٍُ اإلٓربط . ؤُب بما اٌرفلُز وٌٌٌخ آًٌخ ؤو ُب فٍ ؼوِهب ًٌيهاغخ ... فبإلٓربط هٔب ًلٍّ بًى شالس ؼٕٖ : األهٗ واًياهع ، واآلًخ اًرٍ اٌرفلُهب فٍ غٌٌِخ اًيهاغخ. وهونا ًلبَٓنبَاِرواهٍ ذفٙؼًههٍ اًػٌٌِبد اإلٓربظٌخ كٌبًٌب غٌى هنٖ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ. بْ أًِرعٌٕ هّ اًػِبي ، وكل ٌِىا هونا ألْ هٌِخ اًػِبي ؤو اًّؿٌٌخ ؤو اًوبكؼٌٕ ًّ ذػل ؼلٌلخ ، واًٍثج هى ؤْ اًػِبي ؼٍج اًرػوًف اًرلٌٌلي آـنوْ فٍ اًرؿٌو هٌِب وهٌفٌب ، وؤْ ٜثلخ اًػِبي فٍ ذٔبكٖ ٍُرِو ، ًرٔبٌج ٜوكًًب ُؼذٝىه اآلالد واًػٌّ. بْ اًعهل اًني هبْ ًٌيَ إلؼلاشه غلك ُٕ اًػِبي ، ؤٔثؾ اآلْ ًؽلس تفػٍ ؼوهخ اآلًخ. وذّؿٌٍ اآلًخ ًرٌٝج ؤكٍ غلك ُٕ اًِّؿٌٌٕ ، وهنا هى اًرؿٌو اًوٍِ ًٌلىح اًػبٌُخ. هِب ؤْ اآلًخ اٌرٌيُز كلهح فٌٔخ تلي اًللهح اًػٌٌٙخ ، وهنا هى اًرؿٌو اًوٌفٍ فٍ اًلىح اًػبٌُخ. بْ كىح ُٔرعخ فؽٍج ؤٔثؽز ؤؼل غٔبٔو اإلٓربط ، وكل ذؽىًز اًّؿٌٌخ تفػٍ اًرٝىه ُٕ األغلاك اًؿفٌوح اًوبكؼخ اًعبهٌخ بًى ؤغلاك ُؽلوكح ُٕ فٌٌٕٔ وُهٔلٌٌٕ وغٌِبء . وٓرٌعخ ًنًى فةْٓلبتبد اًػِبي ٌرفرفٍ وذؽٍ ُؽٌهب ٓلبتبد اًِهٔلٌٌٕ واًفٌٌٕٔ ، بم بْ اًرٝىه اًػٌٍِ هى ُوٍج ًئلٍٓبٌٓخ الًِوٕ اًػىكح غٔه ، وبْ األٌُخ ُلٍٙ غٌٌهب تؽوّ هنا اًرٝىه ، وبْاًّؿٌٌخ اًػبكًخ ظبهوح ُاكرخ آـنح فٍ االـرفبء ذلهًعًٌب ؤُبَ اًرٝىه اًػٌٍِ . تٌل ؤْاإلٍٓبْتّوٌه اًعلًل ٌٌثلى كائًِبغٕٔوًا ؤٌبًٌٌب فٍ غٌٌِخ اإلٓربط. اًؽبظـخ : بْ ؼوًخ اإلٍٓبْ ٓبكٕخ بما ذؽوّ آـو فٍ ؼبظره ، فبًؽبظخ كل ذاكي بًى اٌرػثبك بٍٓبْ إلٍٓبْ ، واالٌرؿالي ٌثثه اًؽبظخ . فبًؽبظخ ُّوٍ ؼلٌلٍ ، وإًواع ًّٔإ ُٕ ذؽوّ ظهخ ُب فٍ ؼبظبد اإلٍٓبْ. اًٍِوٕ : ؼبظخ ٘ووهًخ ًٌفوك واألٌوح ،فالًٔثؿٍ ؤًْوىٌُْوًب ًؿٌوٖ . ال ؼوًخ إلٍٓبْ ًػٌْ فٍ ٍُوٕ ؾٌوٖ تإظـوح ؤو تلوٓهب . بْ اًِؽبوالد اًرٍ ذثنًهب اًلوي ُٕ ؤظٍ ُػبًعخ ُّوٌخ اًٍِوٕ ًٌٍز ؼالً غٌى اإلٜالق ًهنٖ اًِّوٌخ، واًٍثج هى ؤْ ذٌى اًِؽبوالد ال ذٍرهلف اًؽٍ اًعنهي وأًهبئٍ ، وهى ٘ووهح ؤْ ًٌِى اإلٍٓبْ ٍُؤه ، تٍ اٌرهلفز األظوح ُٕ ؼٌض ـفٙهب ؤو ىًبكذهب وذلٌٔٔهب ، ٌىاء ؤهبٓز هنٖ األظوح ًؽٍبة ـبٓ ؤَ غبَ . فال ًعىى فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ ؤْ ذرؽوّ ؤي ظهخ فٍ ؼبظخ اإلٍٓبْ ، تِٕ فٌهب اًِعرِؼ ٓفٍه . فال ًؽم ألؼل ؤْ ًثٍٔ ٍُؤًب ىائلًاغٕ ٌؤبٖ وٌوٕوهشره تؿوٗ ذإظٌوٖ ، ألْاًٍِوٕ هىغثبهحغٕ ؼبظخ إلٍٓبْ آـو ، وتٔبءٖ تلٕل ذإظٌوٖ هى ِووع فٍ اًرؽوّ فٍ ؼبظخ مًى اإلٍٓبْ . وفٍ اًؽبظخ ذوِٕ اًؽوًخ. اًِػبُ : ؼبظخ ُبٌخ ظلًا ًئلٍٓبْ، فالًعىى ؤًْوىُْػبُ ؤي بٍٓبْ فٍ اًِعرِؼ ؤظوح ُٕ ؤي ظهخ ؤو ٔلكخ ُٕ ؤؼل ، فال ؤظواء فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ تٍ ِوهبء . فِػبِى هى ٌُوٌخ ـبٔخ ًى ذلًوهب تٔفٍى فٍ ؼلوك بِثبع ؼبظبذى، ؤو ًوىْ ؼٕخ فٍ بٓربط ؤٓز ؤؼل غٔبٔوٖ األٌبٌٌخ ، وًٌَ ؤظوح ُلبتٍ بٓربط ألي هبْ. اًِوهىة : ؼبظخ ٘ووهًخ ؤًًٙب ًٌفوك واألٌوح ، فالًٔثؿٍ ؤًْوىُْوهىتى ٌُوًب ًؿٌون . فال ًؽم فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ إلٍٓبْ ؤو ظهخ ؤـوي ؤْ ذِرٌى وٌبئٍ ههىة ِفٌٕخ تؿوٗ ذإظٌوهب ألْ مًى ذؽوّ فٍ ؼبظخ اآلـوًٕ. األهٗ : األهٗ ًٌٍز ٌُوًب ألؼل . وًوًٕؽم ًوٍ واؼل اٌرؿالًهب ًالٓرفبع تهب ِؿًال وىهاغخ وهغًٌب ُلي ؼٌبذه وؼٌبح وهشره فٍ ؼلوك ظهلٖ اًفبٓ كوْ اٌرفلاَ ؾٌوٖ تإظو ؤو تلوٓه ، وفٍ ؼلوك بِثبع ؼبظبذه . بٓه ًى ظبى اُرالن األهٗ ًِب وظل ؾٌو اًؽب٘وًٕ ٌٕٓثهّ فٌهب ، وبْ األهٗ شبترخ ، وأًِرفػٌٕ تهب ًرؿٌووْ تِووه اًيُٕ ُهٔخ و كلهح و وظىكا. بْ ؾبًخ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل هٍ ذوىًٕ ُعرِؼ ٌػٌل ألٓه ؼو، وهنا ال ًرؽلم بال تةِثبع اًؽبظبد اًِبكًخ واًِػٔىًخ ًئلٍٓبْ ، ومًى ترؽوًو هنٖ اًؽبظبد ُٕ ٌٌٝوح اًؿٌو وذؽوِه فٌهب . بْ بِثبع اًؽبظبد ًٔثؿٍ ؤْ ًرّ كوْ اٌرؿالي ؤو اٌرػثبك اًؿٌو ، وبال ذٔبكٚ ُؼ ؾبًخ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل. فبإلٍٓبْ فٍ اًِعرِؼ اًعلًل ، بُب ؤًْػٍِ ًٔفٍه ًِٙبْ ؼبظبذه اًِبكًخ، وبُب ؤًْػٍِ ًِاٌٍخ اِرواهٌخ ًوىْ ِوًوًب فٍ بٓربظهب، ؤو ؤْ ًلىَ تفلُخ غبُخ ًٌِعرِؼ، وًِٕٙ ًه اًِعرِؼ ؼبظبذه اًِبكًخ. بْ أًّبٛ االكرٕبكي فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل هى : ّٓبٛ بٓربظٍ ُٕ ؤظٍ بِثبعاًؽبظبد اًِبكًخ ، وًٌَّٓبًٜبؾٌو بٓربظٍ ؤو ّٓبًٜب ًثؽض غٕ اًوتؾ ُٕ ؤظٍ االكـبه اًيائل غٕ بِثبع ذٌى اًؽبظبد . بْ مًى ال بُوبٌٓخ ًه تؽوّ اًلىاغل االِرواهٌخ اًعلًلح. بْ اًؿبًخ اًِّووغخ ًٌّٔبٛ االكرٕبكي ًؤلفواك هٍ بِثبع ؼبظبذهّ فلٞ ، بم بْ شووح اًػبًّ ُؽلوكح غٌى األكـٍ فٍ هٍ ُوؼٌخ ... وهنًى شووح هٍ ُعرِؼ غٌى ؼلح ، وًهنا ال ًؽم ألي فوك اًلٌبَ تّٔبٛ اكرٕبكي تؿوٗ االٌرؽىام غٌى هٌِخ ُٕ ذٌى اًصووح ؤهصو ُٕ بِثبع ؼبظبذه ، ألْ اًِللاه اًيائل غٕ ؼبظبذه هى ؼم ًؤلفواك اآلـوًٕ . وًوٕ ًؽم ًه االكـبه ُٕ ؼبظبذه ُٕ بٓربظه اًناذٍ وًٌَ ُٕ ظهل اًؿٌو وال غٌى ؼٍبة ؼبظبد اًؿٌو . ألٓه ًى ظبى اًلٌبَ تّٔبٛ اكرٕبكي ؤهصو ُٕ بِثبع اًؽبظبد ًؽبى بٍٓبْ ؤهصو ُٕ ؼبظبذه ، وًؽوَ ؾٌوٖ ُٕ اًؽٕىي غٌى ؼبظبذه. بْاالكـبه اًيائل غٕ اًؽبظخ هى ؼبظخ بٍٓبْ آـو ُٕ شووح اًِعرِؼ. بْ بتبؼخ اإلٓربط اًفبٓ ًٌؽٕىي غٌى اكـبه فىق بِثبع اًؽبظبد ، وبتبؼخ اٌرفلاَ اًؿٌو إلِثبع ؼبظبذى ، ؤو اٌرفلاُه ًٌؽٕىي غٌى ُب هى فىق ؼبظبذى ... ؤي ذٍفٌو بٍٓبْ إلِثبع ؼبظبد ؾٌوٖ وذؽلٌم اكـبه ًؿٌوٖ غٌى ؼٍبة ؼبظبذه هى غٌٕ االٌرؿالي. بْ اًػٍِ ُلبتٍ ؤظوح ، ب٘بفخ بًى هىٓه غثىكًخ ًئلٍٓبْ هِب ؤٌٌفٔب ، هى غٍِ تلوْ تىاغض غٌى اًػٍِ ألْ أًِرغفٌه ؤظٌو وًٌَ ِوًوًب. بْ اًني ًػٍِ ًٔفٍه ُفٌٖ فٍ غٌِه اإلٓربظٍ كوْ ِى ، ألْ تبغصه غٌى اإلـالٓ فٍ اإلٓربط هى اغرِبكٖ غٌى غٌِه اًفبٓ إلِثبع ؼبظبذه اًِبكًخ. واًني ًػٍِ فٍ ُاٌٍخ اِرواهٌخ ، هى ِوًى فٍ بٓربظهب ، ُفٌٖ فٍ غٌِه اإلٓربظٍ كوْ ِى ، ألْ تبغصه غٌى اإلـالٓ فٍ اإلٓربط هى ؼٕىًه غٌى بِثبع ؼبظبذه ُٕ مًى اإلٓربط ، ؤُب اًني ًػٍِ ُلبتٍ ؤظوح فٌٌَ ًه تبغض غٌى اًػٍِ. بْ اًػٍِ تبألظوح ًىاظهغعيًا فٍ ؼٍ ُّوٌخ ىًبكح اإلٓربطوذٝىًوٖ ، وٌىاء ؤهبْ ـلُبد ؤَ بٓربظًب فةٓه ًىاظه ذلهىهًا ٍُرِوًا ألٓه كبئّغٌى ؤهربف األظواء. ؤُصٌخ غٌى اًػٍِ األظٌو ًؽٍبة اًِعرِؼ ، واًػٍِ األظٌو ًؽٍبة ـبٓ ، واًػٍِ تلوْ ؤظوح . اًِصبي األوي: ؤ غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًؽٍبة اًِعرِؼ ، ؤًِؽه اًِعرِؼ ذفبؼخ واؼلح ُلبتٍ بٓربظه ، وهٍ ُب ًّثؼ ؼبظره ذِبًُب. ة غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًؽٍبة اًِعرِؼ ، وًػٌٝه اًِعرِؼ ذفبؼخ واؼلح ُلبتٍ بٓربظه ، وهٍ ؤكٍ ُٕ بِثبع ؼبظبذه. اًِصبي اًصبٍٓ: غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًؽٍبة فوك آـو ، وًرلب٘ى ؤظوًا ًلٍ غٕشِٕذفبؼخ واؼلح. اًِصبي اًصبًض: غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًٔفٍه. أًرٌعخ: األوي ؤ ًٕ ًيًل ُٕ بٓربظه ألٓه ُهِب ىاك فٌٕ ًٔبًه ِفًٌٕب ُٔه بالذفبؼخ واؼلح وهى ُب ًّثؼ ؼبظبذه . وهونا فوٍ اًلىي اًػبٌُخ ًؽٍبة اًِعرِؼُرلبغٍخ تبٌرِواه ٓفًٌٍب - ذٌلبئًٌب. األوي ة ًٌَ ًه كافؼ ًئلٓربط ماذه ألٓه ًٔرغ ًٌِعرِؼ كوْ ؤْ ًؽٍٕ غٌى بِثبع ؼبظبذه ، وًؤه ًٍرِو فٍ اًػٍِ تلوْ كافؼ ، ألٓه ُٙٝو بًى اًو٘ىؿ ًنووف اًػٍِ اًػبَ فٍ هٍ اًِعرِؼ . وذٌى ؼبًخ هٍ ؤفواكٖ. اًصبٍٓ : ال ًػٍِ ًٌٔرغ ؤٔال ، وًؤه ًػٍِ ًٌؽٍٕ غٌى ؤظوح ، وؼٌض بْ ؤظوذه ؤكٍ ُٕ اًؽٕىي غٌى ؼبظره، فهى بُب ؤْ ًثؽض غٕ ٌٌل آـو ًثٌؼ ًه غٌِه تصِٕ ؤفٍٙ ُٕ األوي ، وبُب ؤْ ًٙٝو بًى االٌرِواه فٍ اًػٍِ ًٌثلى غٌى كٌل اًؽٌبح. ؤُب اًصبًض : فهى اًىؼٌل اًني ًٔرغ كوْ ذلبغَ ، وكوْ بظثبه . وؼٌض بْ اًِعرِؼ االِرواهٍ ًٌَ فٌه بُوبٌٓخ إلٓربط فوكي فىق بِثبع اًؽبظبد اًفوكًخ وال ًٍِؾ تةِثبع اًؽبظبد غٌى ؼٍبة ؤو تىاٌٝخ اًؿٌو، وبْ اًِاٌٍبد االِرواهٌخ ذػٍِ إلِثبع ؼبظبد اًِعرِؼ . بمْ ،اًِصبي اًصبًض ًى٘ؾ اًى٘ػٌخ اًٌٌٍِخ ًئلٓربط االكرٕبكي ، تٌل ؤٓه فٍ هٍ اًؽبالد - ؼرى اًٌٍئخ ُٔهب - ًٍرِو اإلٓربط ُٕ ؤظٍ اًثلبء . وًٌَ ؤكي غٌى مًى ُٕؤْ اإلٓربط فٍ اًِعرِػبد اًوؤٌِبًٌخ ًرواهّ وًرٙفّ فٍ ًل اًِبًوٌٕ اًلٌخ واًنًٕ ال ًػٌِىْ وًوٕ ًٍرؿٌىْ ظهل اًوبكؼٌٕ اًنًٕ ًٙٝووْ بًى اإلٓربط ًٌػٌّىا .بال ؤ ّْاًوربة األـٙو ال ًؽٍ ُّوٌخ اإلٓربط اًِبكي فلٞ تٍ ًوٌّ ٜوًم اًؽٍ اًّبٍُ ًِّوالد اًِعرِؼ اإلٍٓبٍٓ ًٌرؽوه اًفوك ُبكًًب وُػٔىًًب ذؽوهًا ٓهبئًٌب ًررؽلم ٌػبكذه. ؤُصٌخ ؤـوي: اًصووح . وًوٕ بما وظل ؤْ غلكا ُٕ ؤفواك اًِعرِؼ ًٌِى ؤهصو ُٕ وؼلح ُٕ اًىؼلاد . بمْ ، غلك آـو ُٕ ماد اًِعرِؼال ًٌِى ُٔهب ٌِئًب ، واًٍثجبما افرو٘ٔب ؤْ شووح اًِعرِؼ هٍ 10 وؼلاد وغلك ٌوبٓه 10 فةْ ٌٕٓج هٍ فوك ُٕ شووح اًِعرِؼ هى 10\\10 = واؼلح فلٞ ُٕ وؼلاد هى ؤْ ٌٕٓثه ُٕ وؼلاد اًصووح اٌرؽىم غٌٌه اآلـووْ.. وًهنا ًىظل ؤؾٌٔبء وفلواء فٍ اًِعرِؼ االٌرؿالًٍ ؤًفوٗ ؤْ ـٍِخ ُٕ هنا اًِعرِؼ وظلٓب هٍ واؼل ُٔهّ ًٌِى وؼلذٌٕ ، بمْ هٔبن ـٍِخ آـووْ ُٔه ال ًٌِوىْ ٌِئًب ، ؤي 50ُ % ؽووُىْ ُٕ ؼلهّ فٍ شووذهّ . مًى ألْ اًىؼلح اإل٘بفٌخ اًرٍ ًِرٌوهب هٍ واؼل ُٕ اًفٍِخ األوًى هٍ ٌٕٓج اًفٍِخ اًصبٌٓخ. وبما هبْ ُب ًؽربط بًٌه اًفوك فٍ هن اًِعرِؼ إلِثبع ؼبظبذه هى وؼلح فلٞ ُٕ وؼلاد شووح اًِعرِؼ ، فةْ اًفوك اًني ًٌِى ؤهصو ُٕ وؼلح ُٕ ذٌى اًىؼلاد هى ٍُئىي فٍ ؼلٌلخ األُو غٌى ؼم ألفواك اًِعرِؼ اآلـوًٕ . وؼٌض بْ هنٖ اًؽٕخ هٍ فىق ُب ًؽربط بًٌه إلِثبع ؼبظبذه اًِللهح تىؼلح واؼلح ُٕ وؼلاد اًصووح ، بمْ هى ًٍرىًٍ غٌٌهب ألظٍ االهرٔبى، وهنا االهرٔبى ال ًرؽلم ًه بال غٌى ؼٍبة ؼبظخ اًؿٌو ، ؤي تبألـن ُٕ ٌٕٓج اآلـوًٕ فٍ هنٖ اًصووح . وهنا هى ٌثج وظىك اًنًٕ ًؤيوْ وال ًٔفلىْ ؤي ًلـووْ فىق بِثبع ؼبظبذهّ ، و وظىك اًٍبئٌٌٕ واًِؽووٌُٕ ؤي اًنًٕ ًٍإًىْ غٕ ؼلهّ فٍ شووح ُعرِػهّ و ال ًعلوْ ُب ًٍرهٌوىْ . بٓهب غٌٌِخ ٓهج و ٌوكخ ، وًؤهب غٌٌٔخ وُّووغخ ؼٍج اًلىاغل اًنبًِخ االٌرؿالًٌخ اًرٍ ذؽوّ مًى اًِعرِؼ. ؤُب ُب وهاء بِثبعاًؽبظبد فهى ًثلى ؤـٌوًا ٌُوًب ًوٍ ؤفواك اًِعرِؼ، ؤُب األفواك فٌهّؤًْلـووا ُب ًّبءوُْٕ ؼبظرهّ فلٞ ،بمبْ االهرٔبى فىق اًؽبظبد هى ذػّلغٌى شووحغبُخ. بْ اًِعلًٕ واًؽناق ًٌَ ًهّ ؼم فٍ االٌرٌالء غٌى ٌٕٓج اًؿٌو ٓرٌعخ ظلهّ وؼنكهّ، وًؤهّ ًٍرٌٝػىْ ؤْ ًٍرفٌلوا ُٕذٌى اًِياًب فٍ بِثبع ؼبظبذهّ واالكـبه ُٕ ذٌى اًؽبظبد .هِب ؤْ اًػبظيًٕ واًثٌهبء واًِػرىهٌٕ ال ًػٍٔ ؼبًهّ هنا ؤْ ًٌَ ًهّ ٓفَ إًٌٔج اًني ًؤلٔؽبء فٍ شووح اًِعرِؼ. بْشووح اًِعرِؼذّثه ُاٌٍخ ذِىًٕ، ؤو ُفيْذِىًًٕللَ ًىًٌُب ًػلك ُٕ أًبًُللاهًا ُٕاًرِىًٕتىىُْؽلك ًوفٍ إلِثبع ؼبظخ ؤوًئى أًبً فٍ اًٌىَ ، وًوٍ فوك ؤْ ًلـو ُٕ مًى اًِللاه ُب ًوًل ، ؤي ًه ؤْ ًٍرهٌى ُب ًّبء وًلـو ُب ًّبء ُٕ ؼٕره ، وفٍ هنا ًٍرؿٍ كلهاذه اًناذٌخ وؼنكه. ؤُب اًني ًٍرؿٍ ذٌى اًِىاهج ًٌرِوٕ ُٕ األـن ُٕ ُفيْ اًرِىًٕ اًػبَ ًٌٌٙفه بًى ٓفٍه فهى ٌبهق ُب فٍ مًى ِى. وهونا ، فبًني ًٍرفلَ ؼنكه ًٌوٍج شووح ؤهصو ُٕ بِثبع ؼبظبذه هى فٍ اًىاكؼ ُػرل غٌى ؼم غبَ وهى شووح اًِعرِؼ اًرٍ هٍ ُصٍ اًِفيْ اًِنهىه فٍ هنا اًِصبي. وال ًعىى اًرفبود فٍ شووح األفواك فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل بال ًٌنًٕ ًلىُىْ تفلُخ غبُخ وًفٕٖ ًهّ اًِعرِؼٌٕٓثًب ُػًٌٔب ُٕاًصووح ٍُبوًًب ًرٌى اًفلُخ ... بْ ٌٕٓج األفواك ال ًرفبود بال تِللاه ُب ًللَ هٍ ُٔهّ ُٕ ـلُخ غبُخ ؤهصو ُٕ ؾٌوٖ ، و تلله ُب ًٔرغ ؤهصو ُٕ ؾٌوٖ. وهونا ؤٓرعز اًرعبهة اًربهًفٌخ ذعوتخ ظلًلح هررىًغ ٓهبئٍ ًوفبػ اإلٍٓبُْٕ ؤظٍ اٌروِبي ؼوًره وذؽلٌم ٌػبكذه تةِثبع ؼبظبذه وكفؼ اٌرؿالي ؾٌوٖ ًه ، وو٘ؼ ؼل ٓهبئٍ ًٌٝؿٌبْ، وبًعبك ٜوًلخ ًرىىًؼشووح اًِعرِؼذىىًػًبغبك ًال ؼٌض ذػٍِ تٔفٍى إلِثبع ؼبظبذى ، ال ؤْ ذٍفو اًؿٌو ًٌػٍِ ًؽٍبتى ًرّثؼ غٌى ؼٍبته ؼبظبذى ، ؤو ؤْ ذػٍِ ُٕ ؤظٍ ٌٌج ؼبظبد اآلـوًٕ. بٓهب ٓنوًخ ذؽوًو اًؽبظبد ًٌرؽوه اإلٍٓبْ. وهونا فبًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل هى ٓرٌعخ ظلًٌخ الؾٌو ًٌػالكبد اًنبًِخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ ، واًرٍ وًلد اًؽٍ اًٝثٌػٍ وهى ٌُوٌخ ـبٔخ إلِثبع اًؽبظبد كوْ اٌرفلاَ اًؿٌو، وٌُوٌخ اِرواهٌخ ، أًِرعىْ فٌهب ِوهبء فٍ بٓربظهب ذؽٍ ُؽٍ اًٌِوٌخ اًفبٔخ اًرٍ ذلىَ غٌى بٓربط األظواء كوْ ؼم ًهّ فٍ اإلٓربط اًني ًٔرعىٓه فٌهب . بْ اًني ًِرٌى اًٍِوٕ اًني ذٍؤه ، ؤو اًِوهىة اًني ذوهثه ؤو اًِػبُ اًني ذػٌْ ته ًِرٌى ؼوًرى ؤو ظيءًا ُٕ ؼوًرى ، واًؽوًخ الذرعيؤ ، وًوٍ ًوىْاإلٍٓبْ ٌػٌلًا التل ؤًْوىْ ؼوًا، وًوٍ ًوىْ ؼوًا التل ُٕؤًٌِْى ؼبظبذه تٔفٍه. بْ اًنيًِرٌى ؼبظرى ًرؽوّ فٌى ؤو ًٍرؿٌى ، وكل ًٍرػثلن توؾّ ؤي ذّوًؼ كل ًؽوَ مًى. بْ اًؽبظبد اًِبكًخ اًٙووهًخ اًِبٌخ واًّفٌٕخ ًئلٍٓبْ ، تلءا ُٕ اًٌِثَ واًٝػبَ ؼرى اًِوهىة ، واًٍِوٕ ، التل ؤْ ًٌِوهب اإلٍٓبْ ٌُوٌخ ـبٔخ وُللٌخ وال ًعىى ؤْ ذوىُْاظوح ُٕ ؤي ظهخ. وبْ اًؽٕىي غٌٌهب ُلبتٍ ؤظوح ًعػٍ ُبًوهب اًؽلٌلٍ ًرلـٍ فٍ ؼٌبذى اًفبٔخ وًرؽوّ فٍ ؼبظبذى اًِبٌخ ، ؼرى وًى هبْ اًِعرِؼ تٕىهح غبُخ ، فٌرؽوّ فٍ ؼوًرى وًفللن ٌػبكذى ، وهِب ًرلـٍ ٔبؼج اًِالتَ اًرٍ ذاظوهب ُٔه ًفٌػهب ُٔى هتِب فٍ اًّبهع ًٌروهى غبهًًب ، ًرلـٍ ؤًًٙب ٔبؼج اًِوهىة ًٌروهى غٌى كبهغخ اًٝوًم. وًرلـٍ هنًى ٔبؼج اًٍِوٕ ًٌروهى تال ُإوي. بْ اًؽبظبد اًٙووهًخ ًئلٍٓبْ ُٕ اًٍفوًخ ُػبًعرهب تةظواءاد كبٓىٌٓخ ؤو بكاهًخ ؤو ُب بًٌهب ، وبِٓب ًاٌَ غٌٌهب اًِعرِؼ ظنهًًب وفم كىاغل ٜثٌػٌخ. بْ هلف اًِعرِؼ االِرواهٍ هى ٌػبكح اإلٍٓبْ اًرٍ ال ذوىْ بال فٍ ظٍ اًؽوًخ اًِبكًخ واًِػٔىًخ . وذؽلٌم اًؽوًخ ًرىكف غٌى ُلي اُرالن اإلٍٓبًْؽبظبذه اُرالهًب ِفًٌٕب وُِٙىًٓب ِ٘بًٓب ُللًٌب.. ؤيؤْ ؼبظرى ًٔثؿٍ ؤ ّال ذوىٌُْوًب ًؿٌون ، وؤ ّالذوىْغو٘خ ًٌٌٍج ُٔى ُٕؤي ظهخ فٍ اًِعرِؼ، و ب ّالغّز فٍ كٌم ًنهج ٌػبكذى وًعػٌى ؾٌو ؼو ألٓى غبئْ فٍ ظٍ ذىكػبد ذل ّـٍ ـبهظٍ فٍ ؼبظبذى اًٙووهًخ. ؤُب كٌج اًِعرِػبد اًِػبٔوح ُٕ ُعرِػبد األظواء بًى ُعرِػبد اًّوهبء فهى ؼرٍِ هٔربط ظلًٍ ًؤلٜووؼبد االكرٕبكًخ اًِرٔبكٙخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ اًٌىَ ، وٓرٌعخ ظلًٌخ ؼرٌِخ ًٌػالكبد اًنبًِخ واًرٍ ؤٌبٌهب ٓنبَ األظوح واًرٍ ًّ ذؽٍ تػل. بْ اًلىح اًرهلًلًخ ًٔلبتبد اًػِبي فٍ اًػبًّ اًوؤٌِبًٍ هفٌٌخ تلٌج اًِعرِػبد اًوؤٌِبًٌخ ُٕ ُعرِػبد ؤظواء بًى ُعرِػبد ِوهبء. بْ اؼرِبي كٌبَ اًصىهح ًرؽلٌم االِرواهٌخ ًثلؤ تبٌرٌالء أًِرعٌٕ غٌى ؼٕرهّ ُٕ اإلٓربط اًني ًٔرعىٓه . وٌٌرؽىيؾوٗ اإل٘واتبد اًػِبًٌخ ُٕ ٌُٝج ىًبكح األظىه بًى ٌُٝج اًِّبههخ فٍ اإلٓربط ، وٌٌرّ هٍ مًى غبظالً ؤَ آظالً تبالهرلاء تبًوربة األـٙو. ؤُب اًفٝىح أًهبئٌخ فهٍ ؤىياًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل بًى ُوؼٌخ اـرفبء اًوتؾ وأًلىك ، ومًى ترؽىًٍ اًِعرِؼ بًى ُعرِؼ بٓربظٍ تبًوبٍُ وتٌىؽ اإلٓربط كهظخ بِثبع اًؽبظبد اًِبكًخ ألفواك اًِعرِؼ ، وفٍ هنٖ اًِوؼٌخ أًهبئٌخ ًفرفٍ اًوتؾ ذٌلبئٌب وذٔػلَ اًؽبظخ بًى أًلىك. بْاالغرواف تبًوتؾ هى اغرواف تبالٌرؿالي، بم بُْعوك االغرواف ته ال ًعػٍ ًه ؼلًا ًلف غٔلٖ . ؤُب بظواءاد اًؽل ُٔه تبًىٌبئٍ اًِفرٌفخ فهٍ ُؽبوالد بٔالؼٌخ وؾٌو ظنهًخ ًِٔؼ اٌرؿالي بٍٓبْ إلٍٓبْ. بْ اًؽٍ أًهبئٍ هى بًؿبء اًوتؾ. وًوٕ اًوتؾ هىُؽون ًٌػٌٌِخ االكرٕبكًخ, وًهنا فةًؿبء اًوتؾ ًٌَ ٍُإًخ كواه , تٍ هى ٓرٌعخ ذٝىه ًئلٓربط االِرواهٍ ذرؽلم بما ذؽلم اإلِثبع اًِبكي ًؽبظبد اًِعرِؼ واألفواك .بْ اًػٍِ ُٕ ؤظٍ ىًبكح اًوتؾ هى اًني ًاكي بًى اـرفبء اًوتؾ فٍ أًهبًخ. ـلَ أًِبىي : ـلَ أًِبىي ٌىاء ؤهبٓىا تإظو ؤَ تلوٓه ، هّ بؼلي ؼبالد اًوكٌم ، تٍ هّ هكٌم اًػٕو اًؽلًض . وؼٌض بْ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل ًلىَ غٌى ؤٌبً اًِّبههخ فٍ اإلٓربط وًٌَ غٌى األظىه ، فةْ ـلَ أًِبىي ال ذٔٝثم غٌٌهّ اًلىاغل االِرواهٌخ اًٝثٌػٌخ ، ألٓهّ ًلىُىْ تفلُبد ال تةٓربط واًفلُبد ًٌَ ًهب بٓربط ُبكي ًلثٍ اًلٍِخ بًى ؼٕٖ وفلًب ًٌلبغلح االِرواهٌخ اًٝثٌػٌخ، وًهنا فٌٌَ ًفلَأًِبىيبال اًػٍِ ُلبتٍ ؤظو ، ؤو اًػٍِ تلوٓه فٍ اًنووف اًٌٍئخ . وؼٌض بْ األظواء هّ ٓىع ُٕ اًػثٌل وغثىكًرهّ كبئِخ تلٌبَ غٌِهّ ُلبتٍ ؤظو ، وؼٌض بْ ـلَ أًِبىي هّ فٍ كهظخ ؤٌفٍ ُٕ األظواء فٍ أًِّأد واًِاٌٍبد االكرٕبكًخ ـبهط أًِبىي ، فهّ ؤوًى تبالٓػربق ُٕ غثىكًخ ُعرِؼ األظواء ُعرِؼ اًػثٌل . فنبهوح ـلَ أًِبىي هٍ بؼلي اًنىاهو االظرِبغٌخ اًرٍ ذٌٍ ظبهوح اًوكٌم. وأًنوًخ اًػبًٌِخ اًصبًصخ هٍ تٌّو ًٌعِبهٌو تبًفالٓ أًهبئٍ ُٕ هٍ كٌىك اًنٌّ واالٌرثلاك واالٌرؿالي واًهٌِٔـخ اًٌٍبٌٌخ واالكرٕبكًخ تلٕل كٌبَ ُعرِؼ هٍ أًبً... هٍ أًبً فٌه ؤؼواه ؼٌض ًرٍبووْ فٍ اًٌٍٝخ واًصووح واًٍالػ ًوٍ ذٔرٕو اًؽوًخ االٓرٕبه أًهبئٍ واًوبٍُ. ًنا فةْ اًوربة األـٙو ًوٌّ ٜوًم اًفالٓ ؤُبَ اًعِبهٌو ُٕ ؤظواء وـلَ ُٔبىي ًررؽلم ؼوًخ اإلٍٓبْ . وًهنا ال ُٔبٓ ُٕ اًوفبػ ًرؽوًو ـلَ أًِبىي ُٕ و٘ػٌخ اًوق اًرٍ هّ فٌهب ، وذؽىًٌهّ بًى ِوهبء ـبهط أًِبىي ؼٌض اإلٓربط اًِبكي اًلبتٍ ًٌلٍِخ بًى ؼٕٖ ؼٍج غىاٌُه ... فبًِٔيي ًفلُه ؤهٌه . ؤُب ؼٍ اًفلُخ أًِيًٌخ اًٙووهًخ فال ًوىْ تفلَ تإظو ؤو تلوْ ؤظو، وبِٓب ًوىْ تِىظفٌٕ كبتٌٌٕ ًٌروكٌخ ؤشٔبء ؤكاء وظٌفرهّ أًِيًٌخ ، وًهّ اًِٙبٓبد االظرِبغٌخ واًِبكًخ هإي ُىظف فٍ ـلُخ غبُخ اًصبًض اإلظرِبغٌخ بْ اًِؽون ًٌربهًق اإلٍٓبٍٓ هى اًػبٍُ االظرِبغٍ...ؤي اًلىٍُ ، فبًواتٝخ االظرِبغٌخ اًرٍ ذوتٞ اًعِبغبد اًثّوًخ هالً غٌى ؼلح ... ُٕ األٌوح بًى اًلثٌٌخ بًى األُخ هٍ ؤٌبً ؼوهخ اًربهًق . بْ ؤتٝبي اًربهًق هّ ؤفواك ًٙؽىْ ُٕؤظٍ كٙبًب . ًٌـَ هٔبن ؤي ذػوًف آـو ًنًى. وًوٕ ؤي كٙبًب؟ بٓهّ ًٙؽىْ ُٕ ؤظٍ آـوًٕ... وًوٕ ؤي آـوًٕ؟ بٓهّ اآلـووْ اًنًٕ ًهّ غالكخ تهّ .. وبْ اًػالكخ تٌٕ فوكوظِبغخ هٍ غالكخ اظرِبغٌخ... ؤي غالكخ كىَ تثػٙهّ تػٙب . فبألٌبً اًني هىْ اًلىَ هى اًلىٌُخ ، بمْ ، ذٌى اًلٙبًب هٍ كٙبًب كىٌُخ ... واًػالكخ اًلىٌُخ هٍ اًػالكخ االظرِبغٌخ فبالظرِبغٌخ ُّرلخ ُٕ اًعِبغخ ، ؤي غالكخ اًعِبغخ فٌِب تٌٔهب.واًلىٌُخ ُّرلخ ُٕ اًلىَ،ؤي غالكخ اًلىَ فٌِب تٌٔهّ ، فبًػالكخ االظرِبغٌخ هٍ اًػالكخ اًلىٌُخ .. واًػالكخ اًلىٌُخ هٍ اًػالكخ االظرِبغٌخ ... بم بْ اًعِبغخ هٍ كىَ ، واًلىَ هّ اًعِبغخ ؼرى بما كٍ غلك اًىاؼلح غٕ األـوي . ٓبهٌى غٕ اًرػوًف اًرفٌٌٍٕ اًني ًػٍٔ اًعِبغخ اًِاكرخ تؿٚ أًنو غٕ غالكبد ؤفواكهب اًلىٌُخ . بْ اًِلٕىك تبًعِبغخ هٔب هى اًعِبغخ اًلائِخ تٍثج غالكرهب اًلىٌُخ. شّ ، بْ اًؽوهبد اًربهًفٌخ هٍ اًؽوهبد اًعِبهٌوًخ ؤي اًعِبغٌخ .. ؤي، ؼوهخ اًعِبغخ ُٕ ؤظٍ ٓفٍهب ..ُٕ ؤظٍ اٌرلـالًهب غٕ ظِبغخ ؤـوي ًٌٍز ظِبغرهب ، ؤي ًوٍ ُٔهِب ذوىًٕ اظرِبغٍ ًوتٝهب تٔفٍهب . فبًؽوهبد اًعِبغٌخ كائًِب هٍ ؼوهبد اٌرلالًٌخ ..ؼوهبد ًرؽلٌم اًنادًٌعِبغخ اًِؿٌىتخ ؤو اًِنٌىُخ ... ُٕ ٜوف ظِبغخ ؤـوي ، ؤُب ٍُإًخ إًواع غٌى اًٌٍٝخ فهى ًلؼ كاـٍ اًعِبغخ ماذهب ؼرى ٍُرىي األٌوح ، هِب ًى٘ؽه اًفٍٕ األوي ُٕ اًوربة األـٙو اًوهٕ اًٌٍبٌٍ ًٌٔنوًخ اًػبًٌِخ اًصبًصخ . واًؽوهخ اًعِبغٌخ هٍ ؼوهخ كىَ ُٕؤظٍ، ٓفٍهب بم بْ اًعِبغخ اًىاؼلح تؽوّ ذوىًٔهب اًٝثٌػٍ اًىاؼل ًهب ؼبظبد اظرِبغٌخ واؼلح ذؽربط بًى بِثبع تؽبًخ ظِبغٌخ . وهٍ ًٌٍز فوكًخ غٌى ؤي وظه ، تٍ هٍ ؼبظبد ؤو ؼلىق ؤو ُٝبًج ؤو ؾبًبد ظِبغٌخ ٔبؼثهب كـىَ ذوتٝهّ كىٌُخ واؼلح . وًنا ٌٌِز هنٖ اًؽوهبد تبًؽوهبد اًلىٌُخ . فؽوهبد اًرؽوه اًلىٍُ فٍ اًػٕو اًؽب٘و هٍ ٓفٍهب اًؽوهبد االظرِبغٌخ ، وهٍ ًٕ ذٔرهٍ ؼرى ذرؽوه هٍ ظِبغخ ُٕ ٌٌٝوح ؤي ظِبغخ ؤـوي . ؤي ؤْ اًػبًّ اآلًِْو تةؼليكوهاد ؼوهخ اًربهًقاًػبكًخ وهٍ إًواعاًلىٍُ آرٕبهًا ًٌلىٌُخ. هنٖ هٍ اًؽلٌلخ اًربهًفٌخ فٍ غبًّ اإلٍٓبْ وهٍ اًؽلٌلخ االظرِبغٌخ ، ؤي ؤْ إًواع اًلىٍُ .. إًواع االظرِبغٍ هى ؤٌبً ؼوهخ اًربهًق ، ألٓه ؤكىي ُٕ هٍ اًػىاٍُ األـوي ، مًى ألٓه هى األٍٔ، هى األٌبً ..ؤي ؤٓه هى ٜثٌػخ اًعِبغخ اًثّوًخ ، ٜثٌػخ اًلىَ ، تٍ هى ٜثٌػخ اًؽٌبح ٓفٍهب ، بم بْ اًؽٌىآبد األـوي ُٕ ؾٌو اإلٍٓبْ ذػٌْ فٍ ظِبغبد ، وبْ اًعِبغخ هٍ ؤٌبً تلبء ظِبغبد اًٌِِوخ اًؽٌىآٌخ . واًلىٌُخ هٍ ؤٌبً تلبء األُّ. بْ األُّ اًرٍ ذؽِٝز كىٌُرهب هٍ اًرٍ ذػوٗ وظىكهب ًٌلُبه. بْ األكٌٌبد اًرٍ هٍ بؼلي اًِّوالد اًٌٍبٌٌخ فٍ اًػبًّ ٌثثهب اظرِبغٍ فهٍ ؤُّ ذؽِٝز كىٌُرهب فرلٝػز ؤؤبًهب. فبًػبٍُ االظرِبغٍ غبٍُ ؼٌبح ... غبٍُ تلبء ، وًهنا فهى ُؽون ٜثٌػٍ وماذٍ ًٌلىَ ُٕ ؤظٍ اًثلبء. اًلىٌُخ فٍ غبًّ اإلٍٓبْ واًؽٌىاْ ُصٍ اًعبمتٌخ فٍ غبًّ اًعِبك واألظواَ فٌى ذؽِٝز ظبمتٌخ اًَِّ ًرٝبًود ؾبىاذهب وفلـلد وؼلذهب ، ووؼلذهب هٍ ؤٌبً تلبئهب ، بمْ ، اًثلبء ؤٌبٌه غبٍُ وؼلح اًٍّء . وغـبٍُ وؼـلح ؤي ظِبغخ هى اًػبٍُ االظرِبغٍ ، ؤي اًلىٌُخ . وًهنا اًٍثج ذوبفؾ اًعِبغبد ُٕ ؤظٍ وؼلذهب اًلىٌُخ ، ألْ فٍ مًى تلبءهب ; &. واًػبٍُ اًلىٍُ ... اًواتٝخ االظرِبغٌخ ًػٍِ ذٌلبئًٌبغٌى كفؼاًلـىَ اًىاؼل ٓؽى اًثلبء ُصٌِب ذػٍِ ظبمتٌخ اًٍّء ذٌلبئًٌبغٌى تلبئههرٌخ واؼلح ؼىيأًىاح. بْ آرّبه اًنهاد وذٝبًوهب فٍ ٓنوًخ اًلٔثٌخ اًنهًخ ٓبٍِء ُٕ ذفعٌـو أًىاح ُٕله اًعنة ًٌنهاد اًرٍ ؼىًهب ، فػٔلُب ًلُو غبٍُ اًىؼلح ًرٌى األظٍبَ وذفلل اًعبمتٌخ ذٌٝو هٍ مهح غٌى ؼلح ، وذٔرهٍ اًلٔثٌخ بًى ذٝبًو مهاد وُب ًٕؽثهب . هنٖ هٍ ٜثٌػخ األٌِبء . بْ هنا كبٓىْ ٜثٌػٍ شبتز وذعبهٌه ؤو االٔٝلاَ ته ًفٍل اًؽٌبح . وهونا ذفٍل ؼٌبح اإلٍٓبْ غٔلُب ًثـلؤ ذعبهٍ اًلىٌُخ .. اًػبٍُ االظرِبغٍ ... ظبمتٌـخ اًعِبغخ ٌو تلبئهب .. ؤو غٔلُب ًثلؤ االٔٝلاَ ته ، وًٌَ هٔبن ُـٕ ُٔبفَ ًٌػبٍُ االظرِبغٍ فٍ اًرإشٌو غٌى وؼلح اًعِبغخ اًىاؼلح بال اًػبٍُ اًلًٍٔ اًني كل ًلٍّ اًعِبغخ اًلىٌُخ ، واًني كل ًىؼل ظِبغبد ماد كىٌُبد ُفرٌفخ . تٌل ؤْ اًػبٍُ االظرِبغٍ هى اًني ًرؿٌج فٍ أًهبًخ
Rozpocznij dyskusję Zgadzam się ( 0 )     Nie zgadzam się ( 0 )   zgłoś nadużycie
Opinia: Neutralna
Autor: 53548549485 404147
فلٞ. شّ بْ اًّػىة ُوؾِخ غٌى االٌرفربء تؽوّ اًلىإٌٓ اًى٘ػٌخ ، واالٌرفربء غٌى اًلٌرىه ال ًػٍٔ ؤٓه ِوًػخ اًِعرِؼ ، و ًوًٕػٍٔ ؤٓه كٌرىه فؽٍج ، ؤي هى اًٍّء ُى٘ىع االٌرفربء ًٌَ بال. ِوًػخ اًِعرِؼ ذواس بٍٓبٍٓ ـبًل ًٌٌَُوًب ًؤلؼٌبء فلٞ. وُٕ هنٖ اًؽلٌلخ ذٕثؾ هربتخ كٌرىه واٌرفربء اًؽب٘وًٕغٌٌه ًىًٓب ُٕاًهيي. بْ ُىٌىغبد اًلىآٌـٕ اًى٘ػٌخ أًبِئخ غٕ اًلٌبذٌو اًى٘ػٌخ ٌٌُئخ تبًػلىتبد اًِبكًخ اًِىظهخ ٘ل اإلٍٓبْ ، ؤُب اًػوف فهى ـبي ذلوًثًب ُٕ ذٌى اًػلىتبد ... اًػوف ًىظج غلىتبد ؤكتٌخ ؾٌو ُبكًخ الئلخ تبإلٍٓبْ ... اًلًٕ ًؽرىي اًػوف وًٍرىغثه ... وُػنّ اًػلىتبد اًِبكًخ فٍ اًلًٕ ُاظٌخ ، وؤهصو ؤؼوبُه ُىاغظ وبهِبكاد وبظبتبد غٌى ؤٌئٌخ ، وذٌى ؤٍٓج ِوًػخ الؼرواَ اإلٍٓبْ. اًلًٕ ال ًلوه غلىتبد آٌٓخ بال فٍ ؼبالد كٕىي ٘ووهًخ ًٌِعرِؼ. اًلًٕ اؼرىاء ًٌػوف . واًػوف ذػثٌو غٕ اًؽٌبح اًٝثٌػٌخ ًٌّػىة ... بمْ ، اًلًٕ اًِؽرىي ًٌػوف ذإهٌل ًٌلبٓىْ اًٝثٌػٍ.بْ اًّوائؼ اًالكًٌٔخ اًالغوفٌخ هٍ اترلاع ُٕ بٍٓبْ ٘ل بٍٓبْ آـو ، وهٍ تبًربًٍ تبٌٜخ ألٓهب فبكلح ًٌِٕله اًٝثٌػٍ اًني هى اًػوف واًلًٕ. ُٕ ًواكج ٌٌو اًِعرِؼ اًٍااي: ُٕ ًواكج اًِعرِؼ ًٌٔثه بًى االٓؽواف غٕ اًّوًػخ بما وكؼ ...؟كًِلواًٌٜب ًٌَشِخ ظهخ ذلغٍ ؼم اًوكبتخ أًٌبتٌخغٕاًِعرِؼفٍ مًى. بمْ اًِعرِؼ هى اًوكٌج غٌى ٓفٍه . بْ ؤي اكغبء ُٕ ؤًخ ظهخ ... فوكًا ؤو ظِبغخ تإٓهبٍُاوًخ غٕ اًّوًػخ هى كهربذىهًخ، ألْ اًلًِلواٌٜخ ذػٍٔ ٍُاوًٌخ هٍ اًِعرِؼ ... اًوكبتخ بمْ ُٕ هٍ اًِعرِؼ ذٌى هٍ اًلًِلواٌٜخ. ؤُب هٌف ًرإذى مًى ، فػٕ ٜوًم ؤكاح اًؽوّ اًلًِلواٌٜخ أًبذعخ غٕ ذٔنٌّ اًِعرِؼ ٓفٍه فٍ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ . وؼوّ اًّػج تىاٌٝـخ اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ شّ ُاذِو اًّػج اًػبَ اًِاذِـو اًلىٍُ اًني ذٌرلٍ فٌه ؤُبٓبد اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ .ووفلًب ًهنٖ أًنوًخ ، فبًّػج هى ؤكاح اًؽوّ، واًّػج فٍ هنٖ اًؽبًخ هى اًوكٌج غٌى ٓفٍه. تهنا ذرؽلم اًوكبتخ اًناذٌخ ًٌِعرِؼ غٌى ِوًػره. هٌف ًٕؽؾ اًِعرِؼ اذعبهه بما آؽوف غٕ ِوًػره ؟ بما هبٓز ؤكاح اًؽوّ كهربذىهًخ هِب هى اًؽبي فٍ أًنّ اًٌٍبٌٌخ فٍ اًػبًّ اًٌىَ ، فةْ ًلنخ اًِعرِؼ ًالٓؽواف غٕ اًّوًػخ ًٌَ ًهب وٌٌٌخ ًٌرػثٌو وذلىًّ االٓؽواف بال اًػٔف ، ؤي اًصىهح غٌى ؤكاح اًؽوّ ... واًػٔف ؤو اًصىهح ؼرى بماهبْذػثٌوًاغٕبؼٍبًاًِعرِؼ ؼٌبيمًى االٓؽواف ، بال ؤٓه ًٌَ هٍ اًِعرِؼُّبههًب فـٌه، تـٍ ًلىَ ته ًٌُِٕى ُللهحغٌى اًِثبكهح واًعٍبهحغٌى بغالْ بهاكح اًِعرِؼ ... تٌل ؤْ هنا اًِلـٍ هى ُلـٍ اًلهربذىهًخ ، ألْ هنٖ اًِثبكهح اًصىهًخ ذِوٕ تؽوّ ٘ووهح اًصىهح ألكاح ؼوّ ٓبئثخ غٕ اًّػج ، وُػٔى هنا ؤْ ؤكاح اًؽوّ ُب ىاًز كهربذىهًخ... غالوح غٌى ؤْ اًػٔف واًرؿٌٌو تبًلىح فٍ ؼل ماذه غٍِ ؾٌو كًِلواٍٜ ،وًؤه ًؽلس ٓرٌعخ وظىك و٘ؼ ؾٌو كًِلواٍٜ ٌبتم ًه. واًِعرِؼ اًني ُبىايًلوه ؼىي هنٖ اًِؽٌٕخ هى ُعرِؼ ُرفٌف... بمْ ، ُب هى اًؽٍ ؟ اًؽٍ : هى ؤْ ًوىْاًّػج هى ؤكاح اًؽوّ ... ُٕ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ بًى ُاذِو اًّػج اًػبَ ، وؤْ ذٔرهٍ اإلكاهح اًؽوىٌُخ ًرؽٍ ُؽٌهب اًٌعبْ اًّػثٌخ ، وؤْ ًوىْ ُاذِو اًّػج اًػـبَ ُاذِوا كىًٌُب ذٌرلٍ فٌه اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْاًّػثٌخ. وبما ؼلس آؽواف غٕ ِوًػخ اًِعرِؼ فٍ ُصٍ هنا أًنبَ ًػبًغ غٕ ٜوًم اًِواظػخ اًلًِلواٌٜخ وًٌَ غٕ ٜوًم اًلىح. واًػٌٌِخ هٔب ًٌٍز غٌٌِخ اـرٌبه بهاكي ألٌٌىة اًرؿٌٌو ؤو اًِػبًعخ ، تٍ هٍ ٓرٌعخ ؼرٌِخ ًٝثٌػخ أًنبَ اًلًِلواٍٜ هنا ، بم بٓه فٍ ُصٍ هنٖ اًؽبًخ ال ذىظل ظهخ ـبهط ظهخ ؤـوي ؼرى ذىظه ًهب ؤغِبي اًػٔف ؤو ذؽٌِهب ٍُاوًٌخ االٓؽواف . إًؽبفخ بْ اًّفٖ اًٝثٌػٍ ؼو فٍ اًرػثٌو غٕ ٓفٍه ؼرى وًى ذٕوف تعٔىْ ًٌػثو غٕ ؤٓه ُعٔىْ. بْاًّفٖ االغرثبهي هى ؤًًٙب ؼو فٍ اًرػثٌو غٕ ِفٌٕره االغرثبهًخ ، وًوٕ فٍ هٌرب اًؽبًرٌٕ ال ًِصٍ األوي بال ٓفٍه ، وال ًِصٍ اًصبٍٓ بال ُعِىغخ األِفبٓ اًٝثٌػٌٌٕ اًِوىٌٕٓ ًّفٌٕره االغرثبهًخ .اًِعرِؼ ًروىْ ُٕ اًػلًل ُٕ األِفبٓ اًٝثٌػٌٌٕ ،واًػلًل ُٕ االغرثبهًٌٕ. بمْ ، ذػثٌو ِفٖ ٜثٌػٍ غٕ ؤٓه ُعٔىْ ُصالً ال ًػٍٔ ؤْ تلٌخ ؤفواك اًِعرِؼ ُعبٌٕٓ هنًى. ؤيؤْ ذػثٌو ِفٖ ٜثٌػٍ ال ًػٍٔ بال اًرػثٌو غٕ ٓفٍه ، وذػثٌو ِفٖ اغرثبهي ال ًػٍٔ بال اًرػثٌو غٕ ٌُٕؽخ ؤو هؤي ُعِىغخ اًِوىٌٕٓ ًرٌى اًّفٌٕخ االغرثبهًخ. فّوهخ بٓربط ؤو تٌؼاًلـبْالذػثو ٌُٕؽًٌب بالغُٕٕبًؾاًِوىًٌٕٓرٌى اًّوهخ .. ؤي ، أًِرفػٌٕ تةٓربط ؤو تٌؼ اًلـبْ ؼرى وهى ٘به تٕؽخ اآلـوًٕ. إًؽبفخ وٌٌٌخ ذػثٌو ًٌِعرِؼ ...وًٌٍز وٌٌٌخ ذػثٌو ًّفٖ ٜثٌػٍ ؤو ُػٔىي، بمْ، ُٔٝلًٌب وكًِلواًٌٜب ال ًِوٕؤْذوىْ ٌُوًب ألئُهِب . اًفوك اًني ًٌِى ٔؽٌفخ هٍ ٔؽٌفره وذػثو غٕ وظهخ ٓنوٖ هى فلٞ .واالكغبء تإٓهب ٔؽٌفخ اًوؤي اًػبَ هى اكغبء تبٍٜ ال ؤٌبً ًه ُٕ إًؽخ ، ألٓهب ذػثو فٍ اًىاكؼغٕوظهخ ٓنو ِفٖ ٜثٌػٍ ، وال ًعىى كًِلواًٌٜب ؤًٌِْى اًفوك اًٝثٌػٍ ؤي وٌٌٌخ ّٓو ؤو بغالَ غبُخ ، وًوٕ ُٕ ؼله اًٝثٌػٍ ؤْ ًػثو غٕ ٓفٍه فلٞ تإًخ وٌٌٌخ ؼرى وًى هبٓز ظٔىٌٓخ ًٌثوهٕ غٌى ظٔىٓه. بْ إًؽٌفخ اًرٍ ًٕلههب ؼوفٌىْ ُصالً هٍ وٌٌٌخ ذػثٌو ًهنٖ اًفئخ ُٕ اًِعرِؼ فلٞ ، ذٝوػ وظهخ ٓنوهب فلٞ ، وًٌَ وظهخ ٓنو اًوؤياًػبَ .. وهونا اًّإْ فٍ تلٌخ األِفبٓ االغرثبهًٌٕ واًٝثٌػٌٌٕ فٍ اًِعرِؼ. بْإًؽبفخ اًلًِلواٌٜخ هٍ اًرٍ ذٕلههب ًعٔخ ِػثٌخ ُوىٓخ ُٕ هٍ فئبد اًِعرِؼ اًِفرٌفخ ... فٍ هنٖ اًؽبًخ فلٞ وال ؤـوي ٌىاهب ذوىْ إًؽبفخ ؤو وٌٌٌخ اإلغالَ ُػثوح غٕ اًِعرِؼ هوٍ ، وؼبٌُخ ًىظهخ ٓنو فئبذه اًػبُخ ، وتنًى ذوىْ إًؽبفخ كًِلواٌٜخ ؤو بغالًُب كًِلواًٌٜب. بما ؤٔله اًِهٌٔىْ اًٝثٌىْ ؤي ٔؽٌفخ فال ًؽم ًهب بال ؤْ ذوىْ ٜثٌخ تؽرخ ... وهونا تبًٍٔثخ ًثلٌخ اًفئبد. اًّفٖ اًٝثٌػٍ ًؽم ًه ؤْ ًػث ٓفٍـه فلـٞ، وال ًؽم ًه كًِلواًٌٜب ؤًْػٌثوغٕؤهصو ُٕٓفٍه ... ؤًرهٍ تهنا آرهبء ظنهًًب وكًِلواًٌٜب ُب ًٍِى فٍ اًػبًّ تِّوٌخ ٌوغٕ ؼوًخ إًؽبفخ . بْ ُّوٌخ ؼوًخ إًؽبفخ اًرٍ ًّ ًٔره أًياع ؼىًهب فٍ اًػبًّ هٍ وًٌلح ُّوٌخ اًلًِلواٌٜخ غِىًُب ... وال ًِوٕ ؼٌهب ُب ًّ ذؽٍ ؤىُخ اًلًِلواٌٜخ توُرهب فٍ اًِعرِؼ هٌه ... وًٌَ ُٕ ٜوًم ًؽٍ ذٌى اًِّوٌخ اًٍِرػٌٕخ ، ؤغٍٔ ُّوٌخ اًلًِلواٌٜخ ، بال ٜوًم وؼٌل وهى ٜوًم أًنوًخ اًػبًٌِخ اًصبًصخ. ٍفٌـه ُثٔ ٍّ بْأًنبَاًلًِلواٍٜ وفلًب ًهنٖ غٌى ُب ذؽره ُٕاًِاذِواد اًّػثٌخ أًنوًخ تٔـبء ُرِبٌى ،هٍ َؼَعو األٌبٌٌخ واًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ بًى ؤْ ذٌرلٍ هٌهب فٍ ظٌٍخ ُاذِو اًّػج اًػبَ. و ًٌَ هٔبن ؤي ذٕىه آـو ًِعرِؼ كًِلواٍٜ غٌى اإلٜالق ؾٌو هنا اًرٕىه . وؤـٌوًا ... بْغٕو اًعِبهٌو وهى ًيؼف ؼصٌصًب ٓؽىٓب تػلغٕو اًعِهىهًبد ًٌهج اًِّبغو ، وًثهو األتٕبه ، وًؤه تلله ُب ًثّو ته ُٕ ؼوًخ ؼلٌلٌخ ًٌعِبهٌو ، وآػربق ٌػٌل ُٕ كٌىك ؤكواد اًؽوّ ... فهى ًٔنه تِعٍء غٕو اًفى٘ى واًؿىؾبئٌخ ُٕ تػلٖ ، بْ ًّ ذٔروَ اًلًِلواٌٜخ اًعلًلح اًرٍ هٍ ٌٌٝخ اًّػج ... وذػىك ٌٌٝخ اًفوك ؤو اًٝثلخ ؤو اًلثٌٌخ ؤو اًٝبئفخ ؤواًؽية. هنٖ هٍ اًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ ُٕ أًبؼٌخ أًنوًخ. ؤُب ُٕأًبؼٌخ اًىاكػٌخ فةْاألكىًبء كائًِب ًؽوِىْ ... ؤي ؤْ اًٝوف األكىي فٍ اًِعرِؼ هى اًني ًؽوّ اًصبٍٓ اإلكرٕبكي االِرواهٌخ --------------- تبًوؾّ ُٕ ؤْ ذٝىهاد ذبهًفٌخ هبُخ كل ؼلشز غٌى ٜوًم ؼٍ ُّوٌخ اًػٍِ وؤظوح اًػٍِ، ؤي اًػالكخ تٌٕ اًػِبي .. وؤٔؽبة اًػٍِ، تٌٕ اًِبًوٌٕ وأًِرعٌٕ، ُٔهب ذؽلًل ٌبغبد اًػٍِ، وؤظوح اًػٍِ اإل٘بفٍ واإلظبىاد اًِفرٌفخ واالغرواف تؽل ؤكٓى ًؤلظىه، و ُّبههخ اًػِبي فٍ األهتبػ واإلكاهح ،ؤُؼ اًفٍٕ اًرػٍفٍ، واًِٙبْ االظرِبغٍ ، وؼـم اإل٘واة ، وهٍ ُب ؼىذه كىإٌٓ اًػٍِ اًرٍ ال ًوبك ًفٌى ذّوًؼ ُػبٔو ُٔهب . و ؼلشز ؤًًٙب ذؽىالد الذلٍ ؤهٌِخغٕذٌى فٍ ظبٓج اًٌِوٌخ ُٕ ؼٌـض ظهىه ؤٓنِخ ذؽل ُٕ اًلـٍ، و ؤٓنِخ ذؽوَ اًٌِوٌخ اًفبٔخ و ذٍٔلهب بًٍ اًؽوىُخ . توؾـّ هٍ هـنٖ اًرٝىهاد اًرٍ ال ًٍرهبْ تهب فٍ ذبهًق اًِّوٍ االكرٕبكيبال ؤْاًِّوٌخ ُبىاًز كبئِخ ظنهًًب ُؼهٍ اًرلٌٌِبد واًرؽٌٍٔبد واًرهنًثبد واإلظواءاد و اًرٝىهاد اًرٍ ٜوؤد غٌٌهب و اًرٍ ظػٌرهب ؤكٍ ؼلح ُٕ اًلووْ اًِبٌ٘خ ، وؼللز ُٕبًؾ هصٌوح ًٌػبٌٌُٕ ، بال ؤْ اًِّوٍ االكرٕبكي ًّ ًؽٍ تػل فٍ اًػبًّ ، فبًِؽبوالد اًرٍ إٓثز غٌى اًٌِوٌخ ًّ ذؽٍ ُّوٌخ أًِرعٌٕ ، فال ًياًىْ ؤظواء توؾّ آرلبي ؤو٘بع اًٌِوٌخ ُٕ ؤكٕى إًٌٌِ بًى ؤكٕى اًٌٍبه واذفبمهب غلح ؤو٘بع فٍ اًىٌٞ تٌٕ اًٌٍبه وإًٌٌِ . واًِؽبوالد اًرٍ إٓثز غٌى األظوح ال ذلٍ تػلًا فٍ هنا اًعبٓج غٕاًِؽبوالد اًرٍ إٓثز غٌى اًٌِوٌخ وٓلٌرهب ُٕو٘ؼبًى و٘ؼ .وفٍ ُعٍِ ُػبًعخ كٌٙخ األظوح هى اًِياًب اًرٍ ؼٍٕ غٌٌهب اًػبٌُىْ وِ٘ٔرهب اًرّوًػبد وؼِرهب أًلبتبد ؼٌض ذثلًز اًؽبًخ اًٌٍئخ اًرٍ هبْ غٌٌهب أًِرعىْ ؾلاح االٓلالة إًٔبغٍ، واهرٍج اًػِبيواًفٌٔىْواإلكاهًىْ ؼلىكًب ُؼُووه اًيُٕهبٓز تػٌلح أًِبي . وًوٕ فٍ واكؼ األُو فةْ اًِّوٍ االكرٕبكيُبىايكبئًِب. بْ اًِؽبوًخ اًرٍ إٓثز غٌى األظىه ًٌٍز ؼالً غٌى اإلٜالق ، وبِٓب هٍ ُؽبوًخ ذٌفٌلٌخ وبٔالؼٌخ ؤكوة بًى اإلؼٍبْ ُٔهب بًى االغرواف تؽم ًٌػبٌٌُٕ. ًِبما ًػٝى اًػبٌُىْ ؤظوح ؟ ألٓهّ كبُىا تػٌٌِخ بٓربط ًٕبًؾ اًؿٌو اًني اٌرإظوهّ ًٌٔرعىا ًه بٓربظب,ً بمْ، هّ ًّ ًٍرهٌوىا بٓربظهّ ، تٍ ا٘ٝووا بًى اًرٔبىي غٔه ُلبتٍ ؤظوح ، واًلبغلح اًٌٌٍِخ هٍ: اًني ًٔرغ هى اًني ًٍرهٌى . بْ األظـواء . ُهِب ذؽٍٔز ؤظىههّ . هّ ٓىع ُٕ اًػثٌل. بْ األظٌو هـى ِثه اًػثل ًٌٌٍل اًني ًٍرإظوٖ ، تٍ هى غثل ُاكز ، وغثىكًره كبئِخ تلٌبَ غٌِه ُلبتٍ ؤظو ُٕ ٔبؼج اًػٍِ تؿٚ أًنو غٕ ؼٌصٌخ ٔبؼج اًػٍِ ُٕ ؼٌض هى فوك ؤو ؼوىُخ. فبًػبٌُىْ ُٕ ؼٌض غالكرهّ تبًِبًى ؤوتبًِّٔإح اإلٓربظٌخ ، ُٕ ؼٌض ُٕبًؽهّ اًفبٔخ واؼلح .. فهّ ؤظواء فٍ هٍ اًؽبالد اًِىظىكح اآلْ فٍ اًػبًّ، توؾّ ؤْ ؤو٘بع اًٌِوٌخ ُفرٌفخ ُٕ إًٌٌِ بًى اًٌٍبه . ؼرى أًِّإح االكرٕبكًخ اًػبُخ ال ذػٍٝ ًػِبًهب بال ؤظىها وٍُبغلاد اظرِبغٌخ ؤـوي ؤِثه تبإلؼٍبْ اًني ًرفٍٙ ته األؾٌٔبء ؤٔؽبة اًِاٌٍبد االكرٕبكًخ اًفبٔخ غٌى اًػبٌٌُٕ ُػهّ. فبًلىي تإْ اًلـٍ فٍ ؼبًخ اًٌِوٌخ اًػبُخ ًػىك بًى اًِعرِؼ ، تِٕ فٌه اًػبٌُىْ ـالفًب ًلـٍ اًِاٌٍخ اًفبٔخ اًنيًػىك بًى ُبًوهب فلٞ .ٔؽٌؾ بما ٓنوٓب بًى إًٌِؽخ اًػبُخ ًٌِعرِؼ و ًٌَ بًى إًِبًؾ اًفبٔخ ًٌػبٌٌُٕ ، وبما افرو٘ٔب ؤْ اًٌٍٝخ اًٌٍبٌٌخ واًِؽرووح ًٌٌِوٌخ هٍ ٌٌٝخ هٍ أًبً ، ؤي ؤٓهب ٌٌٝخ اًّػج توبٌُه ًِبهٌهب غٕ ٜوًم اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ .. وًٌٍز ٌٌٝخ ٜثلخ واؼلح ، ؤوؼية واؼل ، ؤو ُعِىغخ ؤؼياة ، ؤو ٌٌٝخ ٜبئفخ ،ؤو كثٌٌخ ،ؤو غبئٌخ ، ؤو فوك ، ؤو ؤي ٓىع ُٕ اًٌٍٝخ أًٌبتٌخ . وُؼ هنا فةْ ُب ًػىك غٌى اًػبٌٌُٕ ُثبِوح ُٕ ؼٌض ُٕبًؽهّ اًفبٔخ ، فٍ ِوٍ ؤظىه ؤو ٍٓثخ ُٕ األهتبػ ؤو ـلُبد اظرِبغٌخ ، هى ٓفَ اًني ًػىك غٌى اًػبٌٌُٕ فٍ اًِاٌٍخ اًفبٔخ : ؤي ؤْ هال ُٕ اًػبٌٌُٕ فٍ أًِّإح اًػبُخ وأًِّإح اًفبٔخ هّ ؤظواء توؾّ اـرالف اًِبًى. وهونا فةْ اًرٝىه اًني ٜوؤ غٌى اًٌِوٌخ ُٕ ؼٌض ٓلٌهب ُٕ ًل بًى ًل ًّ ًؽٍ ُّوٌخ ؼم اًػبٍُ فٍ اإلٓربط ماذه اًني ًٔرعه ُثبِوح ، وًٌَ غٕ ٜوًم اًِعرِؼ ؤو ُلبتٍ ؤظوح ، واًلًٌٍ غٌى مًى هى ؤْ أًِرعٌٕ ال ًياًىْ ؤظواء توؾّ ذثلي ؤو٘بع اًٌِوٌخ. بْ اًؽٍ أًهبئٍ هى بًؿبء األظوح ، وذؽوًو اإلٍٓبْ ُٕ غثىكًرهب ، واًػىكح بًى اًلىاغل اًٝثٌػٌخ اًرٍ ؼلكد اًػالكخ كثٍ ظهىه اًٝثلبد وؤِوبي اًؽوىُبد واًرّوًػبد اًى٘ػٌخ. بْ اًلىاغل اًٝثٌػٌخ هٍ اًِلٌبً واًِوظؼ وإًِله اًىؼٌل فٍ اًػالكبد اإلٍٓبٌٓخ . بْاًلىاغل اًٝثٌػٌخ ؤٓرعز اِرواهٌخ ٜثٌػٌخ كبئِخ غٌى اًٍِبواح تٌٕ غٔبٔو اإلٓربطاالكرٕبكي، وؼللز اٌرهالهًب ُرٍبوًًب ذلوًثًب إلٓربط اًٝثٌػخ تٌٕ األفواك .ؤُبغٌٌِبد اٌرؿالي بٍٓبْ إلٍٓبْ ، واٌرؽىام فوك غٌى ؤهصو ُٕ ؼبظره ُٕ اًصووح، فهٍ ظبهوح اًفووط غٕ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ وتلاًخ فٍبك وآؽواف ؼٌبح اًعِبغخ اًثّوًخ ، وهٍ تلاًخ ظهىه ُعرِؼ االٌرؿالي . وبما ؼٌٌٔب غىاٍُ اإلٓربط االكرٕبكي ُٔن اًللَ وؼرى اآلْ ، وكائًِب ، ٓعلهب ذروىْ ؼرًِب ُٕغٔبٔو بٓربطؤٌبٌٌخ ، وهٍ ُىاك بٓربط، و وٌٌٌخ بٓربط ، ؤُرغ. واًلبغلح اًٝثٌػٌخ ًٌٍِبواح هٍ : ؤْ ًوٍ غٕٔو ٌُؽج واؼل ُٔهب ال ًؽلس بٓربط، وًوٍ غٕٔو كوه ؤٌبٌٍ فٍ غٌٌِخ اإلٓربط ، وتلوٓه ًرىكف ُٕ غٔبٔو اإلٓربط ؼٕخ فٍ هنا اإلٓربط، ألٓه بما اإلٓربط. وُب كاَ هٍ غٕٔو ُٕ هنٖ اًػٔبٔو ٘ووهًًب وؤٌبًٌٌب ، بمْ هٍ ُرٍبوًخ فٍ ٘ووهذهب فٍ اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ ، والتل ؤْ ذرٍبوي فٍ ؼلهب فٍ ُؼاًلبغلح اًٝثٌػٌخ ًٌٍِبواح ، وذػّل اإلٓربط اًني ؤٓرعره وٜؿٌبْ ؤؼلهب غٌى اآلـو هى ذٕبكَ غٌى ؼم اًؿٌو ، بمْ، ًوٍ غٕٔو ؼٕخ تؿٚ أًنو غٕ هنٖ اًػٔبٔو، فةما وظلٓب غٌٌِخ بٓربظٌخ ذِز تىاٌٝخ غٕٔوًٕ فلٞ ًٌٕو ًوٍ غٕٔو ٕٓف اإلٓربط وبما ذِز تصالشخ غٔبٔو ًٌٕو ًوٍ غٕٔو شٌض اإلٓربط ... وهونا. وترٝثٌم هنٖ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ غٌى اًىاكؼ اًللًّ واًِػبٔو ٓعل اآلذٍ: فٍ ُوؼٌخ اإلٓربطاًٌلوي ذروىْ غٌٌِخ اإلٓربط ُٕ ُىاك ـبَ وبٍٓبْ ُٔرغ ، شّ كـٌز وٌٌٌخ بٓربط فٍ اًىٌٞ تؽٌض اٌرفلُهب اإلٍٓبْ فٍ غٌٌِخ اإلٓربط، وًػرثو اًؽٌىآِْىمظًب ًهبهىؼلح كىح ، شّ ذٝىهد هنٖ اًىٌٌٌخ وؼٌز اآلًخ ُؽٍ اًؽٌىاْ ، وذٝىهد ؤٓىاع وهٌِبد اًِىاك اًفبَ ُٕ ُىاك تٌٍٝخ هـٌٕخ بًى ُىاك ُوهثخ وشٌِٔخ ًٌؿبًخ . وذٝىه ؤًًٙب اإلٍٓبُْٕ غبٍُ غبكي بًى ُهٔلً وفٍٔ ، وُٕ ؤغلاك ؾفٌوح ُٕ اًػبٌٌُٕ بًى ٓفو كٌٌٍ ُٕ اًفٌٌٕٔ . تٌل ؤْغٔبٔو اإلٓربطوبْذؿٌود هٌفًٌب وهًٌِب ًّذرؿٌو فٍ ظىهوهب ُٕ ؼٌض كوههٍ واؼل ُٔهب فٍ غٌٌِخ اإلٓربط و٘ووهذه ، ففبَ اًؽلًل ُصالً اًني هى ؤؼل غٔبٔو اإلٓربطكلًًِب وؼلًصًبهبًْٕٔؼ تٝوًلخ تلائٌخ ًٔرغُٔه اًؽلاك ًلوًًب ٌؤًٌب ؤو فإًٌب ؤو هُؽًب ... اًق ... واآلْ ٓفَ ـبَ اًؽلًل ًٕٔؼ تىاٌٝخ ؤفواْ غبًٌخ ًٔرغ ُٔه اًِهٔلٌىْ واًفٌٔىْ اآلالد واًِؽوهبد واًِوهثبد تإٓىاغهب اًِفرٌفخ. واًؽٌىاْ اًني هى اًؽٕبْ ؤو اًثؿٍ ؤو اًعٍِ وُب فٍ ؼوِهب ، واًني هبْ ؤؼل غٔبٔو اإلٓربط ، ؼٍ ُؽٌه اآلْ إًِٔؼ اًٙفّ واآلالد اًعثبهح . واًِىاك أًِرعخ اًرٍ هبٓز ؤكواد تلائٌخ ؤٔثؽز اآلْ ُػلاد فٌٔخ ُػللح . وُؼ هنا فػىاٍُ اإلٓربط اًٝثٌػٌخ األٌبٌٌخ شبترخ ظىهوًًب توؾّ ذٝىههب اًهبئٍ ، وهنا اًصثبد اًعىهوي ًػٔبٔو اإلٓربط ًعػٍ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ هٍ اًلبغلح اًٌٌٍِخ اًرٍ ال ُفو ُٕ اًػىكح بًٌهب فٍ ؼٍ اًِّوٍ االكرٕبكي ؼ ًالٓهبئًٌب ، ومًى تػل فٍّ هٍ اًِؽبوالد اًربهًفٌخ اًٍبتلخ اًرٍ ذعبهٌز اًلىاغل اًٝثٌػٌخ. بْ أًنوًبد اًربهًفٌخ اًٍبتلخ غبًعز اًِّوٍ االكرٕبكي ُٕ ىاوًخ ٌُوٌخ اًوكثخ ألؼل غٔبٔو اإلٓربط فلٞ ، وُٕ ىاوًخ األظىه ُلبتٍ اإلٓربط فلٞ ، وًّذؽٍ اًِّوٌخ اًؽلٌلٌخ وهٍ ُّوٌخ اإلٓربط ٓفٍه . وهونا هبْ ؤهّ ـٕبئٖ األٓنِخ االكرٕبكًخ اًٍبئلح اآلْ فٍ اًػبًّ هى ٓنبَ األظىه اًني ًعوك اًػبٍُ ُٕ ؤي ؼم فٍ أًِرعبد اًرٍ ًٔرعهب ، ٌىاء ؤهبْ اإلٓربط ًؽٍبة اًِعرِؼ ؤَ ًؽٍبة ُّٔإح ـبٔخ. بْ أًِّإح إًٔبغٌخ اإلٓربظٌخ كبئِخ ُٕ ُىاك بٓربط وآالد إًِٔؼ وغِبي ، وًرىًل اإلٓربط ُٕ اٌرفلاَ آالد إًِٔؼ تىاٌٝخ اًػِبي فٍ ذٌٕٔؼ اًِىاك األوًٌخ ... وهونا فبًِىاك إًِٔػخ اًعبهيح ًالٌرػِبي واالٌرهالن ُود تػٌٌِخ بٓربظٌخ ُب هبٓز ًرؽٍٕ ًىال اًِىاك اًفبَ وإًِٔؼ واًػِبي ، تؽٌض ًى اٌرثػلٓب اًِىاك األوًٌخ ًِب وظل إًِٔؼ ُب ًٕٔػه . وًى اٌرثػلٓب إًِٔؼ ًِب ذٕٔػز اًِىاك اًفبَ . وًى اٌرثػلٓب أًِرعٌٕ ًِب اِرؿٍ إًِٔؼ . وهونا فبًػٔبٔو اًرٍ هٍ شالشخ فٍ هنٖ اًػٌٌِخ ُرٍبوًخ اًٙووهح فٍ غٌٌِخ اإلٓربط وًىالهبـ هٍ اًصالشخ ـ ًِب ؼٍٕ بٓربط ، وؤي واؼل ُٔهب ال ًٍرٌٝؼ اًلٌبَ تهنٖ اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ تِفوكٖ ، هِب ؤْ ؤي اشٌٕٔ ُٕ هنٖ اًػٔبٔو اًصالشخ فٍ ُصٍ هـنٖ اًػٌٌِخ ال ًٍرٌٝػبْ اًلٌبَ تبإلٓربط فٍ ؾٌبة اًػٕٔو اًصبًض . واًلبغلح اًٝثٌػٌخ فٍ هنٖ اًؽبًخ ذؽرّ ذٍبوي ؼٕٖ هنٖ اًػىاٍُ اًصالشخ فٍ اإلٓربط ، ؤي ؤْ بٓربط ُصٍ هنا إًِٔؼ ًلٍّ بًى شالس ؼٕٖ ، وًوٍ غٕٔو ُٕ غٔبٔو اإلٓربط ؼٕخ ، فٌٌَ اًِهّ إًِٔؼ فلٞ ،وًوٕ اًِهّ ُٕ ًٍرهٌى بٓربط إًِٔؼ . هنًى اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ اًيهاغٌخ اًرٍ ذرّ تفػٍ اإلٍٓبْ واألهٗ كوْ اٌرفلاَ وٌٌٌخ شبًصخ ، هٍ ُصٍ اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ إًٔبغٌخ اًٌلوًخ ذِبًُب ، فبإلٓربط فٍ ُصٍ هنٖ اًؽبًخ ًلٍّ بًى ؼٕرٌٕ فلٞ تػلك غىاٍُ اإلٓربط . ؤُب بما اٌرفلُز وٌٌٌخ آًٌخ ؤو ُب فٍ ؼوِهب ًٌيهاغخ ... فبإلٓربط هٔب ًلٍّ بًى شالس ؼٕٖ : األهٗ واًياهع ، واآلًخ اًرٍ اٌرفلُهب فٍ غٌٌِخ اًيهاغخ. وهونا ًلبَٓنبَاِرواهٍ ذفٙؼًههٍ اًػٌٌِبد اإلٓربظٌخ كٌبًٌب غٌى هنٖ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ. بْ أًِرعٌٕ هّ اًػِبي ، وكل ٌِىا هونا ألْ هٌِخ اًػِبي ؤو اًّؿٌٌخ ؤو اًوبكؼٌٕ ًّ ذػل ؼلٌلخ ، واًٍثج هى ؤْ اًػِبي ؼٍج اًرػوًف اًرلٌٌلي آـنوْ فٍ اًرؿٌو هٌِب وهٌفٌب ، وؤْ ٜثلخ اًػِبي فٍ ذٔبكٖ ٍُرِو ، ًرٔبٌج ٜوكًًب ُؼذٝىه اآلالد واًػٌّ. بْ اًعهل اًني هبْ ًٌيَ إلؼلاشه غلك ُٕ اًػِبي ، ؤٔثؾ اآلْ ًؽلس تفػٍ ؼوهخ اآلًخ. وذّؿٌٍ اآلًخ ًرٌٝج ؤكٍ غلك ُٕ اًِّؿٌٌٕ ، وهنا هى اًرؿٌو اًوٍِ ًٌلىح اًػبٌُخ. هِب ؤْ اآلًخ اٌرٌيُز كلهح فٌٔخ تلي اًللهح اًػٌٌٙخ ، وهنا هى اًرؿٌو اًوٌفٍ فٍ اًلىح اًػبٌُخ. بْ كىح ُٔرعخ فؽٍج ؤٔثؽز ؤؼل غٔبٔو اإلٓربط ، وكل ذؽىًز اًّؿٌٌخ تفػٍ اًرٝىه ُٕ األغلاك اًؿفٌوح اًوبكؼخ اًعبهٌخ بًى ؤغلاك ُؽلوكح ُٕ فٌٌٕٔ وُهٔلٌٌٕ وغٌِبء . وٓرٌعخ ًنًى فةْٓلبتبد اًػِبي ٌرفرفٍ وذؽٍ ُؽٌهب ٓلبتبد اًِهٔلٌٌٕ واًفٌٌٕٔ ، بم بْ اًرٝىه اًػٌٍِ هى ُوٍج ًئلٍٓبٌٓخ الًِوٕ اًػىكح غٔه ، وبْ األٌُخ ُلٍٙ غٌٌهب تؽوّ هنا اًرٝىه ، وبْاًّؿٌٌخ اًػبكًخ ظبهوح ُاكرخ آـنح فٍ االـرفبء ذلهًعًٌب ؤُبَ اًرٝىه اًػٌٍِ . تٌل ؤْاإلٍٓبْتّوٌه اًعلًل ٌٌثلى كائًِبغٕٔوًا ؤٌبًٌٌب فٍ غٌٌِخ اإلٓربط. اًؽبظـخ : بْ ؼوًخ اإلٍٓبْ ٓبكٕخ بما ذؽوّ آـو فٍ ؼبظره ، فبًؽبظخ كل ذاكي بًى اٌرػثبك بٍٓبْ إلٍٓبْ ، واالٌرؿالي ٌثثه اًؽبظخ . فبًؽبظخ ُّوٍ ؼلٌلٍ ، وإًواع ًّٔإ ُٕ ذؽوّ ظهخ ُب فٍ ؼبظبد اإلٍٓبْ. اًٍِوٕ : ؼبظخ ٘ووهًخ ًٌفوك واألٌوح ،فالًٔثؿٍ ؤًْوىٌُْوًب ًؿٌوٖ . ال ؼوًخ إلٍٓبْ ًػٌْ فٍ ٍُوٕ ؾٌوٖ تإظـوح ؤو تلوٓهب . بْ اًِؽبوالد اًرٍ ذثنًهب اًلوي ُٕ ؤظٍ ُػبًعخ ُّوٌخ اًٍِوٕ ًٌٍز ؼالً غٌى اإلٜالق ًهنٖ اًِّوٌخ، واًٍثج هى ؤْ ذٌى اًِؽبوالد ال ذٍرهلف اًؽٍ اًعنهي وأًهبئٍ ، وهى ٘ووهح ؤْ ًٌِى اإلٍٓبْ ٍُؤه ، تٍ اٌرهلفز األظوح ُٕ ؼٌض ـفٙهب ؤو ىًبكذهب وذلٌٔٔهب ، ٌىاء ؤهبٓز هنٖ األظوح ًؽٍبة ـبٓ ؤَ غبَ . فال ًعىى فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ ؤْ ذرؽوّ ؤي ظهخ فٍ ؼبظخ اإلٍٓبْ ، تِٕ فٌهب اًِعرِؼ ٓفٍه . فال ًؽم ألؼل ؤْ ًثٍٔ ٍُؤًب ىائلًاغٕ ٌؤبٖ وٌوٕوهشره تؿوٗ ذإظٌوٖ ، ألْاًٍِوٕ هىغثبهحغٕ ؼبظخ إلٍٓبْ آـو ، وتٔبءٖ تلٕل ذإظٌوٖ هى ِووع فٍ اًرؽوّ فٍ ؼبظخ مًى اإلٍٓبْ . وفٍ اًؽبظخ ذوِٕ اًؽوًخ. اًِػبُ : ؼبظخ ُبٌخ ظلًا ًئلٍٓبْ، فالًعىى ؤًْوىُْػبُ ؤي بٍٓبْ فٍ اًِعرِؼ ؤظوح ُٕ ؤي ظهخ ؤو ٔلكخ ُٕ ؤؼل ، فال ؤظواء فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ تٍ ِوهبء . فِػبِى هى ٌُوٌخ ـبٔخ ًى ذلًوهب تٔفٍى فٍ ؼلوك بِثبع ؼبظبذى، ؤو ًوىْ ؼٕخ فٍ بٓربط ؤٓز ؤؼل غٔبٔوٖ األٌبٌٌخ ، وًٌَ ؤظوح ُلبتٍ بٓربط ألي هبْ. اًِوهىة : ؼبظخ ٘ووهًخ ؤًًٙب ًٌفوك واألٌوح ، فالًٔثؿٍ ؤًْوىُْوهىتى ٌُوًب ًؿٌون . فال ًؽم فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ إلٍٓبْ ؤو ظهخ ؤـوي ؤْ ذِرٌى وٌبئٍ ههىة ِفٌٕخ تؿوٗ ذإظٌوهب ألْ مًى ذؽوّ فٍ ؼبظخ اآلـوًٕ. األهٗ : األهٗ ًٌٍز ٌُوًب ألؼل . وًوًٕؽم ًوٍ واؼل اٌرؿالًهب ًالٓرفبع تهب ِؿًال وىهاغخ وهغًٌب ُلي ؼٌبذه وؼٌبح وهشره فٍ ؼلوك ظهلٖ اًفبٓ كوْ اٌرفلاَ ؾٌوٖ تإظو ؤو تلوٓه ، وفٍ ؼلوك بِثبع ؼبظبذه . بٓه ًى ظبى اُرالن األهٗ ًِب وظل ؾٌو اًؽب٘وًٕ ٌٕٓثهّ فٌهب ، وبْ األهٗ شبترخ ، وأًِرفػٌٕ تهب ًرؿٌووْ تِووه اًيُٕ ُهٔخ و كلهح و وظىكا. بْ ؾبًخ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل هٍ ذوىًٕ ُعرِؼ ٌػٌل ألٓه ؼو، وهنا ال ًرؽلم بال تةِثبع اًؽبظبد اًِبكًخ واًِػٔىًخ ًئلٍٓبْ ، ومًى ترؽوًو هنٖ اًؽبظبد ُٕ ٌٌٝوح اًؿٌو وذؽوِه فٌهب . بْ بِثبع اًؽبظبد ًٔثؿٍ ؤْ ًرّ كوْ اٌرؿالي ؤو اٌرػثبك اًؿٌو ، وبال ذٔبكٚ ُؼ ؾبًخ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل. فبإلٍٓبْ فٍ اًِعرِؼ اًعلًل ، بُب ؤًْػٍِ ًٔفٍه ًِٙبْ ؼبظبذه اًِبكًخ، وبُب ؤًْػٍِ ًِاٌٍخ اِرواهٌخ ًوىْ ِوًوًب فٍ بٓربظهب، ؤو ؤْ ًلىَ تفلُخ غبُخ ًٌِعرِؼ، وًِٕٙ ًه اًِعرِؼ ؼبظبذه اًِبكًخ. بْ أًّبٛ االكرٕبكي فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل هى : ّٓبٛ بٓربظٍ ُٕ ؤظٍ بِثبعاًؽبظبد اًِبكًخ ، وًٌَّٓبًٜبؾٌو بٓربظٍ ؤو ّٓبًٜب ًثؽض غٕ اًوتؾ ُٕ ؤظٍ االكـبه اًيائل غٕ بِثبع ذٌى اًؽبظبد . بْ مًى ال بُوبٌٓخ ًه تؽوّ اًلىاغل االِرواهٌخ اًعلًلح. بْ اًؿبًخ اًِّووغخ ًٌّٔبٛ االكرٕبكي ًؤلفواك هٍ بِثبع ؼبظبذهّ فلٞ ، بم بْ شووح اًػبًّ ُؽلوكح غٌى األكـٍ فٍ هٍ ُوؼٌخ ... وهنًى شووح هٍ ُعرِؼ غٌى ؼلح ، وًهنا ال ًؽم ألي فوك اًلٌبَ تّٔبٛ اكرٕبكي تؿوٗ االٌرؽىام غٌى هٌِخ ُٕ ذٌى اًصووح ؤهصو ُٕ بِثبع ؼبظبذه ، ألْ اًِللاه اًيائل غٕ ؼبظبذه هى ؼم ًؤلفواك اآلـوًٕ . وًوٕ ًؽم ًه االكـبه ُٕ ؼبظبذه ُٕ بٓربظه اًناذٍ وًٌَ ُٕ ظهل اًؿٌو وال غٌى ؼٍبة ؼبظبد اًؿٌو . ألٓه ًى ظبى اًلٌبَ تّٔبٛ اكرٕبكي ؤهصو ُٕ بِثبع اًؽبظبد ًؽبى بٍٓبْ ؤهصو ُٕ ؼبظبذه ، وًؽوَ ؾٌوٖ ُٕ اًؽٕىي غٌى ؼبظبذه. بْاالكـبه اًيائل غٕ اًؽبظخ هى ؼبظخ بٍٓبْ آـو ُٕ شووح اًِعرِؼ. بْ بتبؼخ اإلٓربط اًفبٓ ًٌؽٕىي غٌى اكـبه فىق بِثبع اًؽبظبد ، وبتبؼخ اٌرفلاَ اًؿٌو إلِثبع ؼبظبذى ، ؤو اٌرفلاُه ًٌؽٕىي غٌى ُب هى فىق ؼبظبذى ... ؤي ذٍفٌو بٍٓبْ إلِثبع ؼبظبد ؾٌوٖ وذؽلٌم اكـبه ًؿٌوٖ غٌى ؼٍبة ؼبظبذه هى غٌٕ االٌرؿالي. بْ اًػٍِ ُلبتٍ ؤظوح ، ب٘بفخ بًى هىٓه غثىكًخ ًئلٍٓبْ هِب ؤٌٌفٔب ، هى غٍِ تلوْ تىاغض غٌى اًػٍِ ألْ أًِرغفٌه ؤظٌو وًٌَ ِوًوًب. بْ اًني ًػٍِ ًٔفٍه ُفٌٖ فٍ غٌِه اإلٓربظٍ كوْ ِى ، ألْ تبغصه غٌى اإلـالٓ فٍ اإلٓربط هى اغرِبكٖ غٌى غٌِه اًفبٓ إلِثبع ؼبظبذه اًِبكًخ. واًني ًػٍِ فٍ ُاٌٍخ اِرواهٌخ ، هى ِوًى فٍ بٓربظهب ، ُفٌٖ فٍ غٌِه اإلٓربظٍ كوْ ِى ، ألْ تبغصه غٌى اإلـالٓ فٍ اإلٓربط هى ؼٕىًه غٌى بِثبع ؼبظبذه ُٕ مًى اإلٓربط ، ؤُب اًني ًػٍِ ُلبتٍ ؤظوح فٌٌَ ًه تبغض غٌى اًػٍِ. بْ اًػٍِ تبألظوح ًىاظهغعيًا فٍ ؼٍ ُّوٌخ ىًبكح اإلٓربطوذٝىًوٖ ، وٌىاء ؤهبْ ـلُبد ؤَ بٓربظًب فةٓه ًىاظه ذلهىهًا ٍُرِوًا ألٓه كبئّغٌى ؤهربف األظواء. ؤُصٌخ غٌى اًػٍِ األظٌو ًؽٍبة اًِعرِؼ ، واًػٍِ األظٌو ًؽٍبة ـبٓ ، واًػٍِ تلوْ ؤظوح . اًِصبي األوي: ؤ غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًؽٍبة اًِعرِؼ ، ؤًِؽه اًِعرِؼ ذفبؼخ واؼلح ُلبتٍ بٓربظه ، وهٍ ُب ًّثؼ ؼبظره ذِبًُب. ة غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًؽٍبة اًِعرِؼ ، وًػٌٝه اًِعرِؼ ذفبؼخ واؼلح ُلبتٍ بٓربظه ، وهٍ ؤكٍ ُٕ بِثبع ؼبظبذه. اًِصبي اًصبٍٓ: غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًؽٍبة فوك آـو ، وًرلب٘ى ؤظوًا ًلٍ غٕشِٕذفبؼخ واؼلح. اًِصبي اًصبًض: غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًٔفٍه. أًرٌعخ: األوي ؤ ًٕ ًيًل ُٕ بٓربظه ألٓه ُهِب ىاك فٌٕ ًٔبًه ِفًٌٕب ُٔه بالذفبؼخ واؼلح وهى ُب ًّثؼ ؼبظبذه . وهونا فوٍ اًلىي اًػبٌُخ ًؽٍبة اًِعرِؼُرلبغٍخ تبٌرِواه ٓفًٌٍب - ذٌلبئًٌب. األوي ة ًٌَ ًه كافؼ ًئلٓربط ماذه ألٓه ًٔرغ ًٌِعرِؼ كوْ ؤْ ًؽٍٕ غٌى بِثبع ؼبظبذه ، وًؤه ًٍرِو فٍ اًػٍِ تلوْ كافؼ ، ألٓه ُٙٝو بًى اًو٘ىؿ ًنووف اًػٍِ اًػبَ فٍ هٍ اًِعرِؼ . وذٌى ؼبًخ هٍ ؤفواكٖ. اًصبٍٓ : ال ًػٍِ ًٌٔرغ ؤٔال ، وًؤه ًػٍِ ًٌؽٍٕ غٌى ؤظوح ، وؼٌض بْ ؤظوذه ؤكٍ ُٕ اًؽٕىي غٌى ؼبظره، فهى بُب ؤْ ًثؽض غٕ ٌٌل آـو ًثٌؼ ًه غٌِه تصِٕ ؤفٍٙ ُٕ األوي ، وبُب ؤْ ًٙٝو بًى االٌرِواه فٍ اًػٍِ ًٌثلى غٌى كٌل اًؽٌبح. ؤُب اًصبًض : فهى اًىؼٌل اًني ًٔرغ كوْ ذلبغَ ، وكوْ بظثبه . وؼٌض بْ اًِعرِؼ االِرواهٍ ًٌَ فٌه بُوبٌٓخ إلٓربط فوكي فىق بِثبع اًؽبظبد اًفوكًخ وال ًٍِؾ تةِثبع اًؽبظبد غٌى ؼٍبة ؤو تىاٌٝخ اًؿٌو، وبْ اًِاٌٍبد االِرواهٌخ ذػٍِ إلِثبع ؼبظبد اًِعرِؼ . بمْ ،اًِصبي اًصبًض ًى٘ؾ اًى٘ػٌخ اًٌٌٍِخ ًئلٓربط االكرٕبكي ، تٌل ؤٓه فٍ هٍ اًؽبالد - ؼرى اًٌٍئخ ُٔهب - ًٍرِو اإلٓربط ُٕ ؤظٍ اًثلبء . وًٌَ ؤكي غٌى مًى ُٕؤْ اإلٓربط فٍ اًِعرِػبد اًوؤٌِبًٌخ ًرواهّ وًرٙفّ فٍ ًل اًِبًوٌٕ اًلٌخ واًنًٕ ال ًػٌِىْ وًوٕ ًٍرؿٌىْ ظهل اًوبكؼٌٕ اًنًٕ ًٙٝووْ بًى اإلٓربط ًٌػٌّىا .بال ؤ ّْاًوربة األـٙو ال ًؽٍ ُّوٌخ اإلٓربط اًِبكي فلٞ تٍ ًوٌّ ٜوًم اًؽٍ اًّبٍُ ًِّوالد اًِعرِؼ اإلٍٓبٍٓ ًٌرؽوه اًفوك ُبكًًب وُػٔىًًب ذؽوهًا ٓهبئًٌب ًررؽلم ٌػبكذه. ؤُصٌخ ؤـوي: اًصووح . وًوٕ بما وظل ؤْ غلكا ُٕ ؤفواك اًِعرِؼ ًٌِى ؤهصو ُٕ وؼلح ُٕ اًىؼلاد . بمْ ، غلك آـو ُٕ ماد اًِعرِؼال ًٌِى ُٔهب ٌِئًب ، واًٍثجبما افرو٘ٔب ؤْ شووح اًِعرِؼ هٍ 10 وؼلاد وغلك ٌوبٓه 10 فةْ ٌٕٓج هٍ فوك ُٕ شووح اًِعرِؼ هى 10\\10 = واؼلح فلٞ ُٕ وؼلاد هى ؤْ ٌٕٓثه ُٕ وؼلاد اًصووح اٌرؽىم غٌٌه اآلـووْ.. وًهنا ًىظل ؤؾٌٔبء وفلواء فٍ اًِعرِؼ االٌرؿالًٍ ؤًفوٗ ؤْ ـٍِخ ُٕ هنا اًِعرِؼ وظلٓب هٍ واؼل ُٔهّ ًٌِى وؼلذٌٕ ، بمْ هٔبن ـٍِخ آـووْ ُٔه ال ًٌِوىْ ٌِئًب ، ؤي 50ُ % ؽووُىْ ُٕ ؼلهّ فٍ شووذهّ . مًى ألْ اًىؼلح اإل٘بفٌخ اًرٍ ًِرٌوهب هٍ واؼل ُٕ اًفٍِخ األوًى هٍ ٌٕٓج اًفٍِخ اًصبٌٓخ. وبما هبْ ُب ًؽربط بًٌه اًفوك فٍ هن اًِعرِؼ إلِثبع ؼبظبذه هى وؼلح فلٞ ُٕ وؼلاد شووح اًِعرِؼ ، فةْ اًفوك اًني ًٌِى ؤهصو ُٕ وؼلح ُٕ ذٌى اًىؼلاد هى ٍُئىي فٍ ؼلٌلخ األُو غٌى ؼم ألفواك اًِعرِؼ اآلـوًٕ . وؼٌض بْ هنٖ اًؽٕخ هٍ فىق ُب ًؽربط بًٌه إلِثبع ؼبظبذه اًِللهح تىؼلح واؼلح ُٕ وؼلاد اًصووح ، بمْ هى ًٍرىًٍ غٌٌهب ألظٍ االهرٔبى، وهنا االهرٔبى ال ًرؽلم ًه بال غٌى ؼٍبة ؼبظخ اًؿٌو ، ؤي تبألـن ُٕ ٌٕٓج اآلـوًٕ فٍ هنٖ اًصووح . وهنا هى ٌثج وظىك اًنًٕ ًؤيوْ وال ًٔفلىْ ؤي ًلـووْ فىق بِثبع ؼبظبذهّ ، و وظىك اًٍبئٌٌٕ واًِؽووٌُٕ ؤي اًنًٕ ًٍإًىْ غٕ ؼلهّ فٍ شووح ُعرِػهّ و ال ًعلوْ ُب ًٍرهٌوىْ . بٓهب غٌٌِخ ٓهج و ٌوكخ ، وًؤهب غٌٌٔخ وُّووغخ ؼٍج اًلىاغل اًنبًِخ االٌرؿالًٌخ اًرٍ ذؽوّ مًى اًِعرِؼ. ؤُب ُب وهاء بِثبعاًؽبظبد فهى ًثلى ؤـٌوًا ٌُوًب ًوٍ ؤفواك اًِعرِؼ، ؤُب األفواك فٌهّؤًْلـووا ُب ًّبءوُْٕ ؼبظرهّ فلٞ ،بمبْ االهرٔبى فىق اًؽبظبد هى ذػّلغٌى شووحغبُخ. بْ اًِعلًٕ واًؽناق ًٌَ ًهّ ؼم فٍ االٌرٌالء غٌى ٌٕٓج اًؿٌو ٓرٌعخ ظلهّ وؼنكهّ، وًؤهّ ًٍرٌٝػىْ ؤْ ًٍرفٌلوا ُٕذٌى اًِياًب فٍ بِثبع ؼبظبذهّ واالكـبه ُٕ ذٌى اًؽبظبد .هِب ؤْ اًػبظيًٕ واًثٌهبء واًِػرىهٌٕ ال ًػٍٔ ؼبًهّ هنا ؤْ ًٌَ ًهّ ٓفَ إًٌٔج اًني ًؤلٔؽبء فٍ شووح اًِعرِؼ. بْشووح اًِعرِؼذّثه ُاٌٍخ ذِىًٕ، ؤو ُفيْذِىًًٕللَ ًىًٌُب ًػلك ُٕ أًبًُللاهًا ُٕاًرِىًٕتىىُْؽلك ًوفٍ إلِثبع ؼبظخ ؤوًئى أًبً فٍ اًٌىَ ، وًوٍ فوك ؤْ ًلـو ُٕ مًى اًِللاه ُب ًوًل ، ؤي ًه ؤْ ًٍرهٌى ُب ًّبء وًلـو ُب ًّبء ُٕ ؼٕره ، وفٍ هنا ًٍرؿٍ كلهاذه اًناذٌخ وؼنكه. ؤُب اًني ًٍرؿٍ ذٌى اًِىاهج ًٌرِوٕ ُٕ األـن ُٕ ُفيْ اًرِىًٕ اًػبَ ًٌٌٙفه بًى ٓفٍه فهى ٌبهق ُب فٍ مًى ِى. وهونا ، فبًني ًٍرفلَ ؼنكه ًٌوٍج شووح ؤهصو ُٕ بِثبع ؼبظبذه هى فٍ اًىاكؼ ُػرل غٌى ؼم غبَ وهى شووح اًِعرِؼ اًرٍ هٍ ُصٍ اًِفيْ اًِنهىه فٍ هنا اًِصبي. وال ًعىى اًرفبود فٍ شووح األفواك فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل بال ًٌنًٕ ًلىُىْ تفلُخ غبُخ وًفٕٖ ًهّ اًِعرِؼٌٕٓثًب ُػًٌٔب ُٕاًصووح ٍُبوًًب ًرٌى اًفلُخ ... بْ ٌٕٓج األفواك ال ًرفبود بال تِللاه ُب ًللَ هٍ ُٔهّ ُٕ ـلُخ غبُخ ؤهصو ُٕ ؾٌوٖ ، و تلله ُب ًٔرغ ؤهصو ُٕ ؾٌوٖ. وهونا ؤٓرعز اًرعبهة اًربهًفٌخ ذعوتخ ظلًلح هررىًغ ٓهبئٍ ًوفبػ اإلٍٓبُْٕ ؤظٍ اٌروِبي ؼوًره وذؽلٌم ٌػبكذه تةِثبع ؼبظبذه وكفؼ اٌرؿالي ؾٌوٖ ًه ، وو٘ؼ ؼل ٓهبئٍ ًٌٝؿٌبْ، وبًعبك ٜوًلخ ًرىىًؼشووح اًِعرِؼذىىًػًبغبك ًال ؼٌض ذػٍِ تٔفٍى إلِثبع ؼبظبذى ، ال ؤْ ذٍفو اًؿٌو ًٌػٍِ ًؽٍبتى ًرّثؼ غٌى ؼٍبته ؼبظبذى ، ؤو ؤْ ذػٍِ ُٕ ؤظٍ ٌٌج ؼبظبد اآلـوًٕ. بٓهب ٓنوًخ ذؽوًو اًؽبظبد ًٌرؽوه اإلٍٓبْ. وهونا فبًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل هى ٓرٌعخ ظلًٌخ الؾٌو ًٌػالكبد اًنبًِخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ ، واًرٍ وًلد اًؽٍ اًٝثٌػٍ وهى ٌُوٌخ ـبٔخ إلِثبع اًؽبظبد كوْ اٌرفلاَ اًؿٌو، وٌُوٌخ اِرواهٌخ ، أًِرعىْ فٌهب ِوهبء فٍ بٓربظهب ذؽٍ ُؽٍ اًٌِوٌخ اًفبٔخ اًرٍ ذلىَ غٌى بٓربط األظواء كوْ ؼم ًهّ فٍ اإلٓربط اًني ًٔرعىٓه فٌهب . بْ اًني ًِرٌى اًٍِوٕ اًني ذٍؤه ، ؤو اًِوهىة اًني ذوهثه ؤو اًِػبُ اًني ذػٌْ ته ًِرٌى ؼوًرى ؤو ظيءًا ُٕ ؼوًرى ، واًؽوًخ الذرعيؤ ، وًوٍ ًوىْاإلٍٓبْ ٌػٌلًا التل ؤًْوىْ ؼوًا، وًوٍ ًوىْ ؼوًا التل ُٕؤًٌِْى ؼبظبذه تٔفٍه. بْ اًنيًِرٌى ؼبظرى ًرؽوّ فٌى ؤو ًٍرؿٌى ، وكل ًٍرػثلن توؾّ ؤي ذّوًؼ كل ًؽوَ مًى. بْ اًؽبظبد اًِبكًخ اًٙووهًخ اًِبٌخ واًّفٌٕخ ًئلٍٓبْ ، تلءا ُٕ اًٌِثَ واًٝػبَ ؼرى اًِوهىة ، واًٍِوٕ ، التل ؤْ ًٌِوهب اإلٍٓبْ ٌُوٌخ ـبٔخ وُللٌخ وال ًعىى ؤْ ذوىُْاظوح ُٕ ؤي ظهخ. وبْ اًؽٕىي غٌٌهب ُلبتٍ ؤظوح ًعػٍ ُبًوهب اًؽلٌلٍ ًرلـٍ فٍ ؼٌبذى اًفبٔخ وًرؽوّ فٍ ؼبظبذى اًِبٌخ ، ؼرى وًى هبْ اًِعرِؼ تٕىهح غبُخ ، فٌرؽوّ فٍ ؼوًرى وًفللن ٌػبكذى ، وهِب ًرلـٍ ٔبؼج اًِالتَ اًرٍ ذاظوهب ُٔه ًفٌػهب ُٔى هتِب فٍ اًّبهع ًٌروهى غبهًًب ، ًرلـٍ ؤًًٙب ٔبؼج اًِوهىة ًٌروهى غٌى كبهغخ اًٝوًم. وًرلـٍ هنًى ٔبؼج اًٍِوٕ ًٌروهى تال ُإوي. بْ اًؽبظبد اًٙووهًخ ًئلٍٓبْ ُٕ اًٍفوًخ ُػبًعرهب تةظواءاد كبٓىٌٓخ ؤو بكاهًخ ؤو ُب بًٌهب ، وبِٓب ًاٌَ غٌٌهب اًِعرِؼ ظنهًًب وفم كىاغل ٜثٌػٌخ. بْ هلف اًِعرِؼ االِرواهٍ هى ٌػبكح اإلٍٓبْ اًرٍ ال ذوىْ بال فٍ ظٍ اًؽوًخ اًِبكًخ واًِػٔىًخ . وذؽلٌم اًؽوًخ ًرىكف غٌى ُلي اُرالن اإلٍٓبًْؽبظبذه اُرالهًب ِفًٌٕب وُِٙىًٓب ِ٘بًٓب ُللًٌب.. ؤيؤْ ؼبظرى ًٔثؿٍ ؤ ّال ذوىٌُْوًب ًؿٌون ، وؤ ّالذوىْغو٘خ ًٌٌٍج ُٔى ُٕؤي ظهخ فٍ اًِعرِؼ، و ب ّالغّز فٍ كٌم ًنهج ٌػبكذى وًعػٌى ؾٌو ؼو ألٓى غبئْ فٍ ظٍ ذىكػبد ذل ّـٍ ـبهظٍ فٍ ؼبظبذى اًٙووهًخ. ؤُب كٌج اًِعرِػبد اًِػبٔوح ُٕ ُعرِػبد األظواء بًى ُعرِػبد اًّوهبء فهى ؼرٍِ هٔربط ظلًٍ ًؤلٜووؼبد االكرٕبكًخ اًِرٔبكٙخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ اًٌىَ ، وٓرٌعخ ظلًٌخ ؼرٌِخ ًٌػالكبد اًنبًِخ واًرٍ ؤٌبٌهب ٓنبَ األظوح واًرٍ ًّ ذؽٍ تػل. بْ اًلىح اًرهلًلًخ ًٔلبتبد اًػِبي فٍ اًػبًّ اًوؤٌِبًٍ هفٌٌخ تلٌج اًِعرِػبد اًوؤٌِبًٌخ ُٕ ُعرِػبد ؤظواء بًى ُعرِػبد ِوهبء. بْ اؼرِبي كٌبَ اًصىهح ًرؽلٌم االِرواهٌخ ًثلؤ تبٌرٌالء أًِرعٌٕ غٌى ؼٕرهّ ُٕ اإلٓربط اًني ًٔرعىٓه . وٌٌرؽىيؾوٗ اإل٘واتبد اًػِبًٌخ ُٕ ٌُٝج ىًبكح األظىه بًى ٌُٝج اًِّبههخ فٍ اإلٓربط ، وٌٌرّ هٍ مًى غبظالً ؤَ آظالً تبالهرلاء تبًوربة األـٙو. ؤُب اًفٝىح أًهبئٌخ فهٍ ؤىياًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل بًى ُوؼٌخ اـرفبء اًوتؾ وأًلىك ، ومًى ترؽىًٍ اًِعرِؼ بًى ُعرِؼ بٓربظٍ تبًوبٍُ وتٌىؽ اإلٓربط كهظخ بِثبع اًؽبظبد اًِبكًخ ألفواك اًِعرِؼ ، وفٍ هنٖ اًِوؼٌخ أًهبئٌخ ًفرفٍ اًوتؾ ذٌلبئٌب وذٔػلَ اًؽبظخ بًى أًلىك. بْاالغرواف تبًوتؾ هى اغرواف تبالٌرؿالي، بم بُْعوك االغرواف ته ال ًعػٍ ًه ؼلًا ًلف غٔلٖ . ؤُب بظواءاد اًؽل ُٔه تبًىٌبئٍ اًِفرٌفخ فهٍ ُؽبوالد بٔالؼٌخ وؾٌو ظنهًخ ًِٔؼ اٌرؿالي بٍٓبْ إلٍٓبْ. بْ اًؽٍ أًهبئٍ هى بًؿبء اًوتؾ. وًوٕ اًوتؾ هىُؽون ًٌػٌٌِخ االكرٕبكًخ, وًهنا فةًؿبء اًوتؾ ًٌَ ٍُإًخ كواه , تٍ هى ٓرٌعخ ذٝىه ًئلٓربط االِرواهٍ ذرؽلم بما ذؽلم اإلِثبع اًِبكي ًؽبظبد اًِعرِؼ واألفواك .بْ اًػٍِ ُٕ ؤظٍ ىًبكح اًوتؾ هى اًني ًاكي بًى اـرفبء اًوتؾ فٍ أًهبًخ. ـلَ أًِبىي : ـلَ أًِبىي ٌىاء ؤهبٓىا تإظو ؤَ تلوٓه ، هّ بؼلي ؼبالد اًوكٌم ، تٍ هّ هكٌم اًػٕو اًؽلًض . وؼٌض بْ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل ًلىَ غٌى ؤٌبً اًِّبههخ فٍ اإلٓربط وًٌَ غٌى األظىه ، فةْ ـلَ أًِبىي ال ذٔٝثم غٌٌهّ اًلىاغل االِرواهٌخ اًٝثٌػٌخ ، ألٓهّ ًلىُىْ تفلُبد ال تةٓربط واًفلُبد ًٌَ ًهب بٓربط ُبكي ًلثٍ اًلٍِخ بًى ؼٕٖ وفلًب ًٌلبغلح االِرواهٌخ اًٝثٌػٌخ، وًهنا فٌٌَ ًفلَأًِبىيبال اًػٍِ ُلبتٍ ؤظو ، ؤو اًػٍِ تلوٓه فٍ اًنووف اًٌٍئخ . وؼٌض بْ األظواء هّ ٓىع ُٕ اًػثٌل وغثىكًرهّ كبئِخ تلٌبَ غٌِهّ ُلبتٍ ؤظو ، وؼٌض بْ ـلَ أًِبىي هّ فٍ كهظخ ؤٌفٍ ُٕ األظواء فٍ أًِّأد واًِاٌٍبد االكرٕبكًخ ـبهط أًِبىي ، فهّ ؤوًى تبالٓػربق ُٕ غثىكًخ ُعرِؼ األظواء ُعرِؼ اًػثٌل . فنبهوح ـلَ أًِبىي هٍ بؼلي اًنىاهو االظرِبغٌخ اًرٍ ذٌٍ ظبهوح اًوكٌم. وأًنوًخ اًػبًٌِخ اًصبًصخ هٍ تٌّو ًٌعِبهٌو تبًفالٓ أًهبئٍ ُٕ هٍ كٌىك اًنٌّ واالٌرثلاك واالٌرؿالي واًهٌِٔـخ اًٌٍبٌٌخ واالكرٕبكًخ تلٕل كٌبَ ُعرِؼ هٍ أًبً... هٍ أًبً فٌه ؤؼواه ؼٌض ًرٍبووْ فٍ اًٌٍٝخ واًصووح واًٍالػ ًوٍ ذٔرٕو اًؽوًخ االٓرٕبه أًهبئٍ واًوبٍُ. ًنا فةْ اًوربة األـٙو ًوٌّ ٜوًم اًفالٓ ؤُبَ اًعِبهٌو ُٕ ؤظواء وـلَ ُٔبىي ًررؽلم ؼوًخ اإلٍٓبْ . وًهنا ال ُٔبٓ ُٕ اًوفبػ ًرؽوًو ـلَ أًِبىي ُٕ و٘ػٌخ اًوق اًرٍ هّ فٌهب ، وذؽىًٌهّ بًى ِوهبء ـبهط أًِبىي ؼٌض اإلٓربط اًِبكي اًلبتٍ ًٌلٍِخ بًى ؼٕٖ ؼٍج غىاٌُه ... فبًِٔيي ًفلُه ؤهٌه . ؤُب ؼٍ اًفلُخ أًِيًٌخ اًٙووهًخ فال ًوىْ تفلَ تإظو ؤو تلوْ ؤظو، وبِٓب ًوىْ تِىظفٌٕ كبتٌٌٕ ًٌروكٌخ ؤشٔبء ؤكاء وظٌفرهّ أًِيًٌخ ، وًهّ اًِٙبٓبد االظرِبغٌخ واًِبكًخ هإي ُىظف فٍ ـلُخ غبُخ اًصبًض اإلظرِبغٌخ بْ اًِؽون ًٌربهًق اإلٍٓبٍٓ هى اًػبٍُ االظرِبغٍ...ؤي اًلىٍُ ، فبًواتٝخ االظرِبغٌخ اًرٍ ذوتٞ اًعِبغبد اًثّوًخ هالً غٌى ؼلح ... ُٕ األٌوح بًى اًلثٌٌخ بًى األُخ هٍ ؤٌبً ؼوهخ اًربهًق . بْ ؤتٝبي اًربهًق هّ ؤفواك ًٙؽىْ ُٕؤظٍ كٙبًب . ًٌـَ هٔبن ؤي ذػوًف آـو ًنًى. وًوٕ ؤي كٙبًب؟ بٓهّ ًٙؽىْ ُٕ ؤظٍ آـوًٕ... وًوٕ ؤي آـوًٕ؟ بٓهّ اآلـووْ اًنًٕ ًهّ غالكخ تهّ .. وبْ اًػالكخ تٌٕ فوكوظِبغخ هٍ غالكخ اظرِبغٌخ... ؤي غالكخ كىَ تثػٙهّ تػٙب . فبألٌبً اًني هىْ اًلىَ هى اًلىٌُخ ، بمْ ، ذٌى اًلٙبًب هٍ كٙبًب كىٌُخ ... واًػالكخ اًلىٌُخ هٍ اًػالكخ االظرِبغٌخ فبالظرِبغٌخ ُّرلخ ُٕ اًعِبغخ ، ؤي غالكخ اًعِبغخ فٌِب تٌٔهب.واًلىٌُخ ُّرلخ ُٕ اًلىَ،ؤي غالكخ اًلىَ فٌِب تٌٔهّ ، فبًػالكخ االظرِبغٌخ هٍ اًػالكخ اًلىٌُخ .. واًػالكخ اًلىٌُخ هٍ اًػالكخ االظرِبغٌخ ... بم بْ اًعِبغخ هٍ كىَ ، واًلىَ هّ اًعِبغخ ؼرى بما كٍ غلك اًىاؼلح غٕ األـوي . ٓبهٌى غٕ اًرػوًف اًرفٌٌٍٕ اًني ًػٍٔ اًعِبغخ اًِاكرخ تؿٚ أًنو غٕ غالكبد ؤفواكهب اًلىٌُخ . بْ اًِلٕىك تبًعِبغخ هٔب هى اًعِبغخ اًلائِخ تٍثج غالكرهب اًلىٌُخ. شّ ، بْ اًؽوهبد اًربهًفٌخ هٍ اًؽوهبد اًعِبهٌوًخ ؤي اًعِبغٌخ .. ؤي، ؼوهخ اًعِبغخ ُٕ ؤظٍ ٓفٍهب ..ُٕ ؤظٍ اٌرلـالًهب غٕ ظِبغخ ؤـوي ًٌٍز ظِبغرهب ، ؤي ًوٍ ُٔهِب ذوىًٕ اظرِبغٍ ًوتٝهب تٔفٍهب . فبًؽوهبد اًعِبغٌخ كائًِب هٍ ؼوهبد اٌرلالًٌخ ..ؼوهبد ًرؽلٌم اًنادًٌعِبغخ اًِؿٌىتخ ؤو اًِنٌىُخ ... ُٕ ٜوف ظِبغخ ؤـوي ، ؤُب ٍُإًخ إًواع غٌى اًٌٍٝخ فهى ًلؼ كاـٍ اًعِبغخ ماذهب ؼرى ٍُرىي األٌوح ، هِب ًى٘ؽه اًفٍٕ األوي ُٕ اًوربة األـٙو اًوهٕ اًٌٍبٌٍ ًٌٔنوًخ اًػبًٌِخ اًصبًصخ . واًؽوهخ اًعِبغٌخ هٍ ؼوهخ كىَ ُٕؤظٍ، ٓفٍهب بم بْ اًعِبغخ اًىاؼلح تؽوّ ذوىًٔهب اًٝثٌػٍ اًىاؼل ًهب ؼبظبد اظرِبغٌخ واؼلح ذؽربط بًى بِثبع تؽبًخ ظِبغٌخ . وهٍ ًٌٍز فوكًخ غٌى ؤي وظه ، تٍ هٍ ؼبظبد ؤو ؼلىق ؤو ُٝبًج ؤو ؾبًبد ظِبغٌخ ٔبؼثهب كـىَ ذوتٝهّ كىٌُخ واؼلح . وًنا ٌٌِز هنٖ اًؽوهبد تبًؽوهبد اًلىٌُخ . فؽوهبد اًرؽوه اًلىٍُ فٍ اًػٕو اًؽب٘و هٍ ٓفٍهب اًؽوهبد االظرِبغٌخ ، وهٍ ًٕ ذٔرهٍ ؼرى ذرؽوه هٍ ظِبغخ ُٕ ٌٌٝوح ؤي ظِبغخ ؤـوي . ؤي ؤْ اًػبًّ اآلًِْو تةؼليكوهاد ؼوهخ اًربهًقاًػبكًخ وهٍ إًواعاًلىٍُ آرٕبهًا ًٌلىٌُخ. هنٖ هٍ اًؽلٌلخ اًربهًفٌخ فٍ غبًّ اإلٍٓبْ وهٍ اًؽلٌلخ االظرِبغٌخ ، ؤي ؤْ إًواع اًلىٍُ .. إًواع االظرِبغٍ هى ؤٌبً ؼوهخ اًربهًق ، ألٓه ؤكىي ُٕ هٍ اًػىاٍُ األـوي ، مًى ألٓه هى األٍٔ، هى األٌبً ..ؤي ؤٓه هى ٜثٌػخ اًعِبغخ اًثّوًخ ، ٜثٌػخ اًلىَ ، تٍ هى ٜثٌػخ اًؽٌبح ٓفٍهب ، بم بْ اًؽٌىآبد األـوي ُٕ ؾٌو اإلٍٓبْ ذػٌْ فٍ ظِبغبد ، وبْ اًعِبغخ هٍ ؤٌبً تلبء ظِبغبد اًٌِِوخ اًؽٌىآٌخ . واًلىٌُخ هٍ ؤٌبً تلبء األُّ. بْ األُّ اًرٍ ذؽِٝز كىٌُرهب هٍ اًرٍ ذػوٗ وظىكهب ًٌلُبه. بْ األكٌٌبد اًرٍ هٍ بؼلي اًِّوالد اًٌٍبٌٌخ فٍ اًػبًّ ٌثثهب اظرِبغٍ فهٍ ؤُّ ذؽِٝز كىٌُرهب فرلٝػز ؤؤبًهب. فبًػبٍُ االظرِبغٍ غبٍُ ؼٌبح ... غبٍُ تلبء ، وًهنا فهى ُؽون ٜثٌػٍ وماذٍ ًٌلىَ ُٕ ؤظٍ اًثلبء. اًلىٌُخ فٍ غبًّ اإلٍٓبْ واًؽٌىاْ ُصٍ اًعبمتٌخ فٍ غبًّ اًعِبك واألظواَ فٌى ذؽِٝز ظبمتٌخ اًَِّ ًرٝبًود ؾبىاذهب وفلـلد وؼلذهب ، ووؼلذهب هٍ ؤٌبً تلبئهب ، بمْ ، اًثلبء ؤٌبٌه غبٍُ وؼلح اًٍّء . وغـبٍُ وؼـلح ؤي ظِبغخ هى اًػبٍُ االظرِبغٍ ، ؤي اًلىٌُخ . وًهنا اًٍثج ذوبفؾ اًعِبغبد ُٕ ؤظٍ وؼلذهب اًلىٌُخ ، ألْ فٍ مًى تلبءهب ; &. واًػبٍُ اًلىٍُ ... اًواتٝخ االظرِبغٌخ ًػٍِ ذٌلبئًٌبغٌى كفؼاًلـىَ اًىاؼل ٓؽى اًثلبء ُصٌِب ذػٍِ ظبمتٌخ اًٍّء ذٌلبئًٌبغٌى تلبئههرٌخ واؼلح ؼىيأًىاح. بْ آرّبه اًنهاد وذٝبًوهب فٍ ٓنوًخ اًلٔثٌخ اًنهًخ ٓبٍِء ُٕ ذفعٌـو أًىاح ُٕله اًعنة ًٌنهاد اًرٍ ؼىًهب ، فػٔلُب ًلُو غبٍُ اًىؼلح ًرٌى األظٍبَ وذفلل اًعبمتٌخ ذٌٝو هٍ مهح غٌى ؼلح ، وذٔرهٍ اًلٔثٌخ بًى ذٝبًو مهاد وُب ًٕؽثهب . هنٖ هٍ ٜثٌػخ األٌِبء . بْ هنا كبٓىْ ٜثٌػٍ شبتز وذعبهٌه ؤو االٔٝلاَ ته ًفٍل اًؽٌبح . وهونا ذفٍل ؼٌبح اإلٍٓبْ غٔلُب ًثـلؤ ذعبهٍ اًلىٌُخ .. اًػبٍُ االظرِبغٍ ... ظبمتٌـخ اًعِبغخ ٌو تلبئهب .. ؤو غٔلُب ًثلؤ االٔٝلاَ ته ، وًٌَ هٔبن ُـٕ ُٔبفَ ًٌػبٍُ االظرِبغٍ فٍ اًرإشٌو غٌى وؼلح اًعِبغخ اًىاؼلح بال اًػبٍُ اًلًٍٔ اًني كل ًلٍّ اًعِبغخ اًلىٌُخ ، واًني كل ًىؼل ظِبغبد ماد كىٌُبد ُفرٌفخ . تٌل ؤْ اًػبٍُ االظرِبغٍ هى اًني ًرؿٌج فٍ أًهبًخ
Rozpocznij dyskusję Zgadzam się ( 0 )     Nie zgadzam się ( 0 )   zgłoś nadużycie
Opinia: Neutralna
Autor: 666889875335896 404121
فلٞ. شّ بْ اًّػىة ُوؾِخ غٌى االٌرفربء تؽوّ اًلىإٌٓ اًى٘ػٌخ ، واالٌرفربء غٌى اًلٌرىه ال ًػٍٔ ؤٓه ِوًػخ اًِعرِؼ ، و ًوًٕػٍٔ ؤٓه كٌرىه فؽٍج ، ؤي هى اًٍّء ُى٘ىع االٌرفربء ًٌَ بال. ِوًػخ اًِعرِؼ ذواس بٍٓبٍٓ ـبًل ًٌٌَُوًب ًؤلؼٌبء فلٞ. وُٕ هنٖ اًؽلٌلخ ذٕثؾ هربتخ كٌرىه واٌرفربء اًؽب٘وًٕغٌٌه ًىًٓب ُٕاًهيي. بْ ُىٌىغبد اًلىآٌـٕ اًى٘ػٌخ أًبِئخ غٕ اًلٌبذٌو اًى٘ػٌخ ٌٌُئخ تبًػلىتبد اًِبكًخ اًِىظهخ ٘ل اإلٍٓبْ ، ؤُب اًػوف فهى ـبي ذلوًثًب ُٕ ذٌى اًػلىتبد ... اًػوف ًىظج غلىتبد ؤكتٌخ ؾٌو ُبكًخ الئلخ تبإلٍٓبْ ... اًلًٕ ًؽرىي اًػوف وًٍرىغثه ... وُػنّ اًػلىتبد اًِبكًخ فٍ اًلًٕ ُاظٌخ ، وؤهصو ؤؼوبُه ُىاغظ وبهِبكاد وبظبتبد غٌى ؤٌئٌخ ، وذٌى ؤٍٓج ِوًػخ الؼرواَ اإلٍٓبْ. اًلًٕ ال ًلوه غلىتبد آٌٓخ بال فٍ ؼبالد كٕىي ٘ووهًخ ًٌِعرِؼ. اًلًٕ اؼرىاء ًٌػوف . واًػوف ذػثٌو غٕ اًؽٌبح اًٝثٌػٌخ ًٌّػىة ... بمْ ، اًلًٕ اًِؽرىي ًٌػوف ذإهٌل ًٌلبٓىْ اًٝثٌػٍ.بْ اًّوائؼ اًالكًٌٔخ اًالغوفٌخ هٍ اترلاع ُٕ بٍٓبْ ٘ل بٍٓبْ آـو ، وهٍ تبًربًٍ تبٌٜخ ألٓهب فبكلح ًٌِٕله اًٝثٌػٍ اًني هى اًػوف واًلًٕ. ُٕ ًواكج ٌٌو اًِعرِؼ اًٍااي: ُٕ ًواكج اًِعرِؼ ًٌٔثه بًى االٓؽواف غٕ اًّوًػخ بما وكؼ ...؟كًِلواًٌٜب ًٌَشِخ ظهخ ذلغٍ ؼم اًوكبتخ أًٌبتٌخغٕاًِعرِؼفٍ مًى. بمْ اًِعرِؼ هى اًوكٌج غٌى ٓفٍه . بْ ؤي اكغبء ُٕ ؤًخ ظهخ ... فوكًا ؤو ظِبغخ تإٓهبٍُاوًخ غٕ اًّوًػخ هى كهربذىهًخ، ألْ اًلًِلواٌٜخ ذػٍٔ ٍُاوًٌخ هٍ اًِعرِؼ ... اًوكبتخ بمْ ُٕ هٍ اًِعرِؼ ذٌى هٍ اًلًِلواٌٜخ. ؤُب هٌف ًرإذى مًى ، فػٕ ٜوًم ؤكاح اًؽوّ اًلًِلواٌٜخ أًبذعخ غٕ ذٔنٌّ اًِعرِؼ ٓفٍه فٍ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ . وؼوّ اًّػج تىاٌٝـخ اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ شّ ُاذِو اًّػج اًػبَ اًِاذِـو اًلىٍُ اًني ذٌرلٍ فٌه ؤُبٓبد اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ .ووفلًب ًهنٖ أًنوًخ ، فبًّػج هى ؤكاح اًؽوّ، واًّػج فٍ هنٖ اًؽبًخ هى اًوكٌج غٌى ٓفٍه. تهنا ذرؽلم اًوكبتخ اًناذٌخ ًٌِعرِؼ غٌى ِوًػره. هٌف ًٕؽؾ اًِعرِؼ اذعبهه بما آؽوف غٕ ِوًػره ؟ بما هبٓز ؤكاح اًؽوّ كهربذىهًخ هِب هى اًؽبي فٍ أًنّ اًٌٍبٌٌخ فٍ اًػبًّ اًٌىَ ، فةْ ًلنخ اًِعرِؼ ًالٓؽواف غٕ اًّوًػخ ًٌَ ًهب وٌٌٌخ ًٌرػثٌو وذلىًّ االٓؽواف بال اًػٔف ، ؤي اًصىهح غٌى ؤكاح اًؽوّ ... واًػٔف ؤو اًصىهح ؼرى بماهبْذػثٌوًاغٕبؼٍبًاًِعرِؼ ؼٌبيمًى االٓؽواف ، بال ؤٓه ًٌَ هٍ اًِعرِؼُّبههًب فـٌه، تـٍ ًلىَ ته ًٌُِٕى ُللهحغٌى اًِثبكهح واًعٍبهحغٌى بغالْ بهاكح اًِعرِؼ ... تٌل ؤْ هنا اًِلـٍ هى ُلـٍ اًلهربذىهًخ ، ألْ هنٖ اًِثبكهح اًصىهًخ ذِوٕ تؽوّ ٘ووهح اًصىهح ألكاح ؼوّ ٓبئثخ غٕ اًّػج ، وُػٔى هنا ؤْ ؤكاح اًؽوّ ُب ىاًز كهربذىهًخ... غالوح غٌى ؤْ اًػٔف واًرؿٌٌو تبًلىح فٍ ؼل ماذه غٍِ ؾٌو كًِلواٍٜ ،وًؤه ًؽلس ٓرٌعخ وظىك و٘ؼ ؾٌو كًِلواٍٜ ٌبتم ًه. واًِعرِؼ اًني ُبىايًلوه ؼىي هنٖ اًِؽٌٕخ هى ُعرِؼ ُرفٌف... بمْ ، ُب هى اًؽٍ ؟ اًؽٍ : هى ؤْ ًوىْاًّػج هى ؤكاح اًؽوّ ... ُٕ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ بًى ُاذِو اًّػج اًػبَ ، وؤْ ذٔرهٍ اإلكاهح اًؽوىٌُخ ًرؽٍ ُؽٌهب اًٌعبْ اًّػثٌخ ، وؤْ ًوىْ ُاذِو اًّػج اًػـبَ ُاذِوا كىًٌُب ذٌرلٍ فٌه اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْاًّػثٌخ. وبما ؼلس آؽواف غٕ ِوًػخ اًِعرِؼ فٍ ُصٍ هنا أًنبَ ًػبًغ غٕ ٜوًم اًِواظػخ اًلًِلواٌٜخ وًٌَ غٕ ٜوًم اًلىح. واًػٌٌِخ هٔب ًٌٍز غٌٌِخ اـرٌبه بهاكي ألٌٌىة اًرؿٌٌو ؤو اًِػبًعخ ، تٍ هٍ ٓرٌعخ ؼرٌِخ ًٝثٌػخ أًنبَ اًلًِلواٍٜ هنا ، بم بٓه فٍ ُصٍ هنٖ اًؽبًخ ال ذىظل ظهخ ـبهط ظهخ ؤـوي ؼرى ذىظه ًهب ؤغِبي اًػٔف ؤو ذؽٌِهب ٍُاوًٌخ االٓؽواف . إًؽبفخ بْ اًّفٖ اًٝثٌػٍ ؼو فٍ اًرػثٌو غٕ ٓفٍه ؼرى وًى ذٕوف تعٔىْ ًٌػثو غٕ ؤٓه ُعٔىْ. بْاًّفٖ االغرثبهي هى ؤًًٙب ؼو فٍ اًرػثٌو غٕ ِفٌٕره االغرثبهًخ ، وًوٕ فٍ هٌرب اًؽبًرٌٕ ال ًِصٍ األوي بال ٓفٍه ، وال ًِصٍ اًصبٍٓ بال ُعِىغخ األِفبٓ اًٝثٌػٌٌٕ اًِوىٌٕٓ ًّفٌٕره االغرثبهًخ .اًِعرِؼ ًروىْ ُٕ اًػلًل ُٕ األِفبٓ اًٝثٌػٌٌٕ ،واًػلًل ُٕ االغرثبهًٌٕ. بمْ ، ذػثٌو ِفٖ ٜثٌػٍ غٕ ؤٓه ُعٔىْ ُصالً ال ًػٍٔ ؤْ تلٌخ ؤفواك اًِعرِؼ ُعبٌٕٓ هنًى. ؤيؤْ ذػثٌو ِفٖ ٜثٌػٍ ال ًػٍٔ بال اًرػثٌو غٕ ٓفٍه ، وذػثٌو ِفٖ اغرثبهي ال ًػٍٔ بال اًرػثٌو غٕ ٌُٕؽخ ؤو هؤي ُعِىغخ اًِوىٌٕٓ ًرٌى اًّفٌٕخ االغرثبهًخ. فّوهخ بٓربط ؤو تٌؼاًلـبْالذػثو ٌُٕؽًٌب بالغُٕٕبًؾاًِوىًٌٕٓرٌى اًّوهخ .. ؤي ، أًِرفػٌٕ تةٓربط ؤو تٌؼ اًلـبْ ؼرى وهى ٘به تٕؽخ اآلـوًٕ. إًؽبفخ وٌٌٌخ ذػثٌو ًٌِعرِؼ ...وًٌٍز وٌٌٌخ ذػثٌو ًّفٖ ٜثٌػٍ ؤو ُػٔىي، بمْ، ُٔٝلًٌب وكًِلواًٌٜب ال ًِوٕؤْذوىْ ٌُوًب ألئُهِب . اًفوك اًني ًٌِى ٔؽٌفخ هٍ ٔؽٌفره وذػثو غٕ وظهخ ٓنوٖ هى فلٞ .واالكغبء تإٓهب ٔؽٌفخ اًوؤي اًػبَ هى اكغبء تبٍٜ ال ؤٌبً ًه ُٕ إًؽخ ، ألٓهب ذػثو فٍ اًىاكؼغٕوظهخ ٓنو ِفٖ ٜثٌػٍ ، وال ًعىى كًِلواًٌٜب ؤًٌِْى اًفوك اًٝثٌػٍ ؤي وٌٌٌخ ّٓو ؤو بغالَ غبُخ ، وًوٕ ُٕ ؼله اًٝثٌػٍ ؤْ ًػثو غٕ ٓفٍه فلٞ تإًخ وٌٌٌخ ؼرى وًى هبٓز ظٔىٌٓخ ًٌثوهٕ غٌى ظٔىٓه. بْ إًؽٌفخ اًرٍ ًٕلههب ؼوفٌىْ ُصالً هٍ وٌٌٌخ ذػثٌو ًهنٖ اًفئخ ُٕ اًِعرِؼ فلٞ ، ذٝوػ وظهخ ٓنوهب فلٞ ، وًٌَ وظهخ ٓنو اًوؤياًػبَ .. وهونا اًّإْ فٍ تلٌخ األِفبٓ االغرثبهًٌٕ واًٝثٌػٌٌٕ فٍ اًِعرِؼ. بْإًؽبفخ اًلًِلواٌٜخ هٍ اًرٍ ذٕلههب ًعٔخ ِػثٌخ ُوىٓخ ُٕ هٍ فئبد اًِعرِؼ اًِفرٌفخ ... فٍ هنٖ اًؽبًخ فلٞ وال ؤـوي ٌىاهب ذوىْ إًؽبفخ ؤو وٌٌٌخ اإلغالَ ُػثوح غٕ اًِعرِؼ هوٍ ، وؼبٌُخ ًىظهخ ٓنو فئبذه اًػبُخ ، وتنًى ذوىْ إًؽبفخ كًِلواٌٜخ ؤو بغالًُب كًِلواًٌٜب. بما ؤٔله اًِهٌٔىْ اًٝثٌىْ ؤي ٔؽٌفخ فال ًؽم ًهب بال ؤْ ذوىْ ٜثٌخ تؽرخ ... وهونا تبًٍٔثخ ًثلٌخ اًفئبد. اًّفٖ اًٝثٌػٍ ًؽم ًه ؤْ ًػث ٓفٍـه فلـٞ، وال ًؽم ًه كًِلواًٌٜب ؤًْػٌثوغٕؤهصو ُٕٓفٍه ... ؤًرهٍ تهنا آرهبء ظنهًًب وكًِلواًٌٜب ُب ًٍِى فٍ اًػبًّ تِّوٌخ ٌوغٕ ؼوًخ إًؽبفخ . بْ ُّوٌخ ؼوًخ إًؽبفخ اًرٍ ًّ ًٔره أًياع ؼىًهب فٍ اًػبًّ هٍ وًٌلح ُّوٌخ اًلًِلواٌٜخ غِىًُب ... وال ًِوٕ ؼٌهب ُب ًّ ذؽٍ ؤىُخ اًلًِلواٌٜخ توُرهب فٍ اًِعرِؼ هٌه ... وًٌَ ُٕ ٜوًم ًؽٍ ذٌى اًِّوٌخ اًٍِرػٌٕخ ، ؤغٍٔ ُّوٌخ اًلًِلواٌٜخ ، بال ٜوًم وؼٌل وهى ٜوًم أًنوًخ اًػبًٌِخ اًصبًصخ. ٍفٌـه ُثٔ ٍّ بْأًنبَاًلًِلواٍٜ وفلًب ًهنٖ غٌى ُب ذؽره ُٕاًِاذِواد اًّػثٌخ أًنوًخ تٔـبء ُرِبٌى ،هٍ َؼَعو األٌبٌٌخ واًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ بًى ؤْ ذٌرلٍ هٌهب فٍ ظٌٍخ ُاذِو اًّػج اًػبَ. و ًٌَ هٔبن ؤي ذٕىه آـو ًِعرِؼ كًِلواٍٜ غٌى اإلٜالق ؾٌو هنا اًرٕىه . وؤـٌوًا ... بْغٕو اًعِبهٌو وهى ًيؼف ؼصٌصًب ٓؽىٓب تػلغٕو اًعِهىهًبد ًٌهج اًِّبغو ، وًثهو األتٕبه ، وًؤه تلله ُب ًثّو ته ُٕ ؼوًخ ؼلٌلٌخ ًٌعِبهٌو ، وآػربق ٌػٌل ُٕ كٌىك ؤكواد اًؽوّ ... فهى ًٔنه تِعٍء غٕو اًفى٘ى واًؿىؾبئٌخ ُٕ تػلٖ ، بْ ًّ ذٔروَ اًلًِلواٌٜخ اًعلًلح اًرٍ هٍ ٌٌٝخ اًّػج ... وذػىك ٌٌٝخ اًفوك ؤو اًٝثلخ ؤو اًلثٌٌخ ؤو اًٝبئفخ ؤواًؽية. هنٖ هٍ اًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ ُٕ أًبؼٌخ أًنوًخ. ؤُب ُٕأًبؼٌخ اًىاكػٌخ فةْاألكىًبء كائًِب ًؽوِىْ ... ؤي ؤْ اًٝوف األكىي فٍ اًِعرِؼ هى اًني ًؽوّ اًصبٍٓ اإلكرٕبكي االِرواهٌخ --------------- تبًوؾّ ُٕ ؤْ ذٝىهاد ذبهًفٌخ هبُخ كل ؼلشز غٌى ٜوًم ؼٍ ُّوٌخ اًػٍِ وؤظوح اًػٍِ، ؤي اًػالكخ تٌٕ اًػِبي .. وؤٔؽبة اًػٍِ، تٌٕ اًِبًوٌٕ وأًِرعٌٕ، ُٔهب ذؽلًل ٌبغبد اًػٍِ، وؤظوح اًػٍِ اإل٘بفٍ واإلظبىاد اًِفرٌفخ واالغرواف تؽل ؤكٓى ًؤلظىه، و ُّبههخ اًػِبي فٍ األهتبػ واإلكاهح ،ؤُؼ اًفٍٕ اًرػٍفٍ، واًِٙبْ االظرِبغٍ ، وؼـم اإل٘واة ، وهٍ ُب ؼىذه كىإٌٓ اًػٍِ اًرٍ ال ًوبك ًفٌى ذّوًؼ ُػبٔو ُٔهب . و ؼلشز ؤًًٙب ذؽىالد الذلٍ ؤهٌِخغٕذٌى فٍ ظبٓج اًٌِوٌخ ُٕ ؼٌـض ظهىه ؤٓنِخ ذؽل ُٕ اًلـٍ، و ؤٓنِخ ذؽوَ اًٌِوٌخ اًفبٔخ و ذٍٔلهب بًٍ اًؽوىُخ . توؾـّ هٍ هـنٖ اًرٝىهاد اًرٍ ال ًٍرهبْ تهب فٍ ذبهًق اًِّوٍ االكرٕبكيبال ؤْاًِّوٌخ ُبىاًز كبئِخ ظنهًًب ُؼهٍ اًرلٌٌِبد واًرؽٌٍٔبد واًرهنًثبد واإلظواءاد و اًرٝىهاد اًرٍ ٜوؤد غٌٌهب و اًرٍ ظػٌرهب ؤكٍ ؼلح ُٕ اًلووْ اًِبٌ٘خ ، وؼللز ُٕبًؾ هصٌوح ًٌػبٌٌُٕ ، بال ؤْ اًِّوٍ االكرٕبكي ًّ ًؽٍ تػل فٍ اًػبًّ ، فبًِؽبوالد اًرٍ إٓثز غٌى اًٌِوٌخ ًّ ذؽٍ ُّوٌخ أًِرعٌٕ ، فال ًياًىْ ؤظواء توؾّ آرلبي ؤو٘بع اًٌِوٌخ ُٕ ؤكٕى إًٌٌِ بًى ؤكٕى اًٌٍبه واذفبمهب غلح ؤو٘بع فٍ اًىٌٞ تٌٕ اًٌٍبه وإًٌٌِ . واًِؽبوالد اًرٍ إٓثز غٌى األظوح ال ذلٍ تػلًا فٍ هنا اًعبٓج غٕاًِؽبوالد اًرٍ إٓثز غٌى اًٌِوٌخ وٓلٌرهب ُٕو٘ؼبًى و٘ؼ .وفٍ ُعٍِ ُػبًعخ كٌٙخ األظوح هى اًِياًب اًرٍ ؼٍٕ غٌٌهب اًػبٌُىْ وِ٘ٔرهب اًرّوًػبد وؼِرهب أًلبتبد ؼٌض ذثلًز اًؽبًخ اًٌٍئخ اًرٍ هبْ غٌٌهب أًِرعىْ ؾلاح االٓلالة إًٔبغٍ، واهرٍج اًػِبيواًفٌٔىْواإلكاهًىْ ؼلىكًب ُؼُووه اًيُٕهبٓز تػٌلح أًِبي . وًوٕ فٍ واكؼ األُو فةْ اًِّوٍ االكرٕبكيُبىايكبئًِب. بْ اًِؽبوًخ اًرٍ إٓثز غٌى األظىه ًٌٍز ؼالً غٌى اإلٜالق ، وبِٓب هٍ ُؽبوًخ ذٌفٌلٌخ وبٔالؼٌخ ؤكوة بًى اإلؼٍبْ ُٔهب بًى االغرواف تؽم ًٌػبٌٌُٕ. ًِبما ًػٝى اًػبٌُىْ ؤظوح ؟ ألٓهّ كبُىا تػٌٌِخ بٓربط ًٕبًؾ اًؿٌو اًني اٌرإظوهّ ًٌٔرعىا ًه بٓربظب,ً بمْ، هّ ًّ ًٍرهٌوىا بٓربظهّ ، تٍ ا٘ٝووا بًى اًرٔبىي غٔه ُلبتٍ ؤظوح ، واًلبغلح اًٌٌٍِخ هٍ: اًني ًٔرغ هى اًني ًٍرهٌى . بْ األظـواء . ُهِب ذؽٍٔز ؤظىههّ . هّ ٓىع ُٕ اًػثٌل. بْ األظٌو هـى ِثه اًػثل ًٌٌٍل اًني ًٍرإظوٖ ، تٍ هى غثل ُاكز ، وغثىكًره كبئِخ تلٌبَ غٌِه ُلبتٍ ؤظو ُٕ ٔبؼج اًػٍِ تؿٚ أًنو غٕ ؼٌصٌخ ٔبؼج اًػٍِ ُٕ ؼٌض هى فوك ؤو ؼوىُخ. فبًػبٌُىْ ُٕ ؼٌض غالكرهّ تبًِبًى ؤوتبًِّٔإح اإلٓربظٌخ ، ُٕ ؼٌض ُٕبًؽهّ اًفبٔخ واؼلح .. فهّ ؤظواء فٍ هٍ اًؽبالد اًِىظىكح اآلْ فٍ اًػبًّ، توؾّ ؤْ ؤو٘بع اًٌِوٌخ ُفرٌفخ ُٕ إًٌٌِ بًى اًٌٍبه . ؼرى أًِّإح االكرٕبكًخ اًػبُخ ال ذػٍٝ ًػِبًهب بال ؤظىها وٍُبغلاد اظرِبغٌخ ؤـوي ؤِثه تبإلؼٍبْ اًني ًرفٍٙ ته األؾٌٔبء ؤٔؽبة اًِاٌٍبد االكرٕبكًخ اًفبٔخ غٌى اًػبٌٌُٕ ُػهّ. فبًلىي تإْ اًلـٍ فٍ ؼبًخ اًٌِوٌخ اًػبُخ ًػىك بًى اًِعرِؼ ، تِٕ فٌه اًػبٌُىْ ـالفًب ًلـٍ اًِاٌٍخ اًفبٔخ اًنيًػىك بًى ُبًوهب فلٞ .ٔؽٌؾ بما ٓنوٓب بًى إًٌِؽخ اًػبُخ ًٌِعرِؼ و ًٌَ بًى إًِبًؾ اًفبٔخ ًٌػبٌٌُٕ ، وبما افرو٘ٔب ؤْ اًٌٍٝخ اًٌٍبٌٌخ واًِؽرووح ًٌٌِوٌخ هٍ ٌٌٝخ هٍ أًبً ، ؤي ؤٓهب ٌٌٝخ اًّػج توبٌُه ًِبهٌهب غٕ ٜوًم اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ .. وًٌٍز ٌٌٝخ ٜثلخ واؼلح ، ؤوؼية واؼل ، ؤو ُعِىغخ ؤؼياة ، ؤو ٌٌٝخ ٜبئفخ ،ؤو كثٌٌخ ،ؤو غبئٌخ ، ؤو فوك ، ؤو ؤي ٓىع ُٕ اًٌٍٝخ أًٌبتٌخ . وُؼ هنا فةْ ُب ًػىك غٌى اًػبٌٌُٕ ُثبِوح ُٕ ؼٌض ُٕبًؽهّ اًفبٔخ ، فٍ ِوٍ ؤظىه ؤو ٍٓثخ ُٕ األهتبػ ؤو ـلُبد اظرِبغٌخ ، هى ٓفَ اًني ًػىك غٌى اًػبٌٌُٕ فٍ اًِاٌٍخ اًفبٔخ : ؤي ؤْ هال ُٕ اًػبٌٌُٕ فٍ أًِّإح اًػبُخ وأًِّإح اًفبٔخ هّ ؤظواء توؾّ اـرالف اًِبًى. وهونا فةْ اًرٝىه اًني ٜوؤ غٌى اًٌِوٌخ ُٕ ؼٌض ٓلٌهب ُٕ ًل بًى ًل ًّ ًؽٍ ُّوٌخ ؼم اًػبٍُ فٍ اإلٓربط ماذه اًني ًٔرعه ُثبِوح ، وًٌَ غٕ ٜوًم اًِعرِؼ ؤو ُلبتٍ ؤظوح ، واًلًٌٍ غٌى مًى هى ؤْ أًِرعٌٕ ال ًياًىْ ؤظواء توؾّ ذثلي ؤو٘بع اًٌِوٌخ. بْ اًؽٍ أًهبئٍ هى بًؿبء األظوح ، وذؽوًو اإلٍٓبْ ُٕ غثىكًرهب ، واًػىكح بًى اًلىاغل اًٝثٌػٌخ اًرٍ ؼلكد اًػالكخ كثٍ ظهىه اًٝثلبد وؤِوبي اًؽوىُبد واًرّوًػبد اًى٘ػٌخ. بْ اًلىاغل اًٝثٌػٌخ هٍ اًِلٌبً واًِوظؼ وإًِله اًىؼٌل فٍ اًػالكبد اإلٍٓبٌٓخ . بْاًلىاغل اًٝثٌػٌخ ؤٓرعز اِرواهٌخ ٜثٌػٌخ كبئِخ غٌى اًٍِبواح تٌٕ غٔبٔو اإلٓربطاالكرٕبكي، وؼللز اٌرهالهًب ُرٍبوًًب ذلوًثًب إلٓربط اًٝثٌػخ تٌٕ األفواك .ؤُبغٌٌِبد اٌرؿالي بٍٓبْ إلٍٓبْ ، واٌرؽىام فوك غٌى ؤهصو ُٕ ؼبظره ُٕ اًصووح، فهٍ ظبهوح اًفووط غٕ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ وتلاًخ فٍبك وآؽواف ؼٌبح اًعِبغخ اًثّوًخ ، وهٍ تلاًخ ظهىه ُعرِؼ االٌرؿالي . وبما ؼٌٌٔب غىاٍُ اإلٓربط االكرٕبكي ُٔن اًللَ وؼرى اآلْ ، وكائًِب ، ٓعلهب ذروىْ ؼرًِب ُٕغٔبٔو بٓربطؤٌبٌٌخ ، وهٍ ُىاك بٓربط، و وٌٌٌخ بٓربط ، ؤُرغ. واًلبغلح اًٝثٌػٌخ ًٌٍِبواح هٍ : ؤْ ًوٍ غٕٔو ٌُؽج واؼل ُٔهب ال ًؽلس بٓربط، وًوٍ غٕٔو كوه ؤٌبٌٍ فٍ غٌٌِخ اإلٓربط ، وتلوٓه ًرىكف ُٕ غٔبٔو اإلٓربط ؼٕخ فٍ هنا اإلٓربط، ألٓه بما اإلٓربط. وُب كاَ هٍ غٕٔو ُٕ هنٖ اًػٔبٔو ٘ووهًًب وؤٌبًٌٌب ، بمْ هٍ ُرٍبوًخ فٍ ٘ووهذهب فٍ اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ ، والتل ؤْ ذرٍبوي فٍ ؼلهب فٍ ُؼاًلبغلح اًٝثٌػٌخ ًٌٍِبواح ، وذػّل اإلٓربط اًني ؤٓرعره وٜؿٌبْ ؤؼلهب غٌى اآلـو هى ذٕبكَ غٌى ؼم اًؿٌو ، بمْ، ًوٍ غٕٔو ؼٕخ تؿٚ أًنو غٕ هنٖ اًػٔبٔو، فةما وظلٓب غٌٌِخ بٓربظٌخ ذِز تىاٌٝخ غٕٔوًٕ فلٞ ًٌٕو ًوٍ غٕٔو ٕٓف اإلٓربط وبما ذِز تصالشخ غٔبٔو ًٌٕو ًوٍ غٕٔو شٌض اإلٓربط ... وهونا. وترٝثٌم هنٖ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ غٌى اًىاكؼ اًللًّ واًِػبٔو ٓعل اآلذٍ: فٍ ُوؼٌخ اإلٓربطاًٌلوي ذروىْ غٌٌِخ اإلٓربط ُٕ ُىاك ـبَ وبٍٓبْ ُٔرغ ، شّ كـٌز وٌٌٌخ بٓربط فٍ اًىٌٞ تؽٌض اٌرفلُهب اإلٍٓبْ فٍ غٌٌِخ اإلٓربط، وًػرثو اًؽٌىآِْىمظًب ًهبهىؼلح كىح ، شّ ذٝىهد هنٖ اًىٌٌٌخ وؼٌز اآلًخ ُؽٍ اًؽٌىاْ ، وذٝىهد ؤٓىاع وهٌِبد اًِىاك اًفبَ ُٕ ُىاك تٌٍٝخ هـٌٕخ بًى ُىاك ُوهثخ وشٌِٔخ ًٌؿبًخ . وذٝىه ؤًًٙب اإلٍٓبُْٕ غبٍُ غبكي بًى ُهٔلً وفٍٔ ، وُٕ ؤغلاك ؾفٌوح ُٕ اًػبٌٌُٕ بًى ٓفو كٌٌٍ ُٕ اًفٌٌٕٔ . تٌل ؤْغٔبٔو اإلٓربطوبْذؿٌود هٌفًٌب وهًٌِب ًّذرؿٌو فٍ ظىهوهب ُٕ ؼٌض كوههٍ واؼل ُٔهب فٍ غٌٌِخ اإلٓربط و٘ووهذه ، ففبَ اًؽلًل ُصالً اًني هى ؤؼل غٔبٔو اإلٓربطكلًًِب وؼلًصًبهبًْٕٔؼ تٝوًلخ تلائٌخ ًٔرغُٔه اًؽلاك ًلوًًب ٌؤًٌب ؤو فإًٌب ؤو هُؽًب ... اًق ... واآلْ ٓفَ ـبَ اًؽلًل ًٕٔؼ تىاٌٝخ ؤفواْ غبًٌخ ًٔرغ ُٔه اًِهٔلٌىْ واًفٌٔىْ اآلالد واًِؽوهبد واًِوهثبد تإٓىاغهب اًِفرٌفخ. واًؽٌىاْ اًني هى اًؽٕبْ ؤو اًثؿٍ ؤو اًعٍِ وُب فٍ ؼوِهب ، واًني هبْ ؤؼل غٔبٔو اإلٓربط ، ؼٍ ُؽٌه اآلْ إًِٔؼ اًٙفّ واآلالد اًعثبهح . واًِىاك أًِرعخ اًرٍ هبٓز ؤكواد تلائٌخ ؤٔثؽز اآلْ ُػلاد فٌٔخ ُػللح . وُؼ هنا فػىاٍُ اإلٓربط اًٝثٌػٌخ األٌبٌٌخ شبترخ ظىهوًًب توؾّ ذٝىههب اًهبئٍ ، وهنا اًصثبد اًعىهوي ًػٔبٔو اإلٓربط ًعػٍ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ هٍ اًلبغلح اًٌٌٍِخ اًرٍ ال ُفو ُٕ اًػىكح بًٌهب فٍ ؼٍ اًِّوٍ االكرٕبكي ؼ ًالٓهبئًٌب ، ومًى تػل فٍّ هٍ اًِؽبوالد اًربهًفٌخ اًٍبتلخ اًرٍ ذعبهٌز اًلىاغل اًٝثٌػٌخ. بْ أًنوًبد اًربهًفٌخ اًٍبتلخ غبًعز اًِّوٍ االكرٕبكي ُٕ ىاوًخ ٌُوٌخ اًوكثخ ألؼل غٔبٔو اإلٓربط فلٞ ، وُٕ ىاوًخ األظىه ُلبتٍ اإلٓربط فلٞ ، وًّذؽٍ اًِّوٌخ اًؽلٌلٌخ وهٍ ُّوٌخ اإلٓربط ٓفٍه . وهونا هبْ ؤهّ ـٕبئٖ األٓنِخ االكرٕبكًخ اًٍبئلح اآلْ فٍ اًػبًّ هى ٓنبَ األظىه اًني ًعوك اًػبٍُ ُٕ ؤي ؼم فٍ أًِرعبد اًرٍ ًٔرعهب ، ٌىاء ؤهبْ اإلٓربط ًؽٍبة اًِعرِؼ ؤَ ًؽٍبة ُّٔإح ـبٔخ. بْ أًِّإح إًٔبغٌخ اإلٓربظٌخ كبئِخ ُٕ ُىاك بٓربط وآالد إًِٔؼ وغِبي ، وًرىًل اإلٓربط ُٕ اٌرفلاَ آالد إًِٔؼ تىاٌٝخ اًػِبي فٍ ذٌٕٔؼ اًِىاك األوًٌخ ... وهونا فبًِىاك إًِٔػخ اًعبهيح ًالٌرػِبي واالٌرهالن ُود تػٌٌِخ بٓربظٌخ ُب هبٓز ًرؽٍٕ ًىال اًِىاك اًفبَ وإًِٔؼ واًػِبي ، تؽٌض ًى اٌرثػلٓب اًِىاك األوًٌخ ًِب وظل إًِٔؼ ُب ًٕٔػه . وًى اٌرثػلٓب إًِٔؼ ًِب ذٕٔػز اًِىاك اًفبَ . وًى اٌرثػلٓب أًِرعٌٕ ًِب اِرؿٍ إًِٔؼ . وهونا فبًػٔبٔو اًرٍ هٍ شالشخ فٍ هنٖ اًػٌٌِخ ُرٍبوًخ اًٙووهح فٍ غٌٌِخ اإلٓربط وًىالهبـ هٍ اًصالشخ ـ ًِب ؼٍٕ بٓربط ، وؤي واؼل ُٔهب ال ًٍرٌٝؼ اًلٌبَ تهنٖ اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ تِفوكٖ ، هِب ؤْ ؤي اشٌٕٔ ُٕ هنٖ اًػٔبٔو اًصالشخ فٍ ُصٍ هـنٖ اًػٌٌِخ ال ًٍرٌٝػبْ اًلٌبَ تبإلٓربط فٍ ؾٌبة اًػٕٔو اًصبًض . واًلبغلح اًٝثٌػٌخ فٍ هنٖ اًؽبًخ ذؽرّ ذٍبوي ؼٕٖ هنٖ اًػىاٍُ اًصالشخ فٍ اإلٓربط ، ؤي ؤْ بٓربط ُصٍ هنا إًِٔؼ ًلٍّ بًى شالس ؼٕٖ ، وًوٍ غٕٔو ُٕ غٔبٔو اإلٓربط ؼٕخ ، فٌٌَ اًِهّ إًِٔؼ فلٞ ،وًوٕ اًِهّ ُٕ ًٍرهٌى بٓربط إًِٔؼ . هنًى اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ اًيهاغٌخ اًرٍ ذرّ تفػٍ اإلٍٓبْ واألهٗ كوْ اٌرفلاَ وٌٌٌخ شبًصخ ، هٍ ُصٍ اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ إًٔبغٌخ اًٌلوًخ ذِبًُب ، فبإلٓربط فٍ ُصٍ هنٖ اًؽبًخ ًلٍّ بًى ؼٕرٌٕ فلٞ تػلك غىاٍُ اإلٓربط . ؤُب بما اٌرفلُز وٌٌٌخ آًٌخ ؤو ُب فٍ ؼوِهب ًٌيهاغخ ... فبإلٓربط هٔب ًلٍّ بًى شالس ؼٕٖ : األهٗ واًياهع ، واآلًخ اًرٍ اٌرفلُهب فٍ غٌٌِخ اًيهاغخ. وهونا ًلبَٓنبَاِرواهٍ ذفٙؼًههٍ اًػٌٌِبد اإلٓربظٌخ كٌبًٌب غٌى هنٖ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ. بْ أًِرعٌٕ هّ اًػِبي ، وكل ٌِىا هونا ألْ هٌِخ اًػِبي ؤو اًّؿٌٌخ ؤو اًوبكؼٌٕ ًّ ذػل ؼلٌلخ ، واًٍثج هى ؤْ اًػِبي ؼٍج اًرػوًف اًرلٌٌلي آـنوْ فٍ اًرؿٌو هٌِب وهٌفٌب ، وؤْ ٜثلخ اًػِبي فٍ ذٔبكٖ ٍُرِو ، ًرٔبٌج ٜوكًًب ُؼذٝىه اآلالد واًػٌّ. بْ اًعهل اًني هبْ ًٌيَ إلؼلاشه غلك ُٕ اًػِبي ، ؤٔثؾ اآلْ ًؽلس تفػٍ ؼوهخ اآلًخ. وذّؿٌٍ اآلًخ ًرٌٝج ؤكٍ غلك ُٕ اًِّؿٌٌٕ ، وهنا هى اًرؿٌو اًوٍِ ًٌلىح اًػبٌُخ. هِب ؤْ اآلًخ اٌرٌيُز كلهح فٌٔخ تلي اًللهح اًػٌٌٙخ ، وهنا هى اًرؿٌو اًوٌفٍ فٍ اًلىح اًػبٌُخ. بْ كىح ُٔرعخ فؽٍج ؤٔثؽز ؤؼل غٔبٔو اإلٓربط ، وكل ذؽىًز اًّؿٌٌخ تفػٍ اًرٝىه ُٕ األغلاك اًؿفٌوح اًوبكؼخ اًعبهٌخ بًى ؤغلاك ُؽلوكح ُٕ فٌٌٕٔ وُهٔلٌٌٕ وغٌِبء . وٓرٌعخ ًنًى فةْٓلبتبد اًػِبي ٌرفرفٍ وذؽٍ ُؽٌهب ٓلبتبد اًِهٔلٌٌٕ واًفٌٌٕٔ ، بم بْ اًرٝىه اًػٌٍِ هى ُوٍج ًئلٍٓبٌٓخ الًِوٕ اًػىكح غٔه ، وبْ األٌُخ ُلٍٙ غٌٌهب تؽوّ هنا اًرٝىه ، وبْاًّؿٌٌخ اًػبكًخ ظبهوح ُاكرخ آـنح فٍ االـرفبء ذلهًعًٌب ؤُبَ اًرٝىه اًػٌٍِ . تٌل ؤْاإلٍٓبْتّوٌه اًعلًل ٌٌثلى كائًِبغٕٔوًا ؤٌبًٌٌب فٍ غٌٌِخ اإلٓربط. اًؽبظـخ : بْ ؼوًخ اإلٍٓبْ ٓبكٕخ بما ذؽوّ آـو فٍ ؼبظره ، فبًؽبظخ كل ذاكي بًى اٌرػثبك بٍٓبْ إلٍٓبْ ، واالٌرؿالي ٌثثه اًؽبظخ . فبًؽبظخ ُّوٍ ؼلٌلٍ ، وإًواع ًّٔإ ُٕ ذؽوّ ظهخ ُب فٍ ؼبظبد اإلٍٓبْ. اًٍِوٕ : ؼبظخ ٘ووهًخ ًٌفوك واألٌوح ،فالًٔثؿٍ ؤًْوىٌُْوًب ًؿٌوٖ . ال ؼوًخ إلٍٓبْ ًػٌْ فٍ ٍُوٕ ؾٌوٖ تإظـوح ؤو تلوٓهب . بْ اًِؽبوالد اًرٍ ذثنًهب اًلوي ُٕ ؤظٍ ُػبًعخ ُّوٌخ اًٍِوٕ ًٌٍز ؼالً غٌى اإلٜالق ًهنٖ اًِّوٌخ، واًٍثج هى ؤْ ذٌى اًِؽبوالد ال ذٍرهلف اًؽٍ اًعنهي وأًهبئٍ ، وهى ٘ووهح ؤْ ًٌِى اإلٍٓبْ ٍُؤه ، تٍ اٌرهلفز األظوح ُٕ ؼٌض ـفٙهب ؤو ىًبكذهب وذلٌٔٔهب ، ٌىاء ؤهبٓز هنٖ األظوح ًؽٍبة ـبٓ ؤَ غبَ . فال ًعىى فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ ؤْ ذرؽوّ ؤي ظهخ فٍ ؼبظخ اإلٍٓبْ ، تِٕ فٌهب اًِعرِؼ ٓفٍه . فال ًؽم ألؼل ؤْ ًثٍٔ ٍُؤًب ىائلًاغٕ ٌؤبٖ وٌوٕوهشره تؿوٗ ذإظٌوٖ ، ألْاًٍِوٕ هىغثبهحغٕ ؼبظخ إلٍٓبْ آـو ، وتٔبءٖ تلٕل ذإظٌوٖ هى ِووع فٍ اًرؽوّ فٍ ؼبظخ مًى اإلٍٓبْ . وفٍ اًؽبظخ ذوِٕ اًؽوًخ. اًِػبُ : ؼبظخ ُبٌخ ظلًا ًئلٍٓبْ، فالًعىى ؤًْوىُْػبُ ؤي بٍٓبْ فٍ اًِعرِؼ ؤظوح ُٕ ؤي ظهخ ؤو ٔلكخ ُٕ ؤؼل ، فال ؤظواء فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ تٍ ِوهبء . فِػبِى هى ٌُوٌخ ـبٔخ ًى ذلًوهب تٔفٍى فٍ ؼلوك بِثبع ؼبظبذى، ؤو ًوىْ ؼٕخ فٍ بٓربط ؤٓز ؤؼل غٔبٔوٖ األٌبٌٌخ ، وًٌَ ؤظوح ُلبتٍ بٓربط ألي هبْ. اًِوهىة : ؼبظخ ٘ووهًخ ؤًًٙب ًٌفوك واألٌوح ، فالًٔثؿٍ ؤًْوىُْوهىتى ٌُوًب ًؿٌون . فال ًؽم فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ إلٍٓبْ ؤو ظهخ ؤـوي ؤْ ذِرٌى وٌبئٍ ههىة ِفٌٕخ تؿوٗ ذإظٌوهب ألْ مًى ذؽوّ فٍ ؼبظخ اآلـوًٕ. األهٗ : األهٗ ًٌٍز ٌُوًب ألؼل . وًوًٕؽم ًوٍ واؼل اٌرؿالًهب ًالٓرفبع تهب ِؿًال وىهاغخ وهغًٌب ُلي ؼٌبذه وؼٌبح وهشره فٍ ؼلوك ظهلٖ اًفبٓ كوْ اٌرفلاَ ؾٌوٖ تإظو ؤو تلوٓه ، وفٍ ؼلوك بِثبع ؼبظبذه . بٓه ًى ظبى اُرالن األهٗ ًِب وظل ؾٌو اًؽب٘وًٕ ٌٕٓثهّ فٌهب ، وبْ األهٗ شبترخ ، وأًِرفػٌٕ تهب ًرؿٌووْ تِووه اًيُٕ ُهٔخ و كلهح و وظىكا. بْ ؾبًخ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل هٍ ذوىًٕ ُعرِؼ ٌػٌل ألٓه ؼو، وهنا ال ًرؽلم بال تةِثبع اًؽبظبد اًِبكًخ واًِػٔىًخ ًئلٍٓبْ ، ومًى ترؽوًو هنٖ اًؽبظبد ُٕ ٌٌٝوح اًؿٌو وذؽوِه فٌهب . بْ بِثبع اًؽبظبد ًٔثؿٍ ؤْ ًرّ كوْ اٌرؿالي ؤو اٌرػثبك اًؿٌو ، وبال ذٔبكٚ ُؼ ؾبًخ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل. فبإلٍٓبْ فٍ اًِعرِؼ اًعلًل ، بُب ؤًْػٍِ ًٔفٍه ًِٙبْ ؼبظبذه اًِبكًخ، وبُب ؤًْػٍِ ًِاٌٍخ اِرواهٌخ ًوىْ ِوًوًب فٍ بٓربظهب، ؤو ؤْ ًلىَ تفلُخ غبُخ ًٌِعرِؼ، وًِٕٙ ًه اًِعرِؼ ؼبظبذه اًِبكًخ. بْ أًّبٛ االكرٕبكي فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل هى : ّٓبٛ بٓربظٍ ُٕ ؤظٍ بِثبعاًؽبظبد اًِبكًخ ، وًٌَّٓبًٜبؾٌو بٓربظٍ ؤو ّٓبًٜب ًثؽض غٕ اًوتؾ ُٕ ؤظٍ االكـبه اًيائل غٕ بِثبع ذٌى اًؽبظبد . بْ مًى ال بُوبٌٓخ ًه تؽوّ اًلىاغل االِرواهٌخ اًعلًلح. بْ اًؿبًخ اًِّووغخ ًٌّٔبٛ االكرٕبكي ًؤلفواك هٍ بِثبع ؼبظبذهّ فلٞ ، بم بْ شووح اًػبًّ ُؽلوكح غٌى األكـٍ فٍ هٍ ُوؼٌخ ... وهنًى شووح هٍ ُعرِؼ غٌى ؼلح ، وًهنا ال ًؽم ألي فوك اًلٌبَ تّٔبٛ اكرٕبكي تؿوٗ االٌرؽىام غٌى هٌِخ ُٕ ذٌى اًصووح ؤهصو ُٕ بِثبع ؼبظبذه ، ألْ اًِللاه اًيائل غٕ ؼبظبذه هى ؼم ًؤلفواك اآلـوًٕ . وًوٕ ًؽم ًه االكـبه ُٕ ؼبظبذه ُٕ بٓربظه اًناذٍ وًٌَ ُٕ ظهل اًؿٌو وال غٌى ؼٍبة ؼبظبد اًؿٌو . ألٓه ًى ظبى اًلٌبَ تّٔبٛ اكرٕبكي ؤهصو ُٕ بِثبع اًؽبظبد ًؽبى بٍٓبْ ؤهصو ُٕ ؼبظبذه ، وًؽوَ ؾٌوٖ ُٕ اًؽٕىي غٌى ؼبظبذه. بْاالكـبه اًيائل غٕ اًؽبظخ هى ؼبظخ بٍٓبْ آـو ُٕ شووح اًِعرِؼ. بْ بتبؼخ اإلٓربط اًفبٓ ًٌؽٕىي غٌى اكـبه فىق بِثبع اًؽبظبد ، وبتبؼخ اٌرفلاَ اًؿٌو إلِثبع ؼبظبذى ، ؤو اٌرفلاُه ًٌؽٕىي غٌى ُب هى فىق ؼبظبذى ... ؤي ذٍفٌو بٍٓبْ إلِثبع ؼبظبد ؾٌوٖ وذؽلٌم اكـبه ًؿٌوٖ غٌى ؼٍبة ؼبظبذه هى غٌٕ االٌرؿالي. بْ اًػٍِ ُلبتٍ ؤظوح ، ب٘بفخ بًى هىٓه غثىكًخ ًئلٍٓبْ هِب ؤٌٌفٔب ، هى غٍِ تلوْ تىاغض غٌى اًػٍِ ألْ أًِرغفٌه ؤظٌو وًٌَ ِوًوًب. بْ اًني ًػٍِ ًٔفٍه ُفٌٖ فٍ غٌِه اإلٓربظٍ كوْ ِى ، ألْ تبغصه غٌى اإلـالٓ فٍ اإلٓربط هى اغرِبكٖ غٌى غٌِه اًفبٓ إلِثبع ؼبظبذه اًِبكًخ. واًني ًػٍِ فٍ ُاٌٍخ اِرواهٌخ ، هى ِوًى فٍ بٓربظهب ، ُفٌٖ فٍ غٌِه اإلٓربظٍ كوْ ِى ، ألْ تبغصه غٌى اإلـالٓ فٍ اإلٓربط هى ؼٕىًه غٌى بِثبع ؼبظبذه ُٕ مًى اإلٓربط ، ؤُب اًني ًػٍِ ُلبتٍ ؤظوح فٌٌَ ًه تبغض غٌى اًػٍِ. بْ اًػٍِ تبألظوح ًىاظهغعيًا فٍ ؼٍ ُّوٌخ ىًبكح اإلٓربطوذٝىًوٖ ، وٌىاء ؤهبْ ـلُبد ؤَ بٓربظًب فةٓه ًىاظه ذلهىهًا ٍُرِوًا ألٓه كبئّغٌى ؤهربف األظواء. ؤُصٌخ غٌى اًػٍِ األظٌو ًؽٍبة اًِعرِؼ ، واًػٍِ األظٌو ًؽٍبة ـبٓ ، واًػٍِ تلوْ ؤظوح . اًِصبي األوي: ؤ غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًؽٍبة اًِعرِؼ ، ؤًِؽه اًِعرِؼ ذفبؼخ واؼلح ُلبتٍ بٓربظه ، وهٍ ُب ًّثؼ ؼبظره ذِبًُب. ة غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًؽٍبة اًِعرِؼ ، وًػٌٝه اًِعرِؼ ذفبؼخ واؼلح ُلبتٍ بٓربظه ، وهٍ ؤكٍ ُٕ بِثبع ؼبظبذه. اًِصبي اًصبٍٓ: غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًؽٍبة فوك آـو ، وًرلب٘ى ؤظوًا ًلٍ غٕشِٕذفبؼخ واؼلح. اًِصبي اًصبًض: غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًٔفٍه. أًرٌعخ: األوي ؤ ًٕ ًيًل ُٕ بٓربظه ألٓه ُهِب ىاك فٌٕ ًٔبًه ِفًٌٕب ُٔه بالذفبؼخ واؼلح وهى ُب ًّثؼ ؼبظبذه . وهونا فوٍ اًلىي اًػبٌُخ ًؽٍبة اًِعرِؼُرلبغٍخ تبٌرِواه ٓفًٌٍب - ذٌلبئًٌب. األوي ة ًٌَ ًه كافؼ ًئلٓربط ماذه ألٓه ًٔرغ ًٌِعرِؼ كوْ ؤْ ًؽٍٕ غٌى بِثبع ؼبظبذه ، وًؤه ًٍرِو فٍ اًػٍِ تلوْ كافؼ ، ألٓه ُٙٝو بًى اًو٘ىؿ ًنووف اًػٍِ اًػبَ فٍ هٍ اًِعرِؼ . وذٌى ؼبًخ هٍ ؤفواكٖ. اًصبٍٓ : ال ًػٍِ ًٌٔرغ ؤٔال ، وًؤه ًػٍِ ًٌؽٍٕ غٌى ؤظوح ، وؼٌض بْ ؤظوذه ؤكٍ ُٕ اًؽٕىي غٌى ؼبظره، فهى بُب ؤْ ًثؽض غٕ ٌٌل آـو ًثٌؼ ًه غٌِه تصِٕ ؤفٍٙ ُٕ األوي ، وبُب ؤْ ًٙٝو بًى االٌرِواه فٍ اًػٍِ ًٌثلى غٌى كٌل اًؽٌبح. ؤُب اًصبًض : فهى اًىؼٌل اًني ًٔرغ كوْ ذلبغَ ، وكوْ بظثبه . وؼٌض بْ اًِعرِؼ االِرواهٍ ًٌَ فٌه بُوبٌٓخ إلٓربط فوكي فىق بِثبع اًؽبظبد اًفوكًخ وال ًٍِؾ تةِثبع اًؽبظبد غٌى ؼٍبة ؤو تىاٌٝخ اًؿٌو، وبْ اًِاٌٍبد االِرواهٌخ ذػٍِ إلِثبع ؼبظبد اًِعرِؼ . بمْ ،اًِصبي اًصبًض ًى٘ؾ اًى٘ػٌخ اًٌٌٍِخ ًئلٓربط االكرٕبكي ، تٌل ؤٓه فٍ هٍ اًؽبالد - ؼرى اًٌٍئخ ُٔهب - ًٍرِو اإلٓربط ُٕ ؤظٍ اًثلبء . وًٌَ ؤكي غٌى مًى ُٕؤْ اإلٓربط فٍ اًِعرِػبد اًوؤٌِبًٌخ ًرواهّ وًرٙفّ فٍ ًل اًِبًوٌٕ اًلٌخ واًنًٕ ال ًػٌِىْ وًوٕ ًٍرؿٌىْ ظهل اًوبكؼٌٕ اًنًٕ ًٙٝووْ بًى اإلٓربط ًٌػٌّىا .بال ؤ ّْاًوربة األـٙو ال ًؽٍ ُّوٌخ اإلٓربط اًِبكي فلٞ تٍ ًوٌّ ٜوًم اًؽٍ اًّبٍُ ًِّوالد اًِعرِؼ اإلٍٓبٍٓ ًٌرؽوه اًفوك ُبكًًب وُػٔىًًب ذؽوهًا ٓهبئًٌب ًررؽلم ٌػبكذه. ؤُصٌخ ؤـوي: اًصووح . وًوٕ بما وظل ؤْ غلكا ُٕ ؤفواك اًِعرِؼ ًٌِى ؤهصو ُٕ وؼلح ُٕ اًىؼلاد . بمْ ، غلك آـو ُٕ ماد اًِعرِؼال ًٌِى ُٔهب ٌِئًب ، واًٍثجبما افرو٘ٔب ؤْ شووح اًِعرِؼ هٍ 10 وؼلاد وغلك ٌوبٓه 10 فةْ ٌٕٓج هٍ فوك ُٕ شووح اًِعرِؼ هى 10\\10 = واؼلح فلٞ ُٕ وؼلاد هى ؤْ ٌٕٓثه ُٕ وؼلاد اًصووح اٌرؽىم غٌٌه اآلـووْ.. وًهنا ًىظل ؤؾٌٔبء وفلواء فٍ اًِعرِؼ االٌرؿالًٍ ؤًفوٗ ؤْ ـٍِخ ُٕ هنا اًِعرِؼ وظلٓب هٍ واؼل ُٔهّ ًٌِى وؼلذٌٕ ، بمْ هٔبن ـٍِخ آـووْ ُٔه ال ًٌِوىْ ٌِئًب ، ؤي 50ُ % ؽووُىْ ُٕ ؼلهّ فٍ شووذهّ . مًى ألْ اًىؼلح اإل٘بفٌخ اًرٍ ًِرٌوهب هٍ واؼل ُٕ اًفٍِخ األوًى هٍ ٌٕٓج اًفٍِخ اًصبٌٓخ. وبما هبْ ُب ًؽربط بًٌه اًفوك فٍ هن اًِعرِؼ إلِثبع ؼبظبذه هى وؼلح فلٞ ُٕ وؼلاد شووح اًِعرِؼ ، فةْ اًفوك اًني ًٌِى ؤهصو ُٕ وؼلح ُٕ ذٌى اًىؼلاد هى ٍُئىي فٍ ؼلٌلخ األُو غٌى ؼم ألفواك اًِعرِؼ اآلـوًٕ . وؼٌض بْ هنٖ اًؽٕخ هٍ فىق ُب ًؽربط بًٌه إلِثبع ؼبظبذه اًِللهح تىؼلح واؼلح ُٕ وؼلاد اًصووح ، بمْ هى ًٍرىًٍ غٌٌهب ألظٍ االهرٔبى، وهنا االهرٔبى ال ًرؽلم ًه بال غٌى ؼٍبة ؼبظخ اًؿٌو ، ؤي تبألـن ُٕ ٌٕٓج اآلـوًٕ فٍ هنٖ اًصووح . وهنا هى ٌثج وظىك اًنًٕ ًؤيوْ وال ًٔفلىْ ؤي ًلـووْ فىق بِثبع ؼبظبذهّ ، و وظىك اًٍبئٌٌٕ واًِؽووٌُٕ ؤي اًنًٕ ًٍإًىْ غٕ ؼلهّ فٍ شووح ُعرِػهّ و ال ًعلوْ ُب ًٍرهٌوىْ . بٓهب غٌٌِخ ٓهج و ٌوكخ ، وًؤهب غٌٌٔخ وُّووغخ ؼٍج اًلىاغل اًنبًِخ االٌرؿالًٌخ اًرٍ ذؽوّ مًى اًِعرِؼ. ؤُب ُب وهاء بِثبعاًؽبظبد فهى ًثلى ؤـٌوًا ٌُوًب ًوٍ ؤفواك اًِعرِؼ، ؤُب األفواك فٌهّؤًْلـووا ُب ًّبءوُْٕ ؼبظرهّ فلٞ ،بمبْ االهرٔبى فىق اًؽبظبد هى ذػّلغٌى شووحغبُخ. بْ اًِعلًٕ واًؽناق ًٌَ ًهّ ؼم فٍ االٌرٌالء غٌى ٌٕٓج اًؿٌو ٓرٌعخ ظلهّ وؼنكهّ، وًؤهّ ًٍرٌٝػىْ ؤْ ًٍرفٌلوا ُٕذٌى اًِياًب فٍ بِثبع ؼبظبذهّ واالكـبه ُٕ ذٌى اًؽبظبد .هِب ؤْ اًػبظيًٕ واًثٌهبء واًِػرىهٌٕ ال ًػٍٔ ؼبًهّ هنا ؤْ ًٌَ ًهّ ٓفَ إًٌٔج اًني ًؤلٔؽبء فٍ شووح اًِعرِؼ. بْشووح اًِعرِؼذّثه ُاٌٍخ ذِىًٕ، ؤو ُفيْذِىًًٕللَ ًىًٌُب ًػلك ُٕ أًبًُللاهًا ُٕاًرِىًٕتىىُْؽلك ًوفٍ إلِثبع ؼبظخ ؤوًئى أًبً فٍ اًٌىَ ، وًوٍ فوك ؤْ ًلـو ُٕ مًى اًِللاه ُب ًوًل ، ؤي ًه ؤْ ًٍرهٌى ُب ًّبء وًلـو ُب ًّبء ُٕ ؼٕره ، وفٍ هنا ًٍرؿٍ كلهاذه اًناذٌخ وؼنكه. ؤُب اًني ًٍرؿٍ ذٌى اًِىاهج ًٌرِوٕ ُٕ األـن ُٕ ُفيْ اًرِىًٕ اًػبَ ًٌٌٙفه بًى ٓفٍه فهى ٌبهق ُب فٍ مًى ِى. وهونا ، فبًني ًٍرفلَ ؼنكه ًٌوٍج شووح ؤهصو ُٕ بِثبع ؼبظبذه هى فٍ اًىاكؼ ُػرل غٌى ؼم غبَ وهى شووح اًِعرِؼ اًرٍ هٍ ُصٍ اًِفيْ اًِنهىه فٍ هنا اًِصبي. وال ًعىى اًرفبود فٍ شووح األفواك فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل بال ًٌنًٕ ًلىُىْ تفلُخ غبُخ وًفٕٖ ًهّ اًِعرِؼٌٕٓثًب ُػًٌٔب ُٕاًصووح ٍُبوًًب ًرٌى اًفلُخ ... بْ ٌٕٓج األفواك ال ًرفبود بال تِللاه ُب ًللَ هٍ ُٔهّ ُٕ ـلُخ غبُخ ؤهصو ُٕ ؾٌوٖ ، و تلله ُب ًٔرغ ؤهصو ُٕ ؾٌوٖ. وهونا ؤٓرعز اًرعبهة اًربهًفٌخ ذعوتخ ظلًلح هررىًغ ٓهبئٍ ًوفبػ اإلٍٓبُْٕ ؤظٍ اٌروِبي ؼوًره وذؽلٌم ٌػبكذه تةِثبع ؼبظبذه وكفؼ اٌرؿالي ؾٌوٖ ًه ، وو٘ؼ ؼل ٓهبئٍ ًٌٝؿٌبْ، وبًعبك ٜوًلخ ًرىىًؼشووح اًِعرِؼذىىًػًبغبك ًال ؼٌض ذػٍِ تٔفٍى إلِثبع ؼبظبذى ، ال ؤْ ذٍفو اًؿٌو ًٌػٍِ ًؽٍبتى ًرّثؼ غٌى ؼٍبته ؼبظبذى ، ؤو ؤْ ذػٍِ ُٕ ؤظٍ ٌٌج ؼبظبد اآلـوًٕ. بٓهب ٓنوًخ ذؽوًو اًؽبظبد ًٌرؽوه اإلٍٓبْ. وهونا فبًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل هى ٓرٌعخ ظلًٌخ الؾٌو ًٌػالكبد اًنبًِخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ ، واًرٍ وًلد اًؽٍ اًٝثٌػٍ وهى ٌُوٌخ ـبٔخ إلِثبع اًؽبظبد كوْ اٌرفلاَ اًؿٌو، وٌُوٌخ اِرواهٌخ ، أًِرعىْ فٌهب ِوهبء فٍ بٓربظهب ذؽٍ ُؽٍ اًٌِوٌخ اًفبٔخ اًرٍ ذلىَ غٌى بٓربط األظواء كوْ ؼم ًهّ فٍ اإلٓربط اًني ًٔرعىٓه فٌهب . بْ اًني ًِرٌى اًٍِوٕ اًني ذٍؤه ، ؤو اًِوهىة اًني ذوهثه ؤو اًِػبُ اًني ذػٌْ ته ًِرٌى ؼوًرى ؤو ظيءًا ُٕ ؼوًرى ، واًؽوًخ الذرعيؤ ، وًوٍ ًوىْاإلٍٓبْ ٌػٌلًا التل ؤًْوىْ ؼوًا، وًوٍ ًوىْ ؼوًا التل ُٕؤًٌِْى ؼبظبذه تٔفٍه. بْ اًنيًِرٌى ؼبظرى ًرؽوّ فٌى ؤو ًٍرؿٌى ، وكل ًٍرػثلن توؾّ ؤي ذّوًؼ كل ًؽوَ مًى. بْ اًؽبظبد اًِبكًخ اًٙووهًخ اًِبٌخ واًّفٌٕخ ًئلٍٓبْ ، تلءا ُٕ اًٌِثَ واًٝػبَ ؼرى اًِوهىة ، واًٍِوٕ ، التل ؤْ ًٌِوهب اإلٍٓبْ ٌُوٌخ ـبٔخ وُللٌخ وال ًعىى ؤْ ذوىُْاظوح ُٕ ؤي ظهخ. وبْ اًؽٕىي غٌٌهب ُلبتٍ ؤظوح ًعػٍ ُبًوهب اًؽلٌلٍ ًرلـٍ فٍ ؼٌبذى اًفبٔخ وًرؽوّ فٍ ؼبظبذى اًِبٌخ ، ؼرى وًى هبْ اًِعرِؼ تٕىهح غبُخ ، فٌرؽوّ فٍ ؼوًرى وًفللن ٌػبكذى ، وهِب ًرلـٍ ٔبؼج اًِالتَ اًرٍ ذاظوهب ُٔه ًفٌػهب ُٔى هتِب فٍ اًّبهع ًٌروهى غبهًًب ، ًرلـٍ ؤًًٙب ٔبؼج اًِوهىة ًٌروهى غٌى كبهغخ اًٝوًم. وًرلـٍ هنًى ٔبؼج اًٍِوٕ ًٌروهى تال ُإوي. بْ اًؽبظبد اًٙووهًخ ًئلٍٓبْ ُٕ اًٍفوًخ ُػبًعرهب تةظواءاد كبٓىٌٓخ ؤو بكاهًخ ؤو ُب بًٌهب ، وبِٓب ًاٌَ غٌٌهب اًِعرِؼ ظنهًًب وفم كىاغل ٜثٌػٌخ. بْ هلف اًِعرِؼ االِرواهٍ هى ٌػبكح اإلٍٓبْ اًرٍ ال ذوىْ بال فٍ ظٍ اًؽوًخ اًِبكًخ واًِػٔىًخ . وذؽلٌم اًؽوًخ ًرىكف غٌى ُلي اُرالن اإلٍٓبًْؽبظبذه اُرالهًب ِفًٌٕب وُِٙىًٓب ِ٘بًٓب ُللًٌب.. ؤيؤْ ؼبظرى ًٔثؿٍ ؤ ّال ذوىٌُْوًب ًؿٌون ، وؤ ّالذوىْغو٘خ ًٌٌٍج ُٔى ُٕؤي ظهخ فٍ اًِعرِؼ، و ب ّالغّز فٍ كٌم ًنهج ٌػبكذى وًعػٌى ؾٌو ؼو ألٓى غبئْ فٍ ظٍ ذىكػبد ذل ّـٍ ـبهظٍ فٍ ؼبظبذى اًٙووهًخ. ؤُب كٌج اًِعرِػبد اًِػبٔوح ُٕ ُعرِػبد األظواء بًى ُعرِػبد اًّوهبء فهى ؼرٍِ هٔربط ظلًٍ ًؤلٜووؼبد االكرٕبكًخ اًِرٔبكٙخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ اًٌىَ ، وٓرٌعخ ظلًٌخ ؼرٌِخ ًٌػالكبد اًنبًِخ واًرٍ ؤٌبٌهب ٓنبَ األظوح واًرٍ ًّ ذؽٍ تػل. بْ اًلىح اًرهلًلًخ ًٔلبتبد اًػِبي فٍ اًػبًّ اًوؤٌِبًٍ هفٌٌخ تلٌج اًِعرِػبد اًوؤٌِبًٌخ ُٕ ُعرِػبد ؤظواء بًى ُعرِػبد ِوهبء. بْ اؼرِبي كٌبَ اًصىهح ًرؽلٌم االِرواهٌخ ًثلؤ تبٌرٌالء أًِرعٌٕ غٌى ؼٕرهّ ُٕ اإلٓربط اًني ًٔرعىٓه . وٌٌرؽىيؾوٗ اإل٘واتبد اًػِبًٌخ ُٕ ٌُٝج ىًبكح األظىه بًى ٌُٝج اًِّبههخ فٍ اإلٓربط ، وٌٌرّ هٍ مًى غبظالً ؤَ آظالً تبالهرلاء تبًوربة األـٙو. ؤُب اًفٝىح أًهبئٌخ فهٍ ؤىياًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل بًى ُوؼٌخ اـرفبء اًوتؾ وأًلىك ، ومًى ترؽىًٍ اًِعرِؼ بًى ُعرِؼ بٓربظٍ تبًوبٍُ وتٌىؽ اإلٓربط كهظخ بِثبع اًؽبظبد اًِبكًخ ألفواك اًِعرِؼ ، وفٍ هنٖ اًِوؼٌخ أًهبئٌخ ًفرفٍ اًوتؾ ذٌلبئٌب وذٔػلَ اًؽبظخ بًى أًلىك. بْاالغرواف تبًوتؾ هى اغرواف تبالٌرؿالي، بم بُْعوك االغرواف ته ال ًعػٍ ًه ؼلًا ًلف غٔلٖ . ؤُب بظواءاد اًؽل ُٔه تبًىٌبئٍ اًِفرٌفخ فهٍ ُؽبوالد بٔالؼٌخ وؾٌو ظنهًخ ًِٔؼ اٌرؿالي بٍٓبْ إلٍٓبْ. بْ اًؽٍ أًهبئٍ هى بًؿبء اًوتؾ. وًوٕ اًوتؾ هىُؽون ًٌػٌٌِخ االكرٕبكًخ, وًهنا فةًؿبء اًوتؾ ًٌَ ٍُإًخ كواه , تٍ هى ٓرٌعخ ذٝىه ًئلٓربط االِرواهٍ ذرؽلم بما ذؽلم اإلِثبع اًِبكي ًؽبظبد اًِعرِؼ واألفواك .بْ اًػٍِ ُٕ ؤظٍ ىًبكح اًوتؾ هى اًني ًاكي بًى اـرفبء اًوتؾ فٍ أًهبًخ. ـلَ أًِبىي : ـلَ أًِبىي ٌىاء ؤهبٓىا تإظو ؤَ تلوٓه ، هّ بؼلي ؼبالد اًوكٌم ، تٍ هّ هكٌم اًػٕو اًؽلًض . وؼٌض بْ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل ًلىَ غٌى ؤٌبً اًِّبههخ فٍ اإلٓربط وًٌَ غٌى األظىه ، فةْ ـلَ أًِبىي ال ذٔٝثم غٌٌهّ اًلىاغل االِرواهٌخ اًٝثٌػٌخ ، ألٓهّ ًلىُىْ تفلُبد ال تةٓربط واًفلُبد ًٌَ ًهب بٓربط ُبكي ًلثٍ اًلٍِخ بًى ؼٕٖ وفلًب ًٌلبغلح االِرواهٌخ اًٝثٌػٌخ، وًهنا فٌٌَ ًفلَأًِبىيبال اًػٍِ ُلبتٍ ؤظو ، ؤو اًػٍِ تلوٓه فٍ اًنووف اًٌٍئخ . وؼٌض بْ األظواء هّ ٓىع ُٕ اًػثٌل وغثىكًرهّ كبئِخ تلٌبَ غٌِهّ ُلبتٍ ؤظو ، وؼٌض بْ ـلَ أًِبىي هّ فٍ كهظخ ؤٌفٍ ُٕ األظواء فٍ أًِّأد واًِاٌٍبد االكرٕبكًخ ـبهط أًِبىي ، فهّ ؤوًى تبالٓػربق ُٕ غثىكًخ ُعرِؼ األظواء ُعرِؼ اًػثٌل . فنبهوح ـلَ أًِبىي هٍ بؼلي اًنىاهو االظرِبغٌخ اًرٍ ذٌٍ ظبهوح اًوكٌم. وأًنوًخ اًػبًٌِخ اًصبًصخ هٍ تٌّو ًٌعِبهٌو تبًفالٓ أًهبئٍ ُٕ هٍ كٌىك اًنٌّ واالٌرثلاك واالٌرؿالي واًهٌِٔـخ اًٌٍبٌٌخ واالكرٕبكًخ تلٕل كٌبَ ُعرِؼ هٍ أًبً... هٍ أًبً فٌه ؤؼواه ؼٌض ًرٍبووْ فٍ اًٌٍٝخ واًصووح واًٍالػ ًوٍ ذٔرٕو اًؽوًخ االٓرٕبه أًهبئٍ واًوبٍُ. ًنا فةْ اًوربة األـٙو ًوٌّ ٜوًم اًفالٓ ؤُبَ اًعِبهٌو ُٕ ؤظواء وـلَ ُٔبىي ًررؽلم ؼوًخ اإلٍٓبْ . وًهنا ال ُٔبٓ ُٕ اًوفبػ ًرؽوًو ـلَ أًِبىي ُٕ و٘ػٌخ اًوق اًرٍ هّ فٌهب ، وذؽىًٌهّ بًى ِوهبء ـبهط أًِبىي ؼٌض اإلٓربط اًِبكي اًلبتٍ ًٌلٍِخ بًى ؼٕٖ ؼٍج غىاٌُه ... فبًِٔيي ًفلُه ؤهٌه . ؤُب ؼٍ اًفلُخ أًِيًٌخ اًٙووهًخ فال ًوىْ تفلَ تإظو ؤو تلوْ ؤظو، وبِٓب ًوىْ تِىظفٌٕ كبتٌٌٕ ًٌروكٌخ ؤشٔبء ؤكاء وظٌفرهّ أًِيًٌخ ، وًهّ اًِٙبٓبد االظرِبغٌخ واًِبكًخ هإي ُىظف فٍ ـلُخ غبُخ اًصبًض اإلظرِبغٌخ بْ اًِؽون ًٌربهًق اإلٍٓبٍٓ هى اًػبٍُ االظرِبغٍ...ؤي اًلىٍُ ، فبًواتٝخ االظرِبغٌخ اًرٍ ذوتٞ اًعِبغبد اًثّوًخ هالً غٌى ؼلح ... ُٕ األٌوح بًى اًلثٌٌخ بًى األُخ هٍ ؤٌبً ؼوهخ اًربهًق . بْ ؤتٝبي اًربهًق هّ ؤفواك ًٙؽىْ ُٕؤظٍ كٙبًب . ًٌـَ هٔبن ؤي ذػوًف آـو ًنًى. وًوٕ ؤي كٙبًب؟ بٓهّ ًٙؽىْ ُٕ ؤظٍ آـوًٕ... وًوٕ ؤي آـوًٕ؟ بٓهّ اآلـووْ اًنًٕ ًهّ غالكخ تهّ .. وبْ اًػالكخ تٌٕ فوكوظِبغخ هٍ غالكخ اظرِبغٌخ... ؤي غالكخ كىَ تثػٙهّ تػٙب . فبألٌبً اًني هىْ اًلىَ هى اًلىٌُخ ، بمْ ، ذٌى اًلٙبًب هٍ كٙبًب كىٌُخ ... واًػالكخ اًلىٌُخ هٍ اًػالكخ االظرِبغٌخ فبالظرِبغٌخ ُّرلخ ُٕ اًعِبغخ ، ؤي غالكخ اًعِبغخ فٌِب تٌٔهب.واًلىٌُخ ُّرلخ ُٕ اًلىَ،ؤي غالكخ اًلىَ فٌِب تٌٔهّ ، فبًػالكخ االظرِبغٌخ هٍ اًػالكخ اًلىٌُخ .. واًػالكخ اًلىٌُخ هٍ اًػالكخ االظرِبغٌخ ... بم بْ اًعِبغخ هٍ كىَ ، واًلىَ هّ اًعِبغخ ؼرى بما كٍ غلك اًىاؼلح غٕ األـوي . ٓبهٌى غٕ اًرػوًف اًرفٌٌٍٕ اًني ًػٍٔ اًعِبغخ اًِاكرخ تؿٚ أًنو غٕ غالكبد ؤفواكهب اًلىٌُخ . بْ اًِلٕىك تبًعِبغخ هٔب هى اًعِبغخ اًلائِخ تٍثج غالكرهب اًلىٌُخ. شّ ، بْ اًؽوهبد اًربهًفٌخ هٍ اًؽوهبد اًعِبهٌوًخ ؤي اًعِبغٌخ .. ؤي، ؼوهخ اًعِبغخ ُٕ ؤظٍ ٓفٍهب ..ُٕ ؤظٍ اٌرلـالًهب غٕ ظِبغخ ؤـوي ًٌٍز ظِبغرهب ، ؤي ًوٍ ُٔهِب ذوىًٕ اظرِبغٍ ًوتٝهب تٔفٍهب . فبًؽوهبد اًعِبغٌخ كائًِب هٍ ؼوهبد اٌرلالًٌخ ..ؼوهبد ًرؽلٌم اًنادًٌعِبغخ اًِؿٌىتخ ؤو اًِنٌىُخ ... ُٕ ٜوف ظِبغخ ؤـوي ، ؤُب ٍُإًخ إًواع غٌى اًٌٍٝخ فهى ًلؼ كاـٍ اًعِبغخ ماذهب ؼرى ٍُرىي األٌوح ، هِب ًى٘ؽه اًفٍٕ األوي ُٕ اًوربة األـٙو اًوهٕ اًٌٍبٌٍ ًٌٔنوًخ اًػبًٌِخ اًصبًصخ . واًؽوهخ اًعِبغٌخ هٍ ؼوهخ كىَ ُٕؤظٍ، ٓفٍهب بم بْ اًعِبغخ اًىاؼلح تؽوّ ذوىًٔهب اًٝثٌػٍ اًىاؼل ًهب ؼبظبد اظرِبغٌخ واؼلح ذؽربط بًى بِثبع تؽبًخ ظِبغٌخ . وهٍ ًٌٍز فوكًخ غٌى ؤي وظه ، تٍ هٍ ؼبظبد ؤو ؼلىق ؤو ُٝبًج ؤو ؾبًبد ظِبغٌخ ٔبؼثهب كـىَ ذوتٝهّ كىٌُخ واؼلح . وًنا ٌٌِز هنٖ اًؽوهبد تبًؽوهبد اًلىٌُخ . فؽوهبد اًرؽوه اًلىٍُ فٍ اًػٕو اًؽب٘و هٍ ٓفٍهب اًؽوهبد االظرِبغٌخ ، وهٍ ًٕ ذٔرهٍ ؼرى ذرؽوه هٍ ظِبغخ ُٕ ٌٌٝوح ؤي ظِبغخ ؤـوي . ؤي ؤْ اًػبًّ اآلًِْو تةؼليكوهاد ؼوهخ اًربهًقاًػبكًخ وهٍ إًواعاًلىٍُ آرٕبهًا ًٌلىٌُخ. هنٖ هٍ اًؽلٌلخ اًربهًفٌخ فٍ غبًّ اإلٍٓبْ وهٍ اًؽلٌلخ االظرِبغٌخ ، ؤي ؤْ إًواع اًلىٍُ .. إًواع االظرِبغٍ هى ؤٌبً ؼوهخ اًربهًق ، ألٓه ؤكىي ُٕ هٍ اًػىاٍُ األـوي ، مًى ألٓه هى األٍٔ، هى األٌبً ..ؤي ؤٓه هى ٜثٌػخ اًعِبغخ اًثّوًخ ، ٜثٌػخ اًلىَ ، تٍ هى ٜثٌػخ اًؽٌبح ٓفٍهب ، بم بْ اًؽٌىآبد األـوي ُٕ ؾٌو اإلٍٓبْ ذػٌْ فٍ ظِبغبد ، وبْ اًعِبغخ هٍ ؤٌبً تلبء ظِبغبد اًٌِِوخ اًؽٌىآٌخ . واًلىٌُخ هٍ ؤٌبً تلبء األُّ. بْ األُّ اًرٍ ذؽِٝز كىٌُرهب هٍ اًرٍ ذػوٗ وظىكهب ًٌلُبه. بْ األكٌٌبد اًرٍ هٍ بؼلي اًِّوالد اًٌٍبٌٌخ فٍ اًػبًّ ٌثثهب اظرِبغٍ فهٍ ؤُّ ذؽِٝز كىٌُرهب فرلٝػز ؤؤبًهب. فبًػبٍُ االظرِبغٍ غبٍُ ؼٌبح ... غبٍُ تلبء ، وًهنا فهى ُؽون ٜثٌػٍ وماذٍ ًٌلىَ ُٕ ؤظٍ اًثلبء. اًلىٌُخ فٍ غبًّ اإلٍٓبْ واًؽٌىاْ ُصٍ اًعبمتٌخ فٍ غبًّ اًعِبك واألظواَ فٌى ذؽِٝز ظبمتٌخ اًَِّ ًرٝبًود ؾبىاذهب وفلـلد وؼلذهب ، ووؼلذهب هٍ ؤٌبً تلبئهب ، بمْ ، اًثلبء ؤٌبٌه غبٍُ وؼلح اًٍّء . وغـبٍُ وؼـلح ؤي ظِبغخ هى اًػبٍُ االظرِبغٍ ، ؤي اًلىٌُخ . وًهنا اًٍثج ذوبفؾ اًعِبغبد ُٕ ؤظٍ وؼلذهب اًلىٌُخ ، ألْ فٍ مًى تلبءهب ; &. واًػبٍُ اًلىٍُ ... اًواتٝخ االظرِبغٌخ ًػٍِ ذٌلبئًٌبغٌى كفؼاًلـىَ اًىاؼل ٓؽى اًثلبء ُصٌِب ذػٍِ ظبمتٌخ اًٍّء ذٌلبئًٌبغٌى تلبئههرٌخ واؼلح ؼىيأًىاح. بْ آرّبه اًنهاد وذٝبًوهب فٍ ٓنوًخ اًلٔثٌخ اًنهًخ ٓبٍِء ُٕ ذفعٌـو أًىاح ُٕله اًعنة ًٌنهاد اًرٍ ؼىًهب ، فػٔلُب ًلُو غبٍُ اًىؼلح ًرٌى األظٍبَ وذفلل اًعبمتٌخ ذٌٝو هٍ مهح غٌى ؼلح ، وذٔرهٍ اًلٔثٌخ بًى ذٝبًو مهاد وُب ًٕؽثهب . هنٖ هٍ ٜثٌػخ األٌِبء . بْ هنا كبٓىْ ٜثٌػٍ شبتز وذعبهٌه ؤو االٔٝلاَ ته ًفٍل اًؽٌبح . وهونا ذفٍل ؼٌبح اإلٍٓبْ غٔلُب ًثـلؤ ذعبهٍ اًلىٌُخ .. اًػبٍُ االظرِبغٍ ... ظبمتٌـخ اًعِبغخ ٌو تلبئهب .. ؤو غٔلُب ًثلؤ االٔٝلاَ ته ، وًٌَ هٔبن ُـٕ ُٔبفَ ًٌػبٍُ االظرِبغٍ فٍ اًرإشٌو غٌى وؼلح اًعِبغخ اًىاؼلح بال اًػبٍُ اًلًٍٔ اًني كل ًلٍّ اًعِبغخ اًلىٌُخ ، واًني كل ًىؼل ظِبغبد ماد كىٌُبد ُفرٌفخ . تٌل ؤْ اًػبٍُ االظرِبغٍ هى اًني ًرؿٌج فٍ أًهبًخ
Rozpocznij dyskusję Zgadzam się ( 0 )     Nie zgadzam się ( 0 )   zgłoś nadużycie
Opinia: Neutralna
Autor: 4698964357 404109
فلٞ. شّ بْ اًّػىة ُوؾِخ غٌى االٌرفربء تؽوّ اًلىإٌٓ اًى٘ػٌخ ، واالٌرفربء غٌى اًلٌرىه ال ًػٍٔ ؤٓه ِوًػخ اًِعرِؼ ، و ًوًٕػٍٔ ؤٓه كٌرىه فؽٍج ، ؤي هى اًٍّء ُى٘ىع االٌرفربء ًٌَ بال. ِوًػخ اًِعرِؼ ذواس بٍٓبٍٓ ـبًل ًٌٌَُوًب ًؤلؼٌبء فلٞ. وُٕ هنٖ اًؽلٌلخ ذٕثؾ هربتخ كٌرىه واٌرفربء اًؽب٘وًٕغٌٌه ًىًٓب ُٕاًهيي. بْ ُىٌىغبد اًلىآٌـٕ اًى٘ػٌخ أًبِئخ غٕ اًلٌبذٌو اًى٘ػٌخ ٌٌُئخ تبًػلىتبد اًِبكًخ اًِىظهخ ٘ل اإلٍٓبْ ، ؤُب اًػوف فهى ـبي ذلوًثًب ُٕ ذٌى اًػلىتبد ... اًػوف ًىظج غلىتبد ؤكتٌخ ؾٌو ُبكًخ الئلخ تبإلٍٓبْ ... اًلًٕ ًؽرىي اًػوف وًٍرىغثه ... وُػنّ اًػلىتبد اًِبكًخ فٍ اًلًٕ ُاظٌخ ، وؤهصو ؤؼوبُه ُىاغظ وبهِبكاد وبظبتبد غٌى ؤٌئٌخ ، وذٌى ؤٍٓج ِوًػخ الؼرواَ اإلٍٓبْ. اًلًٕ ال ًلوه غلىتبد آٌٓخ بال فٍ ؼبالد كٕىي ٘ووهًخ ًٌِعرِؼ. اًلًٕ اؼرىاء ًٌػوف . واًػوف ذػثٌو غٕ اًؽٌبح اًٝثٌػٌخ ًٌّػىة ... بمْ ، اًلًٕ اًِؽرىي ًٌػوف ذإهٌل ًٌلبٓىْ اًٝثٌػٍ.بْ اًّوائؼ اًالكًٌٔخ اًالغوفٌخ هٍ اترلاع ُٕ بٍٓبْ ٘ل بٍٓبْ آـو ، وهٍ تبًربًٍ تبٌٜخ ألٓهب فبكلح ًٌِٕله اًٝثٌػٍ اًني هى اًػوف واًلًٕ. ُٕ ًواكج ٌٌو اًِعرِؼ اًٍااي: ُٕ ًواكج اًِعرِؼ ًٌٔثه بًى االٓؽواف غٕ اًّوًػخ بما وكؼ ...؟كًِلواًٌٜب ًٌَشِخ ظهخ ذلغٍ ؼم اًوكبتخ أًٌبتٌخغٕاًِعرِؼفٍ مًى. بمْ اًِعرِؼ هى اًوكٌج غٌى ٓفٍه . بْ ؤي اكغبء ُٕ ؤًخ ظهخ ... فوكًا ؤو ظِبغخ تإٓهبٍُاوًخ غٕ اًّوًػخ هى كهربذىهًخ، ألْ اًلًِلواٌٜخ ذػٍٔ ٍُاوًٌخ هٍ اًِعرِؼ ... اًوكبتخ بمْ ُٕ هٍ اًِعرِؼ ذٌى هٍ اًلًِلواٌٜخ. ؤُب هٌف ًرإذى مًى ، فػٕ ٜوًم ؤكاح اًؽوّ اًلًِلواٌٜخ أًبذعخ غٕ ذٔنٌّ اًِعرِؼ ٓفٍه فٍ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ . وؼوّ اًّػج تىاٌٝـخ اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ شّ ُاذِو اًّػج اًػبَ اًِاذِـو اًلىٍُ اًني ذٌرلٍ فٌه ؤُبٓبد اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ .ووفلًب ًهنٖ أًنوًخ ، فبًّػج هى ؤكاح اًؽوّ، واًّػج فٍ هنٖ اًؽبًخ هى اًوكٌج غٌى ٓفٍه. تهنا ذرؽلم اًوكبتخ اًناذٌخ ًٌِعرِؼ غٌى ِوًػره. هٌف ًٕؽؾ اًِعرِؼ اذعبهه بما آؽوف غٕ ِوًػره ؟ بما هبٓز ؤكاح اًؽوّ كهربذىهًخ هِب هى اًؽبي فٍ أًنّ اًٌٍبٌٌخ فٍ اًػبًّ اًٌىَ ، فةْ ًلنخ اًِعرِؼ ًالٓؽواف غٕ اًّوًػخ ًٌَ ًهب وٌٌٌخ ًٌرػثٌو وذلىًّ االٓؽواف بال اًػٔف ، ؤي اًصىهح غٌى ؤكاح اًؽوّ ... واًػٔف ؤو اًصىهح ؼرى بماهبْذػثٌوًاغٕبؼٍبًاًِعرِؼ ؼٌبيمًى االٓؽواف ، بال ؤٓه ًٌَ هٍ اًِعرِؼُّبههًب فـٌه، تـٍ ًلىَ ته ًٌُِٕى ُللهحغٌى اًِثبكهح واًعٍبهحغٌى بغالْ بهاكح اًِعرِؼ ... تٌل ؤْ هنا اًِلـٍ هى ُلـٍ اًلهربذىهًخ ، ألْ هنٖ اًِثبكهح اًصىهًخ ذِوٕ تؽوّ ٘ووهح اًصىهح ألكاح ؼوّ ٓبئثخ غٕ اًّػج ، وُػٔى هنا ؤْ ؤكاح اًؽوّ ُب ىاًز كهربذىهًخ... غالوح غٌى ؤْ اًػٔف واًرؿٌٌو تبًلىح فٍ ؼل ماذه غٍِ ؾٌو كًِلواٍٜ ،وًؤه ًؽلس ٓرٌعخ وظىك و٘ؼ ؾٌو كًِلواٍٜ ٌبتم ًه. واًِعرِؼ اًني ُبىايًلوه ؼىي هنٖ اًِؽٌٕخ هى ُعرِؼ ُرفٌف... بمْ ، ُب هى اًؽٍ ؟ اًؽٍ : هى ؤْ ًوىْاًّػج هى ؤكاح اًؽوّ ... ُٕ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ بًى ُاذِو اًّػج اًػبَ ، وؤْ ذٔرهٍ اإلكاهح اًؽوىٌُخ ًرؽٍ ُؽٌهب اًٌعبْ اًّػثٌخ ، وؤْ ًوىْ ُاذِو اًّػج اًػـبَ ُاذِوا كىًٌُب ذٌرلٍ فٌه اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْاًّػثٌخ. وبما ؼلس آؽواف غٕ ِوًػخ اًِعرِؼ فٍ ُصٍ هنا أًنبَ ًػبًغ غٕ ٜوًم اًِواظػخ اًلًِلواٌٜخ وًٌَ غٕ ٜوًم اًلىح. واًػٌٌِخ هٔب ًٌٍز غٌٌِخ اـرٌبه بهاكي ألٌٌىة اًرؿٌٌو ؤو اًِػبًعخ ، تٍ هٍ ٓرٌعخ ؼرٌِخ ًٝثٌػخ أًنبَ اًلًِلواٍٜ هنا ، بم بٓه فٍ ُصٍ هنٖ اًؽبًخ ال ذىظل ظهخ ـبهط ظهخ ؤـوي ؼرى ذىظه ًهب ؤغِبي اًػٔف ؤو ذؽٌِهب ٍُاوًٌخ االٓؽواف . إًؽبفخ بْ اًّفٖ اًٝثٌػٍ ؼو فٍ اًرػثٌو غٕ ٓفٍه ؼرى وًى ذٕوف تعٔىْ ًٌػثو غٕ ؤٓه ُعٔىْ. بْاًّفٖ االغرثبهي هى ؤًًٙب ؼو فٍ اًرػثٌو غٕ ِفٌٕره االغرثبهًخ ، وًوٕ فٍ هٌرب اًؽبًرٌٕ ال ًِصٍ األوي بال ٓفٍه ، وال ًِصٍ اًصبٍٓ بال ُعِىغخ األِفبٓ اًٝثٌػٌٌٕ اًِوىٌٕٓ ًّفٌٕره االغرثبهًخ .اًِعرِؼ ًروىْ ُٕ اًػلًل ُٕ األِفبٓ اًٝثٌػٌٌٕ ،واًػلًل ُٕ االغرثبهًٌٕ. بمْ ، ذػثٌو ِفٖ ٜثٌػٍ غٕ ؤٓه ُعٔىْ ُصالً ال ًػٍٔ ؤْ تلٌخ ؤفواك اًِعرِؼ ُعبٌٕٓ هنًى. ؤيؤْ ذػثٌو ِفٖ ٜثٌػٍ ال ًػٍٔ بال اًرػثٌو غٕ ٓفٍه ، وذػثٌو ِفٖ اغرثبهي ال ًػٍٔ بال اًرػثٌو غٕ ٌُٕؽخ ؤو هؤي ُعِىغخ اًِوىٌٕٓ ًرٌى اًّفٌٕخ االغرثبهًخ. فّوهخ بٓربط ؤو تٌؼاًلـبْالذػثو ٌُٕؽًٌب بالغُٕٕبًؾاًِوىًٌٕٓرٌى اًّوهخ .. ؤي ، أًِرفػٌٕ تةٓربط ؤو تٌؼ اًلـبْ ؼرى وهى ٘به تٕؽخ اآلـوًٕ. إًؽبفخ وٌٌٌخ ذػثٌو ًٌِعرِؼ ...وًٌٍز وٌٌٌخ ذػثٌو ًّفٖ ٜثٌػٍ ؤو ُػٔىي، بمْ، ُٔٝلًٌب وكًِلواًٌٜب ال ًِوٕؤْذوىْ ٌُوًب ألئُهِب . اًفوك اًني ًٌِى ٔؽٌفخ هٍ ٔؽٌفره وذػثو غٕ وظهخ ٓنوٖ هى فلٞ .واالكغبء تإٓهب ٔؽٌفخ اًوؤي اًػبَ هى اكغبء تبٍٜ ال ؤٌبً ًه ُٕ إًؽخ ، ألٓهب ذػثو فٍ اًىاكؼغٕوظهخ ٓنو ِفٖ ٜثٌػٍ ، وال ًعىى كًِلواًٌٜب ؤًٌِْى اًفوك اًٝثٌػٍ ؤي وٌٌٌخ ّٓو ؤو بغالَ غبُخ ، وًوٕ ُٕ ؼله اًٝثٌػٍ ؤْ ًػثو غٕ ٓفٍه فلٞ تإًخ وٌٌٌخ ؼرى وًى هبٓز ظٔىٌٓخ ًٌثوهٕ غٌى ظٔىٓه. بْ إًؽٌفخ اًرٍ ًٕلههب ؼوفٌىْ ُصالً هٍ وٌٌٌخ ذػثٌو ًهنٖ اًفئخ ُٕ اًِعرِؼ فلٞ ، ذٝوػ وظهخ ٓنوهب فلٞ ، وًٌَ وظهخ ٓنو اًوؤياًػبَ .. وهونا اًّإْ فٍ تلٌخ األِفبٓ االغرثبهًٌٕ واًٝثٌػٌٌٕ فٍ اًِعرِؼ. بْإًؽبفخ اًلًِلواٌٜخ هٍ اًرٍ ذٕلههب ًعٔخ ِػثٌخ ُوىٓخ ُٕ هٍ فئبد اًِعرِؼ اًِفرٌفخ ... فٍ هنٖ اًؽبًخ فلٞ وال ؤـوي ٌىاهب ذوىْ إًؽبفخ ؤو وٌٌٌخ اإلغالَ ُػثوح غٕ اًِعرِؼ هوٍ ، وؼبٌُخ ًىظهخ ٓنو فئبذه اًػبُخ ، وتنًى ذوىْ إًؽبفخ كًِلواٌٜخ ؤو بغالًُب كًِلواًٌٜب. بما ؤٔله اًِهٌٔىْ اًٝثٌىْ ؤي ٔؽٌفخ فال ًؽم ًهب بال ؤْ ذوىْ ٜثٌخ تؽرخ ... وهونا تبًٍٔثخ ًثلٌخ اًفئبد. اًّفٖ اًٝثٌػٍ ًؽم ًه ؤْ ًػث ٓفٍـه فلـٞ، وال ًؽم ًه كًِلواًٌٜب ؤًْػٌثوغٕؤهصو ُٕٓفٍه ... ؤًرهٍ تهنا آرهبء ظنهًًب وكًِلواًٌٜب ُب ًٍِى فٍ اًػبًّ تِّوٌخ ٌوغٕ ؼوًخ إًؽبفخ . بْ ُّوٌخ ؼوًخ إًؽبفخ اًرٍ ًّ ًٔره أًياع ؼىًهب فٍ اًػبًّ هٍ وًٌلح ُّوٌخ اًلًِلواٌٜخ غِىًُب ... وال ًِوٕ ؼٌهب ُب ًّ ذؽٍ ؤىُخ اًلًِلواٌٜخ توُرهب فٍ اًِعرِؼ هٌه ... وًٌَ ُٕ ٜوًم ًؽٍ ذٌى اًِّوٌخ اًٍِرػٌٕخ ، ؤغٍٔ ُّوٌخ اًلًِلواٌٜخ ، بال ٜوًم وؼٌل وهى ٜوًم أًنوًخ اًػبًٌِخ اًصبًصخ. ٍفٌـه ُثٔ ٍّ بْأًنبَاًلًِلواٍٜ وفلًب ًهنٖ غٌى ُب ذؽره ُٕاًِاذِواد اًّػثٌخ أًنوًخ تٔـبء ُرِبٌى ،هٍ َؼَعو األٌبٌٌخ واًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ بًى ؤْ ذٌرلٍ هٌهب فٍ ظٌٍخ ُاذِو اًّػج اًػبَ. و ًٌَ هٔبن ؤي ذٕىه آـو ًِعرِؼ كًِلواٍٜ غٌى اإلٜالق ؾٌو هنا اًرٕىه . وؤـٌوًا ... بْغٕو اًعِبهٌو وهى ًيؼف ؼصٌصًب ٓؽىٓب تػلغٕو اًعِهىهًبد ًٌهج اًِّبغو ، وًثهو األتٕبه ، وًؤه تلله ُب ًثّو ته ُٕ ؼوًخ ؼلٌلٌخ ًٌعِبهٌو ، وآػربق ٌػٌل ُٕ كٌىك ؤكواد اًؽوّ ... فهى ًٔنه تِعٍء غٕو اًفى٘ى واًؿىؾبئٌخ ُٕ تػلٖ ، بْ ًّ ذٔروَ اًلًِلواٌٜخ اًعلًلح اًرٍ هٍ ٌٌٝخ اًّػج ... وذػىك ٌٌٝخ اًفوك ؤو اًٝثلخ ؤو اًلثٌٌخ ؤو اًٝبئفخ ؤواًؽية. هنٖ هٍ اًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ ُٕ أًبؼٌخ أًنوًخ. ؤُب ُٕأًبؼٌخ اًىاكػٌخ فةْاألكىًبء كائًِب ًؽوِىْ ... ؤي ؤْ اًٝوف األكىي فٍ اًِعرِؼ هى اًني ًؽوّ اًصبٍٓ اإلكرٕبكي االِرواهٌخ --------------- تبًوؾّ ُٕ ؤْ ذٝىهاد ذبهًفٌخ هبُخ كل ؼلشز غٌى ٜوًم ؼٍ ُّوٌخ اًػٍِ وؤظوح اًػٍِ، ؤي اًػالكخ تٌٕ اًػِبي .. وؤٔؽبة اًػٍِ، تٌٕ اًِبًوٌٕ وأًِرعٌٕ، ُٔهب ذؽلًل ٌبغبد اًػٍِ، وؤظوح اًػٍِ اإل٘بفٍ واإلظبىاد اًِفرٌفخ واالغرواف تؽل ؤكٓى ًؤلظىه، و ُّبههخ اًػِبي فٍ األهتبػ واإلكاهح ،ؤُؼ اًفٍٕ اًرػٍفٍ، واًِٙبْ االظرِبغٍ ، وؼـم اإل٘واة ، وهٍ ُب ؼىذه كىإٌٓ اًػٍِ اًرٍ ال ًوبك ًفٌى ذّوًؼ ُػبٔو ُٔهب . و ؼلشز ؤًًٙب ذؽىالد الذلٍ ؤهٌِخغٕذٌى فٍ ظبٓج اًٌِوٌخ ُٕ ؼٌـض ظهىه ؤٓنِخ ذؽل ُٕ اًلـٍ، و ؤٓنِخ ذؽوَ اًٌِوٌخ اًفبٔخ و ذٍٔلهب بًٍ اًؽوىُخ . توؾـّ هٍ هـنٖ اًرٝىهاد اًرٍ ال ًٍرهبْ تهب فٍ ذبهًق اًِّوٍ االكرٕبكيبال ؤْاًِّوٌخ ُبىاًز كبئِخ ظنهًًب ُؼهٍ اًرلٌٌِبد واًرؽٌٍٔبد واًرهنًثبد واإلظواءاد و اًرٝىهاد اًرٍ ٜوؤد غٌٌهب و اًرٍ ظػٌرهب ؤكٍ ؼلح ُٕ اًلووْ اًِبٌ٘خ ، وؼللز ُٕبًؾ هصٌوح ًٌػبٌٌُٕ ، بال ؤْ اًِّوٍ االكرٕبكي ًّ ًؽٍ تػل فٍ اًػبًّ ، فبًِؽبوالد اًرٍ إٓثز غٌى اًٌِوٌخ ًّ ذؽٍ ُّوٌخ أًِرعٌٕ ، فال ًياًىْ ؤظواء توؾّ آرلبي ؤو٘بع اًٌِوٌخ ُٕ ؤكٕى إًٌٌِ بًى ؤكٕى اًٌٍبه واذفبمهب غلح ؤو٘بع فٍ اًىٌٞ تٌٕ اًٌٍبه وإًٌٌِ . واًِؽبوالد اًرٍ إٓثز غٌى األظوح ال ذلٍ تػلًا فٍ هنا اًعبٓج غٕاًِؽبوالد اًرٍ إٓثز غٌى اًٌِوٌخ وٓلٌرهب ُٕو٘ؼبًى و٘ؼ .وفٍ ُعٍِ ُػبًعخ كٌٙخ األظوح هى اًِياًب اًرٍ ؼٍٕ غٌٌهب اًػبٌُىْ وِ٘ٔرهب اًرّوًػبد وؼِرهب أًلبتبد ؼٌض ذثلًز اًؽبًخ اًٌٍئخ اًرٍ هبْ غٌٌهب أًِرعىْ ؾلاح االٓلالة إًٔبغٍ، واهرٍج اًػِبيواًفٌٔىْواإلكاهًىْ ؼلىكًب ُؼُووه اًيُٕهبٓز تػٌلح أًِبي . وًوٕ فٍ واكؼ األُو فةْ اًِّوٍ االكرٕبكيُبىايكبئًِب. بْ اًِؽبوًخ اًرٍ إٓثز غٌى األظىه ًٌٍز ؼالً غٌى اإلٜالق ، وبِٓب هٍ ُؽبوًخ ذٌفٌلٌخ وبٔالؼٌخ ؤكوة بًى اإلؼٍبْ ُٔهب بًى االغرواف تؽم ًٌػبٌٌُٕ. ًِبما ًػٝى اًػبٌُىْ ؤظوح ؟ ألٓهّ كبُىا تػٌٌِخ بٓربط ًٕبًؾ اًؿٌو اًني اٌرإظوهّ ًٌٔرعىا ًه بٓربظب,ً بمْ، هّ ًّ ًٍرهٌوىا بٓربظهّ ، تٍ ا٘ٝووا بًى اًرٔبىي غٔه ُلبتٍ ؤظوح ، واًلبغلح اًٌٌٍِخ هٍ: اًني ًٔرغ هى اًني ًٍرهٌى . بْ األظـواء . ُهِب ذؽٍٔز ؤظىههّ . هّ ٓىع ُٕ اًػثٌل. بْ األظٌو هـى ِثه اًػثل ًٌٌٍل اًني ًٍرإظوٖ ، تٍ هى غثل ُاكز ، وغثىكًره كبئِخ تلٌبَ غٌِه ُلبتٍ ؤظو ُٕ ٔبؼج اًػٍِ تؿٚ أًنو غٕ ؼٌصٌخ ٔبؼج اًػٍِ ُٕ ؼٌض هى فوك ؤو ؼوىُخ. فبًػبٌُىْ ُٕ ؼٌض غالكرهّ تبًِبًى ؤوتبًِّٔإح اإلٓربظٌخ ، ُٕ ؼٌض ُٕبًؽهّ اًفبٔخ واؼلح .. فهّ ؤظواء فٍ هٍ اًؽبالد اًِىظىكح اآلْ فٍ اًػبًّ، توؾّ ؤْ ؤو٘بع اًٌِوٌخ ُفرٌفخ ُٕ إًٌٌِ بًى اًٌٍبه . ؼرى أًِّإح االكرٕبكًخ اًػبُخ ال ذػٍٝ ًػِبًهب بال ؤظىها وٍُبغلاد اظرِبغٌخ ؤـوي ؤِثه تبإلؼٍبْ اًني ًرفٍٙ ته األؾٌٔبء ؤٔؽبة اًِاٌٍبد االكرٕبكًخ اًفبٔخ غٌى اًػبٌٌُٕ ُػهّ. فبًلىي تإْ اًلـٍ فٍ ؼبًخ اًٌِوٌخ اًػبُخ ًػىك بًى اًِعرِؼ ، تِٕ فٌه اًػبٌُىْ ـالفًب ًلـٍ اًِاٌٍخ اًفبٔخ اًنيًػىك بًى ُبًوهب فلٞ .ٔؽٌؾ بما ٓنوٓب بًى إًٌِؽخ اًػبُخ ًٌِعرِؼ و ًٌَ بًى إًِبًؾ اًفبٔخ ًٌػبٌٌُٕ ، وبما افرو٘ٔب ؤْ اًٌٍٝخ اًٌٍبٌٌخ واًِؽرووح ًٌٌِوٌخ هٍ ٌٌٝخ هٍ أًبً ، ؤي ؤٓهب ٌٌٝخ اًّػج توبٌُه ًِبهٌهب غٕ ٜوًم اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ .. وًٌٍز ٌٌٝخ ٜثلخ واؼلح ، ؤوؼية واؼل ، ؤو ُعِىغخ ؤؼياة ، ؤو ٌٌٝخ ٜبئفخ ،ؤو كثٌٌخ ،ؤو غبئٌخ ، ؤو فوك ، ؤو ؤي ٓىع ُٕ اًٌٍٝخ أًٌبتٌخ . وُؼ هنا فةْ ُب ًػىك غٌى اًػبٌٌُٕ ُثبِوح ُٕ ؼٌض ُٕبًؽهّ اًفبٔخ ، فٍ ِوٍ ؤظىه ؤو ٍٓثخ ُٕ األهتبػ ؤو ـلُبد اظرِبغٌخ ، هى ٓفَ اًني ًػىك غٌى اًػبٌٌُٕ فٍ اًِاٌٍخ اًفبٔخ : ؤي ؤْ هال ُٕ اًػبٌٌُٕ فٍ أًِّإح اًػبُخ وأًِّإح اًفبٔخ هّ ؤظواء توؾّ اـرالف اًِبًى. وهونا فةْ اًرٝىه اًني ٜوؤ غٌى اًٌِوٌخ ُٕ ؼٌض ٓلٌهب ُٕ ًل بًى ًل ًّ ًؽٍ ُّوٌخ ؼم اًػبٍُ فٍ اإلٓربط ماذه اًني ًٔرعه ُثبِوح ، وًٌَ غٕ ٜوًم اًِعرِؼ ؤو ُلبتٍ ؤظوح ، واًلًٌٍ غٌى مًى هى ؤْ أًِرعٌٕ ال ًياًىْ ؤظواء توؾّ ذثلي ؤو٘بع اًٌِوٌخ. بْ اًؽٍ أًهبئٍ هى بًؿبء األظوح ، وذؽوًو اإلٍٓبْ ُٕ غثىكًرهب ، واًػىكح بًى اًلىاغل اًٝثٌػٌخ اًرٍ ؼلكد اًػالكخ كثٍ ظهىه اًٝثلبد وؤِوبي اًؽوىُبد واًرّوًػبد اًى٘ػٌخ. بْ اًلىاغل اًٝثٌػٌخ هٍ اًِلٌبً واًِوظؼ وإًِله اًىؼٌل فٍ اًػالكبد اإلٍٓبٌٓخ . بْاًلىاغل اًٝثٌػٌخ ؤٓرعز اِرواهٌخ ٜثٌػٌخ كبئِخ غٌى اًٍِبواح تٌٕ غٔبٔو اإلٓربطاالكرٕبكي، وؼللز اٌرهالهًب ُرٍبوًًب ذلوًثًب إلٓربط اًٝثٌػخ تٌٕ األفواك .ؤُبغٌٌِبد اٌرؿالي بٍٓبْ إلٍٓبْ ، واٌرؽىام فوك غٌى ؤهصو ُٕ ؼبظره ُٕ اًصووح، فهٍ ظبهوح اًفووط غٕ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ وتلاًخ فٍبك وآؽواف ؼٌبح اًعِبغخ اًثّوًخ ، وهٍ تلاًخ ظهىه ُعرِؼ االٌرؿالي . وبما ؼٌٌٔب غىاٍُ اإلٓربط االكرٕبكي ُٔن اًللَ وؼرى اآلْ ، وكائًِب ، ٓعلهب ذروىْ ؼرًِب ُٕغٔبٔو بٓربطؤٌبٌٌخ ، وهٍ ُىاك بٓربط، و وٌٌٌخ بٓربط ، ؤُرغ. واًلبغلح اًٝثٌػٌخ ًٌٍِبواح هٍ : ؤْ ًوٍ غٕٔو ٌُؽج واؼل ُٔهب ال ًؽلس بٓربط، وًوٍ غٕٔو كوه ؤٌبٌٍ فٍ غٌٌِخ اإلٓربط ، وتلوٓه ًرىكف ُٕ غٔبٔو اإلٓربط ؼٕخ فٍ هنا اإلٓربط، ألٓه بما اإلٓربط. وُب كاَ هٍ غٕٔو ُٕ هنٖ اًػٔبٔو ٘ووهًًب وؤٌبًٌٌب ، بمْ هٍ ُرٍبوًخ فٍ ٘ووهذهب فٍ اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ ، والتل ؤْ ذرٍبوي فٍ ؼلهب فٍ ُؼاًلبغلح اًٝثٌػٌخ ًٌٍِبواح ، وذػّل اإلٓربط اًني ؤٓرعره وٜؿٌبْ ؤؼلهب غٌى اآلـو هى ذٕبكَ غٌى ؼم اًؿٌو ، بمْ، ًوٍ غٕٔو ؼٕخ تؿٚ أًنو غٕ هنٖ اًػٔبٔو، فةما وظلٓب غٌٌِخ بٓربظٌخ ذِز تىاٌٝخ غٕٔوًٕ فلٞ ًٌٕو ًوٍ غٕٔو ٕٓف اإلٓربط وبما ذِز تصالشخ غٔبٔو ًٌٕو ًوٍ غٕٔو شٌض اإلٓربط ... وهونا. وترٝثٌم هنٖ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ غٌى اًىاكؼ اًللًّ واًِػبٔو ٓعل اآلذٍ: فٍ ُوؼٌخ اإلٓربطاًٌلوي ذروىْ غٌٌِخ اإلٓربط ُٕ ُىاك ـبَ وبٍٓبْ ُٔرغ ، شّ كـٌز وٌٌٌخ بٓربط فٍ اًىٌٞ تؽٌض اٌرفلُهب اإلٍٓبْ فٍ غٌٌِخ اإلٓربط، وًػرثو اًؽٌىآِْىمظًب ًهبهىؼلح كىح ، شّ ذٝىهد هنٖ اًىٌٌٌخ وؼٌز اآلًخ ُؽٍ اًؽٌىاْ ، وذٝىهد ؤٓىاع وهٌِبد اًِىاك اًفبَ ُٕ ُىاك تٌٍٝخ هـٌٕخ بًى ُىاك ُوهثخ وشٌِٔخ ًٌؿبًخ . وذٝىه ؤًًٙب اإلٍٓبُْٕ غبٍُ غبكي بًى ُهٔلً وفٍٔ ، وُٕ ؤغلاك ؾفٌوح ُٕ اًػبٌٌُٕ بًى ٓفو كٌٌٍ ُٕ اًفٌٌٕٔ . تٌل ؤْغٔبٔو اإلٓربطوبْذؿٌود هٌفًٌب وهًٌِب ًّذرؿٌو فٍ ظىهوهب ُٕ ؼٌض كوههٍ واؼل ُٔهب فٍ غٌٌِخ اإلٓربط و٘ووهذه ، ففبَ اًؽلًل ُصالً اًني هى ؤؼل غٔبٔو اإلٓربطكلًًِب وؼلًصًبهبًْٕٔؼ تٝوًلخ تلائٌخ ًٔرغُٔه اًؽلاك ًلوًًب ٌؤًٌب ؤو فإًٌب ؤو هُؽًب ... اًق ... واآلْ ٓفَ ـبَ اًؽلًل ًٕٔؼ تىاٌٝخ ؤفواْ غبًٌخ ًٔرغ ُٔه اًِهٔلٌىْ واًفٌٔىْ اآلالد واًِؽوهبد واًِوهثبد تإٓىاغهب اًِفرٌفخ. واًؽٌىاْ اًني هى اًؽٕبْ ؤو اًثؿٍ ؤو اًعٍِ وُب فٍ ؼوِهب ، واًني هبْ ؤؼل غٔبٔو اإلٓربط ، ؼٍ ُؽٌه اآلْ إًِٔؼ اًٙفّ واآلالد اًعثبهح . واًِىاك أًِرعخ اًرٍ هبٓز ؤكواد تلائٌخ ؤٔثؽز اآلْ ُػلاد فٌٔخ ُػللح . وُؼ هنا فػىاٍُ اإلٓربط اًٝثٌػٌخ األٌبٌٌخ شبترخ ظىهوًًب توؾّ ذٝىههب اًهبئٍ ، وهنا اًصثبد اًعىهوي ًػٔبٔو اإلٓربط ًعػٍ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ هٍ اًلبغلح اًٌٌٍِخ اًرٍ ال ُفو ُٕ اًػىكح بًٌهب فٍ ؼٍ اًِّوٍ االكرٕبكي ؼ ًالٓهبئًٌب ، ومًى تػل فٍّ هٍ اًِؽبوالد اًربهًفٌخ اًٍبتلخ اًرٍ ذعبهٌز اًلىاغل اًٝثٌػٌخ. بْ أًنوًبد اًربهًفٌخ اًٍبتلخ غبًعز اًِّوٍ االكرٕبكي ُٕ ىاوًخ ٌُوٌخ اًوكثخ ألؼل غٔبٔو اإلٓربط فلٞ ، وُٕ ىاوًخ األظىه ُلبتٍ اإلٓربط فلٞ ، وًّذؽٍ اًِّوٌخ اًؽلٌلٌخ وهٍ ُّوٌخ اإلٓربط ٓفٍه . وهونا هبْ ؤهّ ـٕبئٖ األٓنِخ االكرٕبكًخ اًٍبئلح اآلْ فٍ اًػبًّ هى ٓنبَ األظىه اًني ًعوك اًػبٍُ ُٕ ؤي ؼم فٍ أًِرعبد اًرٍ ًٔرعهب ، ٌىاء ؤهبْ اإلٓربط ًؽٍبة اًِعرِؼ ؤَ ًؽٍبة ُّٔإح ـبٔخ. بْ أًِّإح إًٔبغٌخ اإلٓربظٌخ كبئِخ ُٕ ُىاك بٓربط وآالد إًِٔؼ وغِبي ، وًرىًل اإلٓربط ُٕ اٌرفلاَ آالد إًِٔؼ تىاٌٝخ اًػِبي فٍ ذٌٕٔؼ اًِىاك األوًٌخ ... وهونا فبًِىاك إًِٔػخ اًعبهيح ًالٌرػِبي واالٌرهالن ُود تػٌٌِخ بٓربظٌخ ُب هبٓز ًرؽٍٕ ًىال اًِىاك اًفبَ وإًِٔؼ واًػِبي ، تؽٌض ًى اٌرثػلٓب اًِىاك األوًٌخ ًِب وظل إًِٔؼ ُب ًٕٔػه . وًى اٌرثػلٓب إًِٔؼ ًِب ذٕٔػز اًِىاك اًفبَ . وًى اٌرثػلٓب أًِرعٌٕ ًِب اِرؿٍ إًِٔؼ . وهونا فبًػٔبٔو اًرٍ هٍ شالشخ فٍ هنٖ اًػٌٌِخ ُرٍبوًخ اًٙووهح فٍ غٌٌِخ اإلٓربط وًىالهبـ هٍ اًصالشخ ـ ًِب ؼٍٕ بٓربط ، وؤي واؼل ُٔهب ال ًٍرٌٝؼ اًلٌبَ تهنٖ اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ تِفوكٖ ، هِب ؤْ ؤي اشٌٕٔ ُٕ هنٖ اًػٔبٔو اًصالشخ فٍ ُصٍ هـنٖ اًػٌٌِخ ال ًٍرٌٝػبْ اًلٌبَ تبإلٓربط فٍ ؾٌبة اًػٕٔو اًصبًض . واًلبغلح اًٝثٌػٌخ فٍ هنٖ اًؽبًخ ذؽرّ ذٍبوي ؼٕٖ هنٖ اًػىاٍُ اًصالشخ فٍ اإلٓربط ، ؤي ؤْ بٓربط ُصٍ هنا إًِٔؼ ًلٍّ بًى شالس ؼٕٖ ، وًوٍ غٕٔو ُٕ غٔبٔو اإلٓربط ؼٕخ ، فٌٌَ اًِهّ إًِٔؼ فلٞ ،وًوٕ اًِهّ ُٕ ًٍرهٌى بٓربط إًِٔؼ . هنًى اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ اًيهاغٌخ اًرٍ ذرّ تفػٍ اإلٍٓبْ واألهٗ كوْ اٌرفلاَ وٌٌٌخ شبًصخ ، هٍ ُصٍ اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ إًٔبغٌخ اًٌلوًخ ذِبًُب ، فبإلٓربط فٍ ُصٍ هنٖ اًؽبًخ ًلٍّ بًى ؼٕرٌٕ فلٞ تػلك غىاٍُ اإلٓربط . ؤُب بما اٌرفلُز وٌٌٌخ آًٌخ ؤو ُب فٍ ؼوِهب ًٌيهاغخ ... فبإلٓربط هٔب ًلٍّ بًى شالس ؼٕٖ : األهٗ واًياهع ، واآلًخ اًرٍ اٌرفلُهب فٍ غٌٌِخ اًيهاغخ. وهونا ًلبَٓنبَاِرواهٍ ذفٙؼًههٍ اًػٌٌِبد اإلٓربظٌخ كٌبًٌب غٌى هنٖ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ. بْ أًِرعٌٕ هّ اًػِبي ، وكل ٌِىا هونا ألْ هٌِخ اًػِبي ؤو اًّؿٌٌخ ؤو اًوبكؼٌٕ ًّ ذػل ؼلٌلخ ، واًٍثج هى ؤْ اًػِبي ؼٍج اًرػوًف اًرلٌٌلي آـنوْ فٍ اًرؿٌو هٌِب وهٌفٌب ، وؤْ ٜثلخ اًػِبي فٍ ذٔبكٖ ٍُرِو ، ًرٔبٌج ٜوكًًب ُؼذٝىه اآلالد واًػٌّ. بْ اًعهل اًني هبْ ًٌيَ إلؼلاشه غلك ُٕ اًػِبي ، ؤٔثؾ اآلْ ًؽلس تفػٍ ؼوهخ اآلًخ. وذّؿٌٍ اآلًخ ًرٌٝج ؤكٍ غلك ُٕ اًِّؿٌٌٕ ، وهنا هى اًرؿٌو اًوٍِ ًٌلىح اًػبٌُخ. هِب ؤْ اآلًخ اٌرٌيُز كلهح فٌٔخ تلي اًللهح اًػٌٌٙخ ، وهنا هى اًرؿٌو اًوٌفٍ فٍ اًلىح اًػبٌُخ. بْ كىح ُٔرعخ فؽٍج ؤٔثؽز ؤؼل غٔبٔو اإلٓربط ، وكل ذؽىًز اًّؿٌٌخ تفػٍ اًرٝىه ُٕ األغلاك اًؿفٌوح اًوبكؼخ اًعبهٌخ بًى ؤغلاك ُؽلوكح ُٕ فٌٌٕٔ وُهٔلٌٌٕ وغٌِبء . وٓرٌعخ ًنًى فةْٓلبتبد اًػِبي ٌرفرفٍ وذؽٍ ُؽٌهب ٓلبتبد اًِهٔلٌٌٕ واًفٌٌٕٔ ، بم بْ اًرٝىه اًػٌٍِ هى ُوٍج ًئلٍٓبٌٓخ الًِوٕ اًػىكح غٔه ، وبْ األٌُخ ُلٍٙ غٌٌهب تؽوّ هنا اًرٝىه ، وبْاًّؿٌٌخ اًػبكًخ ظبهوح ُاكرخ آـنح فٍ االـرفبء ذلهًعًٌب ؤُبَ اًرٝىه اًػٌٍِ . تٌل ؤْاإلٍٓبْتّوٌه اًعلًل ٌٌثلى كائًِبغٕٔوًا ؤٌبًٌٌب فٍ غٌٌِخ اإلٓربط. اًؽبظـخ : بْ ؼوًخ اإلٍٓبْ ٓبكٕخ بما ذؽوّ آـو فٍ ؼبظره ، فبًؽبظخ كل ذاكي بًى اٌرػثبك بٍٓبْ إلٍٓبْ ، واالٌرؿالي ٌثثه اًؽبظخ . فبًؽبظخ ُّوٍ ؼلٌلٍ ، وإًواع ًّٔإ ُٕ ذؽوّ ظهخ ُب فٍ ؼبظبد اإلٍٓبْ. اًٍِوٕ : ؼبظخ ٘ووهًخ ًٌفوك واألٌوح ،فالًٔثؿٍ ؤًْوىٌُْوًب ًؿٌوٖ . ال ؼوًخ إلٍٓبْ ًػٌْ فٍ ٍُوٕ ؾٌوٖ تإظـوح ؤو تلوٓهب . بْ اًِؽبوالد اًرٍ ذثنًهب اًلوي ُٕ ؤظٍ ُػبًعخ ُّوٌخ اًٍِوٕ ًٌٍز ؼالً غٌى اإلٜالق ًهنٖ اًِّوٌخ، واًٍثج هى ؤْ ذٌى اًِؽبوالد ال ذٍرهلف اًؽٍ اًعنهي وأًهبئٍ ، وهى ٘ووهح ؤْ ًٌِى اإلٍٓبْ ٍُؤه ، تٍ اٌرهلفز األظوح ُٕ ؼٌض ـفٙهب ؤو ىًبكذهب وذلٌٔٔهب ، ٌىاء ؤهبٓز هنٖ األظوح ًؽٍبة ـبٓ ؤَ غبَ . فال ًعىى فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ ؤْ ذرؽوّ ؤي ظهخ فٍ ؼبظخ اإلٍٓبْ ، تِٕ فٌهب اًِعرِؼ ٓفٍه . فال ًؽم ألؼل ؤْ ًثٍٔ ٍُؤًب ىائلًاغٕ ٌؤبٖ وٌوٕوهشره تؿوٗ ذإظٌوٖ ، ألْاًٍِوٕ هىغثبهحغٕ ؼبظخ إلٍٓبْ آـو ، وتٔبءٖ تلٕل ذإظٌوٖ هى ِووع فٍ اًرؽوّ فٍ ؼبظخ مًى اإلٍٓبْ . وفٍ اًؽبظخ ذوِٕ اًؽوًخ. اًِػبُ : ؼبظخ ُبٌخ ظلًا ًئلٍٓبْ، فالًعىى ؤًْوىُْػبُ ؤي بٍٓبْ فٍ اًِعرِؼ ؤظوح ُٕ ؤي ظهخ ؤو ٔلكخ ُٕ ؤؼل ، فال ؤظواء فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ تٍ ِوهبء . فِػبِى هى ٌُوٌخ ـبٔخ ًى ذلًوهب تٔفٍى فٍ ؼلوك بِثبع ؼبظبذى، ؤو ًوىْ ؼٕخ فٍ بٓربط ؤٓز ؤؼل غٔبٔوٖ األٌبٌٌخ ، وًٌَ ؤظوح ُلبتٍ بٓربط ألي هبْ. اًِوهىة : ؼبظخ ٘ووهًخ ؤًًٙب ًٌفوك واألٌوح ، فالًٔثؿٍ ؤًْوىُْوهىتى ٌُوًب ًؿٌون . فال ًؽم فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ إلٍٓبْ ؤو ظهخ ؤـوي ؤْ ذِرٌى وٌبئٍ ههىة ِفٌٕخ تؿوٗ ذإظٌوهب ألْ مًى ذؽوّ فٍ ؼبظخ اآلـوًٕ. األهٗ : األهٗ ًٌٍز ٌُوًب ألؼل . وًوًٕؽم ًوٍ واؼل اٌرؿالًهب ًالٓرفبع تهب ِؿًال وىهاغخ وهغًٌب ُلي ؼٌبذه وؼٌبح وهشره فٍ ؼلوك ظهلٖ اًفبٓ كوْ اٌرفلاَ ؾٌوٖ تإظو ؤو تلوٓه ، وفٍ ؼلوك بِثبع ؼبظبذه . بٓه ًى ظبى اُرالن األهٗ ًِب وظل ؾٌو اًؽب٘وًٕ ٌٕٓثهّ فٌهب ، وبْ األهٗ شبترخ ، وأًِرفػٌٕ تهب ًرؿٌووْ تِووه اًيُٕ ُهٔخ و كلهح و وظىكا. بْ ؾبًخ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل هٍ ذوىًٕ ُعرِؼ ٌػٌل ألٓه ؼو، وهنا ال ًرؽلم بال تةِثبع اًؽبظبد اًِبكًخ واًِػٔىًخ ًئلٍٓبْ ، ومًى ترؽوًو هنٖ اًؽبظبد ُٕ ٌٌٝوح اًؿٌو وذؽوِه فٌهب . بْ بِثبع اًؽبظبد ًٔثؿٍ ؤْ ًرّ كوْ اٌرؿالي ؤو اٌرػثبك اًؿٌو ، وبال ذٔبكٚ ُؼ ؾبًخ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل. فبإلٍٓبْ فٍ اًِعرِؼ اًعلًل ، بُب ؤًْػٍِ ًٔفٍه ًِٙبْ ؼبظبذه اًِبكًخ، وبُب ؤًْػٍِ ًِاٌٍخ اِرواهٌخ ًوىْ ِوًوًب فٍ بٓربظهب، ؤو ؤْ ًلىَ تفلُخ غبُخ ًٌِعرِؼ، وًِٕٙ ًه اًِعرِؼ ؼبظبذه اًِبكًخ. بْ أًّبٛ االكرٕبكي فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل هى : ّٓبٛ بٓربظٍ ُٕ ؤظٍ بِثبعاًؽبظبد اًِبكًخ ، وًٌَّٓبًٜبؾٌو بٓربظٍ ؤو ّٓبًٜب ًثؽض غٕ اًوتؾ ُٕ ؤظٍ االكـبه اًيائل غٕ بِثبع ذٌى اًؽبظبد . بْ مًى ال بُوبٌٓخ ًه تؽوّ اًلىاغل االِرواهٌخ اًعلًلح. بْ اًؿبًخ اًِّووغخ ًٌّٔبٛ االكرٕبكي ًؤلفواك هٍ بِثبع ؼبظبذهّ فلٞ ، بم بْ شووح اًػبًّ ُؽلوكح غٌى األكـٍ فٍ هٍ ُوؼٌخ ... وهنًى شووح هٍ ُعرِؼ غٌى ؼلح ، وًهنا ال ًؽم ألي فوك اًلٌبَ تّٔبٛ اكرٕبكي تؿوٗ االٌرؽىام غٌى هٌِخ ُٕ ذٌى اًصووح ؤهصو ُٕ بِثبع ؼبظبذه ، ألْ اًِللاه اًيائل غٕ ؼبظبذه هى ؼم ًؤلفواك اآلـوًٕ . وًوٕ ًؽم ًه االكـبه ُٕ ؼبظبذه ُٕ بٓربظه اًناذٍ وًٌَ ُٕ ظهل اًؿٌو وال غٌى ؼٍبة ؼبظبد اًؿٌو . ألٓه ًى ظبى اًلٌبَ تّٔبٛ اكرٕبكي ؤهصو ُٕ بِثبع اًؽبظبد ًؽبى بٍٓبْ ؤهصو ُٕ ؼبظبذه ، وًؽوَ ؾٌوٖ ُٕ اًؽٕىي غٌى ؼبظبذه. بْاالكـبه اًيائل غٕ اًؽبظخ هى ؼبظخ بٍٓبْ آـو ُٕ شووح اًِعرِؼ. بْ بتبؼخ اإلٓربط اًفبٓ ًٌؽٕىي غٌى اكـبه فىق بِثبع اًؽبظبد ، وبتبؼخ اٌرفلاَ اًؿٌو إلِثبع ؼبظبذى ، ؤو اٌرفلاُه ًٌؽٕىي غٌى ُب هى فىق ؼبظبذى ... ؤي ذٍفٌو بٍٓبْ إلِثبع ؼبظبد ؾٌوٖ وذؽلٌم اكـبه ًؿٌوٖ غٌى ؼٍبة ؼبظبذه هى غٌٕ االٌرؿالي. بْ اًػٍِ ُلبتٍ ؤظوح ، ب٘بفخ بًى هىٓه غثىكًخ ًئلٍٓبْ هِب ؤٌٌفٔب ، هى غٍِ تلوْ تىاغض غٌى اًػٍِ ألْ أًِرغفٌه ؤظٌو وًٌَ ِوًوًب. بْ اًني ًػٍِ ًٔفٍه ُفٌٖ فٍ غٌِه اإلٓربظٍ كوْ ِى ، ألْ تبغصه غٌى اإلـالٓ فٍ اإلٓربط هى اغرِبكٖ غٌى غٌِه اًفبٓ إلِثبع ؼبظبذه اًِبكًخ. واًني ًػٍِ فٍ ُاٌٍخ اِرواهٌخ ، هى ِوًى فٍ بٓربظهب ، ُفٌٖ فٍ غٌِه اإلٓربظٍ كوْ ِى ، ألْ تبغصه غٌى اإلـالٓ فٍ اإلٓربط هى ؼٕىًه غٌى بِثبع ؼبظبذه ُٕ مًى اإلٓربط ، ؤُب اًني ًػٍِ ُلبتٍ ؤظوح فٌٌَ ًه تبغض غٌى اًػٍِ. بْ اًػٍِ تبألظوح ًىاظهغعيًا فٍ ؼٍ ُّوٌخ ىًبكح اإلٓربطوذٝىًوٖ ، وٌىاء ؤهبْ ـلُبد ؤَ بٓربظًب فةٓه ًىاظه ذلهىهًا ٍُرِوًا ألٓه كبئّغٌى ؤهربف األظواء. ؤُصٌخ غٌى اًػٍِ األظٌو ًؽٍبة اًِعرِؼ ، واًػٍِ األظٌو ًؽٍبة ـبٓ ، واًػٍِ تلوْ ؤظوح . اًِصبي األوي: ؤ غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًؽٍبة اًِعرِؼ ، ؤًِؽه اًِعرِؼ ذفبؼخ واؼلح ُلبتٍ بٓربظه ، وهٍ ُب ًّثؼ ؼبظره ذِبًُب. ة غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًؽٍبة اًِعرِؼ ، وًػٌٝه اًِعرِؼ ذفبؼخ واؼلح ُلبتٍ بٓربظه ، وهٍ ؤكٍ ُٕ بِثبع ؼبظبذه. اًِصبي اًصبٍٓ: غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًؽٍبة فوك آـو ، وًرلب٘ى ؤظوًا ًلٍ غٕشِٕذفبؼخ واؼلح. اًِصبي اًصبًض: غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًٔفٍه. أًرٌعخ: األوي ؤ ًٕ ًيًل ُٕ بٓربظه ألٓه ُهِب ىاك فٌٕ ًٔبًه ِفًٌٕب ُٔه بالذفبؼخ واؼلح وهى ُب ًّثؼ ؼبظبذه . وهونا فوٍ اًلىي اًػبٌُخ ًؽٍبة اًِعرِؼُرلبغٍخ تبٌرِواه ٓفًٌٍب - ذٌلبئًٌب. األوي ة ًٌَ ًه كافؼ ًئلٓربط ماذه ألٓه ًٔرغ ًٌِعرِؼ كوْ ؤْ ًؽٍٕ غٌى بِثبع ؼبظبذه ، وًؤه ًٍرِو فٍ اًػٍِ تلوْ كافؼ ، ألٓه ُٙٝو بًى اًو٘ىؿ ًنووف اًػٍِ اًػبَ فٍ هٍ اًِعرِؼ . وذٌى ؼبًخ هٍ ؤفواكٖ. اًصبٍٓ : ال ًػٍِ ًٌٔرغ ؤٔال ، وًؤه ًػٍِ ًٌؽٍٕ غٌى ؤظوح ، وؼٌض بْ ؤظوذه ؤكٍ ُٕ اًؽٕىي غٌى ؼبظره، فهى بُب ؤْ ًثؽض غٕ ٌٌل آـو ًثٌؼ ًه غٌِه تصِٕ ؤفٍٙ ُٕ األوي ، وبُب ؤْ ًٙٝو بًى االٌرِواه فٍ اًػٍِ ًٌثلى غٌى كٌل اًؽٌبح. ؤُب اًصبًض : فهى اًىؼٌل اًني ًٔرغ كوْ ذلبغَ ، وكوْ بظثبه . وؼٌض بْ اًِعرِؼ االِرواهٍ ًٌَ فٌه بُوبٌٓخ إلٓربط فوكي فىق بِثبع اًؽبظبد اًفوكًخ وال ًٍِؾ تةِثبع اًؽبظبد غٌى ؼٍبة ؤو تىاٌٝخ اًؿٌو، وبْ اًِاٌٍبد االِرواهٌخ ذػٍِ إلِثبع ؼبظبد اًِعرِؼ . بمْ ،اًِصبي اًصبًض ًى٘ؾ اًى٘ػٌخ اًٌٌٍِخ ًئلٓربط االكرٕبكي ، تٌل ؤٓه فٍ هٍ اًؽبالد - ؼرى اًٌٍئخ ُٔهب - ًٍرِو اإلٓربط ُٕ ؤظٍ اًثلبء . وًٌَ ؤكي غٌى مًى ُٕؤْ اإلٓربط فٍ اًِعرِػبد اًوؤٌِبًٌخ ًرواهّ وًرٙفّ فٍ ًل اًِبًوٌٕ اًلٌخ واًنًٕ ال ًػٌِىْ وًوٕ ًٍرؿٌىْ ظهل اًوبكؼٌٕ اًنًٕ ًٙٝووْ بًى اإلٓربط ًٌػٌّىا .بال ؤ ّْاًوربة األـٙو ال ًؽٍ ُّوٌخ اإلٓربط اًِبكي فلٞ تٍ ًوٌّ ٜوًم اًؽٍ اًّبٍُ ًِّوالد اًِعرِؼ اإلٍٓبٍٓ ًٌرؽوه اًفوك ُبكًًب وُػٔىًًب ذؽوهًا ٓهبئًٌب ًررؽلم ٌػبكذه. ؤُصٌخ ؤـوي: اًصووح . وًوٕ بما وظل ؤْ غلكا ُٕ ؤفواك اًِعرِؼ ًٌِى ؤهصو ُٕ وؼلح ُٕ اًىؼلاد . بمْ ، غلك آـو ُٕ ماد اًِعرِؼال ًٌِى ُٔهب ٌِئًب ، واًٍثجبما افرو٘ٔب ؤْ شووح اًِعرِؼ هٍ 10 وؼلاد وغلك ٌوبٓه 10 فةْ ٌٕٓج هٍ فوك ُٕ شووح اًِعرِؼ هى 10\\10 = واؼلح فلٞ ُٕ وؼلاد هى ؤْ ٌٕٓثه ُٕ وؼلاد اًصووح اٌرؽىم غٌٌه اآلـووْ.. وًهنا ًىظل ؤؾٌٔبء وفلواء فٍ اًِعرِؼ االٌرؿالًٍ ؤًفوٗ ؤْ ـٍِخ ُٕ هنا اًِعرِؼ وظلٓب هٍ واؼل ُٔهّ ًٌِى وؼلذٌٕ ، بمْ هٔبن ـٍِخ آـووْ ُٔه ال ًٌِوىْ ٌِئًب ، ؤي 50ُ % ؽووُىْ ُٕ ؼلهّ فٍ شووذهّ . مًى ألْ اًىؼلح اإل٘بفٌخ اًرٍ ًِرٌوهب هٍ واؼل ُٕ اًفٍِخ األوًى هٍ ٌٕٓج اًفٍِخ اًصبٌٓخ. وبما هبْ ُب ًؽربط بًٌه اًفوك فٍ هن اًِعرِؼ إلِثبع ؼبظبذه هى وؼلح فلٞ ُٕ وؼلاد شووح اًِعرِؼ ، فةْ اًفوك اًني ًٌِى ؤهصو ُٕ وؼلح ُٕ ذٌى اًىؼلاد هى ٍُئىي فٍ ؼلٌلخ األُو غٌى ؼم ألفواك اًِعرِؼ اآلـوًٕ . وؼٌض بْ هنٖ اًؽٕخ هٍ فىق ُب ًؽربط بًٌه إلِثبع ؼبظبذه اًِللهح تىؼلح واؼلح ُٕ وؼلاد اًصووح ، بمْ هى ًٍرىًٍ غٌٌهب ألظٍ االهرٔبى، وهنا االهرٔبى ال ًرؽلم ًه بال غٌى ؼٍبة ؼبظخ اًؿٌو ، ؤي تبألـن ُٕ ٌٕٓج اآلـوًٕ فٍ هنٖ اًصووح . وهنا هى ٌثج وظىك اًنًٕ ًؤيوْ وال ًٔفلىْ ؤي ًلـووْ فىق بِثبع ؼبظبذهّ ، و وظىك اًٍبئٌٌٕ واًِؽووٌُٕ ؤي اًنًٕ ًٍإًىْ غٕ ؼلهّ فٍ شووح ُعرِػهّ و ال ًعلوْ ُب ًٍرهٌوىْ . بٓهب غٌٌِخ ٓهج و ٌوكخ ، وًؤهب غٌٌٔخ وُّووغخ ؼٍج اًلىاغل اًنبًِخ االٌرؿالًٌخ اًرٍ ذؽوّ مًى اًِعرِؼ. ؤُب ُب وهاء بِثبعاًؽبظبد فهى ًثلى ؤـٌوًا ٌُوًب ًوٍ ؤفواك اًِعرِؼ، ؤُب األفواك فٌهّؤًْلـووا ُب ًّبءوُْٕ ؼبظرهّ فلٞ ،بمبْ االهرٔبى فىق اًؽبظبد هى ذػّلغٌى شووحغبُخ. بْ اًِعلًٕ واًؽناق ًٌَ ًهّ ؼم فٍ االٌرٌالء غٌى ٌٕٓج اًؿٌو ٓرٌعخ ظلهّ وؼنكهّ، وًؤهّ ًٍرٌٝػىْ ؤْ ًٍرفٌلوا ُٕذٌى اًِياًب فٍ بِثبع ؼبظبذهّ واالكـبه ُٕ ذٌى اًؽبظبد .هِب ؤْ اًػبظيًٕ واًثٌهبء واًِػرىهٌٕ ال ًػٍٔ ؼبًهّ هنا ؤْ ًٌَ ًهّ ٓفَ إًٌٔج اًني ًؤلٔؽبء فٍ شووح اًِعرِؼ. بْشووح اًِعرِؼذّثه ُاٌٍخ ذِىًٕ، ؤو ُفيْذِىًًٕللَ ًىًٌُب ًػلك ُٕ أًبًُللاهًا ُٕاًرِىًٕتىىُْؽلك ًوفٍ إلِثبع ؼبظخ ؤوًئى أًبً فٍ اًٌىَ ، وًوٍ فوك ؤْ ًلـو ُٕ مًى اًِللاه ُب ًوًل ، ؤي ًه ؤْ ًٍرهٌى ُب ًّبء وًلـو ُب ًّبء ُٕ ؼٕره ، وفٍ هنا ًٍرؿٍ كلهاذه اًناذٌخ وؼنكه. ؤُب اًني ًٍرؿٍ ذٌى اًِىاهج ًٌرِوٕ ُٕ األـن ُٕ ُفيْ اًرِىًٕ اًػبَ ًٌٌٙفه بًى ٓفٍه فهى ٌبهق ُب فٍ مًى ِى. وهونا ، فبًني ًٍرفلَ ؼنكه ًٌوٍج شووح ؤهصو ُٕ بِثبع ؼبظبذه هى فٍ اًىاكؼ ُػرل غٌى ؼم غبَ وهى شووح اًِعرِؼ اًرٍ هٍ ُصٍ اًِفيْ اًِنهىه فٍ هنا اًِصبي. وال ًعىى اًرفبود فٍ شووح األفواك فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل بال ًٌنًٕ ًلىُىْ تفلُخ غبُخ وًفٕٖ ًهّ اًِعرِؼٌٕٓثًب ُػًٌٔب ُٕاًصووح ٍُبوًًب ًرٌى اًفلُخ ... بْ ٌٕٓج األفواك ال ًرفبود بال تِللاه ُب ًللَ هٍ ُٔهّ ُٕ ـلُخ غبُخ ؤهصو ُٕ ؾٌوٖ ، و تلله ُب ًٔرغ ؤهصو ُٕ ؾٌوٖ. وهونا ؤٓرعز اًرعبهة اًربهًفٌخ ذعوتخ ظلًلح هررىًغ ٓهبئٍ ًوفبػ اإلٍٓبُْٕ ؤظٍ اٌروِبي ؼوًره وذؽلٌم ٌػبكذه تةِثبع ؼبظبذه وكفؼ اٌرؿالي ؾٌوٖ ًه ، وو٘ؼ ؼل ٓهبئٍ ًٌٝؿٌبْ، وبًعبك ٜوًلخ ًرىىًؼشووح اًِعرِؼذىىًػًبغبك ًال ؼٌض ذػٍِ تٔفٍى إلِثبع ؼبظبذى ، ال ؤْ ذٍفو اًؿٌو ًٌػٍِ ًؽٍبتى ًرّثؼ غٌى ؼٍبته ؼبظبذى ، ؤو ؤْ ذػٍِ ُٕ ؤظٍ ٌٌج ؼبظبد اآلـوًٕ. بٓهب ٓنوًخ ذؽوًو اًؽبظبد ًٌرؽوه اإلٍٓبْ. وهونا فبًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل هى ٓرٌعخ ظلًٌخ الؾٌو ًٌػالكبد اًنبًِخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ ، واًرٍ وًلد اًؽٍ اًٝثٌػٍ وهى ٌُوٌخ ـبٔخ إلِثبع اًؽبظبد كوْ اٌرفلاَ اًؿٌو، وٌُوٌخ اِرواهٌخ ، أًِرعىْ فٌهب ِوهبء فٍ بٓربظهب ذؽٍ ُؽٍ اًٌِوٌخ اًفبٔخ اًرٍ ذلىَ غٌى بٓربط األظواء كوْ ؼم ًهّ فٍ اإلٓربط اًني ًٔرعىٓه فٌهب . بْ اًني ًِرٌى اًٍِوٕ اًني ذٍؤه ، ؤو اًِوهىة اًني ذوهثه ؤو اًِػبُ اًني ذػٌْ ته ًِرٌى ؼوًرى ؤو ظيءًا ُٕ ؼوًرى ، واًؽوًخ الذرعيؤ ، وًوٍ ًوىْاإلٍٓبْ ٌػٌلًا التل ؤًْوىْ ؼوًا، وًوٍ ًوىْ ؼوًا التل ُٕؤًٌِْى ؼبظبذه تٔفٍه. بْ اًنيًِرٌى ؼبظرى ًرؽوّ فٌى ؤو ًٍرؿٌى ، وكل ًٍرػثلن توؾّ ؤي ذّوًؼ كل ًؽوَ مًى. بْ اًؽبظبد اًِبكًخ اًٙووهًخ اًِبٌخ واًّفٌٕخ ًئلٍٓبْ ، تلءا ُٕ اًٌِثَ واًٝػبَ ؼرى اًِوهىة ، واًٍِوٕ ، التل ؤْ ًٌِوهب اإلٍٓبْ ٌُوٌخ ـبٔخ وُللٌخ وال ًعىى ؤْ ذوىُْاظوح ُٕ ؤي ظهخ. وبْ اًؽٕىي غٌٌهب ُلبتٍ ؤظوح ًعػٍ ُبًوهب اًؽلٌلٍ ًرلـٍ فٍ ؼٌبذى اًفبٔخ وًرؽوّ فٍ ؼبظبذى اًِبٌخ ، ؼرى وًى هبْ اًِعرِؼ تٕىهح غبُخ ، فٌرؽوّ فٍ ؼوًرى وًفللن ٌػبكذى ، وهِب ًرلـٍ ٔبؼج اًِالتَ اًرٍ ذاظوهب ُٔه ًفٌػهب ُٔى هتِب فٍ اًّبهع ًٌروهى غبهًًب ، ًرلـٍ ؤًًٙب ٔبؼج اًِوهىة ًٌروهى غٌى كبهغخ اًٝوًم. وًرلـٍ هنًى ٔبؼج اًٍِوٕ ًٌروهى تال ُإوي. بْ اًؽبظبد اًٙووهًخ ًئلٍٓبْ ُٕ اًٍفوًخ ُػبًعرهب تةظواءاد كبٓىٌٓخ ؤو بكاهًخ ؤو ُب بًٌهب ، وبِٓب ًاٌَ غٌٌهب اًِعرِؼ ظنهًًب وفم كىاغل ٜثٌػٌخ. بْ هلف اًِعرِؼ االِرواهٍ هى ٌػبكح اإلٍٓبْ اًرٍ ال ذوىْ بال فٍ ظٍ اًؽوًخ اًِبكًخ واًِػٔىًخ . وذؽلٌم اًؽوًخ ًرىكف غٌى ُلي اُرالن اإلٍٓبًْؽبظبذه اُرالهًب ِفًٌٕب وُِٙىًٓب ِ٘بًٓب ُللًٌب.. ؤيؤْ ؼبظرى ًٔثؿٍ ؤ ّال ذوىٌُْوًب ًؿٌون ، وؤ ّالذوىْغو٘خ ًٌٌٍج ُٔى ُٕؤي ظهخ فٍ اًِعرِؼ، و ب ّالغّز فٍ كٌم ًنهج ٌػبكذى وًعػٌى ؾٌو ؼو ألٓى غبئْ فٍ ظٍ ذىكػبد ذل ّـٍ ـبهظٍ فٍ ؼبظبذى اًٙووهًخ. ؤُب كٌج اًِعرِػبد اًِػبٔوح ُٕ ُعرِػبد األظواء بًى ُعرِػبد اًّوهبء فهى ؼرٍِ هٔربط ظلًٍ ًؤلٜووؼبد االكرٕبكًخ اًِرٔبكٙخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ اًٌىَ ، وٓرٌعخ ظلًٌخ ؼرٌِخ ًٌػالكبد اًنبًِخ واًرٍ ؤٌبٌهب ٓنبَ األظوح واًرٍ ًّ ذؽٍ تػل. بْ اًلىح اًرهلًلًخ ًٔلبتبد اًػِبي فٍ اًػبًّ اًوؤٌِبًٍ هفٌٌخ تلٌج اًِعرِػبد اًوؤٌِبًٌخ ُٕ ُعرِػبد ؤظواء بًى ُعرِػبد ِوهبء. بْ اؼرِبي كٌبَ اًصىهح ًرؽلٌم االِرواهٌخ ًثلؤ تبٌرٌالء أًِرعٌٕ غٌى ؼٕرهّ ُٕ اإلٓربط اًني ًٔرعىٓه . وٌٌرؽىيؾوٗ اإل٘واتبد اًػِبًٌخ ُٕ ٌُٝج ىًبكح األظىه بًى ٌُٝج اًِّبههخ فٍ اإلٓربط ، وٌٌرّ هٍ مًى غبظالً ؤَ آظالً تبالهرلاء تبًوربة األـٙو. ؤُب اًفٝىح أًهبئٌخ فهٍ ؤىياًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل بًى ُوؼٌخ اـرفبء اًوتؾ وأًلىك ، ومًى ترؽىًٍ اًِعرِؼ بًى ُعرِؼ بٓربظٍ تبًوبٍُ وتٌىؽ اإلٓربط كهظخ بِثبع اًؽبظبد اًِبكًخ ألفواك اًِعرِؼ ، وفٍ هنٖ اًِوؼٌخ أًهبئٌخ ًفرفٍ اًوتؾ ذٌلبئٌب وذٔػلَ اًؽبظخ بًى أًلىك. بْاالغرواف تبًوتؾ هى اغرواف تبالٌرؿالي، بم بُْعوك االغرواف ته ال ًعػٍ ًه ؼلًا ًلف غٔلٖ . ؤُب بظواءاد اًؽل ُٔه تبًىٌبئٍ اًِفرٌفخ فهٍ ُؽبوالد بٔالؼٌخ وؾٌو ظنهًخ ًِٔؼ اٌرؿالي بٍٓبْ إلٍٓبْ. بْ اًؽٍ أًهبئٍ هى بًؿبء اًوتؾ. وًوٕ اًوتؾ هىُؽون ًٌػٌٌِخ االكرٕبكًخ, وًهنا فةًؿبء اًوتؾ ًٌَ ٍُإًخ كواه , تٍ هى ٓرٌعخ ذٝىه ًئلٓربط االِرواهٍ ذرؽلم بما ذؽلم اإلِثبع اًِبكي ًؽبظبد اًِعرِؼ واألفواك .بْ اًػٍِ ُٕ ؤظٍ ىًبكح اًوتؾ هى اًني ًاكي بًى اـرفبء اًوتؾ فٍ أًهبًخ. ـلَ أًِبىي : ـلَ أًِبىي ٌىاء ؤهبٓىا تإظو ؤَ تلوٓه ، هّ بؼلي ؼبالد اًوكٌم ، تٍ هّ هكٌم اًػٕو اًؽلًض . وؼٌض بْ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل ًلىَ غٌى ؤٌبً اًِّبههخ فٍ اإلٓربط وًٌَ غٌى األظىه ، فةْ ـلَ أًِبىي ال ذٔٝثم غٌٌهّ اًلىاغل االِرواهٌخ اًٝثٌػٌخ ، ألٓهّ ًلىُىْ تفلُبد ال تةٓربط واًفلُبد ًٌَ ًهب بٓربط ُبكي ًلثٍ اًلٍِخ بًى ؼٕٖ وفلًب ًٌلبغلح االِرواهٌخ اًٝثٌػٌخ، وًهنا فٌٌَ ًفلَأًِبىيبال اًػٍِ ُلبتٍ ؤظو ، ؤو اًػٍِ تلوٓه فٍ اًنووف اًٌٍئخ . وؼٌض بْ األظواء هّ ٓىع ُٕ اًػثٌل وغثىكًرهّ كبئِخ تلٌبَ غٌِهّ ُلبتٍ ؤظو ، وؼٌض بْ ـلَ أًِبىي هّ فٍ كهظخ ؤٌفٍ ُٕ األظواء فٍ أًِّأد واًِاٌٍبد االكرٕبكًخ ـبهط أًِبىي ، فهّ ؤوًى تبالٓػربق ُٕ غثىكًخ ُعرِؼ األظواء ُعرِؼ اًػثٌل . فنبهوح ـلَ أًِبىي هٍ بؼلي اًنىاهو االظرِبغٌخ اًرٍ ذٌٍ ظبهوح اًوكٌم. وأًنوًخ اًػبًٌِخ اًصبًصخ هٍ تٌّو ًٌعِبهٌو تبًفالٓ أًهبئٍ ُٕ هٍ كٌىك اًنٌّ واالٌرثلاك واالٌرؿالي واًهٌِٔـخ اًٌٍبٌٌخ واالكرٕبكًخ تلٕل كٌبَ ُعرِؼ هٍ أًبً... هٍ أًبً فٌه ؤؼواه ؼٌض ًرٍبووْ فٍ اًٌٍٝخ واًصووح واًٍالػ ًوٍ ذٔرٕو اًؽوًخ االٓرٕبه أًهبئٍ واًوبٍُ. ًنا فةْ اًوربة األـٙو ًوٌّ ٜوًم اًفالٓ ؤُبَ اًعِبهٌو ُٕ ؤظواء وـلَ ُٔبىي ًررؽلم ؼوًخ اإلٍٓبْ . وًهنا ال ُٔبٓ ُٕ اًوفبػ ًرؽوًو ـلَ أًِبىي ُٕ و٘ػٌخ اًوق اًرٍ هّ فٌهب ، وذؽىًٌهّ بًى ِوهبء ـبهط أًِبىي ؼٌض اإلٓربط اًِبكي اًلبتٍ ًٌلٍِخ بًى ؼٕٖ ؼٍج غىاٌُه ... فبًِٔيي ًفلُه ؤهٌه . ؤُب ؼٍ اًفلُخ أًِيًٌخ اًٙووهًخ فال ًوىْ تفلَ تإظو ؤو تلوْ ؤظو، وبِٓب ًوىْ تِىظفٌٕ كبتٌٌٕ ًٌروكٌخ ؤشٔبء ؤكاء وظٌفرهّ أًِيًٌخ ، وًهّ اًِٙبٓبد االظرِبغٌخ واًِبكًخ هإي ُىظف فٍ ـلُخ غبُخ اًصبًض اإلظرِبغٌخ بْ اًِؽون ًٌربهًق اإلٍٓبٍٓ هى اًػبٍُ االظرِبغٍ...ؤي اًلىٍُ ، فبًواتٝخ االظرِبغٌخ اًرٍ ذوتٞ اًعِبغبد اًثّوًخ هالً غٌى ؼلح ... ُٕ األٌوح بًى اًلثٌٌخ بًى األُخ هٍ ؤٌبً ؼوهخ اًربهًق . بْ ؤتٝبي اًربهًق هّ ؤفواك ًٙؽىْ ُٕؤظٍ كٙبًب . ًٌـَ هٔبن ؤي ذػوًف آـو ًنًى. وًوٕ ؤي كٙبًب؟ بٓهّ ًٙؽىْ ُٕ ؤظٍ آـوًٕ... وًوٕ ؤي آـوًٕ؟ بٓهّ اآلـووْ اًنًٕ ًهّ غالكخ تهّ .. وبْ اًػالكخ تٌٕ فوكوظِبغخ هٍ غالكخ اظرِبغٌخ... ؤي غالكخ كىَ تثػٙهّ تػٙب . فبألٌبً اًني هىْ اًلىَ هى اًلىٌُخ ، بمْ ، ذٌى اًلٙبًب هٍ كٙبًب كىٌُخ ... واًػالكخ اًلىٌُخ هٍ اًػالكخ االظرِبغٌخ فبالظرِبغٌخ ُّرلخ ُٕ اًعِبغخ ، ؤي غالكخ اًعِبغخ فٌِب تٌٔهب.واًلىٌُخ ُّرلخ ُٕ اًلىَ،ؤي غالكخ اًلىَ فٌِب تٌٔهّ ، فبًػالكخ االظرِبغٌخ هٍ اًػالكخ اًلىٌُخ .. واًػالكخ اًلىٌُخ هٍ اًػالكخ االظرِبغٌخ ... بم بْ اًعِبغخ هٍ كىَ ، واًلىَ هّ اًعِبغخ ؼرى بما كٍ غلك اًىاؼلح غٕ األـوي . ٓبهٌى غٕ اًرػوًف اًرفٌٌٍٕ اًني ًػٍٔ اًعِبغخ اًِاكرخ تؿٚ أًنو غٕ غالكبد ؤفواكهب اًلىٌُخ . بْ اًِلٕىك تبًعِبغخ هٔب هى اًعِبغخ اًلائِخ تٍثج غالكرهب اًلىٌُخ. شّ ، بْ اًؽوهبد اًربهًفٌخ هٍ اًؽوهبد اًعِبهٌوًخ ؤي اًعِبغٌخ .. ؤي، ؼوهخ اًعِبغخ ُٕ ؤظٍ ٓفٍهب ..ُٕ ؤظٍ اٌرلـالًهب غٕ ظِبغخ ؤـوي ًٌٍز ظِبغرهب ، ؤي ًوٍ ُٔهِب ذوىًٕ اظرِبغٍ ًوتٝهب تٔفٍهب . فبًؽوهبد اًعِبغٌخ كائًِب هٍ ؼوهبد اٌرلالًٌخ ..ؼوهبد ًرؽلٌم اًنادًٌعِبغخ اًِؿٌىتخ ؤو اًِنٌىُخ ... ُٕ ٜوف ظِبغخ ؤـوي ، ؤُب ٍُإًخ إًواع غٌى اًٌٍٝخ فهى ًلؼ كاـٍ اًعِبغخ ماذهب ؼرى ٍُرىي األٌوح ، هِب ًى٘ؽه اًفٍٕ األوي ُٕ اًوربة األـٙو اًوهٕ اًٌٍبٌٍ ًٌٔنوًخ اًػبًٌِخ اًصبًصخ . واًؽوهخ اًعِبغٌخ هٍ ؼوهخ كىَ ُٕؤظٍ، ٓفٍهب بم بْ اًعِبغخ اًىاؼلح تؽوّ ذوىًٔهب اًٝثٌػٍ اًىاؼل ًهب ؼبظبد اظرِبغٌخ واؼلح ذؽربط بًى بِثبع تؽبًخ ظِبغٌخ . وهٍ ًٌٍز فوكًخ غٌى ؤي وظه ، تٍ هٍ ؼبظبد ؤو ؼلىق ؤو ُٝبًج ؤو ؾبًبد ظِبغٌخ ٔبؼثهب كـىَ ذوتٝهّ كىٌُخ واؼلح . وًنا ٌٌِز هنٖ اًؽوهبد تبًؽوهبد اًلىٌُخ . فؽوهبد اًرؽوه اًلىٍُ فٍ اًػٕو اًؽب٘و هٍ ٓفٍهب اًؽوهبد االظرِبغٌخ ، وهٍ ًٕ ذٔرهٍ ؼرى ذرؽوه هٍ ظِبغخ ُٕ ٌٌٝوح ؤي ظِبغخ ؤـوي . ؤي ؤْ اًػبًّ اآلًِْو تةؼليكوهاد ؼوهخ اًربهًقاًػبكًخ وهٍ إًواعاًلىٍُ آرٕبهًا ًٌلىٌُخ. هنٖ هٍ اًؽلٌلخ اًربهًفٌخ فٍ غبًّ اإلٍٓبْ وهٍ اًؽلٌلخ االظرِبغٌخ ، ؤي ؤْ إًواع اًلىٍُ .. إًواع االظرِبغٍ هى ؤٌبً ؼوهخ اًربهًق ، ألٓه ؤكىي ُٕ هٍ اًػىاٍُ األـوي ، مًى ألٓه هى األٍٔ، هى األٌبً ..ؤي ؤٓه هى ٜثٌػخ اًعِبغخ اًثّوًخ ، ٜثٌػخ اًلىَ ، تٍ هى ٜثٌػخ اًؽٌبح ٓفٍهب ، بم بْ اًؽٌىآبد األـوي ُٕ ؾٌو اإلٍٓبْ ذػٌْ فٍ ظِبغبد ، وبْ اًعِبغخ هٍ ؤٌبً تلبء ظِبغبد اًٌِِوخ اًؽٌىآٌخ . واًلىٌُخ هٍ ؤٌبً تلبء األُّ. بْ األُّ اًرٍ ذؽِٝز كىٌُرهب هٍ اًرٍ ذػوٗ وظىكهب ًٌلُبه. بْ األكٌٌبد اًرٍ هٍ بؼلي اًِّوالد اًٌٍبٌٌخ فٍ اًػبًّ ٌثثهب اظرِبغٍ فهٍ ؤُّ ذؽِٝز كىٌُرهب فرلٝػز ؤؤبًهب. فبًػبٍُ االظرِبغٍ غبٍُ ؼٌبح ... غبٍُ تلبء ، وًهنا فهى ُؽون ٜثٌػٍ وماذٍ ًٌلىَ ُٕ ؤظٍ اًثلبء. اًلىٌُخ فٍ غبًّ اإلٍٓبْ واًؽٌىاْ ُصٍ اًعبمتٌخ فٍ غبًّ اًعِبك واألظواَ فٌى ذؽِٝز ظبمتٌخ اًَِّ ًرٝبًود ؾبىاذهب وفلـلد وؼلذهب ، ووؼلذهب هٍ ؤٌبً تلبئهب ، بمْ ، اًثلبء ؤٌبٌه غبٍُ وؼلح اًٍّء . وغـبٍُ وؼـلح ؤي ظِبغخ هى اًػبٍُ االظرِبغٍ ، ؤي اًلىٌُخ . وًهنا اًٍثج ذوبفؾ اًعِبغبد ُٕ ؤظٍ وؼلذهب اًلىٌُخ ، ألْ فٍ مًى تلبءهب ; &. واًػبٍُ اًلىٍُ ... اًواتٝخ االظرِبغٌخ ًػٍِ ذٌلبئًٌبغٌى كفؼاًلـىَ اًىاؼل ٓؽى اًثلبء ُصٌِب ذػٍِ ظبمتٌخ اًٍّء ذٌلبئًٌبغٌى تلبئههرٌخ واؼلح ؼىيأًىاح. بْ آرّبه اًنهاد وذٝبًوهب فٍ ٓنوًخ اًلٔثٌخ اًنهًخ ٓبٍِء ُٕ ذفعٌـو أًىاح ُٕله اًعنة ًٌنهاد اًرٍ ؼىًهب ، فػٔلُب ًلُو غبٍُ اًىؼلح ًرٌى األظٍبَ وذفلل اًعبمتٌخ ذٌٝو هٍ مهح غٌى ؼلح ، وذٔرهٍ اًلٔثٌخ بًى ذٝبًو مهاد وُب ًٕؽثهب . هنٖ هٍ ٜثٌػخ األٌِبء . بْ هنا كبٓىْ ٜثٌػٍ شبتز وذعبهٌه ؤو االٔٝلاَ ته ًفٍل اًؽٌبح . وهونا ذفٍل ؼٌبح اإلٍٓبْ غٔلُب ًثـلؤ ذعبهٍ اًلىٌُخ .. اًػبٍُ االظرِبغٍ ... ظبمتٌـخ اًعِبغخ ٌو تلبئهب .. ؤو غٔلُب ًثلؤ االٔٝلاَ ته ، وًٌَ هٔبن ُـٕ ُٔبفَ ًٌػبٍُ االظرِبغٍ فٍ اًرإشٌو غٌى وؼلح اًعِبغخ اًىاؼلح بال اًػبٍُ اًلًٍٔ اًني كل ًلٍّ اًعِبغخ اًلىٌُخ ، واًني كل ًىؼل ظِبغبد ماد كىٌُبد ُفرٌفخ . تٌل ؤْ اًػبٍُ االظرِبغٍ هى اًني ًرؿٌج فٍ أًهبًخ
Rozpocznij dyskusję Zgadzam się ( 0 )     Nie zgadzam się ( 0 )   zgłoś nadużycie
Opinia: Neutralna
Autor: 5678866627238 404063
فلٞ. شّ بْ اًّػىة ُوؾِخ غٌى االٌرفربء تؽوّ اًلىإٌٓ اًى٘ػٌخ ، واالٌرفربء غٌى اًلٌرىه ال ًػٍٔ ؤٓه ِوًػخ اًِعرِؼ ، و ًوًٕػٍٔ ؤٓه كٌرىه فؽٍج ، ؤي هى اًٍّء ُى٘ىع االٌرفربء ًٌَ بال. ِوًػخ اًِعرِؼ ذواس بٍٓبٍٓ ـبًل ًٌٌَُوًب ًؤلؼٌبء فلٞ. وُٕ هنٖ اًؽلٌلخ ذٕثؾ هربتخ كٌرىه واٌرفربء اًؽب٘وًٕغٌٌه ًىًٓب ُٕاًهيي. بْ ُىٌىغبد اًلىآٌـٕ اًى٘ػٌخ أًبِئخ غٕ اًلٌبذٌو اًى٘ػٌخ ٌٌُئخ تبًػلىتبد اًِبكًخ اًِىظهخ ٘ل اإلٍٓبْ ، ؤُب اًػوف فهى ـبي ذلوًثًب ُٕ ذٌى اًػلىتبد ... اًػوف ًىظج غلىتبد ؤكتٌخ ؾٌو ُبكًخ الئلخ تبإلٍٓبْ ... اًلًٕ ًؽرىي اًػوف وًٍرىغثه ... وُػنّ اًػلىتبد اًِبكًخ فٍ اًلًٕ ُاظٌخ ، وؤهصو ؤؼوبُه ُىاغظ وبهِبكاد وبظبتبد غٌى ؤٌئٌخ ، وذٌى ؤٍٓج ِوًػخ الؼرواَ اإلٍٓبْ. اًلًٕ ال ًلوه غلىتبد آٌٓخ بال فٍ ؼبالد كٕىي ٘ووهًخ ًٌِعرِؼ. اًلًٕ اؼرىاء ًٌػوف . واًػوف ذػثٌو غٕ اًؽٌبح اًٝثٌػٌخ ًٌّػىة ... بمْ ، اًلًٕ اًِؽرىي ًٌػوف ذإهٌل ًٌلبٓىْ اًٝثٌػٍ.بْ اًّوائؼ اًالكًٌٔخ اًالغوفٌخ هٍ اترلاع ُٕ بٍٓبْ ٘ل بٍٓبْ آـو ، وهٍ تبًربًٍ تبٌٜخ ألٓهب فبكلح ًٌِٕله اًٝثٌػٍ اًني هى اًػوف واًلًٕ. ُٕ ًواكج ٌٌو اًِعرِؼ اًٍااي: ُٕ ًواكج اًِعرِؼ ًٌٔثه بًى االٓؽواف غٕ اًّوًػخ بما وكؼ ...؟كًِلواًٌٜب ًٌَشِخ ظهخ ذلغٍ ؼم اًوكبتخ أًٌبتٌخغٕاًِعرِؼفٍ مًى. بمْ اًِعرِؼ هى اًوكٌج غٌى ٓفٍه . بْ ؤي اكغبء ُٕ ؤًخ ظهخ ... فوكًا ؤو ظِبغخ تإٓهبٍُاوًخ غٕ اًّوًػخ هى كهربذىهًخ، ألْ اًلًِلواٌٜخ ذػٍٔ ٍُاوًٌخ هٍ اًِعرِؼ ... اًوكبتخ بمْ ُٕ هٍ اًِعرِؼ ذٌى هٍ اًلًِلواٌٜخ. ؤُب هٌف ًرإذى مًى ، فػٕ ٜوًم ؤكاح اًؽوّ اًلًِلواٌٜخ أًبذعخ غٕ ذٔنٌّ اًِعرِؼ ٓفٍه فٍ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ . وؼوّ اًّػج تىاٌٝـخ اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ شّ ُاذِو اًّػج اًػبَ اًِاذِـو اًلىٍُ اًني ذٌرلٍ فٌه ؤُبٓبد اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ .ووفلًب ًهنٖ أًنوًخ ، فبًّػج هى ؤكاح اًؽوّ، واًّػج فٍ هنٖ اًؽبًخ هى اًوكٌج غٌى ٓفٍه. تهنا ذرؽلم اًوكبتخ اًناذٌخ ًٌِعرِؼ غٌى ِوًػره. هٌف ًٕؽؾ اًِعرِؼ اذعبهه بما آؽوف غٕ ِوًػره ؟ بما هبٓز ؤكاح اًؽوّ كهربذىهًخ هِب هى اًؽبي فٍ أًنّ اًٌٍبٌٌخ فٍ اًػبًّ اًٌىَ ، فةْ ًلنخ اًِعرِؼ ًالٓؽواف غٕ اًّوًػخ ًٌَ ًهب وٌٌٌخ ًٌرػثٌو وذلىًّ االٓؽواف بال اًػٔف ، ؤي اًصىهح غٌى ؤكاح اًؽوّ ... واًػٔف ؤو اًصىهح ؼرى بماهبْذػثٌوًاغٕبؼٍبًاًِعرِؼ ؼٌبيمًى االٓؽواف ، بال ؤٓه ًٌَ هٍ اًِعرِؼُّبههًب فـٌه، تـٍ ًلىَ ته ًٌُِٕى ُللهحغٌى اًِثبكهح واًعٍبهحغٌى بغالْ بهاكح اًِعرِؼ ... تٌل ؤْ هنا اًِلـٍ هى ُلـٍ اًلهربذىهًخ ، ألْ هنٖ اًِثبكهح اًصىهًخ ذِوٕ تؽوّ ٘ووهح اًصىهح ألكاح ؼوّ ٓبئثخ غٕ اًّػج ، وُػٔى هنا ؤْ ؤكاح اًؽوّ ُب ىاًز كهربذىهًخ... غالوح غٌى ؤْ اًػٔف واًرؿٌٌو تبًلىح فٍ ؼل ماذه غٍِ ؾٌو كًِلواٍٜ ،وًؤه ًؽلس ٓرٌعخ وظىك و٘ؼ ؾٌو كًِلواٍٜ ٌبتم ًه. واًِعرِؼ اًني ُبىايًلوه ؼىي هنٖ اًِؽٌٕخ هى ُعرِؼ ُرفٌف... بمْ ، ُب هى اًؽٍ ؟ اًؽٍ : هى ؤْ ًوىْاًّػج هى ؤكاح اًؽوّ ... ُٕ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ بًى ُاذِو اًّػج اًػبَ ، وؤْ ذٔرهٍ اإلكاهح اًؽوىٌُخ ًرؽٍ ُؽٌهب اًٌعبْ اًّػثٌخ ، وؤْ ًوىْ ُاذِو اًّػج اًػـبَ ُاذِوا كىًٌُب ذٌرلٍ فٌه اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْاًّػثٌخ. وبما ؼلس آؽواف غٕ ِوًػخ اًِعرِؼ فٍ ُصٍ هنا أًنبَ ًػبًغ غٕ ٜوًم اًِواظػخ اًلًِلواٌٜخ وًٌَ غٕ ٜوًم اًلىح. واًػٌٌِخ هٔب ًٌٍز غٌٌِخ اـرٌبه بهاكي ألٌٌىة اًرؿٌٌو ؤو اًِػبًعخ ، تٍ هٍ ٓرٌعخ ؼرٌِخ ًٝثٌػخ أًنبَ اًلًِلواٍٜ هنا ، بم بٓه فٍ ُصٍ هنٖ اًؽبًخ ال ذىظل ظهخ ـبهط ظهخ ؤـوي ؼرى ذىظه ًهب ؤغِبي اًػٔف ؤو ذؽٌِهب ٍُاوًٌخ االٓؽواف . إًؽبفخ بْ اًّفٖ اًٝثٌػٍ ؼو فٍ اًرػثٌو غٕ ٓفٍه ؼرى وًى ذٕوف تعٔىْ ًٌػثو غٕ ؤٓه ُعٔىْ. بْاًّفٖ االغرثبهي هى ؤًًٙب ؼو فٍ اًرػثٌو غٕ ِفٌٕره االغرثبهًخ ، وًوٕ فٍ هٌرب اًؽبًرٌٕ ال ًِصٍ األوي بال ٓفٍه ، وال ًِصٍ اًصبٍٓ بال ُعِىغخ األِفبٓ اًٝثٌػٌٌٕ اًِوىٌٕٓ ًّفٌٕره االغرثبهًخ .اًِعرِؼ ًروىْ ُٕ اًػلًل ُٕ األِفبٓ اًٝثٌػٌٌٕ ،واًػلًل ُٕ االغرثبهًٌٕ. بمْ ، ذػثٌو ِفٖ ٜثٌػٍ غٕ ؤٓه ُعٔىْ ُصالً ال ًػٍٔ ؤْ تلٌخ ؤفواك اًِعرِؼ ُعبٌٕٓ هنًى. ؤيؤْ ذػثٌو ِفٖ ٜثٌػٍ ال ًػٍٔ بال اًرػثٌو غٕ ٓفٍه ، وذػثٌو ِفٖ اغرثبهي ال ًػٍٔ بال اًرػثٌو غٕ ٌُٕؽخ ؤو هؤي ُعِىغخ اًِوىٌٕٓ ًرٌى اًّفٌٕخ االغرثبهًخ. فّوهخ بٓربط ؤو تٌؼاًلـبْالذػثو ٌُٕؽًٌب بالغُٕٕبًؾاًِوىًٌٕٓرٌى اًّوهخ .. ؤي ، أًِرفػٌٕ تةٓربط ؤو تٌؼ اًلـبْ ؼرى وهى ٘به تٕؽخ اآلـوًٕ. إًؽبفخ وٌٌٌخ ذػثٌو ًٌِعرِؼ ...وًٌٍز وٌٌٌخ ذػثٌو ًّفٖ ٜثٌػٍ ؤو ُػٔىي، بمْ، ُٔٝلًٌب وكًِلواًٌٜب ال ًِوٕؤْذوىْ ٌُوًب ألئُهِب . اًفوك اًني ًٌِى ٔؽٌفخ هٍ ٔؽٌفره وذػثو غٕ وظهخ ٓنوٖ هى فلٞ .واالكغبء تإٓهب ٔؽٌفخ اًوؤي اًػبَ هى اكغبء تبٍٜ ال ؤٌبً ًه ُٕ إًؽخ ، ألٓهب ذػثو فٍ اًىاكؼغٕوظهخ ٓنو ِفٖ ٜثٌػٍ ، وال ًعىى كًِلواًٌٜب ؤًٌِْى اًفوك اًٝثٌػٍ ؤي وٌٌٌخ ّٓو ؤو بغالَ غبُخ ، وًوٕ ُٕ ؼله اًٝثٌػٍ ؤْ ًػثو غٕ ٓفٍه فلٞ تإًخ وٌٌٌخ ؼرى وًى هبٓز ظٔىٌٓخ ًٌثوهٕ غٌى ظٔىٓه. بْ إًؽٌفخ اًرٍ ًٕلههب ؼوفٌىْ ُصالً هٍ وٌٌٌخ ذػثٌو ًهنٖ اًفئخ ُٕ اًِعرِؼ فلٞ ، ذٝوػ وظهخ ٓنوهب فلٞ ، وًٌَ وظهخ ٓنو اًوؤياًػبَ .. وهونا اًّإْ فٍ تلٌخ األِفبٓ االغرثبهًٌٕ واًٝثٌػٌٌٕ فٍ اًِعرِؼ. بْإًؽبفخ اًلًِلواٌٜخ هٍ اًرٍ ذٕلههب ًعٔخ ِػثٌخ ُوىٓخ ُٕ هٍ فئبد اًِعرِؼ اًِفرٌفخ ... فٍ هنٖ اًؽبًخ فلٞ وال ؤـوي ٌىاهب ذوىْ إًؽبفخ ؤو وٌٌٌخ اإلغالَ ُػثوح غٕ اًِعرِؼ هوٍ ، وؼبٌُخ ًىظهخ ٓنو فئبذه اًػبُخ ، وتنًى ذوىْ إًؽبفخ كًِلواٌٜخ ؤو بغالًُب كًِلواًٌٜب. بما ؤٔله اًِهٌٔىْ اًٝثٌىْ ؤي ٔؽٌفخ فال ًؽم ًهب بال ؤْ ذوىْ ٜثٌخ تؽرخ ... وهونا تبًٍٔثخ ًثلٌخ اًفئبد. اًّفٖ اًٝثٌػٍ ًؽم ًه ؤْ ًػث ٓفٍـه فلـٞ، وال ًؽم ًه كًِلواًٌٜب ؤًْػٌثوغٕؤهصو ُٕٓفٍه ... ؤًرهٍ تهنا آرهبء ظنهًًب وكًِلواًٌٜب ُب ًٍِى فٍ اًػبًّ تِّوٌخ ٌوغٕ ؼوًخ إًؽبفخ . بْ ُّوٌخ ؼوًخ إًؽبفخ اًرٍ ًّ ًٔره أًياع ؼىًهب فٍ اًػبًّ هٍ وًٌلح ُّوٌخ اًلًِلواٌٜخ غِىًُب ... وال ًِوٕ ؼٌهب ُب ًّ ذؽٍ ؤىُخ اًلًِلواٌٜخ توُرهب فٍ اًِعرِؼ هٌه ... وًٌَ ُٕ ٜوًم ًؽٍ ذٌى اًِّوٌخ اًٍِرػٌٕخ ، ؤغٍٔ ُّوٌخ اًلًِلواٌٜخ ، بال ٜوًم وؼٌل وهى ٜوًم أًنوًخ اًػبًٌِخ اًصبًصخ. ٍفٌـه ُثٔ ٍّ بْأًنبَاًلًِلواٍٜ وفلًب ًهنٖ غٌى ُب ذؽره ُٕاًِاذِواد اًّػثٌخ أًنوًخ تٔـبء ُرِبٌى ،هٍ َؼَعو األٌبٌٌخ واًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ بًى ؤْ ذٌرلٍ هٌهب فٍ ظٌٍخ ُاذِو اًّػج اًػبَ. و ًٌَ هٔبن ؤي ذٕىه آـو ًِعرِؼ كًِلواٍٜ غٌى اإلٜالق ؾٌو هنا اًرٕىه . وؤـٌوًا ... بْغٕو اًعِبهٌو وهى ًيؼف ؼصٌصًب ٓؽىٓب تػلغٕو اًعِهىهًبد ًٌهج اًِّبغو ، وًثهو األتٕبه ، وًؤه تلله ُب ًثّو ته ُٕ ؼوًخ ؼلٌلٌخ ًٌعِبهٌو ، وآػربق ٌػٌل ُٕ كٌىك ؤكواد اًؽوّ ... فهى ًٔنه تِعٍء غٕو اًفى٘ى واًؿىؾبئٌخ ُٕ تػلٖ ، بْ ًّ ذٔروَ اًلًِلواٌٜخ اًعلًلح اًرٍ هٍ ٌٌٝخ اًّػج ... وذػىك ٌٌٝخ اًفوك ؤو اًٝثلخ ؤو اًلثٌٌخ ؤو اًٝبئفخ ؤواًؽية. هنٖ هٍ اًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ ُٕ أًبؼٌخ أًنوًخ. ؤُب ُٕأًبؼٌخ اًىاكػٌخ فةْاألكىًبء كائًِب ًؽوِىْ ... ؤي ؤْ اًٝوف األكىي فٍ اًِعرِؼ هى اًني ًؽوّ اًصبٍٓ اإلكرٕبكي االِرواهٌخ --------------- تبًوؾّ ُٕ ؤْ ذٝىهاد ذبهًفٌخ هبُخ كل ؼلشز غٌى ٜوًم ؼٍ ُّوٌخ اًػٍِ وؤظوح اًػٍِ، ؤي اًػالكخ تٌٕ اًػِبي .. وؤٔؽبة اًػٍِ، تٌٕ اًِبًوٌٕ وأًِرعٌٕ، ُٔهب ذؽلًل ٌبغبد اًػٍِ، وؤظوح اًػٍِ اإل٘بفٍ واإلظبىاد اًِفرٌفخ واالغرواف تؽل ؤكٓى ًؤلظىه، و ُّبههخ اًػِبي فٍ األهتبػ واإلكاهح ،ؤُؼ اًفٍٕ اًرػٍفٍ، واًِٙبْ االظرِبغٍ ، وؼـم اإل٘واة ، وهٍ ُب ؼىذه كىإٌٓ اًػٍِ اًرٍ ال ًوبك ًفٌى ذّوًؼ ُػبٔو ُٔهب . و ؼلشز ؤًًٙب ذؽىالد الذلٍ ؤهٌِخغٕذٌى فٍ ظبٓج اًٌِوٌخ ُٕ ؼٌـض ظهىه ؤٓنِخ ذؽل ُٕ اًلـٍ، و ؤٓنِخ ذؽوَ اًٌِوٌخ اًفبٔخ و ذٍٔلهب بًٍ اًؽوىُخ . توؾـّ هٍ هـنٖ اًرٝىهاد اًرٍ ال ًٍرهبْ تهب فٍ ذبهًق اًِّوٍ االكرٕبكيبال ؤْاًِّوٌخ ُبىاًز كبئِخ ظنهًًب ُؼهٍ اًرلٌٌِبد واًرؽٌٍٔبد واًرهنًثبد واإلظواءاد و اًرٝىهاد اًرٍ ٜوؤد غٌٌهب و اًرٍ ظػٌرهب ؤكٍ ؼلح ُٕ اًلووْ اًِبٌ٘خ ، وؼللز ُٕبًؾ هصٌوح ًٌػبٌٌُٕ ، بال ؤْ اًِّوٍ االكرٕبكي ًّ ًؽٍ تػل فٍ اًػبًّ ، فبًِؽبوالد اًرٍ إٓثز غٌى اًٌِوٌخ ًّ ذؽٍ ُّوٌخ أًِرعٌٕ ، فال ًياًىْ ؤظواء توؾّ آرلبي ؤو٘بع اًٌِوٌخ ُٕ ؤكٕى إًٌٌِ بًى ؤكٕى اًٌٍبه واذفبمهب غلح ؤو٘بع فٍ اًىٌٞ تٌٕ اًٌٍبه وإًٌٌِ . واًِؽبوالد اًرٍ إٓثز غٌى األظوح ال ذلٍ تػلًا فٍ هنا اًعبٓج غٕاًِؽبوالد اًرٍ إٓثز غٌى اًٌِوٌخ وٓلٌرهب ُٕو٘ؼبًى و٘ؼ .وفٍ ُعٍِ ُػبًعخ كٌٙخ األظوح هى اًِياًب اًرٍ ؼٍٕ غٌٌهب اًػبٌُىْ وِ٘ٔرهب اًرّوًػبد وؼِرهب أًلبتبد ؼٌض ذثلًز اًؽبًخ اًٌٍئخ اًرٍ هبْ غٌٌهب أًِرعىْ ؾلاح االٓلالة إًٔبغٍ، واهرٍج اًػِبيواًفٌٔىْواإلكاهًىْ ؼلىكًب ُؼُووه اًيُٕهبٓز تػٌلح أًِبي . وًوٕ فٍ واكؼ األُو فةْ اًِّوٍ االكرٕبكيُبىايكبئًِب. بْ اًِؽبوًخ اًرٍ إٓثز غٌى األظىه ًٌٍز ؼالً غٌى اإلٜالق ، وبِٓب هٍ ُؽبوًخ ذٌفٌلٌخ وبٔالؼٌخ ؤكوة بًى اإلؼٍبْ ُٔهب بًى االغرواف تؽم ًٌػبٌٌُٕ. ًِبما ًػٝى اًػبٌُىْ ؤظوح ؟ ألٓهّ كبُىا تػٌٌِخ بٓربط ًٕبًؾ اًؿٌو اًني اٌرإظوهّ ًٌٔرعىا ًه بٓربظب,ً بمْ، هّ ًّ ًٍرهٌوىا بٓربظهّ ، تٍ ا٘ٝووا بًى اًرٔبىي غٔه ُلبتٍ ؤظوح ، واًلبغلح اًٌٌٍِخ هٍ: اًني ًٔرغ هى اًني ًٍرهٌى . بْ األظـواء . ُهِب ذؽٍٔز ؤظىههّ . هّ ٓىع ُٕ اًػثٌل. بْ األظٌو هـى ِثه اًػثل ًٌٌٍل اًني ًٍرإظوٖ ، تٍ هى غثل ُاكز ، وغثىكًره كبئِخ تلٌبَ غٌِه ُلبتٍ ؤظو ُٕ ٔبؼج اًػٍِ تؿٚ أًنو غٕ ؼٌصٌخ ٔبؼج اًػٍِ ُٕ ؼٌض هى فوك ؤو ؼوىُخ. فبًػبٌُىْ ُٕ ؼٌض غالكرهّ تبًِبًى ؤوتبًِّٔإح اإلٓربظٌخ ، ُٕ ؼٌض ُٕبًؽهّ اًفبٔخ واؼلح .. فهّ ؤظواء فٍ هٍ اًؽبالد اًِىظىكح اآلْ فٍ اًػبًّ، توؾّ ؤْ ؤو٘بع اًٌِوٌخ ُفرٌفخ ُٕ إًٌٌِ بًى اًٌٍبه . ؼرى أًِّإح االكرٕبكًخ اًػبُخ ال ذػٍٝ ًػِبًهب بال ؤظىها وٍُبغلاد اظرِبغٌخ ؤـوي ؤِثه تبإلؼٍبْ اًني ًرفٍٙ ته األؾٌٔبء ؤٔؽبة اًِاٌٍبد االكرٕبكًخ اًفبٔخ غٌى اًػبٌٌُٕ ُػهّ. فبًلىي تإْ اًلـٍ فٍ ؼبًخ اًٌِوٌخ اًػبُخ ًػىك بًى اًِعرِؼ ، تِٕ فٌه اًػبٌُىْ ـالفًب ًلـٍ اًِاٌٍخ اًفبٔخ اًنيًػىك بًى ُبًوهب فلٞ .ٔؽٌؾ بما ٓنوٓب بًى إًٌِؽخ اًػبُخ ًٌِعرِؼ و ًٌَ بًى إًِبًؾ اًفبٔخ ًٌػبٌٌُٕ ، وبما افرو٘ٔب ؤْ اًٌٍٝخ اًٌٍبٌٌخ واًِؽرووح ًٌٌِوٌخ هٍ ٌٌٝخ هٍ أًبً ، ؤي ؤٓهب ٌٌٝخ اًّػج توبٌُه ًِبهٌهب غٕ ٜوًم اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ .. وًٌٍز ٌٌٝخ ٜثلخ واؼلح ، ؤوؼية واؼل ، ؤو ُعِىغخ ؤؼياة ، ؤو ٌٌٝخ ٜبئفخ ،ؤو كثٌٌخ ،ؤو غبئٌخ ، ؤو فوك ، ؤو ؤي ٓىع ُٕ اًٌٍٝخ أًٌبتٌخ . وُؼ هنا فةْ ُب ًػىك غٌى اًػبٌٌُٕ ُثبِوح ُٕ ؼٌض ُٕبًؽهّ اًفبٔخ ، فٍ ِوٍ ؤظىه ؤو ٍٓثخ ُٕ األهتبػ ؤو ـلُبد اظرِبغٌخ ، هى ٓفَ اًني ًػىك غٌى اًػبٌٌُٕ فٍ اًِاٌٍخ اًفبٔخ : ؤي ؤْ هال ُٕ اًػبٌٌُٕ فٍ أًِّإح اًػبُخ وأًِّإح اًفبٔخ هّ ؤظواء توؾّ اـرالف اًِبًى. وهونا فةْ اًرٝىه اًني ٜوؤ غٌى اًٌِوٌخ ُٕ ؼٌض ٓلٌهب ُٕ ًل بًى ًل ًّ ًؽٍ ُّوٌخ ؼم اًػبٍُ فٍ اإلٓربط ماذه اًني ًٔرعه ُثبِوح ، وًٌَ غٕ ٜوًم اًِعرِؼ ؤو ُلبتٍ ؤظوح ، واًلًٌٍ غٌى مًى هى ؤْ أًِرعٌٕ ال ًياًىْ ؤظواء توؾّ ذثلي ؤو٘بع اًٌِوٌخ. بْ اًؽٍ أًهبئٍ هى بًؿبء األظوح ، وذؽوًو اإلٍٓبْ ُٕ غثىكًرهب ، واًػىكح بًى اًلىاغل اًٝثٌػٌخ اًرٍ ؼلكد اًػالكخ كثٍ ظهىه اًٝثلبد وؤِوبي اًؽوىُبد واًرّوًػبد اًى٘ػٌخ. بْ اًلىاغل اًٝثٌػٌخ هٍ اًِلٌبً واًِوظؼ وإًِله اًىؼٌل فٍ اًػالكبد اإلٍٓبٌٓخ . بْاًلىاغل اًٝثٌػٌخ ؤٓرعز اِرواهٌخ ٜثٌػٌخ كبئِخ غٌى اًٍِبواح تٌٕ غٔبٔو اإلٓربطاالكرٕبكي، وؼللز اٌرهالهًب ُرٍبوًًب ذلوًثًب إلٓربط اًٝثٌػخ تٌٕ األفواك .ؤُبغٌٌِبد اٌرؿالي بٍٓبْ إلٍٓبْ ، واٌرؽىام فوك غٌى ؤهصو ُٕ ؼبظره ُٕ اًصووح، فهٍ ظبهوح اًفووط غٕ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ وتلاًخ فٍبك وآؽواف ؼٌبح اًعِبغخ اًثّوًخ ، وهٍ تلاًخ ظهىه ُعرِؼ االٌرؿالي . وبما ؼٌٌٔب غىاٍُ اإلٓربط االكرٕبكي ُٔن اًللَ وؼرى اآلْ ، وكائًِب ، ٓعلهب ذروىْ ؼرًِب ُٕغٔبٔو بٓربطؤٌبٌٌخ ، وهٍ ُىاك بٓربط، و وٌٌٌخ بٓربط ، ؤُرغ. واًلبغلح اًٝثٌػٌخ ًٌٍِبواح هٍ : ؤْ ًوٍ غٕٔو ٌُؽج واؼل ُٔهب ال ًؽلس بٓربط، وًوٍ غٕٔو كوه ؤٌبٌٍ فٍ غٌٌِخ اإلٓربط ، وتلوٓه ًرىكف ُٕ غٔبٔو اإلٓربط ؼٕخ فٍ هنا اإلٓربط، ألٓه بما اإلٓربط. وُب كاَ هٍ غٕٔو ُٕ هنٖ اًػٔبٔو ٘ووهًًب وؤٌبًٌٌب ، بمْ هٍ ُرٍبوًخ فٍ ٘ووهذهب فٍ اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ ، والتل ؤْ ذرٍبوي فٍ ؼلهب فٍ ُؼاًلبغلح اًٝثٌػٌخ ًٌٍِبواح ، وذػّل اإلٓربط اًني ؤٓرعره وٜؿٌبْ ؤؼلهب غٌى اآلـو هى ذٕبكَ غٌى ؼم اًؿٌو ، بمْ، ًوٍ غٕٔو ؼٕخ تؿٚ أًنو غٕ هنٖ اًػٔبٔو، فةما وظلٓب غٌٌِخ بٓربظٌخ ذِز تىاٌٝخ غٕٔوًٕ فلٞ ًٌٕو ًوٍ غٕٔو ٕٓف اإلٓربط وبما ذِز تصالشخ غٔبٔو ًٌٕو ًوٍ غٕٔو شٌض اإلٓربط ... وهونا. وترٝثٌم هنٖ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ غٌى اًىاكؼ اًللًّ واًِػبٔو ٓعل اآلذٍ: فٍ ُوؼٌخ اإلٓربطاًٌلوي ذروىْ غٌٌِخ اإلٓربط ُٕ ُىاك ـبَ وبٍٓبْ ُٔرغ ، شّ كـٌز وٌٌٌخ بٓربط فٍ اًىٌٞ تؽٌض اٌرفلُهب اإلٍٓبْ فٍ غٌٌِخ اإلٓربط، وًػرثو اًؽٌىآِْىمظًب ًهبهىؼلح كىح ، شّ ذٝىهد هنٖ اًىٌٌٌخ وؼٌز اآلًخ ُؽٍ اًؽٌىاْ ، وذٝىهد ؤٓىاع وهٌِبد اًِىاك اًفبَ ُٕ ُىاك تٌٍٝخ هـٌٕخ بًى ُىاك ُوهثخ وشٌِٔخ ًٌؿبًخ . وذٝىه ؤًًٙب اإلٍٓبُْٕ غبٍُ غبكي بًى ُهٔلً وفٍٔ ، وُٕ ؤغلاك ؾفٌوح ُٕ اًػبٌٌُٕ بًى ٓفو كٌٌٍ ُٕ اًفٌٌٕٔ . تٌل ؤْغٔبٔو اإلٓربطوبْذؿٌود هٌفًٌب وهًٌِب ًّذرؿٌو فٍ ظىهوهب ُٕ ؼٌض كوههٍ واؼل ُٔهب فٍ غٌٌِخ اإلٓربط و٘ووهذه ، ففبَ اًؽلًل ُصالً اًني هى ؤؼل غٔبٔو اإلٓربطكلًًِب وؼلًصًبهبًْٕٔؼ تٝوًلخ تلائٌخ ًٔرغُٔه اًؽلاك ًلوًًب ٌؤًٌب ؤو فإًٌب ؤو هُؽًب ... اًق ... واآلْ ٓفَ ـبَ اًؽلًل ًٕٔؼ تىاٌٝخ ؤفواْ غبًٌخ ًٔرغ ُٔه اًِهٔلٌىْ واًفٌٔىْ اآلالد واًِؽوهبد واًِوهثبد تإٓىاغهب اًِفرٌفخ. واًؽٌىاْ اًني هى اًؽٕبْ ؤو اًثؿٍ ؤو اًعٍِ وُب فٍ ؼوِهب ، واًني هبْ ؤؼل غٔبٔو اإلٓربط ، ؼٍ ُؽٌه اآلْ إًِٔؼ اًٙفّ واآلالد اًعثبهح . واًِىاك أًِرعخ اًرٍ هبٓز ؤكواد تلائٌخ ؤٔثؽز اآلْ ُػلاد فٌٔخ ُػللح . وُؼ هنا فػىاٍُ اإلٓربط اًٝثٌػٌخ األٌبٌٌخ شبترخ ظىهوًًب توؾّ ذٝىههب اًهبئٍ ، وهنا اًصثبد اًعىهوي ًػٔبٔو اإلٓربط ًعػٍ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ هٍ اًلبغلح اًٌٌٍِخ اًرٍ ال ُفو ُٕ اًػىكح بًٌهب فٍ ؼٍ اًِّوٍ االكرٕبكي ؼ ًالٓهبئًٌب ، ومًى تػل فٍّ هٍ اًِؽبوالد اًربهًفٌخ اًٍبتلخ اًرٍ ذعبهٌز اًلىاغل اًٝثٌػٌخ. بْ أًنوًبد اًربهًفٌخ اًٍبتلخ غبًعز اًِّوٍ االكرٕبكي ُٕ ىاوًخ ٌُوٌخ اًوكثخ ألؼل غٔبٔو اإلٓربط فلٞ ، وُٕ ىاوًخ األظىه ُلبتٍ اإلٓربط فلٞ ، وًّذؽٍ اًِّوٌخ اًؽلٌلٌخ وهٍ ُّوٌخ اإلٓربط ٓفٍه . وهونا هبْ ؤهّ ـٕبئٖ األٓنِخ االكرٕبكًخ اًٍبئلح اآلْ فٍ اًػبًّ هى ٓنبَ األظىه اًني ًعوك اًػبٍُ ُٕ ؤي ؼم فٍ أًِرعبد اًرٍ ًٔرعهب ، ٌىاء ؤهبْ اإلٓربط ًؽٍبة اًِعرِؼ ؤَ ًؽٍبة ُّٔإح ـبٔخ. بْ أًِّإح إًٔبغٌخ اإلٓربظٌخ كبئِخ ُٕ ُىاك بٓربط وآالد إًِٔؼ وغِبي ، وًرىًل اإلٓربط ُٕ اٌرفلاَ آالد إًِٔؼ تىاٌٝخ اًػِبي فٍ ذٌٕٔؼ اًِىاك األوًٌخ ... وهونا فبًِىاك إًِٔػخ اًعبهيح ًالٌرػِبي واالٌرهالن ُود تػٌٌِخ بٓربظٌخ ُب هبٓز ًرؽٍٕ ًىال اًِىاك اًفبَ وإًِٔؼ واًػِبي ، تؽٌض ًى اٌرثػلٓب اًِىاك األوًٌخ ًِب وظل إًِٔؼ ُب ًٕٔػه . وًى اٌرثػلٓب إًِٔؼ ًِب ذٕٔػز اًِىاك اًفبَ . وًى اٌرثػلٓب أًِرعٌٕ ًِب اِرؿٍ إًِٔؼ . وهونا فبًػٔبٔو اًرٍ هٍ شالشخ فٍ هنٖ اًػٌٌِخ ُرٍبوًخ اًٙووهح فٍ غٌٌِخ اإلٓربط وًىالهبـ هٍ اًصالشخ ـ ًِب ؼٍٕ بٓربط ، وؤي واؼل ُٔهب ال ًٍرٌٝؼ اًلٌبَ تهنٖ اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ تِفوكٖ ، هِب ؤْ ؤي اشٌٕٔ ُٕ هنٖ اًػٔبٔو اًصالشخ فٍ ُصٍ هـنٖ اًػٌٌِخ ال ًٍرٌٝػبْ اًلٌبَ تبإلٓربط فٍ ؾٌبة اًػٕٔو اًصبًض . واًلبغلح اًٝثٌػٌخ فٍ هنٖ اًؽبًخ ذؽرّ ذٍبوي ؼٕٖ هنٖ اًػىاٍُ اًصالشخ فٍ اإلٓربط ، ؤي ؤْ بٓربط ُصٍ هنا إًِٔؼ ًلٍّ بًى شالس ؼٕٖ ، وًوٍ غٕٔو ُٕ غٔبٔو اإلٓربط ؼٕخ ، فٌٌَ اًِهّ إًِٔؼ فلٞ ،وًوٕ اًِهّ ُٕ ًٍرهٌى بٓربط إًِٔؼ . هنًى اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ اًيهاغٌخ اًرٍ ذرّ تفػٍ اإلٍٓبْ واألهٗ كوْ اٌرفلاَ وٌٌٌخ شبًصخ ، هٍ ُصٍ اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ إًٔبغٌخ اًٌلوًخ ذِبًُب ، فبإلٓربط فٍ ُصٍ هنٖ اًؽبًخ ًلٍّ بًى ؼٕرٌٕ فلٞ تػلك غىاٍُ اإلٓربط . ؤُب بما اٌرفلُز وٌٌٌخ آًٌخ ؤو ُب فٍ ؼوِهب ًٌيهاغخ ... فبإلٓربط هٔب ًلٍّ بًى شالس ؼٕٖ : األهٗ واًياهع ، واآلًخ اًرٍ اٌرفلُهب فٍ غٌٌِخ اًيهاغخ. وهونا ًلبَٓنبَاِرواهٍ ذفٙؼًههٍ اًػٌٌِبد اإلٓربظٌخ كٌبًٌب غٌى هنٖ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ. بْ أًِرعٌٕ هّ اًػِبي ، وكل ٌِىا هونا ألْ هٌِخ اًػِبي ؤو اًّؿٌٌخ ؤو اًوبكؼٌٕ ًّ ذػل ؼلٌلخ ، واًٍثج هى ؤْ اًػِبي ؼٍج اًرػوًف اًرلٌٌلي آـنوْ فٍ اًرؿٌو هٌِب وهٌفٌب ، وؤْ ٜثلخ اًػِبي فٍ ذٔبكٖ ٍُرِو ، ًرٔبٌج ٜوكًًب ُؼذٝىه اآلالد واًػٌّ. بْ اًعهل اًني هبْ ًٌيَ إلؼلاشه غلك ُٕ اًػِبي ، ؤٔثؾ اآلْ ًؽلس تفػٍ ؼوهخ اآلًخ. وذّؿٌٍ اآلًخ ًرٌٝج ؤكٍ غلك ُٕ اًِّؿٌٌٕ ، وهنا هى اًرؿٌو اًوٍِ ًٌلىح اًػبٌُخ. هِب ؤْ اآلًخ اٌرٌيُز كلهح فٌٔخ تلي اًللهح اًػٌٌٙخ ، وهنا هى اًرؿٌو اًوٌفٍ فٍ اًلىح اًػبٌُخ. بْ كىح ُٔرعخ فؽٍج ؤٔثؽز ؤؼل غٔبٔو اإلٓربط ، وكل ذؽىًز اًّؿٌٌخ تفػٍ اًرٝىه ُٕ األغلاك اًؿفٌوح اًوبكؼخ اًعبهٌخ بًى ؤغلاك ُؽلوكح ُٕ فٌٌٕٔ وُهٔلٌٌٕ وغٌِبء . وٓرٌعخ ًنًى فةْٓلبتبد اًػِبي ٌرفرفٍ وذؽٍ ُؽٌهب ٓلبتبد اًِهٔلٌٌٕ واًفٌٌٕٔ ، بم بْ اًرٝىه اًػٌٍِ هى ُوٍج ًئلٍٓبٌٓخ الًِوٕ اًػىكح غٔه ، وبْ األٌُخ ُلٍٙ غٌٌهب تؽوّ هنا اًرٝىه ، وبْاًّؿٌٌخ اًػبكًخ ظبهوح ُاكرخ آـنح فٍ االـرفبء ذلهًعًٌب ؤُبَ اًرٝىه اًػٌٍِ . تٌل ؤْاإلٍٓبْتّوٌه اًعلًل ٌٌثلى كائًِبغٕٔوًا ؤٌبًٌٌب فٍ غٌٌِخ اإلٓربط. اًؽبظـخ : بْ ؼوًخ اإلٍٓبْ ٓبكٕخ بما ذؽوّ آـو فٍ ؼبظره ، فبًؽبظخ كل ذاكي بًى اٌرػثبك بٍٓبْ إلٍٓبْ ، واالٌرؿالي ٌثثه اًؽبظخ . فبًؽبظخ ُّوٍ ؼلٌلٍ ، وإًواع ًّٔإ ُٕ ذؽوّ ظهخ ُب فٍ ؼبظبد اإلٍٓبْ. اًٍِوٕ : ؼبظخ ٘ووهًخ ًٌفوك واألٌوح ،فالًٔثؿٍ ؤًْوىٌُْوًب ًؿٌوٖ . ال ؼوًخ إلٍٓبْ ًػٌْ فٍ ٍُوٕ ؾٌوٖ تإظـوح ؤو تلوٓهب . بْ اًِؽبوالد اًرٍ ذثنًهب اًلوي ُٕ ؤظٍ ُػبًعخ ُّوٌخ اًٍِوٕ ًٌٍز ؼالً غٌى اإلٜالق ًهنٖ اًِّوٌخ، واًٍثج هى ؤْ ذٌى اًِؽبوالد ال ذٍرهلف اًؽٍ اًعنهي وأًهبئٍ ، وهى ٘ووهح ؤْ ًٌِى اإلٍٓبْ ٍُؤه ، تٍ اٌرهلفز األظوح ُٕ ؼٌض ـفٙهب ؤو ىًبكذهب وذلٌٔٔهب ، ٌىاء ؤهبٓز هنٖ األظوح ًؽٍبة ـبٓ ؤَ غبَ . فال ًعىى فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ ؤْ ذرؽوّ ؤي ظهخ فٍ ؼبظخ اإلٍٓبْ ، تِٕ فٌهب اًِعرِؼ ٓفٍه . فال ًؽم ألؼل ؤْ ًثٍٔ ٍُؤًب ىائلًاغٕ ٌؤبٖ وٌوٕوهشره تؿوٗ ذإظٌوٖ ، ألْاًٍِوٕ هىغثبهحغٕ ؼبظخ إلٍٓبْ آـو ، وتٔبءٖ تلٕل ذإظٌوٖ هى ِووع فٍ اًرؽوّ فٍ ؼبظخ مًى اإلٍٓبْ . وفٍ اًؽبظخ ذوِٕ اًؽوًخ. اًِػبُ : ؼبظخ ُبٌخ ظلًا ًئلٍٓبْ، فالًعىى ؤًْوىُْػبُ ؤي بٍٓبْ فٍ اًِعرِؼ ؤظوح ُٕ ؤي ظهخ ؤو ٔلكخ ُٕ ؤؼل ، فال ؤظواء فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ تٍ ِوهبء . فِػبِى هى ٌُوٌخ ـبٔخ ًى ذلًوهب تٔفٍى فٍ ؼلوك بِثبع ؼبظبذى، ؤو ًوىْ ؼٕخ فٍ بٓربط ؤٓز ؤؼل غٔبٔوٖ األٌبٌٌخ ، وًٌَ ؤظوح ُلبتٍ بٓربط ألي هبْ. اًِوهىة : ؼبظخ ٘ووهًخ ؤًًٙب ًٌفوك واألٌوح ، فالًٔثؿٍ ؤًْوىُْوهىتى ٌُوًب ًؿٌون . فال ًؽم فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ إلٍٓبْ ؤو ظهخ ؤـوي ؤْ ذِرٌى وٌبئٍ ههىة ِفٌٕخ تؿوٗ ذإظٌوهب ألْ مًى ذؽوّ فٍ ؼبظخ اآلـوًٕ. األهٗ : األهٗ ًٌٍز ٌُوًب ألؼل . وًوًٕؽم ًوٍ واؼل اٌرؿالًهب ًالٓرفبع تهب ِؿًال وىهاغخ وهغًٌب ُلي ؼٌبذه وؼٌبح وهشره فٍ ؼلوك ظهلٖ اًفبٓ كوْ اٌرفلاَ ؾٌوٖ تإظو ؤو تلوٓه ، وفٍ ؼلوك بِثبع ؼبظبذه . بٓه ًى ظبى اُرالن األهٗ ًِب وظل ؾٌو اًؽب٘وًٕ ٌٕٓثهّ فٌهب ، وبْ األهٗ شبترخ ، وأًِرفػٌٕ تهب ًرؿٌووْ تِووه اًيُٕ ُهٔخ و كلهح و وظىكا. بْ ؾبًخ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل هٍ ذوىًٕ ُعرِؼ ٌػٌل ألٓه ؼو، وهنا ال ًرؽلم بال تةِثبع اًؽبظبد اًِبكًخ واًِػٔىًخ ًئلٍٓبْ ، ومًى ترؽوًو هنٖ اًؽبظبد ُٕ ٌٌٝوح اًؿٌو وذؽوِه فٌهب . بْ بِثبع اًؽبظبد ًٔثؿٍ ؤْ ًرّ كوْ اٌرؿالي ؤو اٌرػثبك اًؿٌو ، وبال ذٔبكٚ ُؼ ؾبًخ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل. فبإلٍٓبْ فٍ اًِعرِؼ اًعلًل ، بُب ؤًْػٍِ ًٔفٍه ًِٙبْ ؼبظبذه اًِبكًخ، وبُب ؤًْػٍِ ًِاٌٍخ اِرواهٌخ ًوىْ ِوًوًب فٍ بٓربظهب، ؤو ؤْ ًلىَ تفلُخ غبُخ ًٌِعرِؼ، وًِٕٙ ًه اًِعرِؼ ؼبظبذه اًِبكًخ. بْ أًّبٛ االكرٕبكي فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل هى : ّٓبٛ بٓربظٍ ُٕ ؤظٍ بِثبعاًؽبظبد اًِبكًخ ، وًٌَّٓبًٜبؾٌو بٓربظٍ ؤو ّٓبًٜب ًثؽض غٕ اًوتؾ ُٕ ؤظٍ االكـبه اًيائل غٕ بِثبع ذٌى اًؽبظبد . بْ مًى ال بُوبٌٓخ ًه تؽوّ اًلىاغل االِرواهٌخ اًعلًلح. بْ اًؿبًخ اًِّووغخ ًٌّٔبٛ االكرٕبكي ًؤلفواك هٍ بِثبع ؼبظبذهّ فلٞ ، بم بْ شووح اًػبًّ ُؽلوكح غٌى األكـٍ فٍ هٍ ُوؼٌخ ... وهنًى شووح هٍ ُعرِؼ غٌى ؼلح ، وًهنا ال ًؽم ألي فوك اًلٌبَ تّٔبٛ اكرٕبكي تؿوٗ االٌرؽىام غٌى هٌِخ ُٕ ذٌى اًصووح ؤهصو ُٕ بِثبع ؼبظبذه ، ألْ اًِللاه اًيائل غٕ ؼبظبذه هى ؼم ًؤلفواك اآلـوًٕ . وًوٕ ًؽم ًه االكـبه ُٕ ؼبظبذه ُٕ بٓربظه اًناذٍ وًٌَ ُٕ ظهل اًؿٌو وال غٌى ؼٍبة ؼبظبد اًؿٌو . ألٓه ًى ظبى اًلٌبَ تّٔبٛ اكرٕبكي ؤهصو ُٕ بِثبع اًؽبظبد ًؽبى بٍٓبْ ؤهصو ُٕ ؼبظبذه ، وًؽوَ ؾٌوٖ ُٕ اًؽٕىي غٌى ؼبظبذه. بْاالكـبه اًيائل غٕ اًؽبظخ هى ؼبظخ بٍٓبْ آـو ُٕ شووح اًِعرِؼ. بْ بتبؼخ اإلٓربط اًفبٓ ًٌؽٕىي غٌى اكـبه فىق بِثبع اًؽبظبد ، وبتبؼخ اٌرفلاَ اًؿٌو إلِثبع ؼبظبذى ، ؤو اٌرفلاُه ًٌؽٕىي غٌى ُب هى فىق ؼبظبذى ... ؤي ذٍفٌو بٍٓبْ إلِثبع ؼبظبد ؾٌوٖ وذؽلٌم اكـبه ًؿٌوٖ غٌى ؼٍبة ؼبظبذه هى غٌٕ االٌرؿالي. بْ اًػٍِ ُلبتٍ ؤظوح ، ب٘بفخ بًى هىٓه غثىكًخ ًئلٍٓبْ هِب ؤٌٌفٔب ، هى غٍِ تلوْ تىاغض غٌى اًػٍِ ألْ أًِرغفٌه ؤظٌو وًٌَ ِوًوًب. بْ اًني ًػٍِ ًٔفٍه ُفٌٖ فٍ غٌِه اإلٓربظٍ كوْ ِى ، ألْ تبغصه غٌى اإلـالٓ فٍ اإلٓربط هى اغرِبكٖ غٌى غٌِه اًفبٓ إلِثبع ؼبظبذه اًِبكًخ. واًني ًػٍِ فٍ ُاٌٍخ اِرواهٌخ ، هى ِوًى فٍ بٓربظهب ، ُفٌٖ فٍ غٌِه اإلٓربظٍ كوْ ِى ، ألْ تبغصه غٌى اإلـالٓ فٍ اإلٓربط هى ؼٕىًه غٌى بِثبع ؼبظبذه ُٕ مًى اإلٓربط ، ؤُب اًني ًػٍِ ُلبتٍ ؤظوح فٌٌَ ًه تبغض غٌى اًػٍِ. بْ اًػٍِ تبألظوح ًىاظهغعيًا فٍ ؼٍ ُّوٌخ ىًبكح اإلٓربطوذٝىًوٖ ، وٌىاء ؤهبْ ـلُبد ؤَ بٓربظًب فةٓه ًىاظه ذلهىهًا ٍُرِوًا ألٓه كبئّغٌى ؤهربف األظواء. ؤُصٌخ غٌى اًػٍِ األظٌو ًؽٍبة اًِعرِؼ ، واًػٍِ األظٌو ًؽٍبة ـبٓ ، واًػٍِ تلوْ ؤظوح . اًِصبي األوي: ؤ غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًؽٍبة اًِعرِؼ ، ؤًِؽه اًِعرِؼ ذفبؼخ واؼلح ُلبتٍ بٓربظه ، وهٍ ُب ًّثؼ ؼبظره ذِبًُب. ة غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًؽٍبة اًِعرِؼ ، وًػٌٝه اًِعرِؼ ذفبؼخ واؼلح ُلبتٍ بٓربظه ، وهٍ ؤكٍ ُٕ بِثبع ؼبظبذه. اًِصبي اًصبٍٓ: غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًؽٍبة فوك آـو ، وًرلب٘ى ؤظوًا ًلٍ غٕشِٕذفبؼخ واؼلح. اًِصبي اًصبًض: غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًٔفٍه. أًرٌعخ: األوي ؤ ًٕ ًيًل ُٕ بٓربظه ألٓه ُهِب ىاك فٌٕ ًٔبًه ِفًٌٕب ُٔه بالذفبؼخ واؼلح وهى ُب ًّثؼ ؼبظبذه . وهونا فوٍ اًلىي اًػبٌُخ ًؽٍبة اًِعرِؼُرلبغٍخ تبٌرِواه ٓفًٌٍب - ذٌلبئًٌب. األوي ة ًٌَ ًه كافؼ ًئلٓربط ماذه ألٓه ًٔرغ ًٌِعرِؼ كوْ ؤْ ًؽٍٕ غٌى بِثبع ؼبظبذه ، وًؤه ًٍرِو فٍ اًػٍِ تلوْ كافؼ ، ألٓه ُٙٝو بًى اًو٘ىؿ ًنووف اًػٍِ اًػبَ فٍ هٍ اًِعرِؼ . وذٌى ؼبًخ هٍ ؤفواكٖ. اًصبٍٓ : ال ًػٍِ ًٌٔرغ ؤٔال ، وًؤه ًػٍِ ًٌؽٍٕ غٌى ؤظوح ، وؼٌض بْ ؤظوذه ؤكٍ ُٕ اًؽٕىي غٌى ؼبظره، فهى بُب ؤْ ًثؽض غٕ ٌٌل آـو ًثٌؼ ًه غٌِه تصِٕ ؤفٍٙ ُٕ األوي ، وبُب ؤْ ًٙٝو بًى االٌرِواه فٍ اًػٍِ ًٌثلى غٌى كٌل اًؽٌبح. ؤُب اًصبًض : فهى اًىؼٌل اًني ًٔرغ كوْ ذلبغَ ، وكوْ بظثبه . وؼٌض بْ اًِعرِؼ االِرواهٍ ًٌَ فٌه بُوبٌٓخ إلٓربط فوكي فىق بِثبع اًؽبظبد اًفوكًخ وال ًٍِؾ تةِثبع اًؽبظبد غٌى ؼٍبة ؤو تىاٌٝخ اًؿٌو، وبْ اًِاٌٍبد االِرواهٌخ ذػٍِ إلِثبع ؼبظبد اًِعرِؼ . بمْ ،اًِصبي اًصبًض ًى٘ؾ اًى٘ػٌخ اًٌٌٍِخ ًئلٓربط االكرٕبكي ، تٌل ؤٓه فٍ هٍ اًؽبالد - ؼرى اًٌٍئخ ُٔهب - ًٍرِو اإلٓربط ُٕ ؤظٍ اًثلبء . وًٌَ ؤكي غٌى مًى ُٕؤْ اإلٓربط فٍ اًِعرِػبد اًوؤٌِبًٌخ ًرواهّ وًرٙفّ فٍ ًل اًِبًوٌٕ اًلٌخ واًنًٕ ال ًػٌِىْ وًوٕ ًٍرؿٌىْ ظهل اًوبكؼٌٕ اًنًٕ ًٙٝووْ بًى اإلٓربط ًٌػٌّىا .بال ؤ ّْاًوربة األـٙو ال ًؽٍ ُّوٌخ اإلٓربط اًِبكي فلٞ تٍ ًوٌّ ٜوًم اًؽٍ اًّبٍُ ًِّوالد اًِعرِؼ اإلٍٓبٍٓ ًٌرؽوه اًفوك ُبكًًب وُػٔىًًب ذؽوهًا ٓهبئًٌب ًررؽلم ٌػبكذه. ؤُصٌخ ؤـوي: اًصووح . وًوٕ بما وظل ؤْ غلكا ُٕ ؤفواك اًِعرِؼ ًٌِى ؤهصو ُٕ وؼلح ُٕ اًىؼلاد . بمْ ، غلك آـو ُٕ ماد اًِعرِؼال ًٌِى ُٔهب ٌِئًب ، واًٍثجبما افرو٘ٔب ؤْ شووح اًِعرِؼ هٍ 10 وؼلاد وغلك ٌوبٓه 10 فةْ ٌٕٓج هٍ فوك ُٕ شووح اًِعرِؼ هى 10\\10 = واؼلح فلٞ ُٕ وؼلاد هى ؤْ ٌٕٓثه ُٕ وؼلاد اًصووح اٌرؽىم غٌٌه اآلـووْ.. وًهنا ًىظل ؤؾٌٔبء وفلواء فٍ اًِعرِؼ االٌرؿالًٍ ؤًفوٗ ؤْ ـٍِخ ُٕ هنا اًِعرِؼ وظلٓب هٍ واؼل ُٔهّ ًٌِى وؼلذٌٕ ، بمْ هٔبن ـٍِخ آـووْ ُٔه ال ًٌِوىْ ٌِئًب ، ؤي 50ُ % ؽووُىْ ُٕ ؼلهّ فٍ شووذهّ . مًى ألْ اًىؼلح اإل٘بفٌخ اًرٍ ًِرٌوهب هٍ واؼل ُٕ اًفٍِخ األوًى هٍ ٌٕٓج اًفٍِخ اًصبٌٓخ. وبما هبْ ُب ًؽربط بًٌه اًفوك فٍ هن اًِعرِؼ إلِثبع ؼبظبذه هى وؼلح فلٞ ُٕ وؼلاد شووح اًِعرِؼ ، فةْ اًفوك اًني ًٌِى ؤهصو ُٕ وؼلح ُٕ ذٌى اًىؼلاد هى ٍُئىي فٍ ؼلٌلخ األُو غٌى ؼم ألفواك اًِعرِؼ اآلـوًٕ . وؼٌض بْ هنٖ اًؽٕخ هٍ فىق ُب ًؽربط بًٌه إلِثبع ؼبظبذه اًِللهح تىؼلح واؼلح ُٕ وؼلاد اًصووح ، بمْ هى ًٍرىًٍ غٌٌهب ألظٍ االهرٔبى، وهنا االهرٔبى ال ًرؽلم ًه بال غٌى ؼٍبة ؼبظخ اًؿٌو ، ؤي تبألـن ُٕ ٌٕٓج اآلـوًٕ فٍ هنٖ اًصووح . وهنا هى ٌثج وظىك اًنًٕ ًؤيوْ وال ًٔفلىْ ؤي ًلـووْ فىق بِثبع ؼبظبذهّ ، و وظىك اًٍبئٌٌٕ واًِؽووٌُٕ ؤي اًنًٕ ًٍإًىْ غٕ ؼلهّ فٍ شووح ُعرِػهّ و ال ًعلوْ ُب ًٍرهٌوىْ . بٓهب غٌٌِخ ٓهج و ٌوكخ ، وًؤهب غٌٌٔخ وُّووغخ ؼٍج اًلىاغل اًنبًِخ االٌرؿالًٌخ اًرٍ ذؽوّ مًى اًِعرِؼ. ؤُب ُب وهاء بِثبعاًؽبظبد فهى ًثلى ؤـٌوًا ٌُوًب ًوٍ ؤفواك اًِعرِؼ، ؤُب األفواك فٌهّؤًْلـووا ُب ًّبءوُْٕ ؼبظرهّ فلٞ ،بمبْ االهرٔبى فىق اًؽبظبد هى ذػّلغٌى شووحغبُخ. بْ اًِعلًٕ واًؽناق ًٌَ ًهّ ؼم فٍ االٌرٌالء غٌى ٌٕٓج اًؿٌو ٓرٌعخ ظلهّ وؼنكهّ، وًؤهّ ًٍرٌٝػىْ ؤْ ًٍرفٌلوا ُٕذٌى اًِياًب فٍ بِثبع ؼبظبذهّ واالكـبه ُٕ ذٌى اًؽبظبد .هِب ؤْ اًػبظيًٕ واًثٌهبء واًِػرىهٌٕ ال ًػٍٔ ؼبًهّ هنا ؤْ ًٌَ ًهّ ٓفَ إًٌٔج اًني ًؤلٔؽبء فٍ شووح اًِعرِؼ. بْشووح اًِعرِؼذّثه ُاٌٍخ ذِىًٕ، ؤو ُفيْذِىًًٕللَ ًىًٌُب ًػلك ُٕ أًبًُللاهًا ُٕاًرِىًٕتىىُْؽلك ًوفٍ إلِثبع ؼبظخ ؤوًئى أًبً فٍ اًٌىَ ، وًوٍ فوك ؤْ ًلـو ُٕ مًى اًِللاه ُب ًوًل ، ؤي ًه ؤْ ًٍرهٌى ُب ًّبء وًلـو ُب ًّبء ُٕ ؼٕره ، وفٍ هنا ًٍرؿٍ كلهاذه اًناذٌخ وؼنكه. ؤُب اًني ًٍرؿٍ ذٌى اًِىاهج ًٌرِوٕ ُٕ األـن ُٕ ُفيْ اًرِىًٕ اًػبَ ًٌٌٙفه بًى ٓفٍه فهى ٌبهق ُب فٍ مًى ِى. وهونا ، فبًني ًٍرفلَ ؼنكه ًٌوٍج شووح ؤهصو ُٕ بِثبع ؼبظبذه هى فٍ اًىاكؼ ُػرل غٌى ؼم غبَ وهى شووح اًِعرِؼ اًرٍ هٍ ُصٍ اًِفيْ اًِنهىه فٍ هنا اًِصبي. وال ًعىى اًرفبود فٍ شووح األفواك فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل بال ًٌنًٕ ًلىُىْ تفلُخ غبُخ وًفٕٖ ًهّ اًِعرِؼٌٕٓثًب ُػًٌٔب ُٕاًصووح ٍُبوًًب ًرٌى اًفلُخ ... بْ ٌٕٓج األفواك ال ًرفبود بال تِللاه ُب ًللَ هٍ ُٔهّ ُٕ ـلُخ غبُخ ؤهصو ُٕ ؾٌوٖ ، و تلله ُب ًٔرغ ؤهصو ُٕ ؾٌوٖ. وهونا ؤٓرعز اًرعبهة اًربهًفٌخ ذعوتخ ظلًلح هررىًغ ٓهبئٍ ًوفبػ اإلٍٓبُْٕ ؤظٍ اٌروِبي ؼوًره وذؽلٌم ٌػبكذه تةِثبع ؼبظبذه وكفؼ اٌرؿالي ؾٌوٖ ًه ، وو٘ؼ ؼل ٓهبئٍ ًٌٝؿٌبْ، وبًعبك ٜوًلخ ًرىىًؼشووح اًِعرِؼذىىًػًبغبك ًال ؼٌض ذػٍِ تٔفٍى إلِثبع ؼبظبذى ، ال ؤْ ذٍفو اًؿٌو ًٌػٍِ ًؽٍبتى ًرّثؼ غٌى ؼٍبته ؼبظبذى ، ؤو ؤْ ذػٍِ ُٕ ؤظٍ ٌٌج ؼبظبد اآلـوًٕ. بٓهب ٓنوًخ ذؽوًو اًؽبظبد ًٌرؽوه اإلٍٓبْ. وهونا فبًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل هى ٓرٌعخ ظلًٌخ الؾٌو ًٌػالكبد اًنبًِخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ ، واًرٍ وًلد اًؽٍ اًٝثٌػٍ وهى ٌُوٌخ ـبٔخ إلِثبع اًؽبظبد كوْ اٌرفلاَ اًؿٌو، وٌُوٌخ اِرواهٌخ ، أًِرعىْ فٌهب ِوهبء فٍ بٓربظهب ذؽٍ ُؽٍ اًٌِوٌخ اًفبٔخ اًرٍ ذلىَ غٌى بٓربط األظواء كوْ ؼم ًهّ فٍ اإلٓربط اًني ًٔرعىٓه فٌهب . بْ اًني ًِرٌى اًٍِوٕ اًني ذٍؤه ، ؤو اًِوهىة اًني ذوهثه ؤو اًِػبُ اًني ذػٌْ ته ًِرٌى ؼوًرى ؤو ظيءًا ُٕ ؼوًرى ، واًؽوًخ الذرعيؤ ، وًوٍ ًوىْاإلٍٓبْ ٌػٌلًا التل ؤًْوىْ ؼوًا، وًوٍ ًوىْ ؼوًا التل ُٕؤًٌِْى ؼبظبذه تٔفٍه. بْ اًنيًِرٌى ؼبظرى ًرؽوّ فٌى ؤو ًٍرؿٌى ، وكل ًٍرػثلن توؾّ ؤي ذّوًؼ كل ًؽوَ مًى. بْ اًؽبظبد اًِبكًخ اًٙووهًخ اًِبٌخ واًّفٌٕخ ًئلٍٓبْ ، تلءا ُٕ اًٌِثَ واًٝػبَ ؼرى اًِوهىة ، واًٍِوٕ ، التل ؤْ ًٌِوهب اإلٍٓبْ ٌُوٌخ ـبٔخ وُللٌخ وال ًعىى ؤْ ذوىُْاظوح ُٕ ؤي ظهخ. وبْ اًؽٕىي غٌٌهب ُلبتٍ ؤظوح ًعػٍ ُبًوهب اًؽلٌلٍ ًرلـٍ فٍ ؼٌبذى اًفبٔخ وًرؽوّ فٍ ؼبظبذى اًِبٌخ ، ؼرى وًى هبْ اًِعرِؼ تٕىهح غبُخ ، فٌرؽوّ فٍ ؼوًرى وًفللن ٌػبكذى ، وهِب ًرلـٍ ٔبؼج اًِالتَ اًرٍ ذاظوهب ُٔه ًفٌػهب ُٔى هتِب فٍ اًّبهع ًٌروهى غبهًًب ، ًرلـٍ ؤًًٙب ٔبؼج اًِوهىة ًٌروهى غٌى كبهغخ اًٝوًم. وًرلـٍ هنًى ٔبؼج اًٍِوٕ ًٌروهى تال ُإوي. بْ اًؽبظبد اًٙووهًخ ًئلٍٓبْ ُٕ اًٍفوًخ ُػبًعرهب تةظواءاد كبٓىٌٓخ ؤو بكاهًخ ؤو ُب بًٌهب ، وبِٓب ًاٌَ غٌٌهب اًِعرِؼ ظنهًًب وفم كىاغل ٜثٌػٌخ. بْ هلف اًِعرِؼ االِرواهٍ هى ٌػبكح اإلٍٓبْ اًرٍ ال ذوىْ بال فٍ ظٍ اًؽوًخ اًِبكًخ واًِػٔىًخ . وذؽلٌم اًؽوًخ ًرىكف غٌى ُلي اُرالن اإلٍٓبًْؽبظبذه اُرالهًب ِفًٌٕب وُِٙىًٓب ِ٘بًٓب ُللًٌب.. ؤيؤْ ؼبظرى ًٔثؿٍ ؤ ّال ذوىٌُْوًب ًؿٌون ، وؤ ّالذوىْغو٘خ ًٌٌٍج ُٔى ُٕؤي ظهخ فٍ اًِعرِؼ، و ب ّالغّز فٍ كٌم ًنهج ٌػبكذى وًعػٌى ؾٌو ؼو ألٓى غبئْ فٍ ظٍ ذىكػبد ذل ّـٍ ـبهظٍ فٍ ؼبظبذى اًٙووهًخ. ؤُب كٌج اًِعرِػبد اًِػبٔوح ُٕ ُعرِػبد األظواء بًى ُعرِػبد اًّوهبء فهى ؼرٍِ هٔربط ظلًٍ ًؤلٜووؼبد االكرٕبكًخ اًِرٔبكٙخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ اًٌىَ ، وٓرٌعخ ظلًٌخ ؼرٌِخ ًٌػالكبد اًنبًِخ واًرٍ ؤٌبٌهب ٓنبَ األظوح واًرٍ ًّ ذؽٍ تػل. بْ اًلىح اًرهلًلًخ ًٔلبتبد اًػِبي فٍ اًػبًّ اًوؤٌِبًٍ هفٌٌخ تلٌج اًِعرِػبد اًوؤٌِبًٌخ ُٕ ُعرِػبد ؤظواء بًى ُعرِػبد ِوهبء. بْ اؼرِبي كٌبَ اًصىهح ًرؽلٌم االِرواهٌخ ًثلؤ تبٌرٌالء أًِرعٌٕ غٌى ؼٕرهّ ُٕ اإلٓربط اًني ًٔرعىٓه . وٌٌرؽىيؾوٗ اإل٘واتبد اًػِبًٌخ ُٕ ٌُٝج ىًبكح األظىه بًى ٌُٝج اًِّبههخ فٍ اإلٓربط ، وٌٌرّ هٍ مًى غبظالً ؤَ آظالً تبالهرلاء تبًوربة األـٙو. ؤُب اًفٝىح أًهبئٌخ فهٍ ؤىياًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل بًى ُوؼٌخ اـرفبء اًوتؾ وأًلىك ، ومًى ترؽىًٍ اًِعرِؼ بًى ُعرِؼ بٓربظٍ تبًوبٍُ وتٌىؽ اإلٓربط كهظخ بِثبع اًؽبظبد اًِبكًخ ألفواك اًِعرِؼ ، وفٍ هنٖ اًِوؼٌخ أًهبئٌخ ًفرفٍ اًوتؾ ذٌلبئٌب وذٔػلَ اًؽبظخ بًى أًلىك. بْاالغرواف تبًوتؾ هى اغرواف تبالٌرؿالي، بم بُْعوك االغرواف ته ال ًعػٍ ًه ؼلًا ًلف غٔلٖ . ؤُب بظواءاد اًؽل ُٔه تبًىٌبئٍ اًِفرٌفخ فهٍ ُؽبوالد بٔالؼٌخ وؾٌو ظنهًخ ًِٔؼ اٌرؿالي بٍٓبْ إلٍٓبْ. بْ اًؽٍ أًهبئٍ هى بًؿبء اًوتؾ. وًوٕ اًوتؾ هىُؽون ًٌػٌٌِخ االكرٕبكًخ, وًهنا فةًؿبء اًوتؾ ًٌَ ٍُإًخ كواه , تٍ هى ٓرٌعخ ذٝىه ًئلٓربط االِرواهٍ ذرؽلم بما ذؽلم اإلِثبع اًِبكي ًؽبظبد اًِعرِؼ واألفواك .بْ اًػٍِ ُٕ ؤظٍ ىًبكح اًوتؾ هى اًني ًاكي بًى اـرفبء اًوتؾ فٍ أًهبًخ. ـلَ أًِبىي : ـلَ أًِبىي ٌىاء ؤهبٓىا تإظو ؤَ تلوٓه ، هّ بؼلي ؼبالد اًوكٌم ، تٍ هّ هكٌم اًػٕو اًؽلًض . وؼٌض بْ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل ًلىَ غٌى ؤٌبً اًِّبههخ فٍ اإلٓربط وًٌَ غٌى األظىه ، فةْ ـلَ أًِبىي ال ذٔٝثم غٌٌهّ اًلىاغل االِرواهٌخ اًٝثٌػٌخ ، ألٓهّ ًلىُىْ تفلُبد ال تةٓربط واًفلُبد ًٌَ ًهب بٓربط ُبكي ًلثٍ اًلٍِخ بًى ؼٕٖ وفلًب ًٌلبغلح االِرواهٌخ اًٝثٌػٌخ، وًهنا فٌٌَ ًفلَأًِبىيبال اًػٍِ ُلبتٍ ؤظو ، ؤو اًػٍِ تلوٓه فٍ اًنووف اًٌٍئخ . وؼٌض بْ األظواء هّ ٓىع ُٕ اًػثٌل وغثىكًرهّ كبئِخ تلٌبَ غٌِهّ ُلبتٍ ؤظو ، وؼٌض بْ ـلَ أًِبىي هّ فٍ كهظخ ؤٌفٍ ُٕ األظواء فٍ أًِّأد واًِاٌٍبد االكرٕبكًخ ـبهط أًِبىي ، فهّ ؤوًى تبالٓػربق ُٕ غثىكًخ ُعرِؼ األظواء ُعرِؼ اًػثٌل . فنبهوح ـلَ أًِبىي هٍ بؼلي اًنىاهو االظرِبغٌخ اًرٍ ذٌٍ ظبهوح اًوكٌم. وأًنوًخ اًػبًٌِخ اًصبًصخ هٍ تٌّو ًٌعِبهٌو تبًفالٓ أًهبئٍ ُٕ هٍ كٌىك اًنٌّ واالٌرثلاك واالٌرؿالي واًهٌِٔـخ اًٌٍبٌٌخ واالكرٕبكًخ تلٕل كٌبَ ُعرِؼ هٍ أًبً... هٍ أًبً فٌه ؤؼواه ؼٌض ًرٍبووْ فٍ اًٌٍٝخ واًصووح واًٍالػ ًوٍ ذٔرٕو اًؽوًخ االٓرٕبه أًهبئٍ واًوبٍُ. ًنا فةْ اًوربة األـٙو ًوٌّ ٜوًم اًفالٓ ؤُبَ اًعِبهٌو ُٕ ؤظواء وـلَ ُٔبىي ًررؽلم ؼوًخ اإلٍٓبْ . وًهنا ال ُٔبٓ ُٕ اًوفبػ ًرؽوًو ـلَ أًِبىي ُٕ و٘ػٌخ اًوق اًرٍ هّ فٌهب ، وذؽىًٌهّ بًى ِوهبء ـبهط أًِبىي ؼٌض اإلٓربط اًِبكي اًلبتٍ ًٌلٍِخ بًى ؼٕٖ ؼٍج غىاٌُه ... فبًِٔيي ًفلُه ؤهٌه . ؤُب ؼٍ اًفلُخ أًِيًٌخ اًٙووهًخ فال ًوىْ تفلَ تإظو ؤو تلوْ ؤظو، وبِٓب ًوىْ تِىظفٌٕ كبتٌٌٕ ًٌروكٌخ ؤشٔبء ؤكاء وظٌفرهّ أًِيًٌخ ، وًهّ اًِٙبٓبد االظرِبغٌخ واًِبكًخ هإي ُىظف فٍ ـلُخ غبُخ اًصبًض اإلظرِبغٌخ بْ اًِؽون ًٌربهًق اإلٍٓبٍٓ هى اًػبٍُ االظرِبغٍ...ؤي اًلىٍُ ، فبًواتٝخ االظرِبغٌخ اًرٍ ذوتٞ اًعِبغبد اًثّوًخ هالً غٌى ؼلح ... ُٕ األٌوح بًى اًلثٌٌخ بًى األُخ هٍ ؤٌبً ؼوهخ اًربهًق . بْ ؤتٝبي اًربهًق هّ ؤفواك ًٙؽىْ ُٕؤظٍ كٙبًب . ًٌـَ هٔبن ؤي ذػوًف آـو ًنًى. وًوٕ ؤي كٙبًب؟ بٓهّ ًٙؽىْ ُٕ ؤظٍ آـوًٕ... وًوٕ ؤي آـوًٕ؟ بٓهّ اآلـووْ اًنًٕ ًهّ غالكخ تهّ .. وبْ اًػالكخ تٌٕ فوكوظِبغخ هٍ غالكخ اظرِبغٌخ... ؤي غالكخ كىَ تثػٙهّ تػٙب . فبألٌبً اًني هىْ اًلىَ هى اًلىٌُخ ، بمْ ، ذٌى اًلٙبًب هٍ كٙبًب كىٌُخ ... واًػالكخ اًلىٌُخ هٍ اًػالكخ االظرِبغٌخ فبالظرِبغٌخ ُّرلخ ُٕ اًعِبغخ ، ؤي غالكخ اًعِبغخ فٌِب تٌٔهب.واًلىٌُخ ُّرلخ ُٕ اًلىَ،ؤي غالكخ اًلىَ فٌِب تٌٔهّ ، فبًػالكخ االظرِبغٌخ هٍ اًػالكخ اًلىٌُخ .. واًػالكخ اًلىٌُخ هٍ اًػالكخ االظرِبغٌخ ... بم بْ اًعِبغخ هٍ كىَ ، واًلىَ هّ اًعِبغخ ؼرى بما كٍ غلك اًىاؼلح غٕ األـوي . ٓبهٌى غٕ اًرػوًف اًرفٌٌٍٕ اًني ًػٍٔ اًعِبغخ اًِاكرخ تؿٚ أًنو غٕ غالكبد ؤفواكهب اًلىٌُخ . بْ اًِلٕىك تبًعِبغخ هٔب هى اًعِبغخ اًلائِخ تٍثج غالكرهب اًلىٌُخ. شّ ، بْ اًؽوهبد اًربهًفٌخ هٍ اًؽوهبد اًعِبهٌوًخ ؤي اًعِبغٌخ .. ؤي، ؼوهخ اًعِبغخ ُٕ ؤظٍ ٓفٍهب ..ُٕ ؤظٍ اٌرلـالًهب غٕ ظِبغخ ؤـوي ًٌٍز ظِبغرهب ، ؤي ًوٍ ُٔهِب ذوىًٕ اظرِبغٍ ًوتٝهب تٔفٍهب . فبًؽوهبد اًعِبغٌخ كائًِب هٍ ؼوهبد اٌرلالًٌخ ..ؼوهبد ًرؽلٌم اًنادًٌعِبغخ اًِؿٌىتخ ؤو اًِنٌىُخ ... ُٕ ٜوف ظِبغخ ؤـوي ، ؤُب ٍُإًخ إًواع غٌى اًٌٍٝخ فهى ًلؼ كاـٍ اًعِبغخ ماذهب ؼرى ٍُرىي األٌوح ، هِب ًى٘ؽه اًفٍٕ األوي ُٕ اًوربة األـٙو اًوهٕ اًٌٍبٌٍ ًٌٔنوًخ اًػبًٌِخ اًصبًصخ . واًؽوهخ اًعِبغٌخ هٍ ؼوهخ كىَ ُٕؤظٍ، ٓفٍهب بم بْ اًعِبغخ اًىاؼلح تؽوّ ذوىًٔهب اًٝثٌػٍ اًىاؼل ًهب ؼبظبد اظرِبغٌخ واؼلح ذؽربط بًى بِثبع تؽبًخ ظِبغٌخ . وهٍ ًٌٍز فوكًخ غٌى ؤي وظه ، تٍ هٍ ؼبظبد ؤو ؼلىق ؤو ُٝبًج ؤو ؾبًبد ظِبغٌخ ٔبؼثهب كـىَ ذوتٝهّ كىٌُخ واؼلح . وًنا ٌٌِز هنٖ اًؽوهبد تبًؽوهبد اًلىٌُخ . فؽوهبد اًرؽوه اًلىٍُ فٍ اًػٕو اًؽب٘و هٍ ٓفٍهب اًؽوهبد االظرِبغٌخ ، وهٍ ًٕ ذٔرهٍ ؼرى ذرؽوه هٍ ظِبغخ ُٕ ٌٌٝوح ؤي ظِبغخ ؤـوي . ؤي ؤْ اًػبًّ اآلًِْو تةؼليكوهاد ؼوهخ اًربهًقاًػبكًخ وهٍ إًواعاًلىٍُ آرٕبهًا ًٌلىٌُخ. هنٖ هٍ اًؽلٌلخ اًربهًفٌخ فٍ غبًّ اإلٍٓبْ وهٍ اًؽلٌلخ االظرِبغٌخ ، ؤي ؤْ إًواع اًلىٍُ .. إًواع االظرِبغٍ هى ؤٌبً ؼوهخ اًربهًق ، ألٓه ؤكىي ُٕ هٍ اًػىاٍُ األـوي ، مًى ألٓه هى األٍٔ، هى األٌبً ..ؤي ؤٓه هى ٜثٌػخ اًعِبغخ اًثّوًخ ، ٜثٌػخ اًلىَ ، تٍ هى ٜثٌػخ اًؽٌبح ٓفٍهب ، بم بْ اًؽٌىآبد األـوي ُٕ ؾٌو اإلٍٓبْ ذػٌْ فٍ ظِبغبد ، وبْ اًعِبغخ هٍ ؤٌبً تلبء ظِبغبد اًٌِِوخ اًؽٌىآٌخ . واًلىٌُخ هٍ ؤٌبً تلبء األُّ. بْ األُّ اًرٍ ذؽِٝز كىٌُرهب هٍ اًرٍ ذػوٗ وظىكهب ًٌلُبه. بْ األكٌٌبد اًرٍ هٍ بؼلي اًِّوالد اًٌٍبٌٌخ فٍ اًػبًّ ٌثثهب اظرِبغٍ فهٍ ؤُّ ذؽِٝز كىٌُرهب فرلٝػز ؤؤبًهب. فبًػبٍُ االظرِبغٍ غبٍُ ؼٌبح ... غبٍُ تلبء ، وًهنا فهى ُؽون ٜثٌػٍ وماذٍ ًٌلىَ ُٕ ؤظٍ اًثلبء. اًلىٌُخ فٍ غبًّ اإلٍٓبْ واًؽٌىاْ ُصٍ اًعبمتٌخ فٍ غبًّ اًعِبك واألظواَ فٌى ذؽِٝز ظبمتٌخ اًَِّ ًرٝبًود ؾبىاذهب وفلـلد وؼلذهب ، ووؼلذهب هٍ ؤٌبً تلبئهب ، بمْ ، اًثلبء ؤٌبٌه غبٍُ وؼلح اًٍّء . وغـبٍُ وؼـلح ؤي ظِبغخ هى اًػبٍُ االظرِبغٍ ، ؤي اًلىٌُخ . وًهنا اًٍثج ذوبفؾ اًعِبغبد ُٕ ؤظٍ وؼلذهب اًلىٌُخ ، ألْ فٍ مًى تلبءهب ; &. واًػبٍُ اًلىٍُ ... اًواتٝخ االظرِبغٌخ ًػٍِ ذٌلبئًٌبغٌى كفؼاًلـىَ اًىاؼل ٓؽى اًثلبء ُصٌِب ذػٍِ ظبمتٌخ اًٍّء ذٌلبئًٌبغٌى تلبئههرٌخ واؼلح ؼىيأًىاح. بْ آرّبه اًنهاد وذٝبًوهب فٍ ٓنوًخ اًلٔثٌخ اًنهًخ ٓبٍِء ُٕ ذفعٌـو أًىاح ُٕله اًعنة ًٌنهاد اًرٍ ؼىًهب ، فػٔلُب ًلُو غبٍُ اًىؼلح ًرٌى األظٍبَ وذفلل اًعبمتٌخ ذٌٝو هٍ مهح غٌى ؼلح ، وذٔرهٍ اًلٔثٌخ بًى ذٝبًو مهاد وُب ًٕؽثهب . هنٖ هٍ ٜثٌػخ األٌِبء . بْ هنا كبٓىْ ٜثٌػٍ شبتز وذعبهٌه ؤو االٔٝلاَ ته ًفٍل اًؽٌبح . وهونا ذفٍل ؼٌبح اإلٍٓبْ غٔلُب ًثـلؤ ذعبهٍ اًلىٌُخ .. اًػبٍُ االظرِبغٍ ... ظبمتٌـخ اًعِبغخ ٌو تلبئهب .. ؤو غٔلُب ًثلؤ االٔٝلاَ ته ، وًٌَ هٔبن ُـٕ ُٔبفَ ًٌػبٍُ االظرِبغٍ فٍ اًرإشٌو غٌى وؼلح اًعِبغخ اًىاؼلح بال اًػبٍُ اًلًٍٔ اًني كل ًلٍّ اًعِبغخ اًلىٌُخ ، واًني كل ًىؼل ظِبغبد ماد كىٌُبد ُفرٌفخ . تٌل ؤْ اًػبٍُ االظرِبغٍ هى اًني ًرؿٌج فٍ أًهبًخ
Rozpocznij dyskusję Zgadzam się ( 0 )     Nie zgadzam się ( 0 )   zgłoś nadużycie
Opinia: Pozytywna
Autor: 5678998876667 404038
فلٞ. شّ بْ اًّػىة ُوؾِخ غٌى االٌرفربء تؽوّ اًلىإٌٓ اًى٘ػٌخ ، واالٌرفربء غٌى اًلٌرىه ال ًػٍٔ ؤٓه ِوًػخ اًِعرِؼ ، و ًوًٕػٍٔ ؤٓه كٌرىه فؽٍج ، ؤي هى اًٍّء ُى٘ىع االٌرفربء ًٌَ بال. ِوًػخ اًِعرِؼ ذواس بٍٓبٍٓ ـبًل ًٌٌَُوًب ًؤلؼٌبء فلٞ. وُٕ هنٖ اًؽلٌلخ ذٕثؾ هربتخ كٌرىه واٌرفربء اًؽب٘وًٕغٌٌه ًىًٓب ُٕاًهيي. بْ ُىٌىغبد اًلىآٌـٕ اًى٘ػٌخ أًبِئخ غٕ اًلٌبذٌو اًى٘ػٌخ ٌٌُئخ تبًػلىتبد اًِبكًخ اًِىظهخ ٘ل اإلٍٓبْ ، ؤُب اًػوف فهى ـبي ذلوًثًب ُٕ ذٌى اًػلىتبد ... اًػوف ًىظج غلىتبد ؤكتٌخ ؾٌو ُبكًخ الئلخ تبإلٍٓبْ ... اًلًٕ ًؽرىي اًػوف وًٍرىغثه ... وُػنّ اًػلىتبد اًِبكًخ فٍ اًلًٕ ُاظٌخ ، وؤهصو ؤؼوبُه ُىاغظ وبهِبكاد وبظبتبد غٌى ؤٌئٌخ ، وذٌى ؤٍٓج ِوًػخ الؼرواَ اإلٍٓبْ. اًلًٕ ال ًلوه غلىتبد آٌٓخ بال فٍ ؼبالد كٕىي ٘ووهًخ ًٌِعرِؼ. اًلًٕ اؼرىاء ًٌػوف . واًػوف ذػثٌو غٕ اًؽٌبح اًٝثٌػٌخ ًٌّػىة ... بمْ ، اًلًٕ اًِؽرىي ًٌػوف ذإهٌل ًٌلبٓىْ اًٝثٌػٍ.بْ اًّوائؼ اًالكًٌٔخ اًالغوفٌخ هٍ اترلاع ُٕ بٍٓبْ ٘ل بٍٓبْ آـو ، وهٍ تبًربًٍ تبٌٜخ ألٓهب فبكلح ًٌِٕله اًٝثٌػٍ اًني هى اًػوف واًلًٕ. ُٕ ًواكج ٌٌو اًِعرِؼ اًٍااي: ُٕ ًواكج اًِعرِؼ ًٌٔثه بًى االٓؽواف غٕ اًّوًػخ بما وكؼ ...؟كًِلواًٌٜب ًٌَشِخ ظهخ ذلغٍ ؼم اًوكبتخ أًٌبتٌخغٕاًِعرِؼفٍ مًى. بمْ اًِعرِؼ هى اًوكٌج غٌى ٓفٍه . بْ ؤي اكغبء ُٕ ؤًخ ظهخ ... فوكًا ؤو ظِبغخ تإٓهبٍُاوًخ غٕ اًّوًػخ هى كهربذىهًخ، ألْ اًلًِلواٌٜخ ذػٍٔ ٍُاوًٌخ هٍ اًِعرِؼ ... اًوكبتخ بمْ ُٕ هٍ اًِعرِؼ ذٌى هٍ اًلًِلواٌٜخ. ؤُب هٌف ًرإذى مًى ، فػٕ ٜوًم ؤكاح اًؽوّ اًلًِلواٌٜخ أًبذعخ غٕ ذٔنٌّ اًِعرِؼ ٓفٍه فٍ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ . وؼوّ اًّػج تىاٌٝـخ اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ شّ ُاذِو اًّػج اًػبَ اًِاذِـو اًلىٍُ اًني ذٌرلٍ فٌه ؤُبٓبد اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ .ووفلًب ًهنٖ أًنوًخ ، فبًّػج هى ؤكاح اًؽوّ، واًّػج فٍ هنٖ اًؽبًخ هى اًوكٌج غٌى ٓفٍه. تهنا ذرؽلم اًوكبتخ اًناذٌخ ًٌِعرِؼ غٌى ِوًػره. هٌف ًٕؽؾ اًِعرِؼ اذعبهه بما آؽوف غٕ ِوًػره ؟ بما هبٓز ؤكاح اًؽوّ كهربذىهًخ هِب هى اًؽبي فٍ أًنّ اًٌٍبٌٌخ فٍ اًػبًّ اًٌىَ ، فةْ ًلنخ اًِعرِؼ ًالٓؽواف غٕ اًّوًػخ ًٌَ ًهب وٌٌٌخ ًٌرػثٌو وذلىًّ االٓؽواف بال اًػٔف ، ؤي اًصىهح غٌى ؤكاح اًؽوّ ... واًػٔف ؤو اًصىهح ؼرى بماهبْذػثٌوًاغٕبؼٍبًاًِعرِؼ ؼٌبيمًى االٓؽواف ، بال ؤٓه ًٌَ هٍ اًِعرِؼُّبههًب فـٌه، تـٍ ًلىَ ته ًٌُِٕى ُللهحغٌى اًِثبكهح واًعٍبهحغٌى بغالْ بهاكح اًِعرِؼ ... تٌل ؤْ هنا اًِلـٍ هى ُلـٍ اًلهربذىهًخ ، ألْ هنٖ اًِثبكهح اًصىهًخ ذِوٕ تؽوّ ٘ووهح اًصىهح ألكاح ؼوّ ٓبئثخ غٕ اًّػج ، وُػٔى هنا ؤْ ؤكاح اًؽوّ ُب ىاًز كهربذىهًخ... غالوح غٌى ؤْ اًػٔف واًرؿٌٌو تبًلىح فٍ ؼل ماذه غٍِ ؾٌو كًِلواٍٜ ،وًؤه ًؽلس ٓرٌعخ وظىك و٘ؼ ؾٌو كًِلواٍٜ ٌبتم ًه. واًِعرِؼ اًني ُبىايًلوه ؼىي هنٖ اًِؽٌٕخ هى ُعرِؼ ُرفٌف... بمْ ، ُب هى اًؽٍ ؟ اًؽٍ : هى ؤْ ًوىْاًّػج هى ؤكاح اًؽوّ ... ُٕ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ بًى ُاذِو اًّػج اًػبَ ، وؤْ ذٔرهٍ اإلكاهح اًؽوىٌُخ ًرؽٍ ُؽٌهب اًٌعبْ اًّػثٌخ ، وؤْ ًوىْ ُاذِو اًّػج اًػـبَ ُاذِوا كىًٌُب ذٌرلٍ فٌه اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْاًّػثٌخ. وبما ؼلس آؽواف غٕ ِوًػخ اًِعرِؼ فٍ ُصٍ هنا أًنبَ ًػبًغ غٕ ٜوًم اًِواظػخ اًلًِلواٌٜخ وًٌَ غٕ ٜوًم اًلىح. واًػٌٌِخ هٔب ًٌٍز غٌٌِخ اـرٌبه بهاكي ألٌٌىة اًرؿٌٌو ؤو اًِػبًعخ ، تٍ هٍ ٓرٌعخ ؼرٌِخ ًٝثٌػخ أًنبَ اًلًِلواٍٜ هنا ، بم بٓه فٍ ُصٍ هنٖ اًؽبًخ ال ذىظل ظهخ ـبهط ظهخ ؤـوي ؼرى ذىظه ًهب ؤغِبي اًػٔف ؤو ذؽٌِهب ٍُاوًٌخ االٓؽواف . إًؽبفخ بْ اًّفٖ اًٝثٌػٍ ؼو فٍ اًرػثٌو غٕ ٓفٍه ؼرى وًى ذٕوف تعٔىْ ًٌػثو غٕ ؤٓه ُعٔىْ. بْاًّفٖ االغرثبهي هى ؤًًٙب ؼو فٍ اًرػثٌو غٕ ِفٌٕره االغرثبهًخ ، وًوٕ فٍ هٌرب اًؽبًرٌٕ ال ًِصٍ األوي بال ٓفٍه ، وال ًِصٍ اًصبٍٓ بال ُعِىغخ األِفبٓ اًٝثٌػٌٌٕ اًِوىٌٕٓ ًّفٌٕره االغرثبهًخ .اًِعرِؼ ًروىْ ُٕ اًػلًل ُٕ األِفبٓ اًٝثٌػٌٌٕ ،واًػلًل ُٕ االغرثبهًٌٕ. بمْ ، ذػثٌو ِفٖ ٜثٌػٍ غٕ ؤٓه ُعٔىْ ُصالً ال ًػٍٔ ؤْ تلٌخ ؤفواك اًِعرِؼ ُعبٌٕٓ هنًى. ؤيؤْ ذػثٌو ِفٖ ٜثٌػٍ ال ًػٍٔ بال اًرػثٌو غٕ ٓفٍه ، وذػثٌو ِفٖ اغرثبهي ال ًػٍٔ بال اًرػثٌو غٕ ٌُٕؽخ ؤو هؤي ُعِىغخ اًِوىٌٕٓ ًرٌى اًّفٌٕخ االغرثبهًخ. فّوهخ بٓربط ؤو تٌؼاًلـبْالذػثو ٌُٕؽًٌب بالغُٕٕبًؾاًِوىًٌٕٓرٌى اًّوهخ .. ؤي ، أًِرفػٌٕ تةٓربط ؤو تٌؼ اًلـبْ ؼرى وهى ٘به تٕؽخ اآلـوًٕ. إًؽبفخ وٌٌٌخ ذػثٌو ًٌِعرِؼ ...وًٌٍز وٌٌٌخ ذػثٌو ًّفٖ ٜثٌػٍ ؤو ُػٔىي، بمْ، ُٔٝلًٌب وكًِلواًٌٜب ال ًِوٕؤْذوىْ ٌُوًب ألئُهِب . اًفوك اًني ًٌِى ٔؽٌفخ هٍ ٔؽٌفره وذػثو غٕ وظهخ ٓنوٖ هى فلٞ .واالكغبء تإٓهب ٔؽٌفخ اًوؤي اًػبَ هى اكغبء تبٍٜ ال ؤٌبً ًه ُٕ إًؽخ ، ألٓهب ذػثو فٍ اًىاكؼغٕوظهخ ٓنو ِفٖ ٜثٌػٍ ، وال ًعىى كًِلواًٌٜب ؤًٌِْى اًفوك اًٝثٌػٍ ؤي وٌٌٌخ ّٓو ؤو بغالَ غبُخ ، وًوٕ ُٕ ؼله اًٝثٌػٍ ؤْ ًػثو غٕ ٓفٍه فلٞ تإًخ وٌٌٌخ ؼرى وًى هبٓز ظٔىٌٓخ ًٌثوهٕ غٌى ظٔىٓه. بْ إًؽٌفخ اًرٍ ًٕلههب ؼوفٌىْ ُصالً هٍ وٌٌٌخ ذػثٌو ًهنٖ اًفئخ ُٕ اًِعرِؼ فلٞ ، ذٝوػ وظهخ ٓنوهب فلٞ ، وًٌَ وظهخ ٓنو اًوؤياًػبَ .. وهونا اًّإْ فٍ تلٌخ األِفبٓ االغرثبهًٌٕ واًٝثٌػٌٌٕ فٍ اًِعرِؼ. بْإًؽبفخ اًلًِلواٌٜخ هٍ اًرٍ ذٕلههب ًعٔخ ِػثٌخ ُوىٓخ ُٕ هٍ فئبد اًِعرِؼ اًِفرٌفخ ... فٍ هنٖ اًؽبًخ فلٞ وال ؤـوي ٌىاهب ذوىْ إًؽبفخ ؤو وٌٌٌخ اإلغالَ ُػثوح غٕ اًِعرِؼ هوٍ ، وؼبٌُخ ًىظهخ ٓنو فئبذه اًػبُخ ، وتنًى ذوىْ إًؽبفخ كًِلواٌٜخ ؤو بغالًُب كًِلواًٌٜب. بما ؤٔله اًِهٌٔىْ اًٝثٌىْ ؤي ٔؽٌفخ فال ًؽم ًهب بال ؤْ ذوىْ ٜثٌخ تؽرخ ... وهونا تبًٍٔثخ ًثلٌخ اًفئبد. اًّفٖ اًٝثٌػٍ ًؽم ًه ؤْ ًػث ٓفٍـه فلـٞ، وال ًؽم ًه كًِلواًٌٜب ؤًْػٌثوغٕؤهصو ُٕٓفٍه ... ؤًرهٍ تهنا آرهبء ظنهًًب وكًِلواًٌٜب ُب ًٍِى فٍ اًػبًّ تِّوٌخ ٌوغٕ ؼوًخ إًؽبفخ . بْ ُّوٌخ ؼوًخ إًؽبفخ اًرٍ ًّ ًٔره أًياع ؼىًهب فٍ اًػبًّ هٍ وًٌلح ُّوٌخ اًلًِلواٌٜخ غِىًُب ... وال ًِوٕ ؼٌهب ُب ًّ ذؽٍ ؤىُخ اًلًِلواٌٜخ توُرهب فٍ اًِعرِؼ هٌه ... وًٌَ ُٕ ٜوًم ًؽٍ ذٌى اًِّوٌخ اًٍِرػٌٕخ ، ؤغٍٔ ُّوٌخ اًلًِلواٌٜخ ، بال ٜوًم وؼٌل وهى ٜوًم أًنوًخ اًػبًٌِخ اًصبًصخ. ٍفٌـه ُثٔ ٍّ بْأًنبَاًلًِلواٍٜ وفلًب ًهنٖ غٌى ُب ذؽره ُٕاًِاذِواد اًّػثٌخ أًنوًخ تٔـبء ُرِبٌى ،هٍ َؼَعو األٌبٌٌخ واًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ بًى ؤْ ذٌرلٍ هٌهب فٍ ظٌٍخ ُاذِو اًّػج اًػبَ. و ًٌَ هٔبن ؤي ذٕىه آـو ًِعرِؼ كًِلواٍٜ غٌى اإلٜالق ؾٌو هنا اًرٕىه . وؤـٌوًا ... بْغٕو اًعِبهٌو وهى ًيؼف ؼصٌصًب ٓؽىٓب تػلغٕو اًعِهىهًبد ًٌهج اًِّبغو ، وًثهو األتٕبه ، وًؤه تلله ُب ًثّو ته ُٕ ؼوًخ ؼلٌلٌخ ًٌعِبهٌو ، وآػربق ٌػٌل ُٕ كٌىك ؤكواد اًؽوّ ... فهى ًٔنه تِعٍء غٕو اًفى٘ى واًؿىؾبئٌخ ُٕ تػلٖ ، بْ ًّ ذٔروَ اًلًِلواٌٜخ اًعلًلح اًرٍ هٍ ٌٌٝخ اًّػج ... وذػىك ٌٌٝخ اًفوك ؤو اًٝثلخ ؤو اًلثٌٌخ ؤو اًٝبئفخ ؤواًؽية. هنٖ هٍ اًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ ُٕ أًبؼٌخ أًنوًخ. ؤُب ُٕأًبؼٌخ اًىاكػٌخ فةْاألكىًبء كائًِب ًؽوِىْ ... ؤي ؤْ اًٝوف األكىي فٍ اًِعرِؼ هى اًني ًؽوّ اًصبٍٓ اإلكرٕبكي االِرواهٌخ --------------- تبًوؾّ ُٕ ؤْ ذٝىهاد ذبهًفٌخ هبُخ كل ؼلشز غٌى ٜوًم ؼٍ ُّوٌخ اًػٍِ وؤظوح اًػٍِ، ؤي اًػالكخ تٌٕ اًػِبي .. وؤٔؽبة اًػٍِ، تٌٕ اًِبًوٌٕ وأًِرعٌٕ، ُٔهب ذؽلًل ٌبغبد اًػٍِ، وؤظوح اًػٍِ اإل٘بفٍ واإلظبىاد اًِفرٌفخ واالغرواف تؽل ؤكٓى ًؤلظىه، و ُّبههخ اًػِبي فٍ األهتبػ واإلكاهح ،ؤُؼ اًفٍٕ اًرػٍفٍ، واًِٙبْ االظرِبغٍ ، وؼـم اإل٘واة ، وهٍ ُب ؼىذه كىإٌٓ اًػٍِ اًرٍ ال ًوبك ًفٌى ذّوًؼ ُػبٔو ُٔهب . و ؼلشز ؤًًٙب ذؽىالد الذلٍ ؤهٌِخغٕذٌى فٍ ظبٓج اًٌِوٌخ ُٕ ؼٌـض ظهىه ؤٓنِخ ذؽل ُٕ اًلـٍ، و ؤٓنِخ ذؽوَ اًٌِوٌخ اًفبٔخ و ذٍٔلهب بًٍ اًؽوىُخ . توؾـّ هٍ هـنٖ اًرٝىهاد اًرٍ ال ًٍرهبْ تهب فٍ ذبهًق اًِّوٍ االكرٕبكيبال ؤْاًِّوٌخ ُبىاًز كبئِخ ظنهًًب ُؼهٍ اًرلٌٌِبد واًرؽٌٍٔبد واًرهنًثبد واإلظواءاد و اًرٝىهاد اًرٍ ٜوؤد غٌٌهب و اًرٍ ظػٌرهب ؤكٍ ؼلح ُٕ اًلووْ اًِبٌ٘خ ، وؼللز ُٕبًؾ هصٌوح ًٌػبٌٌُٕ ، بال ؤْ اًِّوٍ االكرٕبكي ًّ ًؽٍ تػل فٍ اًػبًّ ، فبًِؽبوالد اًرٍ إٓثز غٌى اًٌِوٌخ ًّ ذؽٍ ُّوٌخ أًِرعٌٕ ، فال ًياًىْ ؤظواء توؾّ آرلبي ؤو٘بع اًٌِوٌخ ُٕ ؤكٕى إًٌٌِ بًى ؤكٕى اًٌٍبه واذفبمهب غلح ؤو٘بع فٍ اًىٌٞ تٌٕ اًٌٍبه وإًٌٌِ . واًِؽبوالد اًرٍ إٓثز غٌى األظوح ال ذلٍ تػلًا فٍ هنا اًعبٓج غٕاًِؽبوالد اًرٍ إٓثز غٌى اًٌِوٌخ وٓلٌرهب ُٕو٘ؼبًى و٘ؼ .وفٍ ُعٍِ ُػبًعخ كٌٙخ األظوح هى اًِياًب اًرٍ ؼٍٕ غٌٌهب اًػبٌُىْ وِ٘ٔرهب اًرّوًػبد وؼِرهب أًلبتبد ؼٌض ذثلًز اًؽبًخ اًٌٍئخ اًرٍ هبْ غٌٌهب أًِرعىْ ؾلاح االٓلالة إًٔبغٍ، واهرٍج اًػِبيواًفٌٔىْواإلكاهًىْ ؼلىكًب ُؼُووه اًيُٕهبٓز تػٌلح أًِبي . وًوٕ فٍ واكؼ األُو فةْ اًِّوٍ االكرٕبكيُبىايكبئًِب. بْ اًِؽبوًخ اًرٍ إٓثز غٌى األظىه ًٌٍز ؼالً غٌى اإلٜالق ، وبِٓب هٍ ُؽبوًخ ذٌفٌلٌخ وبٔالؼٌخ ؤكوة بًى اإلؼٍبْ ُٔهب بًى االغرواف تؽم ًٌػبٌٌُٕ. ًِبما ًػٝى اًػبٌُىْ ؤظوح ؟ ألٓهّ كبُىا تػٌٌِخ بٓربط ًٕبًؾ اًؿٌو اًني اٌرإظوهّ ًٌٔرعىا ًه بٓربظب,ً بمْ، هّ ًّ ًٍرهٌوىا بٓربظهّ ، تٍ ا٘ٝووا بًى اًرٔبىي غٔه ُلبتٍ ؤظوح ، واًلبغلح اًٌٌٍِخ هٍ: اًني ًٔرغ هى اًني ًٍرهٌى . بْ األظـواء . ُهِب ذؽٍٔز ؤظىههّ . هّ ٓىع ُٕ اًػثٌل. بْ األظٌو هـى ِثه اًػثل ًٌٌٍل اًني ًٍرإظوٖ ، تٍ هى غثل ُاكز ، وغثىكًره كبئِخ تلٌبَ غٌِه ُلبتٍ ؤظو ُٕ ٔبؼج اًػٍِ تؿٚ أًنو غٕ ؼٌصٌخ ٔبؼج اًػٍِ ُٕ ؼٌض هى فوك ؤو ؼوىُخ. فبًػبٌُىْ ُٕ ؼٌض غالكرهّ تبًِبًى ؤوتبًِّٔإح اإلٓربظٌخ ، ُٕ ؼٌض ُٕبًؽهّ اًفبٔخ واؼلح .. فهّ ؤظواء فٍ هٍ اًؽبالد اًِىظىكح اآلْ فٍ اًػبًّ، توؾّ ؤْ ؤو٘بع اًٌِوٌخ ُفرٌفخ ُٕ إًٌٌِ بًى اًٌٍبه . ؼرى أًِّإح االكرٕبكًخ اًػبُخ ال ذػٍٝ ًػِبًهب بال ؤظىها وٍُبغلاد اظرِبغٌخ ؤـوي ؤِثه تبإلؼٍبْ اًني ًرفٍٙ ته األؾٌٔبء ؤٔؽبة اًِاٌٍبد االكرٕبكًخ اًفبٔخ غٌى اًػبٌٌُٕ ُػهّ. فبًلىي تإْ اًلـٍ فٍ ؼبًخ اًٌِوٌخ اًػبُخ ًػىك بًى اًِعرِؼ ، تِٕ فٌه اًػبٌُىْ ـالفًب ًلـٍ اًِاٌٍخ اًفبٔخ اًنيًػىك بًى ُبًوهب فلٞ .ٔؽٌؾ بما ٓنوٓب بًى إًٌِؽخ اًػبُخ ًٌِعرِؼ و ًٌَ بًى إًِبًؾ اًفبٔخ ًٌػبٌٌُٕ ، وبما افرو٘ٔب ؤْ اًٌٍٝخ اًٌٍبٌٌخ واًِؽرووح ًٌٌِوٌخ هٍ ٌٌٝخ هٍ أًبً ، ؤي ؤٓهب ٌٌٝخ اًّػج توبٌُه ًِبهٌهب غٕ ٜوًم اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ .. وًٌٍز ٌٌٝخ ٜثلخ واؼلح ، ؤوؼية واؼل ، ؤو ُعِىغخ ؤؼياة ، ؤو ٌٌٝخ ٜبئفخ ،ؤو كثٌٌخ ،ؤو غبئٌخ ، ؤو فوك ، ؤو ؤي ٓىع ُٕ اًٌٍٝخ أًٌبتٌخ . وُؼ هنا فةْ ُب ًػىك غٌى اًػبٌٌُٕ ُثبِوح ُٕ ؼٌض ُٕبًؽهّ اًفبٔخ ، فٍ ِوٍ ؤظىه ؤو ٍٓثخ ُٕ األهتبػ ؤو ـلُبد اظرِبغٌخ ، هى ٓفَ اًني ًػىك غٌى اًػبٌٌُٕ فٍ اًِاٌٍخ اًفبٔخ : ؤي ؤْ هال ُٕ اًػبٌٌُٕ فٍ أًِّإح اًػبُخ وأًِّإح اًفبٔخ هّ ؤظواء توؾّ اـرالف اًِبًى. وهونا فةْ اًرٝىه اًني ٜوؤ غٌى اًٌِوٌخ ُٕ ؼٌض ٓلٌهب ُٕ ًل بًى ًل ًّ ًؽٍ ُّوٌخ ؼم اًػبٍُ فٍ اإلٓربط ماذه اًني ًٔرعه ُثبِوح ، وًٌَ غٕ ٜوًم اًِعرِؼ ؤو ُلبتٍ ؤظوح ، واًلًٌٍ غٌى مًى هى ؤْ أًِرعٌٕ ال ًياًىْ ؤظواء توؾّ ذثلي ؤو٘بع اًٌِوٌخ. بْ اًؽٍ أًهبئٍ هى بًؿبء األظوح ، وذؽوًو اإلٍٓبْ ُٕ غثىكًرهب ، واًػىكح بًى اًلىاغل اًٝثٌػٌخ اًرٍ ؼلكد اًػالكخ كثٍ ظهىه اًٝثلبد وؤِوبي اًؽوىُبد واًرّوًػبد اًى٘ػٌخ. بْ اًلىاغل اًٝثٌػٌخ هٍ اًِلٌبً واًِوظؼ وإًِله اًىؼٌل فٍ اًػالكبد اإلٍٓبٌٓخ . بْاًلىاغل اًٝثٌػٌخ ؤٓرعز اِرواهٌخ ٜثٌػٌخ كبئِخ غٌى اًٍِبواح تٌٕ غٔبٔو اإلٓربطاالكرٕبكي، وؼللز اٌرهالهًب ُرٍبوًًب ذلوًثًب إلٓربط اًٝثٌػخ تٌٕ األفواك .ؤُبغٌٌِبد اٌرؿالي بٍٓبْ إلٍٓبْ ، واٌرؽىام فوك غٌى ؤهصو ُٕ ؼبظره ُٕ اًصووح، فهٍ ظبهوح اًفووط غٕ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ وتلاًخ فٍبك وآؽواف ؼٌبح اًعِبغخ اًثّوًخ ، وهٍ تلاًخ ظهىه ُعرِؼ االٌرؿالي . وبما ؼٌٌٔب غىاٍُ اإلٓربط االكرٕبكي ُٔن اًللَ وؼرى اآلْ ، وكائًِب ، ٓعلهب ذروىْ ؼرًِب ُٕغٔبٔو بٓربطؤٌبٌٌخ ، وهٍ ُىاك بٓربط، و وٌٌٌخ بٓربط ، ؤُرغ. واًلبغلح اًٝثٌػٌخ ًٌٍِبواح هٍ : ؤْ ًوٍ غٕٔو ٌُؽج واؼل ُٔهب ال ًؽلس بٓربط، وًوٍ غٕٔو كوه ؤٌبٌٍ فٍ غٌٌِخ اإلٓربط ، وتلوٓه ًرىكف ُٕ غٔبٔو اإلٓربط ؼٕخ فٍ هنا اإلٓربط، ألٓه بما اإلٓربط. وُب كاَ هٍ غٕٔو ُٕ هنٖ اًػٔبٔو ٘ووهًًب وؤٌبًٌٌب ، بمْ هٍ ُرٍبوًخ فٍ ٘ووهذهب فٍ اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ ، والتل ؤْ ذرٍبوي فٍ ؼلهب فٍ ُؼاًلبغلح اًٝثٌػٌخ ًٌٍِبواح ، وذػّل اإلٓربط اًني ؤٓرعره وٜؿٌبْ ؤؼلهب غٌى اآلـو هى ذٕبكَ غٌى ؼم اًؿٌو ، بمْ، ًوٍ غٕٔو ؼٕخ تؿٚ أًنو غٕ هنٖ اًػٔبٔو، فةما وظلٓب غٌٌِخ بٓربظٌخ ذِز تىاٌٝخ غٕٔوًٕ فلٞ ًٌٕو ًوٍ غٕٔو ٕٓف اإلٓربط وبما ذِز تصالشخ غٔبٔو ًٌٕو ًوٍ غٕٔو شٌض اإلٓربط ... وهونا. وترٝثٌم هنٖ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ غٌى اًىاكؼ اًللًّ واًِػبٔو ٓعل اآلذٍ: فٍ ُوؼٌخ اإلٓربطاًٌلوي ذروىْ غٌٌِخ اإلٓربط ُٕ ُىاك ـبَ وبٍٓبْ ُٔرغ ، شّ كـٌز وٌٌٌخ بٓربط فٍ اًىٌٞ تؽٌض اٌرفلُهب اإلٍٓبْ فٍ غٌٌِخ اإلٓربط، وًػرثو اًؽٌىآِْىمظًب ًهبهىؼلح كىح ، شّ ذٝىهد هنٖ اًىٌٌٌخ وؼٌز اآلًخ ُؽٍ اًؽٌىاْ ، وذٝىهد ؤٓىاع وهٌِبد اًِىاك اًفبَ ُٕ ُىاك تٌٍٝخ هـٌٕخ بًى ُىاك ُوهثخ وشٌِٔخ ًٌؿبًخ . وذٝىه ؤًًٙب اإلٍٓبُْٕ غبٍُ غبكي بًى ُهٔلً وفٍٔ ، وُٕ ؤغلاك ؾفٌوح ُٕ اًػبٌٌُٕ بًى ٓفو كٌٌٍ ُٕ اًفٌٌٕٔ . تٌل ؤْغٔبٔو اإلٓربطوبْذؿٌود هٌفًٌب وهًٌِب ًّذرؿٌو فٍ ظىهوهب ُٕ ؼٌض كوههٍ واؼل ُٔهب فٍ غٌٌِخ اإلٓربط و٘ووهذه ، ففبَ اًؽلًل ُصالً اًني هى ؤؼل غٔبٔو اإلٓربطكلًًِب وؼلًصًبهبًْٕٔؼ تٝوًلخ تلائٌخ ًٔرغُٔه اًؽلاك ًلوًًب ٌؤًٌب ؤو فإًٌب ؤو هُؽًب ... اًق ... واآلْ ٓفَ ـبَ اًؽلًل ًٕٔؼ تىاٌٝخ ؤفواْ غبًٌخ ًٔرغ ُٔه اًِهٔلٌىْ واًفٌٔىْ اآلالد واًِؽوهبد واًِوهثبد تإٓىاغهب اًِفرٌفخ. واًؽٌىاْ اًني هى اًؽٕبْ ؤو اًثؿٍ ؤو اًعٍِ وُب فٍ ؼوِهب ، واًني هبْ ؤؼل غٔبٔو اإلٓربط ، ؼٍ ُؽٌه اآلْ إًِٔؼ اًٙفّ واآلالد اًعثبهح . واًِىاك أًِرعخ اًرٍ هبٓز ؤكواد تلائٌخ ؤٔثؽز اآلْ ُػلاد فٌٔخ ُػللح . وُؼ هنا فػىاٍُ اإلٓربط اًٝثٌػٌخ األٌبٌٌخ شبترخ ظىهوًًب توؾّ ذٝىههب اًهبئٍ ، وهنا اًصثبد اًعىهوي ًػٔبٔو اإلٓربط ًعػٍ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ هٍ اًلبغلح اًٌٌٍِخ اًرٍ ال ُفو ُٕ اًػىكح بًٌهب فٍ ؼٍ اًِّوٍ االكرٕبكي ؼ ًالٓهبئًٌب ، ومًى تػل فٍّ هٍ اًِؽبوالد اًربهًفٌخ اًٍبتلخ اًرٍ ذعبهٌز اًلىاغل اًٝثٌػٌخ. بْ أًنوًبد اًربهًفٌخ اًٍبتلخ غبًعز اًِّوٍ االكرٕبكي ُٕ ىاوًخ ٌُوٌخ اًوكثخ ألؼل غٔبٔو اإلٓربط فلٞ ، وُٕ ىاوًخ األظىه ُلبتٍ اإلٓربط فلٞ ، وًّذؽٍ اًِّوٌخ اًؽلٌلٌخ وهٍ ُّوٌخ اإلٓربط ٓفٍه . وهونا هبْ ؤهّ ـٕبئٖ األٓنِخ االكرٕبكًخ اًٍبئلح اآلْ فٍ اًػبًّ هى ٓنبَ األظىه اًني ًعوك اًػبٍُ ُٕ ؤي ؼم فٍ أًِرعبد اًرٍ ًٔرعهب ، ٌىاء ؤهبْ اإلٓربط ًؽٍبة اًِعرِؼ ؤَ ًؽٍبة ُّٔإح ـبٔخ. بْ أًِّإح إًٔبغٌخ اإلٓربظٌخ كبئِخ ُٕ ُىاك بٓربط وآالد إًِٔؼ وغِبي ، وًرىًل اإلٓربط ُٕ اٌرفلاَ آالد إًِٔؼ تىاٌٝخ اًػِبي فٍ ذٌٕٔؼ اًِىاك األوًٌخ ... وهونا فبًِىاك إًِٔػخ اًعبهيح ًالٌرػِبي واالٌرهالن ُود تػٌٌِخ بٓربظٌخ ُب هبٓز ًرؽٍٕ ًىال اًِىاك اًفبَ وإًِٔؼ واًػِبي ، تؽٌض ًى اٌرثػلٓب اًِىاك األوًٌخ ًِب وظل إًِٔؼ ُب ًٕٔػه . وًى اٌرثػلٓب إًِٔؼ ًِب ذٕٔػز اًِىاك اًفبَ . وًى اٌرثػلٓب أًِرعٌٕ ًِب اِرؿٍ إًِٔؼ . وهونا فبًػٔبٔو اًرٍ هٍ شالشخ فٍ هنٖ اًػٌٌِخ ُرٍبوًخ اًٙووهح فٍ غٌٌِخ اإلٓربط وًىالهبـ هٍ اًصالشخ ـ ًِب ؼٍٕ بٓربط ، وؤي واؼل ُٔهب ال ًٍرٌٝؼ اًلٌبَ تهنٖ اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ تِفوكٖ ، هِب ؤْ ؤي اشٌٕٔ ُٕ هنٖ اًػٔبٔو اًصالشخ فٍ ُصٍ هـنٖ اًػٌٌِخ ال ًٍرٌٝػبْ اًلٌبَ تبإلٓربط فٍ ؾٌبة اًػٕٔو اًصبًض . واًلبغلح اًٝثٌػٌخ فٍ هنٖ اًؽبًخ ذؽرّ ذٍبوي ؼٕٖ هنٖ اًػىاٍُ اًصالشخ فٍ اإلٓربط ، ؤي ؤْ بٓربط ُصٍ هنا إًِٔؼ ًلٍّ بًى شالس ؼٕٖ ، وًوٍ غٕٔو ُٕ غٔبٔو اإلٓربط ؼٕخ ، فٌٌَ اًِهّ إًِٔؼ فلٞ ،وًوٕ اًِهّ ُٕ ًٍرهٌى بٓربط إًِٔؼ . هنًى اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ اًيهاغٌخ اًرٍ ذرّ تفػٍ اإلٍٓبْ واألهٗ كوْ اٌرفلاَ وٌٌٌخ شبًصخ ، هٍ ُصٍ اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ إًٔبغٌخ اًٌلوًخ ذِبًُب ، فبإلٓربط فٍ ُصٍ هنٖ اًؽبًخ ًلٍّ بًى ؼٕرٌٕ فلٞ تػلك غىاٍُ اإلٓربط . ؤُب بما اٌرفلُز وٌٌٌخ آًٌخ ؤو ُب فٍ ؼوِهب ًٌيهاغخ ... فبإلٓربط هٔب ًلٍّ بًى شالس ؼٕٖ : األهٗ واًياهع ، واآلًخ اًرٍ اٌرفلُهب فٍ غٌٌِخ اًيهاغخ. وهونا ًلبَٓنبَاِرواهٍ ذفٙؼًههٍ اًػٌٌِبد اإلٓربظٌخ كٌبًٌب غٌى هنٖ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ. بْ أًِرعٌٕ هّ اًػِبي ، وكل ٌِىا هونا ألْ هٌِخ اًػِبي ؤو اًّؿٌٌخ ؤو اًوبكؼٌٕ ًّ ذػل ؼلٌلخ ، واًٍثج هى ؤْ اًػِبي ؼٍج اًرػوًف اًرلٌٌلي آـنوْ فٍ اًرؿٌو هٌِب وهٌفٌب ، وؤْ ٜثلخ اًػِبي فٍ ذٔبكٖ ٍُرِو ، ًرٔبٌج ٜوكًًب ُؼذٝىه اآلالد واًػٌّ. بْ اًعهل اًني هبْ ًٌيَ إلؼلاشه غلك ُٕ اًػِبي ، ؤٔثؾ اآلْ ًؽلس تفػٍ ؼوهخ اآلًخ. وذّؿٌٍ اآلًخ ًرٌٝج ؤكٍ غلك ُٕ اًِّؿٌٌٕ ، وهنا هى اًرؿٌو اًوٍِ ًٌلىح اًػبٌُخ. هِب ؤْ اآلًخ اٌرٌيُز كلهح فٌٔخ تلي اًللهح اًػٌٌٙخ ، وهنا هى اًرؿٌو اًوٌفٍ فٍ اًلىح اًػبٌُخ. بْ كىح ُٔرعخ فؽٍج ؤٔثؽز ؤؼل غٔبٔو اإلٓربط ، وكل ذؽىًز اًّؿٌٌخ تفػٍ اًرٝىه ُٕ األغلاك اًؿفٌوح اًوبكؼخ اًعبهٌخ بًى ؤغلاك ُؽلوكح ُٕ فٌٌٕٔ وُهٔلٌٌٕ وغٌِبء . وٓرٌعخ ًنًى فةْٓلبتبد اًػِبي ٌرفرفٍ وذؽٍ ُؽٌهب ٓلبتبد اًِهٔلٌٌٕ واًفٌٌٕٔ ، بم بْ اًرٝىه اًػٌٍِ هى ُوٍج ًئلٍٓبٌٓخ الًِوٕ اًػىكح غٔه ، وبْ األٌُخ ُلٍٙ غٌٌهب تؽوّ هنا اًرٝىه ، وبْاًّؿٌٌخ اًػبكًخ ظبهوح ُاكرخ آـنح فٍ االـرفبء ذلهًعًٌب ؤُبَ اًرٝىه اًػٌٍِ . تٌل ؤْاإلٍٓبْتّوٌه اًعلًل ٌٌثلى كائًِبغٕٔوًا ؤٌبًٌٌب فٍ غٌٌِخ اإلٓربط. اًؽبظـخ : بْ ؼوًخ اإلٍٓبْ ٓبكٕخ بما ذؽوّ آـو فٍ ؼبظره ، فبًؽبظخ كل ذاكي بًى اٌرػثبك بٍٓبْ إلٍٓبْ ، واالٌرؿالي ٌثثه اًؽبظخ . فبًؽبظخ ُّوٍ ؼلٌلٍ ، وإًواع ًّٔإ ُٕ ذؽوّ ظهخ ُب فٍ ؼبظبد اإلٍٓبْ. اًٍِوٕ : ؼبظخ ٘ووهًخ ًٌفوك واألٌوح ،فالًٔثؿٍ ؤًْوىٌُْوًب ًؿٌوٖ . ال ؼوًخ إلٍٓبْ ًػٌْ فٍ ٍُوٕ ؾٌوٖ تإظـوح ؤو تلوٓهب . بْ اًِؽبوالد اًرٍ ذثنًهب اًلوي ُٕ ؤظٍ ُػبًعخ ُّوٌخ اًٍِوٕ ًٌٍز ؼالً غٌى اإلٜالق ًهنٖ اًِّوٌخ، واًٍثج هى ؤْ ذٌى اًِؽبوالد ال ذٍرهلف اًؽٍ اًعنهي وأًهبئٍ ، وهى ٘ووهح ؤْ ًٌِى اإلٍٓبْ ٍُؤه ، تٍ اٌرهلفز األظوح ُٕ ؼٌض ـفٙهب ؤو ىًبكذهب وذلٌٔٔهب ، ٌىاء ؤهبٓز هنٖ األظوح ًؽٍبة ـبٓ ؤَ غبَ . فال ًعىى فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ ؤْ ذرؽوّ ؤي ظهخ فٍ ؼبظخ اإلٍٓبْ ، تِٕ فٌهب اًِعرِؼ ٓفٍه . فال ًؽم ألؼل ؤْ ًثٍٔ ٍُؤًب ىائلًاغٕ ٌؤبٖ وٌوٕوهشره تؿوٗ ذإظٌوٖ ، ألْاًٍِوٕ هىغثبهحغٕ ؼبظخ إلٍٓبْ آـو ، وتٔبءٖ تلٕل ذإظٌوٖ هى ِووع فٍ اًرؽوّ فٍ ؼبظخ مًى اإلٍٓبْ . وفٍ اًؽبظخ ذوِٕ اًؽوًخ. اًِػبُ : ؼبظخ ُبٌخ ظلًا ًئلٍٓبْ، فالًعىى ؤًْوىُْػبُ ؤي بٍٓبْ فٍ اًِعرِؼ ؤظوح ُٕ ؤي ظهخ ؤو ٔلكخ ُٕ ؤؼل ، فال ؤظواء فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ تٍ ِوهبء . فِػبِى هى ٌُوٌخ ـبٔخ ًى ذلًوهب تٔفٍى فٍ ؼلوك بِثبع ؼبظبذى، ؤو ًوىْ ؼٕخ فٍ بٓربط ؤٓز ؤؼل غٔبٔوٖ األٌبٌٌخ ، وًٌَ ؤظوح ُلبتٍ بٓربط ألي هبْ. اًِوهىة : ؼبظخ ٘ووهًخ ؤًًٙب ًٌفوك واألٌوح ، فالًٔثؿٍ ؤًْوىُْوهىتى ٌُوًب ًؿٌون . فال ًؽم فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ إلٍٓبْ ؤو ظهخ ؤـوي ؤْ ذِرٌى وٌبئٍ ههىة ِفٌٕخ تؿوٗ ذإظٌوهب ألْ مًى ذؽوّ فٍ ؼبظخ اآلـوًٕ. األهٗ : األهٗ ًٌٍز ٌُوًب ألؼل . وًوًٕؽم ًوٍ واؼل اٌرؿالًهب ًالٓرفبع تهب ِؿًال وىهاغخ وهغًٌب ُلي ؼٌبذه وؼٌبح وهشره فٍ ؼلوك ظهلٖ اًفبٓ كوْ اٌرفلاَ ؾٌوٖ تإظو ؤو تلوٓه ، وفٍ ؼلوك بِثبع ؼبظبذه . بٓه ًى ظبى اُرالن األهٗ ًِب وظل ؾٌو اًؽب٘وًٕ ٌٕٓثهّ فٌهب ، وبْ األهٗ شبترخ ، وأًِرفػٌٕ تهب ًرؿٌووْ تِووه اًيُٕ ُهٔخ و كلهح و وظىكا. بْ ؾبًخ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل هٍ ذوىًٕ ُعرِؼ ٌػٌل ألٓه ؼو، وهنا ال ًرؽلم بال تةِثبع اًؽبظبد اًِبكًخ واًِػٔىًخ ًئلٍٓبْ ، ومًى ترؽوًو هنٖ اًؽبظبد ُٕ ٌٌٝوح اًؿٌو وذؽوِه فٌهب . بْ بِثبع اًؽبظبد ًٔثؿٍ ؤْ ًرّ كوْ اٌرؿالي ؤو اٌرػثبك اًؿٌو ، وبال ذٔبكٚ ُؼ ؾبًخ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل. فبإلٍٓبْ فٍ اًِعرِؼ اًعلًل ، بُب ؤًْػٍِ ًٔفٍه ًِٙبْ ؼبظبذه اًِبكًخ، وبُب ؤًْػٍِ ًِاٌٍخ اِرواهٌخ ًوىْ ِوًوًب فٍ بٓربظهب، ؤو ؤْ ًلىَ تفلُخ غبُخ ًٌِعرِؼ، وًِٕٙ ًه اًِعرِؼ ؼبظبذه اًِبكًخ. بْ أًّبٛ االكرٕبكي فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل هى : ّٓبٛ بٓربظٍ ُٕ ؤظٍ بِثبعاًؽبظبد اًِبكًخ ، وًٌَّٓبًٜبؾٌو بٓربظٍ ؤو ّٓبًٜب ًثؽض غٕ اًوتؾ ُٕ ؤظٍ االكـبه اًيائل غٕ بِثبع ذٌى اًؽبظبد . بْ مًى ال بُوبٌٓخ ًه تؽوّ اًلىاغل االِرواهٌخ اًعلًلح. بْ اًؿبًخ اًِّووغخ ًٌّٔبٛ االكرٕبكي ًؤلفواك هٍ بِثبع ؼبظبذهّ فلٞ ، بم بْ شووح اًػبًّ ُؽلوكح غٌى األكـٍ فٍ هٍ ُوؼٌخ ... وهنًى شووح هٍ ُعرِؼ غٌى ؼلح ، وًهنا ال ًؽم ألي فوك اًلٌبَ تّٔبٛ اكرٕبكي تؿوٗ االٌرؽىام غٌى هٌِخ ُٕ ذٌى اًصووح ؤهصو ُٕ بِثبع ؼبظبذه ، ألْ اًِللاه اًيائل غٕ ؼبظبذه هى ؼم ًؤلفواك اآلـوًٕ . وًوٕ ًؽم ًه االكـبه ُٕ ؼبظبذه ُٕ بٓربظه اًناذٍ وًٌَ ُٕ ظهل اًؿٌو وال غٌى ؼٍبة ؼبظبد اًؿٌو . ألٓه ًى ظبى اًلٌبَ تّٔبٛ اكرٕبكي ؤهصو ُٕ بِثبع اًؽبظبد ًؽبى بٍٓبْ ؤهصو ُٕ ؼبظبذه ، وًؽوَ ؾٌوٖ ُٕ اًؽٕىي غٌى ؼبظبذه. بْاالكـبه اًيائل غٕ اًؽبظخ هى ؼبظخ بٍٓبْ آـو ُٕ شووح اًِعرِؼ. بْ بتبؼخ اإلٓربط اًفبٓ ًٌؽٕىي غٌى اكـبه فىق بِثبع اًؽبظبد ، وبتبؼخ اٌرفلاَ اًؿٌو إلِثبع ؼبظبذى ، ؤو اٌرفلاُه ًٌؽٕىي غٌى ُب هى فىق ؼبظبذى ... ؤي ذٍفٌو بٍٓبْ إلِثبع ؼبظبد ؾٌوٖ وذؽلٌم اكـبه ًؿٌوٖ غٌى ؼٍبة ؼبظبذه هى غٌٕ االٌرؿالي. بْ اًػٍِ ُلبتٍ ؤظوح ، ب٘بفخ بًى هىٓه غثىكًخ ًئلٍٓبْ هِب ؤٌٌفٔب ، هى غٍِ تلوْ تىاغض غٌى اًػٍِ ألْ أًِرغفٌه ؤظٌو وًٌَ ِوًوًب. بْ اًني ًػٍِ ًٔفٍه ُفٌٖ فٍ غٌِه اإلٓربظٍ كوْ ِى ، ألْ تبغصه غٌى اإلـالٓ فٍ اإلٓربط هى اغرِبكٖ غٌى غٌِه اًفبٓ إلِثبع ؼبظبذه اًِبكًخ. واًني ًػٍِ فٍ ُاٌٍخ اِرواهٌخ ، هى ِوًى فٍ بٓربظهب ، ُفٌٖ فٍ غٌِه اإلٓربظٍ كوْ ِى ، ألْ تبغصه غٌى اإلـالٓ فٍ اإلٓربط هى ؼٕىًه غٌى بِثبع ؼبظبذه ُٕ مًى اإلٓربط ، ؤُب اًني ًػٍِ ُلبتٍ ؤظوح فٌٌَ ًه تبغض غٌى اًػٍِ. بْ اًػٍِ تبألظوح ًىاظهغعيًا فٍ ؼٍ ُّوٌخ ىًبكح اإلٓربطوذٝىًوٖ ، وٌىاء ؤهبْ ـلُبد ؤَ بٓربظًب فةٓه ًىاظه ذلهىهًا ٍُرِوًا ألٓه كبئّغٌى ؤهربف األظواء. ؤُصٌخ غٌى اًػٍِ األظٌو ًؽٍبة اًِعرِؼ ، واًػٍِ األظٌو ًؽٍبة ـبٓ ، واًػٍِ تلوْ ؤظوح . اًِصبي األوي: ؤ غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًؽٍبة اًِعرِؼ ، ؤًِؽه اًِعرِؼ ذفبؼخ واؼلح ُلبتٍ بٓربظه ، وهٍ ُب ًّثؼ ؼبظره ذِبًُب. ة غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًؽٍبة اًِعرِؼ ، وًػٌٝه اًِعرِؼ ذفبؼخ واؼلح ُلبتٍ بٓربظه ، وهٍ ؤكٍ ُٕ بِثبع ؼبظبذه. اًِصبي اًصبٍٓ: غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًؽٍبة فوك آـو ، وًرلب٘ى ؤظوًا ًلٍ غٕشِٕذفبؼخ واؼلح. اًِصبي اًصبًض: غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًٔفٍه. أًرٌعخ: األوي ؤ ًٕ ًيًل ُٕ بٓربظه ألٓه ُهِب ىاك فٌٕ ًٔبًه ِفًٌٕب ُٔه بالذفبؼخ واؼلح وهى ُب ًّثؼ ؼبظبذه . وهونا فوٍ اًلىي اًػبٌُخ ًؽٍبة اًِعرِؼُرلبغٍخ تبٌرِواه ٓفًٌٍب - ذٌلبئًٌب. األوي ة ًٌَ ًه كافؼ ًئلٓربط ماذه ألٓه ًٔرغ ًٌِعرِؼ كوْ ؤْ ًؽٍٕ غٌى بِثبع ؼبظبذه ، وًؤه ًٍرِو فٍ اًػٍِ تلوْ كافؼ ، ألٓه ُٙٝو بًى اًو٘ىؿ ًنووف اًػٍِ اًػبَ فٍ هٍ اًِعرِؼ . وذٌى ؼبًخ هٍ ؤفواكٖ. اًصبٍٓ : ال ًػٍِ ًٌٔرغ ؤٔال ، وًؤه ًػٍِ ًٌؽٍٕ غٌى ؤظوح ، وؼٌض بْ ؤظوذه ؤكٍ ُٕ اًؽٕىي غٌى ؼبظره، فهى بُب ؤْ ًثؽض غٕ ٌٌل آـو ًثٌؼ ًه غٌِه تصِٕ ؤفٍٙ ُٕ األوي ، وبُب ؤْ ًٙٝو بًى االٌرِواه فٍ اًػٍِ ًٌثلى غٌى كٌل اًؽٌبح. ؤُب اًصبًض : فهى اًىؼٌل اًني ًٔرغ كوْ ذلبغَ ، وكوْ بظثبه . وؼٌض بْ اًِعرِؼ االِرواهٍ ًٌَ فٌه بُوبٌٓخ إلٓربط فوكي فىق بِثبع اًؽبظبد اًفوكًخ وال ًٍِؾ تةِثبع اًؽبظبد غٌى ؼٍبة ؤو تىاٌٝخ اًؿٌو، وبْ اًِاٌٍبد االِرواهٌخ ذػٍِ إلِثبع ؼبظبد اًِعرِؼ . بمْ ،اًِصبي اًصبًض ًى٘ؾ اًى٘ػٌخ اًٌٌٍِخ ًئلٓربط االكرٕبكي ، تٌل ؤٓه فٍ هٍ اًؽبالد - ؼرى اًٌٍئخ ُٔهب - ًٍرِو اإلٓربط ُٕ ؤظٍ اًثلبء . وًٌَ ؤكي غٌى مًى ُٕؤْ اإلٓربط فٍ اًِعرِػبد اًوؤٌِبًٌخ ًرواهّ وًرٙفّ فٍ ًل اًِبًوٌٕ اًلٌخ واًنًٕ ال ًػٌِىْ وًوٕ ًٍرؿٌىْ ظهل اًوبكؼٌٕ اًنًٕ ًٙٝووْ بًى اإلٓربط ًٌػٌّىا .بال ؤ ّْاًوربة األـٙو ال ًؽٍ ُّوٌخ اإلٓربط اًِبكي فلٞ تٍ ًوٌّ ٜوًم اًؽٍ اًّبٍُ ًِّوالد اًِعرِؼ اإلٍٓبٍٓ ًٌرؽوه اًفوك ُبكًًب وُػٔىًًب ذؽوهًا ٓهبئًٌب ًررؽلم ٌػبكذه. ؤُصٌخ ؤـوي: اًصووح . وًوٕ بما وظل ؤْ غلكا ُٕ ؤفواك اًِعرِؼ ًٌِى ؤهصو ُٕ وؼلح ُٕ اًىؼلاد . بمْ ، غلك آـو ُٕ ماد اًِعرِؼال ًٌِى ُٔهب ٌِئًب ، واًٍثجبما افرو٘ٔب ؤْ شووح اًِعرِؼ هٍ 10 وؼلاد وغلك ٌوبٓه 10 فةْ ٌٕٓج هٍ فوك ُٕ شووح اًِعرِؼ هى 10\\10 = واؼلح فلٞ ُٕ وؼلاد هى ؤْ ٌٕٓثه ُٕ وؼلاد اًصووح اٌرؽىم غٌٌه اآلـووْ.. وًهنا ًىظل ؤؾٌٔبء وفلواء فٍ اًِعرِؼ االٌرؿالًٍ ؤًفوٗ ؤْ ـٍِخ ُٕ هنا اًِعرِؼ وظلٓب هٍ واؼل ُٔهّ ًٌِى وؼلذٌٕ ، بمْ هٔبن ـٍِخ آـووْ ُٔه ال ًٌِوىْ ٌِئًب ، ؤي 50ُ % ؽووُىْ ُٕ ؼلهّ فٍ شووذهّ . مًى ألْ اًىؼلح اإل٘بفٌخ اًرٍ ًِرٌوهب هٍ واؼل ُٕ اًفٍِخ األوًى هٍ ٌٕٓج اًفٍِخ اًصبٌٓخ. وبما هبْ ُب ًؽربط بًٌه اًفوك فٍ هن اًِعرِؼ إلِثبع ؼبظبذه هى وؼلح فلٞ ُٕ وؼلاد شووح اًِعرِؼ ، فةْ اًفوك اًني ًٌِى ؤهصو ُٕ وؼلح ُٕ ذٌى اًىؼلاد هى ٍُئىي فٍ ؼلٌلخ األُو غٌى ؼم ألفواك اًِعرِؼ اآلـوًٕ . وؼٌض بْ هنٖ اًؽٕخ هٍ فىق ُب ًؽربط بًٌه إلِثبع ؼبظبذه اًِللهح تىؼلح واؼلح ُٕ وؼلاد اًصووح ، بمْ هى ًٍرىًٍ غٌٌهب ألظٍ االهرٔبى، وهنا االهرٔبى ال ًرؽلم ًه بال غٌى ؼٍبة ؼبظخ اًؿٌو ، ؤي تبألـن ُٕ ٌٕٓج اآلـوًٕ فٍ هنٖ اًصووح . وهنا هى ٌثج وظىك اًنًٕ ًؤيوْ وال ًٔفلىْ ؤي ًلـووْ فىق بِثبع ؼبظبذهّ ، و وظىك اًٍبئٌٌٕ واًِؽووٌُٕ ؤي اًنًٕ ًٍإًىْ غٕ ؼلهّ فٍ شووح ُعرِػهّ و ال ًعلوْ ُب ًٍرهٌوىْ . بٓهب غٌٌِخ ٓهج و ٌوكخ ، وًؤهب غٌٌٔخ وُّووغخ ؼٍج اًلىاغل اًنبًِخ االٌرؿالًٌخ اًرٍ ذؽوّ مًى اًِعرِؼ. ؤُب ُب وهاء بِثبعاًؽبظبد فهى ًثلى ؤـٌوًا ٌُوًب ًوٍ ؤفواك اًِعرِؼ، ؤُب األفواك فٌهّؤًْلـووا ُب ًّبءوُْٕ ؼبظرهّ فلٞ ،بمبْ االهرٔبى فىق اًؽبظبد هى ذػّلغٌى شووحغبُخ. بْ اًِعلًٕ واًؽناق ًٌَ ًهّ ؼم فٍ االٌرٌالء غٌى ٌٕٓج اًؿٌو ٓرٌعخ ظلهّ وؼنكهّ، وًؤهّ ًٍرٌٝػىْ ؤْ ًٍرفٌلوا ُٕذٌى اًِياًب فٍ بِثبع ؼبظبذهّ واالكـبه ُٕ ذٌى اًؽبظبد .هِب ؤْ اًػبظيًٕ واًثٌهبء واًِػرىهٌٕ ال ًػٍٔ ؼبًهّ هنا ؤْ ًٌَ ًهّ ٓفَ إًٌٔج اًني ًؤلٔؽبء فٍ شووح اًِعرِؼ. بْشووح اًِعرِؼذّثه ُاٌٍخ ذِىًٕ، ؤو ُفيْذِىًًٕللَ ًىًٌُب ًػلك ُٕ أًبًُللاهًا ُٕاًرِىًٕتىىُْؽلك ًوفٍ إلِثبع ؼبظخ ؤوًئى أًبً فٍ اًٌىَ ، وًوٍ فوك ؤْ ًلـو ُٕ مًى اًِللاه ُب ًوًل ، ؤي ًه ؤْ ًٍرهٌى ُب ًّبء وًلـو ُب ًّبء ُٕ ؼٕره ، وفٍ هنا ًٍرؿٍ كلهاذه اًناذٌخ وؼنكه. ؤُب اًني ًٍرؿٍ ذٌى اًِىاهج ًٌرِوٕ ُٕ األـن ُٕ ُفيْ اًرِىًٕ اًػبَ ًٌٌٙفه بًى ٓفٍه فهى ٌبهق ُب فٍ مًى ِى. وهونا ، فبًني ًٍرفلَ ؼنكه ًٌوٍج شووح ؤهصو ُٕ بِثبع ؼبظبذه هى فٍ اًىاكؼ ُػرل غٌى ؼم غبَ وهى شووح اًِعرِؼ اًرٍ هٍ ُصٍ اًِفيْ اًِنهىه فٍ هنا اًِصبي. وال ًعىى اًرفبود فٍ شووح األفواك فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل بال ًٌنًٕ ًلىُىْ تفلُخ غبُخ وًفٕٖ ًهّ اًِعرِؼٌٕٓثًب ُػًٌٔب ُٕاًصووح ٍُبوًًب ًرٌى اًفلُخ ... بْ ٌٕٓج األفواك ال ًرفبود بال تِللاه ُب ًللَ هٍ ُٔهّ ُٕ ـلُخ غبُخ ؤهصو ُٕ ؾٌوٖ ، و تلله ُب ًٔرغ ؤهصو ُٕ ؾٌوٖ. وهونا ؤٓرعز اًرعبهة اًربهًفٌخ ذعوتخ ظلًلح هررىًغ ٓهبئٍ ًوفبػ اإلٍٓبُْٕ ؤظٍ اٌروِبي ؼوًره وذؽلٌم ٌػبكذه تةِثبع ؼبظبذه وكفؼ اٌرؿالي ؾٌوٖ ًه ، وو٘ؼ ؼل ٓهبئٍ ًٌٝؿٌبْ، وبًعبك ٜوًلخ ًرىىًؼشووح اًِعرِؼذىىًػًبغبك ًال ؼٌض ذػٍِ تٔفٍى إلِثبع ؼبظبذى ، ال ؤْ ذٍفو اًؿٌو ًٌػٍِ ًؽٍبتى ًرّثؼ غٌى ؼٍبته ؼبظبذى ، ؤو ؤْ ذػٍِ ُٕ ؤظٍ ٌٌج ؼبظبد اآلـوًٕ. بٓهب ٓنوًخ ذؽوًو اًؽبظبد ًٌرؽوه اإلٍٓبْ. وهونا فبًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل هى ٓرٌعخ ظلًٌخ الؾٌو ًٌػالكبد اًنبًِخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ ، واًرٍ وًلد اًؽٍ اًٝثٌػٍ وهى ٌُوٌخ ـبٔخ إلِثبع اًؽبظبد كوْ اٌرفلاَ اًؿٌو، وٌُوٌخ اِرواهٌخ ، أًِرعىْ فٌهب ِوهبء فٍ بٓربظهب ذؽٍ ُؽٍ اًٌِوٌخ اًفبٔخ اًرٍ ذلىَ غٌى بٓربط األظواء كوْ ؼم ًهّ فٍ اإلٓربط اًني ًٔرعىٓه فٌهب . بْ اًني ًِرٌى اًٍِوٕ اًني ذٍؤه ، ؤو اًِوهىة اًني ذوهثه ؤو اًِػبُ اًني ذػٌْ ته ًِرٌى ؼوًرى ؤو ظيءًا ُٕ ؼوًرى ، واًؽوًخ الذرعيؤ ، وًوٍ ًوىْاإلٍٓبْ ٌػٌلًا التل ؤًْوىْ ؼوًا، وًوٍ ًوىْ ؼوًا التل ُٕؤًٌِْى ؼبظبذه تٔفٍه. بْ اًنيًِرٌى ؼبظرى ًرؽوّ فٌى ؤو ًٍرؿٌى ، وكل ًٍرػثلن توؾّ ؤي ذّوًؼ كل ًؽوَ مًى. بْ اًؽبظبد اًِبكًخ اًٙووهًخ اًِبٌخ واًّفٌٕخ ًئلٍٓبْ ، تلءا ُٕ اًٌِثَ واًٝػبَ ؼرى اًِوهىة ، واًٍِوٕ ، التل ؤْ ًٌِوهب اإلٍٓبْ ٌُوٌخ ـبٔخ وُللٌخ وال ًعىى ؤْ ذوىُْاظوح ُٕ ؤي ظهخ. وبْ اًؽٕىي غٌٌهب ُلبتٍ ؤظوح ًعػٍ ُبًوهب اًؽلٌلٍ ًرلـٍ فٍ ؼٌبذى اًفبٔخ وًرؽوّ فٍ ؼبظبذى اًِبٌخ ، ؼرى وًى هبْ اًِعرِؼ تٕىهح غبُخ ، فٌرؽوّ فٍ ؼوًرى وًفللن ٌػبكذى ، وهِب ًرلـٍ ٔبؼج اًِالتَ اًرٍ ذاظوهب ُٔه ًفٌػهب ُٔى هتِب فٍ اًّبهع ًٌروهى غبهًًب ، ًرلـٍ ؤًًٙب ٔبؼج اًِوهىة ًٌروهى غٌى كبهغخ اًٝوًم. وًرلـٍ هنًى ٔبؼج اًٍِوٕ ًٌروهى تال ُإوي. بْ اًؽبظبد اًٙووهًخ ًئلٍٓبْ ُٕ اًٍفوًخ ُػبًعرهب تةظواءاد كبٓىٌٓخ ؤو بكاهًخ ؤو ُب بًٌهب ، وبِٓب ًاٌَ غٌٌهب اًِعرِؼ ظنهًًب وفم كىاغل ٜثٌػٌخ. بْ هلف اًِعرِؼ االِرواهٍ هى ٌػبكح اإلٍٓبْ اًرٍ ال ذوىْ بال فٍ ظٍ اًؽوًخ اًِبكًخ واًِػٔىًخ . وذؽلٌم اًؽوًخ ًرىكف غٌى ُلي اُرالن اإلٍٓبًْؽبظبذه اُرالهًب ِفًٌٕب وُِٙىًٓب ِ٘بًٓب ُللًٌب.. ؤيؤْ ؼبظرى ًٔثؿٍ ؤ ّال ذوىٌُْوًب ًؿٌون ، وؤ ّالذوىْغو٘خ ًٌٌٍج ُٔى ُٕؤي ظهخ فٍ اًِعرِؼ، و ب ّالغّز فٍ كٌم ًنهج ٌػبكذى وًعػٌى ؾٌو ؼو ألٓى غبئْ فٍ ظٍ ذىكػبد ذل ّـٍ ـبهظٍ فٍ ؼبظبذى اًٙووهًخ. ؤُب كٌج اًِعرِػبد اًِػبٔوح ُٕ ُعرِػبد األظواء بًى ُعرِػبد اًّوهبء فهى ؼرٍِ هٔربط ظلًٍ ًؤلٜووؼبد االكرٕبكًخ اًِرٔبكٙخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ اًٌىَ ، وٓرٌعخ ظلًٌخ ؼرٌِخ ًٌػالكبد اًنبًِخ واًرٍ ؤٌبٌهب ٓنبَ األظوح واًرٍ ًّ ذؽٍ تػل. بْ اًلىح اًرهلًلًخ ًٔلبتبد اًػِبي فٍ اًػبًّ اًوؤٌِبًٍ هفٌٌخ تلٌج اًِعرِػبد اًوؤٌِبًٌخ ُٕ ُعرِػبد ؤظواء بًى ُعرِػبد ِوهبء. بْ اؼرِبي كٌبَ اًصىهح ًرؽلٌم االِرواهٌخ ًثلؤ تبٌرٌالء أًِرعٌٕ غٌى ؼٕرهّ ُٕ اإلٓربط اًني ًٔرعىٓه . وٌٌرؽىيؾوٗ اإل٘واتبد اًػِبًٌخ ُٕ ٌُٝج ىًبكح األظىه بًى ٌُٝج اًِّبههخ فٍ اإلٓربط ، وٌٌرّ هٍ مًى غبظالً ؤَ آظالً تبالهرلاء تبًوربة األـٙو. ؤُب اًفٝىح أًهبئٌخ فهٍ ؤىياًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل بًى ُوؼٌخ اـرفبء اًوتؾ وأًلىك ، ومًى ترؽىًٍ اًِعرِؼ بًى ُعرِؼ بٓربظٍ تبًوبٍُ وتٌىؽ اإلٓربط كهظخ بِثبع اًؽبظبد اًِبكًخ ألفواك اًِعرِؼ ، وفٍ هنٖ اًِوؼٌخ أًهبئٌخ ًفرفٍ اًوتؾ ذٌلبئٌب وذٔػلَ اًؽبظخ بًى أًلىك. بْاالغرواف تبًوتؾ هى اغرواف تبالٌرؿالي، بم بُْعوك االغرواف ته ال ًعػٍ ًه ؼلًا ًلف غٔلٖ . ؤُب بظواءاد اًؽل ُٔه تبًىٌبئٍ اًِفرٌفخ فهٍ ُؽبوالد بٔالؼٌخ وؾٌو ظنهًخ ًِٔؼ اٌرؿالي بٍٓبْ إلٍٓبْ. بْ اًؽٍ أًهبئٍ هى بًؿبء اًوتؾ. وًوٕ اًوتؾ هىُؽون ًٌػٌٌِخ االكرٕبكًخ, وًهنا فةًؿبء اًوتؾ ًٌَ ٍُإًخ كواه , تٍ هى ٓرٌعخ ذٝىه ًئلٓربط االِرواهٍ ذرؽلم بما ذؽلم اإلِثبع اًِبكي ًؽبظبد اًِعرِؼ واألفواك .بْ اًػٍِ ُٕ ؤظٍ ىًبكح اًوتؾ هى اًني ًاكي بًى اـرفبء اًوتؾ فٍ أًهبًخ. ـلَ أًِبىي : ـلَ أًِبىي ٌىاء ؤهبٓىا تإظو ؤَ تلوٓه ، هّ بؼلي ؼبالد اًوكٌم ، تٍ هّ هكٌم اًػٕو اًؽلًض . وؼٌض بْ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل ًلىَ غٌى ؤٌبً اًِّبههخ فٍ اإلٓربط وًٌَ غٌى األظىه ، فةْ ـلَ أًِبىي ال ذٔٝثم غٌٌهّ اًلىاغل االِرواهٌخ اًٝثٌػٌخ ، ألٓهّ ًلىُىْ تفلُبد ال تةٓربط واًفلُبد ًٌَ ًهب بٓربط ُبكي ًلثٍ اًلٍِخ بًى ؼٕٖ وفلًب ًٌلبغلح االِرواهٌخ اًٝثٌػٌخ، وًهنا فٌٌَ ًفلَأًِبىيبال اًػٍِ ُلبتٍ ؤظو ، ؤو اًػٍِ تلوٓه فٍ اًنووف اًٌٍئخ . وؼٌض بْ األظواء هّ ٓىع ُٕ اًػثٌل وغثىكًرهّ كبئِخ تلٌبَ غٌِهّ ُلبتٍ ؤظو ، وؼٌض بْ ـلَ أًِبىي هّ فٍ كهظخ ؤٌفٍ ُٕ األظواء فٍ أًِّأد واًِاٌٍبد االكرٕبكًخ ـبهط أًِبىي ، فهّ ؤوًى تبالٓػربق ُٕ غثىكًخ ُعرِؼ األظواء ُعرِؼ اًػثٌل . فنبهوح ـلَ أًِبىي هٍ بؼلي اًنىاهو االظرِبغٌخ اًرٍ ذٌٍ ظبهوح اًوكٌم. وأًنوًخ اًػبًٌِخ اًصبًصخ هٍ تٌّو ًٌعِبهٌو تبًفالٓ أًهبئٍ ُٕ هٍ كٌىك اًنٌّ واالٌرثلاك واالٌرؿالي واًهٌِٔـخ اًٌٍبٌٌخ واالكرٕبكًخ تلٕل كٌبَ ُعرِؼ هٍ أًبً... هٍ أًبً فٌه ؤؼواه ؼٌض ًرٍبووْ فٍ اًٌٍٝخ واًصووح واًٍالػ ًوٍ ذٔرٕو اًؽوًخ االٓرٕبه أًهبئٍ واًوبٍُ. ًنا فةْ اًوربة األـٙو ًوٌّ ٜوًم اًفالٓ ؤُبَ اًعِبهٌو ُٕ ؤظواء وـلَ ُٔبىي ًررؽلم ؼوًخ اإلٍٓبْ . وًهنا ال ُٔبٓ ُٕ اًوفبػ ًرؽوًو ـلَ أًِبىي ُٕ و٘ػٌخ اًوق اًرٍ هّ فٌهب ، وذؽىًٌهّ بًى ِوهبء ـبهط أًِبىي ؼٌض اإلٓربط اًِبكي اًلبتٍ ًٌلٍِخ بًى ؼٕٖ ؼٍج غىاٌُه ... فبًِٔيي ًفلُه ؤهٌه . ؤُب ؼٍ اًفلُخ أًِيًٌخ اًٙووهًخ فال ًوىْ تفلَ تإظو ؤو تلوْ ؤظو، وبِٓب ًوىْ تِىظفٌٕ كبتٌٌٕ ًٌروكٌخ ؤشٔبء ؤكاء وظٌفرهّ أًِيًٌخ ، وًهّ اًِٙبٓبد االظرِبغٌخ واًِبكًخ هإي ُىظف فٍ ـلُخ غبُخ اًصبًض اإلظرِبغٌخ بْ اًِؽون ًٌربهًق اإلٍٓبٍٓ هى اًػبٍُ االظرِبغٍ...ؤي اًلىٍُ ، فبًواتٝخ االظرِبغٌخ اًرٍ ذوتٞ اًعِبغبد اًثّوًخ هالً غٌى ؼلح ... ُٕ األٌوح بًى اًلثٌٌخ بًى األُخ هٍ ؤٌبً ؼوهخ اًربهًق . بْ ؤتٝبي اًربهًق هّ ؤفواك ًٙؽىْ ُٕؤظٍ كٙبًب . ًٌـَ هٔبن ؤي ذػوًف آـو ًنًى. وًوٕ ؤي كٙبًب؟ بٓهّ ًٙؽىْ ُٕ ؤظٍ آـوًٕ... وًوٕ ؤي آـوًٕ؟ بٓهّ اآلـووْ اًنًٕ ًهّ غالكخ تهّ .. وبْ اًػالكخ تٌٕ فوكوظِبغخ هٍ غالكخ اظرِبغٌخ... ؤي غالكخ كىَ تثػٙهّ تػٙب . فبألٌبً اًني هىْ اًلىَ هى اًلىٌُخ ، بمْ ، ذٌى اًلٙبًب هٍ كٙبًب كىٌُخ ... واًػالكخ اًلىٌُخ هٍ اًػالكخ االظرِبغٌخ فبالظرِبغٌخ ُّرلخ ُٕ اًعِبغخ ، ؤي غالكخ اًعِبغخ فٌِب تٌٔهب.واًلىٌُخ ُّرلخ ُٕ اًلىَ،ؤي غالكخ اًلىَ فٌِب تٌٔهّ ، فبًػالكخ االظرِبغٌخ هٍ اًػالكخ اًلىٌُخ .. واًػالكخ اًلىٌُخ هٍ اًػالكخ االظرِبغٌخ ... بم بْ اًعِبغخ هٍ كىَ ، واًلىَ هّ اًعِبغخ ؼرى بما كٍ غلك اًىاؼلح غٕ األـوي . ٓبهٌى غٕ اًرػوًف اًرفٌٌٍٕ اًني ًػٍٔ اًعِبغخ اًِاكرخ تؿٚ أًنو غٕ غالكبد ؤفواكهب اًلىٌُخ . بْ اًِلٕىك تبًعِبغخ هٔب هى اًعِبغخ اًلائِخ تٍثج غالكرهب اًلىٌُخ. شّ ، بْ اًؽوهبد اًربهًفٌخ هٍ اًؽوهبد اًعِبهٌوًخ ؤي اًعِبغٌخ .. ؤي، ؼوهخ اًعِبغخ ُٕ ؤظٍ ٓفٍهب ..ُٕ ؤظٍ اٌرلـالًهب غٕ ظِبغخ ؤـوي ًٌٍز ظِبغرهب ، ؤي ًوٍ ُٔهِب ذوىًٕ اظرِبغٍ ًوتٝهب تٔفٍهب . فبًؽوهبد اًعِبغٌخ كائًِب هٍ ؼوهبد اٌرلالًٌخ ..ؼوهبد ًرؽلٌم اًنادًٌعِبغخ اًِؿٌىتخ ؤو اًِنٌىُخ ... ُٕ ٜوف ظِبغخ ؤـوي ، ؤُب ٍُإًخ إًواع غٌى اًٌٍٝخ فهى ًلؼ كاـٍ اًعِبغخ ماذهب ؼرى ٍُرىي األٌوح ، هِب ًى٘ؽه اًفٍٕ األوي ُٕ اًوربة األـٙو اًوهٕ اًٌٍبٌٍ ًٌٔنوًخ اًػبًٌِخ اًصبًصخ . واًؽوهخ اًعِبغٌخ هٍ ؼوهخ كىَ ُٕؤظٍ، ٓفٍهب بم بْ اًعِبغخ اًىاؼلح تؽوّ ذوىًٔهب اًٝثٌػٍ اًىاؼل ًهب ؼبظبد اظرِبغٌخ واؼلح ذؽربط بًى بِثبع تؽبًخ ظِبغٌخ . وهٍ ًٌٍز فوكًخ غٌى ؤي وظه ، تٍ هٍ ؼبظبد ؤو ؼلىق ؤو ُٝبًج ؤو ؾبًبد ظِبغٌخ ٔبؼثهب كـىَ ذوتٝهّ كىٌُخ واؼلح . وًنا ٌٌِز هنٖ اًؽوهبد تبًؽوهبد اًلىٌُخ . فؽوهبد اًرؽوه اًلىٍُ فٍ اًػٕو اًؽب٘و هٍ ٓفٍهب اًؽوهبد االظرِبغٌخ ، وهٍ ًٕ ذٔرهٍ ؼرى ذرؽوه هٍ ظِبغخ ُٕ ٌٌٝوح ؤي ظِبغخ ؤـوي . ؤي ؤْ اًػبًّ اآلًِْو تةؼليكوهاد ؼوهخ اًربهًقاًػبكًخ وهٍ إًواعاًلىٍُ آرٕبهًا ًٌلىٌُخ. هنٖ هٍ اًؽلٌلخ اًربهًفٌخ فٍ غبًّ اإلٍٓبْ وهٍ اًؽلٌلخ االظرِبغٌخ ، ؤي ؤْ إًواع اًلىٍُ .. إًواع االظرِبغٍ هى ؤٌبً ؼوهخ اًربهًق ، ألٓه ؤكىي ُٕ هٍ اًػىاٍُ األـوي ، مًى ألٓه هى األٍٔ، هى األٌبً ..ؤي ؤٓه هى ٜثٌػخ اًعِبغخ اًثّوًخ ، ٜثٌػخ اًلىَ ، تٍ هى ٜثٌػخ اًؽٌبح ٓفٍهب ، بم بْ اًؽٌىآبد األـوي ُٕ ؾٌو اإلٍٓبْ ذػٌْ فٍ ظِبغبد ، وبْ اًعِبغخ هٍ ؤٌبً تلبء ظِبغبد اًٌِِوخ اًؽٌىآٌخ . واًلىٌُخ هٍ ؤٌبً تلبء األُّ. بْ األُّ اًرٍ ذؽِٝز كىٌُرهب هٍ اًرٍ ذػوٗ وظىكهب ًٌلُبه. بْ األكٌٌبد اًرٍ هٍ بؼلي اًِّوالد اًٌٍبٌٌخ فٍ اًػبًّ ٌثثهب اظرِبغٍ فهٍ ؤُّ ذؽِٝز كىٌُرهب فرلٝػز ؤؤبًهب. فبًػبٍُ االظرِبغٍ غبٍُ ؼٌبح ... غبٍُ تلبء ، وًهنا فهى ُؽون ٜثٌػٍ وماذٍ ًٌلىَ ُٕ ؤظٍ اًثلبء. اًلىٌُخ فٍ غبًّ اإلٍٓبْ واًؽٌىاْ ُصٍ اًعبمتٌخ فٍ غبًّ اًعِبك واألظواَ فٌى ذؽِٝز ظبمتٌخ اًَِّ ًرٝبًود ؾبىاذهب وفلـلد وؼلذهب ، ووؼلذهب هٍ ؤٌبً تلبئهب ، بمْ ، اًثلبء ؤٌبٌه غبٍُ وؼلح اًٍّء . وغـبٍُ وؼـلح ؤي ظِبغخ هى اًػبٍُ االظرِبغٍ ، ؤي اًلىٌُخ . وًهنا اًٍثج ذوبفؾ اًعِبغبد ُٕ ؤظٍ وؼلذهب اًلىٌُخ ، ألْ فٍ مًى تلبءهب ; &. واًػبٍُ اًلىٍُ ... اًواتٝخ االظرِبغٌخ ًػٍِ ذٌلبئًٌبغٌى كفؼاًلـىَ اًىاؼل ٓؽى اًثلبء ُصٌِب ذػٍِ ظبمتٌخ اًٍّء ذٌلبئًٌبغٌى تلبئههرٌخ واؼلح ؼىيأًىاح. بْ آرّبه اًنهاد وذٝبًوهب فٍ ٓنوًخ اًلٔثٌخ اًنهًخ ٓبٍِء ُٕ ذفعٌـو أًىاح ُٕله اًعنة ًٌنهاد اًرٍ ؼىًهب ، فػٔلُب ًلُو غبٍُ اًىؼلح ًرٌى األظٍبَ وذفلل اًعبمتٌخ ذٌٝو هٍ مهح غٌى ؼلح ، وذٔرهٍ اًلٔثٌخ بًى ذٝبًو مهاد وُب ًٕؽثهب . هنٖ هٍ ٜثٌػخ األٌِبء . بْ هنا كبٓىْ ٜثٌػٍ شبتز وذعبهٌه ؤو االٔٝلاَ ته ًفٍل اًؽٌبح . وهونا ذفٍل ؼٌبح اإلٍٓبْ غٔلُب ًثـلؤ ذعبهٍ اًلىٌُخ .. اًػبٍُ االظرِبغٍ ... ظبمتٌـخ اًعِبغخ ٌو تلبئهب .. ؤو غٔلُب ًثلؤ االٔٝلاَ ته ، وًٌَ هٔبن ُـٕ ُٔبفَ ًٌػبٍُ االظرِبغٍ فٍ اًرإشٌو غٌى وؼلح اًعِبغخ اًىاؼلح بال اًػبٍُ اًلًٍٔ اًني كل ًلٍّ اًعِبغخ اًلىٌُخ ، واًني كل ًىؼل ظِبغبد ماد كىٌُبد ُفرٌفخ . تٌل ؤْ اًػبٍُ االظرِبغٍ هى اًني ًرؿٌج فٍ أًهبًخ
Rozpocznij dyskusję Zgadzam się ( 0 )     Nie zgadzam się ( 0 )   zgłoś nadużycie
Opinia: Neutralna
Autor: 665568999090 404013
فلٞ. شّ بْ اًّػىة ُوؾِخ غٌى االٌرفربء تؽوّ اًلىإٌٓ اًى٘ػٌخ ، واالٌرفربء غٌى اًلٌرىه ال ًػٍٔ ؤٓه ِوًػخ اًِعرِؼ ، و ًوًٕػٍٔ ؤٓه كٌرىه فؽٍج ، ؤي هى اًٍّء ُى٘ىع االٌرفربء ًٌَ بال. ِوًػخ اًِعرِؼ ذواس بٍٓبٍٓ ـبًل ًٌٌَُوًب ًؤلؼٌبء فلٞ. وُٕ هنٖ اًؽلٌلخ ذٕثؾ هربتخ كٌرىه واٌرفربء اًؽب٘وًٕغٌٌه ًىًٓب ُٕاًهيي. بْ ُىٌىغبد اًلىآٌـٕ اًى٘ػٌخ أًبِئخ غٕ اًلٌبذٌو اًى٘ػٌخ ٌٌُئخ تبًػلىتبد اًِبكًخ اًِىظهخ ٘ل اإلٍٓبْ ، ؤُب اًػوف فهى ـبي ذلوًثًب ُٕ ذٌى اًػلىتبد ... اًػوف ًىظج غلىتبد ؤكتٌخ ؾٌو ُبكًخ الئلخ تبإلٍٓبْ ... اًلًٕ ًؽرىي اًػوف وًٍرىغثه ... وُػنّ اًػلىتبد اًِبكًخ فٍ اًلًٕ ُاظٌخ ، وؤهصو ؤؼوبُه ُىاغظ وبهِبكاد وبظبتبد غٌى ؤٌئٌخ ، وذٌى ؤٍٓج ِوًػخ الؼرواَ اإلٍٓبْ. اًلًٕ ال ًلوه غلىتبد آٌٓخ بال فٍ ؼبالد كٕىي ٘ووهًخ ًٌِعرِؼ. اًلًٕ اؼرىاء ًٌػوف . واًػوف ذػثٌو غٕ اًؽٌبح اًٝثٌػٌخ ًٌّػىة ... بمْ ، اًلًٕ اًِؽرىي ًٌػوف ذإهٌل ًٌلبٓىْ اًٝثٌػٍ.بْ اًّوائؼ اًالكًٌٔخ اًالغوفٌخ هٍ اترلاع ُٕ بٍٓبْ ٘ل بٍٓبْ آـو ، وهٍ تبًربًٍ تبٌٜخ ألٓهب فبكلح ًٌِٕله اًٝثٌػٍ اًني هى اًػوف واًلًٕ. ُٕ ًواكج ٌٌو اًِعرِؼ اًٍااي: ُٕ ًواكج اًِعرِؼ ًٌٔثه بًى االٓؽواف غٕ اًّوًػخ بما وكؼ ...؟كًِلواًٌٜب ًٌَشِخ ظهخ ذلغٍ ؼم اًوكبتخ أًٌبتٌخغٕاًِعرِؼفٍ مًى. بمْ اًِعرِؼ هى اًوكٌج غٌى ٓفٍه . بْ ؤي اكغبء ُٕ ؤًخ ظهخ ... فوكًا ؤو ظِبغخ تإٓهبٍُاوًخ غٕ اًّوًػخ هى كهربذىهًخ، ألْ اًلًِلواٌٜخ ذػٍٔ ٍُاوًٌخ هٍ اًِعرِؼ ... اًوكبتخ بمْ ُٕ هٍ اًِعرِؼ ذٌى هٍ اًلًِلواٌٜخ. ؤُب هٌف ًرإذى مًى ، فػٕ ٜوًم ؤكاح اًؽوّ اًلًِلواٌٜخ أًبذعخ غٕ ذٔنٌّ اًِعرِؼ ٓفٍه فٍ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ . وؼوّ اًّػج تىاٌٝـخ اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ شّ ُاذِو اًّػج اًػبَ اًِاذِـو اًلىٍُ اًني ذٌرلٍ فٌه ؤُبٓبد اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ .ووفلًب ًهنٖ أًنوًخ ، فبًّػج هى ؤكاح اًؽوّ، واًّػج فٍ هنٖ اًؽبًخ هى اًوكٌج غٌى ٓفٍه. تهنا ذرؽلم اًوكبتخ اًناذٌخ ًٌِعرِؼ غٌى ِوًػره. هٌف ًٕؽؾ اًِعرِؼ اذعبهه بما آؽوف غٕ ِوًػره ؟ بما هبٓز ؤكاح اًؽوّ كهربذىهًخ هِب هى اًؽبي فٍ أًنّ اًٌٍبٌٌخ فٍ اًػبًّ اًٌىَ ، فةْ ًلنخ اًِعرِؼ ًالٓؽواف غٕ اًّوًػخ ًٌَ ًهب وٌٌٌخ ًٌرػثٌو وذلىًّ االٓؽواف بال اًػٔف ، ؤي اًصىهح غٌى ؤكاح اًؽوّ ... واًػٔف ؤو اًصىهح ؼرى بماهبْذػثٌوًاغٕبؼٍبًاًِعرِؼ ؼٌبيمًى االٓؽواف ، بال ؤٓه ًٌَ هٍ اًِعرِؼُّبههًب فـٌه، تـٍ ًلىَ ته ًٌُِٕى ُللهحغٌى اًِثبكهح واًعٍبهحغٌى بغالْ بهاكح اًِعرِؼ ... تٌل ؤْ هنا اًِلـٍ هى ُلـٍ اًلهربذىهًخ ، ألْ هنٖ اًِثبكهح اًصىهًخ ذِوٕ تؽوّ ٘ووهح اًصىهح ألكاح ؼوّ ٓبئثخ غٕ اًّػج ، وُػٔى هنا ؤْ ؤكاح اًؽوّ ُب ىاًز كهربذىهًخ... غالوح غٌى ؤْ اًػٔف واًرؿٌٌو تبًلىح فٍ ؼل ماذه غٍِ ؾٌو كًِلواٍٜ ،وًؤه ًؽلس ٓرٌعخ وظىك و٘ؼ ؾٌو كًِلواٍٜ ٌبتم ًه. واًِعرِؼ اًني ُبىايًلوه ؼىي هنٖ اًِؽٌٕخ هى ُعرِؼ ُرفٌف... بمْ ، ُب هى اًؽٍ ؟ اًؽٍ : هى ؤْ ًوىْاًّػج هى ؤكاح اًؽوّ ... ُٕ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ بًى ُاذِو اًّػج اًػبَ ، وؤْ ذٔرهٍ اإلكاهح اًؽوىٌُخ ًرؽٍ ُؽٌهب اًٌعبْ اًّػثٌخ ، وؤْ ًوىْ ُاذِو اًّػج اًػـبَ ُاذِوا كىًٌُب ذٌرلٍ فٌه اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْاًّػثٌخ. وبما ؼلس آؽواف غٕ ِوًػخ اًِعرِؼ فٍ ُصٍ هنا أًنبَ ًػبًغ غٕ ٜوًم اًِواظػخ اًلًِلواٌٜخ وًٌَ غٕ ٜوًم اًلىح. واًػٌٌِخ هٔب ًٌٍز غٌٌِخ اـرٌبه بهاكي ألٌٌىة اًرؿٌٌو ؤو اًِػبًعخ ، تٍ هٍ ٓرٌعخ ؼرٌِخ ًٝثٌػخ أًنبَ اًلًِلواٍٜ هنا ، بم بٓه فٍ ُصٍ هنٖ اًؽبًخ ال ذىظل ظهخ ـبهط ظهخ ؤـوي ؼرى ذىظه ًهب ؤغِبي اًػٔف ؤو ذؽٌِهب ٍُاوًٌخ االٓؽواف . إًؽبفخ بْ اًّفٖ اًٝثٌػٍ ؼو فٍ اًرػثٌو غٕ ٓفٍه ؼرى وًى ذٕوف تعٔىْ ًٌػثو غٕ ؤٓه ُعٔىْ. بْاًّفٖ االغرثبهي هى ؤًًٙب ؼو فٍ اًرػثٌو غٕ ِفٌٕره االغرثبهًخ ، وًوٕ فٍ هٌرب اًؽبًرٌٕ ال ًِصٍ األوي بال ٓفٍه ، وال ًِصٍ اًصبٍٓ بال ُعِىغخ األِفبٓ اًٝثٌػٌٌٕ اًِوىٌٕٓ ًّفٌٕره االغرثبهًخ .اًِعرِؼ ًروىْ ُٕ اًػلًل ُٕ األِفبٓ اًٝثٌػٌٌٕ ،واًػلًل ُٕ االغرثبهًٌٕ. بمْ ، ذػثٌو ِفٖ ٜثٌػٍ غٕ ؤٓه ُعٔىْ ُصالً ال ًػٍٔ ؤْ تلٌخ ؤفواك اًِعرِؼ ُعبٌٕٓ هنًى. ؤيؤْ ذػثٌو ِفٖ ٜثٌػٍ ال ًػٍٔ بال اًرػثٌو غٕ ٓفٍه ، وذػثٌو ِفٖ اغرثبهي ال ًػٍٔ بال اًرػثٌو غٕ ٌُٕؽخ ؤو هؤي ُعِىغخ اًِوىٌٕٓ ًرٌى اًّفٌٕخ االغرثبهًخ. فّوهخ بٓربط ؤو تٌؼاًلـبْالذػثو ٌُٕؽًٌب بالغُٕٕبًؾاًِوىًٌٕٓرٌى اًّوهخ .. ؤي ، أًِرفػٌٕ تةٓربط ؤو تٌؼ اًلـبْ ؼرى وهى ٘به تٕؽخ اآلـوًٕ. إًؽبفخ وٌٌٌخ ذػثٌو ًٌِعرِؼ ...وًٌٍز وٌٌٌخ ذػثٌو ًّفٖ ٜثٌػٍ ؤو ُػٔىي، بمْ، ُٔٝلًٌب وكًِلواًٌٜب ال ًِوٕؤْذوىْ ٌُوًب ألئُهِب . اًفوك اًني ًٌِى ٔؽٌفخ هٍ ٔؽٌفره وذػثو غٕ وظهخ ٓنوٖ هى فلٞ .واالكغبء تإٓهب ٔؽٌفخ اًوؤي اًػبَ هى اكغبء تبٍٜ ال ؤٌبً ًه ُٕ إًؽخ ، ألٓهب ذػثو فٍ اًىاكؼغٕوظهخ ٓنو ِفٖ ٜثٌػٍ ، وال ًعىى كًِلواًٌٜب ؤًٌِْى اًفوك اًٝثٌػٍ ؤي وٌٌٌخ ّٓو ؤو بغالَ غبُخ ، وًوٕ ُٕ ؼله اًٝثٌػٍ ؤْ ًػثو غٕ ٓفٍه فلٞ تإًخ وٌٌٌخ ؼرى وًى هبٓز ظٔىٌٓخ ًٌثوهٕ غٌى ظٔىٓه. بْ إًؽٌفخ اًرٍ ًٕلههب ؼوفٌىْ ُصالً هٍ وٌٌٌخ ذػثٌو ًهنٖ اًفئخ ُٕ اًِعرِؼ فلٞ ، ذٝوػ وظهخ ٓنوهب فلٞ ، وًٌَ وظهخ ٓنو اًوؤياًػبَ .. وهونا اًّإْ فٍ تلٌخ األِفبٓ االغرثبهًٌٕ واًٝثٌػٌٌٕ فٍ اًِعرِؼ. بْإًؽبفخ اًلًِلواٌٜخ هٍ اًرٍ ذٕلههب ًعٔخ ِػثٌخ ُوىٓخ ُٕ هٍ فئبد اًِعرِؼ اًِفرٌفخ ... فٍ هنٖ اًؽبًخ فلٞ وال ؤـوي ٌىاهب ذوىْ إًؽبفخ ؤو وٌٌٌخ اإلغالَ ُػثوح غٕ اًِعرِؼ هوٍ ، وؼبٌُخ ًىظهخ ٓنو فئبذه اًػبُخ ، وتنًى ذوىْ إًؽبفخ كًِلواٌٜخ ؤو بغالًُب كًِلواًٌٜب. بما ؤٔله اًِهٌٔىْ اًٝثٌىْ ؤي ٔؽٌفخ فال ًؽم ًهب بال ؤْ ذوىْ ٜثٌخ تؽرخ ... وهونا تبًٍٔثخ ًثلٌخ اًفئبد. اًّفٖ اًٝثٌػٍ ًؽم ًه ؤْ ًػث ٓفٍـه فلـٞ، وال ًؽم ًه كًِلواًٌٜب ؤًْػٌثوغٕؤهصو ُٕٓفٍه ... ؤًرهٍ تهنا آرهبء ظنهًًب وكًِلواًٌٜب ُب ًٍِى فٍ اًػبًّ تِّوٌخ ٌوغٕ ؼوًخ إًؽبفخ . بْ ُّوٌخ ؼوًخ إًؽبفخ اًرٍ ًّ ًٔره أًياع ؼىًهب فٍ اًػبًّ هٍ وًٌلح ُّوٌخ اًلًِلواٌٜخ غِىًُب ... وال ًِوٕ ؼٌهب ُب ًّ ذؽٍ ؤىُخ اًلًِلواٌٜخ توُرهب فٍ اًِعرِؼ هٌه ... وًٌَ ُٕ ٜوًم ًؽٍ ذٌى اًِّوٌخ اًٍِرػٌٕخ ، ؤغٍٔ ُّوٌخ اًلًِلواٌٜخ ، بال ٜوًم وؼٌل وهى ٜوًم أًنوًخ اًػبًٌِخ اًصبًصخ. ٍفٌـه ُثٔ ٍّ بْأًنبَاًلًِلواٍٜ وفلًب ًهنٖ غٌى ُب ذؽره ُٕاًِاذِواد اًّػثٌخ أًنوًخ تٔـبء ُرِبٌى ،هٍ َؼَعو األٌبٌٌخ واًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ بًى ؤْ ذٌرلٍ هٌهب فٍ ظٌٍخ ُاذِو اًّػج اًػبَ. و ًٌَ هٔبن ؤي ذٕىه آـو ًِعرِؼ كًِلواٍٜ غٌى اإلٜالق ؾٌو هنا اًرٕىه . وؤـٌوًا ... بْغٕو اًعِبهٌو وهى ًيؼف ؼصٌصًب ٓؽىٓب تػلغٕو اًعِهىهًبد ًٌهج اًِّبغو ، وًثهو األتٕبه ، وًؤه تلله ُب ًثّو ته ُٕ ؼوًخ ؼلٌلٌخ ًٌعِبهٌو ، وآػربق ٌػٌل ُٕ كٌىك ؤكواد اًؽوّ ... فهى ًٔنه تِعٍء غٕو اًفى٘ى واًؿىؾبئٌخ ُٕ تػلٖ ، بْ ًّ ذٔروَ اًلًِلواٌٜخ اًعلًلح اًرٍ هٍ ٌٌٝخ اًّػج ... وذػىك ٌٌٝخ اًفوك ؤو اًٝثلخ ؤو اًلثٌٌخ ؤو اًٝبئفخ ؤواًؽية. هنٖ هٍ اًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ ُٕ أًبؼٌخ أًنوًخ. ؤُب ُٕأًبؼٌخ اًىاكػٌخ فةْاألكىًبء كائًِب ًؽوِىْ ... ؤي ؤْ اًٝوف األكىي فٍ اًِعرِؼ هى اًني ًؽوّ اًصبٍٓ اإلكرٕبكي االِرواهٌخ --------------- تبًوؾّ ُٕ ؤْ ذٝىهاد ذبهًفٌخ هبُخ كل ؼلشز غٌى ٜوًم ؼٍ ُّوٌخ اًػٍِ وؤظوح اًػٍِ، ؤي اًػالكخ تٌٕ اًػِبي .. وؤٔؽبة اًػٍِ، تٌٕ اًِبًوٌٕ وأًِرعٌٕ، ُٔهب ذؽلًل ٌبغبد اًػٍِ، وؤظوح اًػٍِ اإل٘بفٍ واإلظبىاد اًِفرٌفخ واالغرواف تؽل ؤكٓى ًؤلظىه، و ُّبههخ اًػِبي فٍ األهتبػ واإلكاهح ،ؤُؼ اًفٍٕ اًرػٍفٍ، واًِٙبْ االظرِبغٍ ، وؼـم اإل٘واة ، وهٍ ُب ؼىذه كىإٌٓ اًػٍِ اًرٍ ال ًوبك ًفٌى ذّوًؼ ُػبٔو ُٔهب . و ؼلشز ؤًًٙب ذؽىالد الذلٍ ؤهٌِخغٕذٌى فٍ ظبٓج اًٌِوٌخ ُٕ ؼٌـض ظهىه ؤٓنِخ ذؽل ُٕ اًلـٍ، و ؤٓنِخ ذؽوَ اًٌِوٌخ اًفبٔخ و ذٍٔلهب بًٍ اًؽوىُخ . توؾـّ هٍ هـنٖ اًرٝىهاد اًرٍ ال ًٍرهبْ تهب فٍ ذبهًق اًِّوٍ االكرٕبكيبال ؤْاًِّوٌخ ُبىاًز كبئِخ ظنهًًب ُؼهٍ اًرلٌٌِبد واًرؽٌٍٔبد واًرهنًثبد واإلظواءاد و اًرٝىهاد اًرٍ ٜوؤد غٌٌهب و اًرٍ ظػٌرهب ؤكٍ ؼلح ُٕ اًلووْ اًِبٌ٘خ ، وؼللز ُٕبًؾ هصٌوح ًٌػبٌٌُٕ ، بال ؤْ اًِّوٍ االكرٕبكي ًّ ًؽٍ تػل فٍ اًػبًّ ، فبًِؽبوالد اًرٍ إٓثز غٌى اًٌِوٌخ ًّ ذؽٍ ُّوٌخ أًِرعٌٕ ، فال ًياًىْ ؤظواء توؾّ آرلبي ؤو٘بع اًٌِوٌخ ُٕ ؤكٕى إًٌٌِ بًى ؤكٕى اًٌٍبه واذفبمهب غلح ؤو٘بع فٍ اًىٌٞ تٌٕ اًٌٍبه وإًٌٌِ . واًِؽبوالد اًرٍ إٓثز غٌى األظوح ال ذلٍ تػلًا فٍ هنا اًعبٓج غٕاًِؽبوالد اًرٍ إٓثز غٌى اًٌِوٌخ وٓلٌرهب ُٕو٘ؼبًى و٘ؼ .وفٍ ُعٍِ ُػبًعخ كٌٙخ األظوح هى اًِياًب اًرٍ ؼٍٕ غٌٌهب اًػبٌُىْ وِ٘ٔرهب اًرّوًػبد وؼِرهب أًلبتبد ؼٌض ذثلًز اًؽبًخ اًٌٍئخ اًرٍ هبْ غٌٌهب أًِرعىْ ؾلاح االٓلالة إًٔبغٍ، واهرٍج اًػِبيواًفٌٔىْواإلكاهًىْ ؼلىكًب ُؼُووه اًيُٕهبٓز تػٌلح أًِبي . وًوٕ فٍ واكؼ األُو فةْ اًِّوٍ االكرٕبكيُبىايكبئًِب. بْ اًِؽبوًخ اًرٍ إٓثز غٌى األظىه ًٌٍز ؼالً غٌى اإلٜالق ، وبِٓب هٍ ُؽبوًخ ذٌفٌلٌخ وبٔالؼٌخ ؤكوة بًى اإلؼٍبْ ُٔهب بًى االغرواف تؽم ًٌػبٌٌُٕ. ًِبما ًػٝى اًػبٌُىْ ؤظوح ؟ ألٓهّ كبُىا تػٌٌِخ بٓربط ًٕبًؾ اًؿٌو اًني اٌرإظوهّ ًٌٔرعىا ًه بٓربظب,ً بمْ، هّ ًّ ًٍرهٌوىا بٓربظهّ ، تٍ ا٘ٝووا بًى اًرٔبىي غٔه ُلبتٍ ؤظوح ، واًلبغلح اًٌٌٍِخ هٍ: اًني ًٔرغ هى اًني ًٍرهٌى . بْ األظـواء . ُهِب ذؽٍٔز ؤظىههّ . هّ ٓىع ُٕ اًػثٌل. بْ األظٌو هـى ِثه اًػثل ًٌٌٍل اًني ًٍرإظوٖ ، تٍ هى غثل ُاكز ، وغثىكًره كبئِخ تلٌبَ غٌِه ُلبتٍ ؤظو ُٕ ٔبؼج اًػٍِ تؿٚ أًنو غٕ ؼٌصٌخ ٔبؼج اًػٍِ ُٕ ؼٌض هى فوك ؤو ؼوىُخ. فبًػبٌُىْ ُٕ ؼٌض غالكرهّ تبًِبًى ؤوتبًِّٔإح اإلٓربظٌخ ، ُٕ ؼٌض ُٕبًؽهّ اًفبٔخ واؼلح .. فهّ ؤظواء فٍ هٍ اًؽبالد اًِىظىكح اآلْ فٍ اًػبًّ، توؾّ ؤْ ؤو٘بع اًٌِوٌخ ُفرٌفخ ُٕ إًٌٌِ بًى اًٌٍبه . ؼرى أًِّإح االكرٕبكًخ اًػبُخ ال ذػٍٝ ًػِبًهب بال ؤظىها وٍُبغلاد اظرِبغٌخ ؤـوي ؤِثه تبإلؼٍبْ اًني ًرفٍٙ ته األؾٌٔبء ؤٔؽبة اًِاٌٍبد االكرٕبكًخ اًفبٔخ غٌى اًػبٌٌُٕ ُػهّ. فبًلىي تإْ اًلـٍ فٍ ؼبًخ اًٌِوٌخ اًػبُخ ًػىك بًى اًِعرِؼ ، تِٕ فٌه اًػبٌُىْ ـالفًب ًلـٍ اًِاٌٍخ اًفبٔخ اًنيًػىك بًى ُبًوهب فلٞ .ٔؽٌؾ بما ٓنوٓب بًى إًٌِؽخ اًػبُخ ًٌِعرِؼ و ًٌَ بًى إًِبًؾ اًفبٔخ ًٌػبٌٌُٕ ، وبما افرو٘ٔب ؤْ اًٌٍٝخ اًٌٍبٌٌخ واًِؽرووح ًٌٌِوٌخ هٍ ٌٌٝخ هٍ أًبً ، ؤي ؤٓهب ٌٌٝخ اًّػج توبٌُه ًِبهٌهب غٕ ٜوًم اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ .. وًٌٍز ٌٌٝخ ٜثلخ واؼلح ، ؤوؼية واؼل ، ؤو ُعِىغخ ؤؼياة ، ؤو ٌٌٝخ ٜبئفخ ،ؤو كثٌٌخ ،ؤو غبئٌخ ، ؤو فوك ، ؤو ؤي ٓىع ُٕ اًٌٍٝخ أًٌبتٌخ . وُؼ هنا فةْ ُب ًػىك غٌى اًػبٌٌُٕ ُثبِوح ُٕ ؼٌض ُٕبًؽهّ اًفبٔخ ، فٍ ِوٍ ؤظىه ؤو ٍٓثخ ُٕ األهتبػ ؤو ـلُبد اظرِبغٌخ ، هى ٓفَ اًني ًػىك غٌى اًػبٌٌُٕ فٍ اًِاٌٍخ اًفبٔخ : ؤي ؤْ هال ُٕ اًػبٌٌُٕ فٍ أًِّإح اًػبُخ وأًِّإح اًفبٔخ هّ ؤظواء توؾّ اـرالف اًِبًى. وهونا فةْ اًرٝىه اًني ٜوؤ غٌى اًٌِوٌخ ُٕ ؼٌض ٓلٌهب ُٕ ًل بًى ًل ًّ ًؽٍ ُّوٌخ ؼم اًػبٍُ فٍ اإلٓربط ماذه اًني ًٔرعه ُثبِوح ، وًٌَ غٕ ٜوًم اًِعرِؼ ؤو ُلبتٍ ؤظوح ، واًلًٌٍ غٌى مًى هى ؤْ أًِرعٌٕ ال ًياًىْ ؤظواء توؾّ ذثلي ؤو٘بع اًٌِوٌخ. بْ اًؽٍ أًهبئٍ هى بًؿبء األظوح ، وذؽوًو اإلٍٓبْ ُٕ غثىكًرهب ، واًػىكح بًى اًلىاغل اًٝثٌػٌخ اًرٍ ؼلكد اًػالكخ كثٍ ظهىه اًٝثلبد وؤِوبي اًؽوىُبد واًرّوًػبد اًى٘ػٌخ. بْ اًلىاغل اًٝثٌػٌخ هٍ اًِلٌبً واًِوظؼ وإًِله اًىؼٌل فٍ اًػالكبد اإلٍٓبٌٓخ . بْاًلىاغل اًٝثٌػٌخ ؤٓرعز اِرواهٌخ ٜثٌػٌخ كبئِخ غٌى اًٍِبواح تٌٕ غٔبٔو اإلٓربطاالكرٕبكي، وؼللز اٌرهالهًب ُرٍبوًًب ذلوًثًب إلٓربط اًٝثٌػخ تٌٕ األفواك .ؤُبغٌٌِبد اٌرؿالي بٍٓبْ إلٍٓبْ ، واٌرؽىام فوك غٌى ؤهصو ُٕ ؼبظره ُٕ اًصووح، فهٍ ظبهوح اًفووط غٕ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ وتلاًخ فٍبك وآؽواف ؼٌبح اًعِبغخ اًثّوًخ ، وهٍ تلاًخ ظهىه ُعرِؼ االٌرؿالي . وبما ؼٌٌٔب غىاٍُ اإلٓربط االكرٕبكي ُٔن اًللَ وؼرى اآلْ ، وكائًِب ، ٓعلهب ذروىْ ؼرًِب ُٕغٔبٔو بٓربطؤٌبٌٌخ ، وهٍ ُىاك بٓربط، و وٌٌٌخ بٓربط ، ؤُرغ. واًلبغلح اًٝثٌػٌخ ًٌٍِبواح هٍ : ؤْ ًوٍ غٕٔو ٌُؽج واؼل ُٔهب ال ًؽلس بٓربط، وًوٍ غٕٔو كوه ؤٌبٌٍ فٍ غٌٌِخ اإلٓربط ، وتلوٓه ًرىكف ُٕ غٔبٔو اإلٓربط ؼٕخ فٍ هنا اإلٓربط، ألٓه بما اإلٓربط. وُب كاَ هٍ غٕٔو ُٕ هنٖ اًػٔبٔو ٘ووهًًب وؤٌبًٌٌب ، بمْ هٍ ُرٍبوًخ فٍ ٘ووهذهب فٍ اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ ، والتل ؤْ ذرٍبوي فٍ ؼلهب فٍ ُؼاًلبغلح اًٝثٌػٌخ ًٌٍِبواح ، وذػّل اإلٓربط اًني ؤٓرعره وٜؿٌبْ ؤؼلهب غٌى اآلـو هى ذٕبكَ غٌى ؼم اًؿٌو ، بمْ، ًوٍ غٕٔو ؼٕخ تؿٚ أًنو غٕ هنٖ اًػٔبٔو، فةما وظلٓب غٌٌِخ بٓربظٌخ ذِز تىاٌٝخ غٕٔوًٕ فلٞ ًٌٕو ًوٍ غٕٔو ٕٓف اإلٓربط وبما ذِز تصالشخ غٔبٔو ًٌٕو ًوٍ غٕٔو شٌض اإلٓربط ... وهونا. وترٝثٌم هنٖ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ غٌى اًىاكؼ اًللًّ واًِػبٔو ٓعل اآلذٍ: فٍ ُوؼٌخ اإلٓربطاًٌلوي ذروىْ غٌٌِخ اإلٓربط ُٕ ُىاك ـبَ وبٍٓبْ ُٔرغ ، شّ كـٌز وٌٌٌخ بٓربط فٍ اًىٌٞ تؽٌض اٌرفلُهب اإلٍٓبْ فٍ غٌٌِخ اإلٓربط، وًػرثو اًؽٌىآِْىمظًب ًهبهىؼلح كىح ، شّ ذٝىهد هنٖ اًىٌٌٌخ وؼٌز اآلًخ ُؽٍ اًؽٌىاْ ، وذٝىهد ؤٓىاع وهٌِبد اًِىاك اًفبَ ُٕ ُىاك تٌٍٝخ هـٌٕخ بًى ُىاك ُوهثخ وشٌِٔخ ًٌؿبًخ . وذٝىه ؤًًٙب اإلٍٓبُْٕ غبٍُ غبكي بًى ُهٔلً وفٍٔ ، وُٕ ؤغلاك ؾفٌوح ُٕ اًػبٌٌُٕ بًى ٓفو كٌٌٍ ُٕ اًفٌٌٕٔ . تٌل ؤْغٔبٔو اإلٓربطوبْذؿٌود هٌفًٌب وهًٌِب ًّذرؿٌو فٍ ظىهوهب ُٕ ؼٌض كوههٍ واؼل ُٔهب فٍ غٌٌِخ اإلٓربط و٘ووهذه ، ففبَ اًؽلًل ُصالً اًني هى ؤؼل غٔبٔو اإلٓربطكلًًِب وؼلًصًبهبًْٕٔؼ تٝوًلخ تلائٌخ ًٔرغُٔه اًؽلاك ًلوًًب ٌؤًٌب ؤو فإًٌب ؤو هُؽًب ... اًق ... واآلْ ٓفَ ـبَ اًؽلًل ًٕٔؼ تىاٌٝخ ؤفواْ غبًٌخ ًٔرغ ُٔه اًِهٔلٌىْ واًفٌٔىْ اآلالد واًِؽوهبد واًِوهثبد تإٓىاغهب اًِفرٌفخ. واًؽٌىاْ اًني هى اًؽٕبْ ؤو اًثؿٍ ؤو اًعٍِ وُب فٍ ؼوِهب ، واًني هبْ ؤؼل غٔبٔو اإلٓربط ، ؼٍ ُؽٌه اآلْ إًِٔؼ اًٙفّ واآلالد اًعثبهح . واًِىاك أًِرعخ اًرٍ هبٓز ؤكواد تلائٌخ ؤٔثؽز اآلْ ُػلاد فٌٔخ ُػللح . وُؼ هنا فػىاٍُ اإلٓربط اًٝثٌػٌخ األٌبٌٌخ شبترخ ظىهوًًب توؾّ ذٝىههب اًهبئٍ ، وهنا اًصثبد اًعىهوي ًػٔبٔو اإلٓربط ًعػٍ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ هٍ اًلبغلح اًٌٌٍِخ اًرٍ ال ُفو ُٕ اًػىكح بًٌهب فٍ ؼٍ اًِّوٍ االكرٕبكي ؼ ًالٓهبئًٌب ، ومًى تػل فٍّ هٍ اًِؽبوالد اًربهًفٌخ اًٍبتلخ اًرٍ ذعبهٌز اًلىاغل اًٝثٌػٌخ. بْ أًنوًبد اًربهًفٌخ اًٍبتلخ غبًعز اًِّوٍ االكرٕبكي ُٕ ىاوًخ ٌُوٌخ اًوكثخ ألؼل غٔبٔو اإلٓربط فلٞ ، وُٕ ىاوًخ األظىه ُلبتٍ اإلٓربط فلٞ ، وًّذؽٍ اًِّوٌخ اًؽلٌلٌخ وهٍ ُّوٌخ اإلٓربط ٓفٍه . وهونا هبْ ؤهّ ـٕبئٖ األٓنِخ االكرٕبكًخ اًٍبئلح اآلْ فٍ اًػبًّ هى ٓنبَ األظىه اًني ًعوك اًػبٍُ ُٕ ؤي ؼم فٍ أًِرعبد اًرٍ ًٔرعهب ، ٌىاء ؤهبْ اإلٓربط ًؽٍبة اًِعرِؼ ؤَ ًؽٍبة ُّٔإح ـبٔخ. بْ أًِّإح إًٔبغٌخ اإلٓربظٌخ كبئِخ ُٕ ُىاك بٓربط وآالد إًِٔؼ وغِبي ، وًرىًل اإلٓربط ُٕ اٌرفلاَ آالد إًِٔؼ تىاٌٝخ اًػِبي فٍ ذٌٕٔؼ اًِىاك األوًٌخ ... وهونا فبًِىاك إًِٔػخ اًعبهيح ًالٌرػِبي واالٌرهالن ُود تػٌٌِخ بٓربظٌخ ُب هبٓز ًرؽٍٕ ًىال اًِىاك اًفبَ وإًِٔؼ واًػِبي ، تؽٌض ًى اٌرثػلٓب اًِىاك األوًٌخ ًِب وظل إًِٔؼ ُب ًٕٔػه . وًى اٌرثػلٓب إًِٔؼ ًِب ذٕٔػز اًِىاك اًفبَ . وًى اٌرثػلٓب أًِرعٌٕ ًِب اِرؿٍ إًِٔؼ . وهونا فبًػٔبٔو اًرٍ هٍ شالشخ فٍ هنٖ اًػٌٌِخ ُرٍبوًخ اًٙووهح فٍ غٌٌِخ اإلٓربط وًىالهبـ هٍ اًصالشخ ـ ًِب ؼٍٕ بٓربط ، وؤي واؼل ُٔهب ال ًٍرٌٝؼ اًلٌبَ تهنٖ اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ تِفوكٖ ، هِب ؤْ ؤي اشٌٕٔ ُٕ هنٖ اًػٔبٔو اًصالشخ فٍ ُصٍ هـنٖ اًػٌٌِخ ال ًٍرٌٝػبْ اًلٌبَ تبإلٓربط فٍ ؾٌبة اًػٕٔو اًصبًض . واًلبغلح اًٝثٌػٌخ فٍ هنٖ اًؽبًخ ذؽرّ ذٍبوي ؼٕٖ هنٖ اًػىاٍُ اًصالشخ فٍ اإلٓربط ، ؤي ؤْ بٓربط ُصٍ هنا إًِٔؼ ًلٍّ بًى شالس ؼٕٖ ، وًوٍ غٕٔو ُٕ غٔبٔو اإلٓربط ؼٕخ ، فٌٌَ اًِهّ إًِٔؼ فلٞ ،وًوٕ اًِهّ ُٕ ًٍرهٌى بٓربط إًِٔؼ . هنًى اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ اًيهاغٌخ اًرٍ ذرّ تفػٍ اإلٍٓبْ واألهٗ كوْ اٌرفلاَ وٌٌٌخ شبًصخ ، هٍ ُصٍ اًػٌٌِخ اإلٓربظٌخ إًٔبغٌخ اًٌلوًخ ذِبًُب ، فبإلٓربط فٍ ُصٍ هنٖ اًؽبًخ ًلٍّ بًى ؼٕرٌٕ فلٞ تػلك غىاٍُ اإلٓربط . ؤُب بما اٌرفلُز وٌٌٌخ آًٌخ ؤو ُب فٍ ؼوِهب ًٌيهاغخ ... فبإلٓربط هٔب ًلٍّ بًى شالس ؼٕٖ : األهٗ واًياهع ، واآلًخ اًرٍ اٌرفلُهب فٍ غٌٌِخ اًيهاغخ. وهونا ًلبَٓنبَاِرواهٍ ذفٙؼًههٍ اًػٌٌِبد اإلٓربظٌخ كٌبًٌب غٌى هنٖ اًلبغلح اًٝثٌػٌخ. بْ أًِرعٌٕ هّ اًػِبي ، وكل ٌِىا هونا ألْ هٌِخ اًػِبي ؤو اًّؿٌٌخ ؤو اًوبكؼٌٕ ًّ ذػل ؼلٌلخ ، واًٍثج هى ؤْ اًػِبي ؼٍج اًرػوًف اًرلٌٌلي آـنوْ فٍ اًرؿٌو هٌِب وهٌفٌب ، وؤْ ٜثلخ اًػِبي فٍ ذٔبكٖ ٍُرِو ، ًرٔبٌج ٜوكًًب ُؼذٝىه اآلالد واًػٌّ. بْ اًعهل اًني هبْ ًٌيَ إلؼلاشه غلك ُٕ اًػِبي ، ؤٔثؾ اآلْ ًؽلس تفػٍ ؼوهخ اآلًخ. وذّؿٌٍ اآلًخ ًرٌٝج ؤكٍ غلك ُٕ اًِّؿٌٌٕ ، وهنا هى اًرؿٌو اًوٍِ ًٌلىح اًػبٌُخ. هِب ؤْ اآلًخ اٌرٌيُز كلهح فٌٔخ تلي اًللهح اًػٌٌٙخ ، وهنا هى اًرؿٌو اًوٌفٍ فٍ اًلىح اًػبٌُخ. بْ كىح ُٔرعخ فؽٍج ؤٔثؽز ؤؼل غٔبٔو اإلٓربط ، وكل ذؽىًز اًّؿٌٌخ تفػٍ اًرٝىه ُٕ األغلاك اًؿفٌوح اًوبكؼخ اًعبهٌخ بًى ؤغلاك ُؽلوكح ُٕ فٌٌٕٔ وُهٔلٌٌٕ وغٌِبء . وٓرٌعخ ًنًى فةْٓلبتبد اًػِبي ٌرفرفٍ وذؽٍ ُؽٌهب ٓلبتبد اًِهٔلٌٌٕ واًفٌٌٕٔ ، بم بْ اًرٝىه اًػٌٍِ هى ُوٍج ًئلٍٓبٌٓخ الًِوٕ اًػىكح غٔه ، وبْ األٌُخ ُلٍٙ غٌٌهب تؽوّ هنا اًرٝىه ، وبْاًّؿٌٌخ اًػبكًخ ظبهوح ُاكرخ آـنح فٍ االـرفبء ذلهًعًٌب ؤُبَ اًرٝىه اًػٌٍِ . تٌل ؤْاإلٍٓبْتّوٌه اًعلًل ٌٌثلى كائًِبغٕٔوًا ؤٌبًٌٌب فٍ غٌٌِخ اإلٓربط. اًؽبظـخ : بْ ؼوًخ اإلٍٓبْ ٓبكٕخ بما ذؽوّ آـو فٍ ؼبظره ، فبًؽبظخ كل ذاكي بًى اٌرػثبك بٍٓبْ إلٍٓبْ ، واالٌرؿالي ٌثثه اًؽبظخ . فبًؽبظخ ُّوٍ ؼلٌلٍ ، وإًواع ًّٔإ ُٕ ذؽوّ ظهخ ُب فٍ ؼبظبد اإلٍٓبْ. اًٍِوٕ : ؼبظخ ٘ووهًخ ًٌفوك واألٌوح ،فالًٔثؿٍ ؤًْوىٌُْوًب ًؿٌوٖ . ال ؼوًخ إلٍٓبْ ًػٌْ فٍ ٍُوٕ ؾٌوٖ تإظـوح ؤو تلوٓهب . بْ اًِؽبوالد اًرٍ ذثنًهب اًلوي ُٕ ؤظٍ ُػبًعخ ُّوٌخ اًٍِوٕ ًٌٍز ؼالً غٌى اإلٜالق ًهنٖ اًِّوٌخ، واًٍثج هى ؤْ ذٌى اًِؽبوالد ال ذٍرهلف اًؽٍ اًعنهي وأًهبئٍ ، وهى ٘ووهح ؤْ ًٌِى اإلٍٓبْ ٍُؤه ، تٍ اٌرهلفز األظوح ُٕ ؼٌض ـفٙهب ؤو ىًبكذهب وذلٌٔٔهب ، ٌىاء ؤهبٓز هنٖ األظوح ًؽٍبة ـبٓ ؤَ غبَ . فال ًعىى فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ ؤْ ذرؽوّ ؤي ظهخ فٍ ؼبظخ اإلٍٓبْ ، تِٕ فٌهب اًِعرِؼ ٓفٍه . فال ًؽم ألؼل ؤْ ًثٍٔ ٍُؤًب ىائلًاغٕ ٌؤبٖ وٌوٕوهشره تؿوٗ ذإظٌوٖ ، ألْاًٍِوٕ هىغثبهحغٕ ؼبظخ إلٍٓبْ آـو ، وتٔبءٖ تلٕل ذإظٌوٖ هى ِووع فٍ اًرؽوّ فٍ ؼبظخ مًى اإلٍٓبْ . وفٍ اًؽبظخ ذوِٕ اًؽوًخ. اًِػبُ : ؼبظخ ُبٌخ ظلًا ًئلٍٓبْ، فالًعىى ؤًْوىُْػبُ ؤي بٍٓبْ فٍ اًِعرِؼ ؤظوح ُٕ ؤي ظهخ ؤو ٔلكخ ُٕ ؤؼل ، فال ؤظواء فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ تٍ ِوهبء . فِػبِى هى ٌُوٌخ ـبٔخ ًى ذلًوهب تٔفٍى فٍ ؼلوك بِثبع ؼبظبذى، ؤو ًوىْ ؼٕخ فٍ بٓربط ؤٓز ؤؼل غٔبٔوٖ األٌبٌٌخ ، وًٌَ ؤظوح ُلبتٍ بٓربط ألي هبْ. اًِوهىة : ؼبظخ ٘ووهًخ ؤًًٙب ًٌفوك واألٌوح ، فالًٔثؿٍ ؤًْوىُْوهىتى ٌُوًب ًؿٌون . فال ًؽم فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ إلٍٓبْ ؤو ظهخ ؤـوي ؤْ ذِرٌى وٌبئٍ ههىة ِفٌٕخ تؿوٗ ذإظٌوهب ألْ مًى ذؽوّ فٍ ؼبظخ اآلـوًٕ. األهٗ : األهٗ ًٌٍز ٌُوًب ألؼل . وًوًٕؽم ًوٍ واؼل اٌرؿالًهب ًالٓرفبع تهب ِؿًال وىهاغخ وهغًٌب ُلي ؼٌبذه وؼٌبح وهشره فٍ ؼلوك ظهلٖ اًفبٓ كوْ اٌرفلاَ ؾٌوٖ تإظو ؤو تلوٓه ، وفٍ ؼلوك بِثبع ؼبظبذه . بٓه ًى ظبى اُرالن األهٗ ًِب وظل ؾٌو اًؽب٘وًٕ ٌٕٓثهّ فٌهب ، وبْ األهٗ شبترخ ، وأًِرفػٌٕ تهب ًرؿٌووْ تِووه اًيُٕ ُهٔخ و كلهح و وظىكا. بْ ؾبًخ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل هٍ ذوىًٕ ُعرِؼ ٌػٌل ألٓه ؼو، وهنا ال ًرؽلم بال تةِثبع اًؽبظبد اًِبكًخ واًِػٔىًخ ًئلٍٓبْ ، ومًى ترؽوًو هنٖ اًؽبظبد ُٕ ٌٌٝوح اًؿٌو وذؽوِه فٌهب . بْ بِثبع اًؽبظبد ًٔثؿٍ ؤْ ًرّ كوْ اٌرؿالي ؤو اٌرػثبك اًؿٌو ، وبال ذٔبكٚ ُؼ ؾبًخ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل. فبإلٍٓبْ فٍ اًِعرِؼ اًعلًل ، بُب ؤًْػٍِ ًٔفٍه ًِٙبْ ؼبظبذه اًِبكًخ، وبُب ؤًْػٍِ ًِاٌٍخ اِرواهٌخ ًوىْ ِوًوًب فٍ بٓربظهب، ؤو ؤْ ًلىَ تفلُخ غبُخ ًٌِعرِؼ، وًِٕٙ ًه اًِعرِؼ ؼبظبذه اًِبكًخ. بْ أًّبٛ االكرٕبكي فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل هى : ّٓبٛ بٓربظٍ ُٕ ؤظٍ بِثبعاًؽبظبد اًِبكًخ ، وًٌَّٓبًٜبؾٌو بٓربظٍ ؤو ّٓبًٜب ًثؽض غٕ اًوتؾ ُٕ ؤظٍ االكـبه اًيائل غٕ بِثبع ذٌى اًؽبظبد . بْ مًى ال بُوبٌٓخ ًه تؽوّ اًلىاغل االِرواهٌخ اًعلًلح. بْ اًؿبًخ اًِّووغخ ًٌّٔبٛ االكرٕبكي ًؤلفواك هٍ بِثبع ؼبظبذهّ فلٞ ، بم بْ شووح اًػبًّ ُؽلوكح غٌى األكـٍ فٍ هٍ ُوؼٌخ ... وهنًى شووح هٍ ُعرِؼ غٌى ؼلح ، وًهنا ال ًؽم ألي فوك اًلٌبَ تّٔبٛ اكرٕبكي تؿوٗ االٌرؽىام غٌى هٌِخ ُٕ ذٌى اًصووح ؤهصو ُٕ بِثبع ؼبظبذه ، ألْ اًِللاه اًيائل غٕ ؼبظبذه هى ؼم ًؤلفواك اآلـوًٕ . وًوٕ ًؽم ًه االكـبه ُٕ ؼبظبذه ُٕ بٓربظه اًناذٍ وًٌَ ُٕ ظهل اًؿٌو وال غٌى ؼٍبة ؼبظبد اًؿٌو . ألٓه ًى ظبى اًلٌبَ تّٔبٛ اكرٕبكي ؤهصو ُٕ بِثبع اًؽبظبد ًؽبى بٍٓبْ ؤهصو ُٕ ؼبظبذه ، وًؽوَ ؾٌوٖ ُٕ اًؽٕىي غٌى ؼبظبذه. بْاالكـبه اًيائل غٕ اًؽبظخ هى ؼبظخ بٍٓبْ آـو ُٕ شووح اًِعرِؼ. بْ بتبؼخ اإلٓربط اًفبٓ ًٌؽٕىي غٌى اكـبه فىق بِثبع اًؽبظبد ، وبتبؼخ اٌرفلاَ اًؿٌو إلِثبع ؼبظبذى ، ؤو اٌرفلاُه ًٌؽٕىي غٌى ُب هى فىق ؼبظبذى ... ؤي ذٍفٌو بٍٓبْ إلِثبع ؼبظبد ؾٌوٖ وذؽلٌم اكـبه ًؿٌوٖ غٌى ؼٍبة ؼبظبذه هى غٌٕ االٌرؿالي. بْ اًػٍِ ُلبتٍ ؤظوح ، ب٘بفخ بًى هىٓه غثىكًخ ًئلٍٓبْ هِب ؤٌٌفٔب ، هى غٍِ تلوْ تىاغض غٌى اًػٍِ ألْ أًِرغفٌه ؤظٌو وًٌَ ِوًوًب. بْ اًني ًػٍِ ًٔفٍه ُفٌٖ فٍ غٌِه اإلٓربظٍ كوْ ِى ، ألْ تبغصه غٌى اإلـالٓ فٍ اإلٓربط هى اغرِبكٖ غٌى غٌِه اًفبٓ إلِثبع ؼبظبذه اًِبكًخ. واًني ًػٍِ فٍ ُاٌٍخ اِرواهٌخ ، هى ِوًى فٍ بٓربظهب ، ُفٌٖ فٍ غٌِه اإلٓربظٍ كوْ ِى ، ألْ تبغصه غٌى اإلـالٓ فٍ اإلٓربط هى ؼٕىًه غٌى بِثبع ؼبظبذه ُٕ مًى اإلٓربط ، ؤُب اًني ًػٍِ ُلبتٍ ؤظوح فٌٌَ ًه تبغض غٌى اًػٍِ. بْ اًػٍِ تبألظوح ًىاظهغعيًا فٍ ؼٍ ُّوٌخ ىًبكح اإلٓربطوذٝىًوٖ ، وٌىاء ؤهبْ ـلُبد ؤَ بٓربظًب فةٓه ًىاظه ذلهىهًا ٍُرِوًا ألٓه كبئّغٌى ؤهربف األظواء. ؤُصٌخ غٌى اًػٍِ األظٌو ًؽٍبة اًِعرِؼ ، واًػٍِ األظٌو ًؽٍبة ـبٓ ، واًػٍِ تلوْ ؤظوح . اًِصبي األوي: ؤ غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًؽٍبة اًِعرِؼ ، ؤًِؽه اًِعرِؼ ذفبؼخ واؼلح ُلبتٍ بٓربظه ، وهٍ ُب ًّثؼ ؼبظره ذِبًُب. ة غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًؽٍبة اًِعرِؼ ، وًػٌٝه اًِعرِؼ ذفبؼخ واؼلح ُلبتٍ بٓربظه ، وهٍ ؤكٍ ُٕ بِثبع ؼبظبذه. اًِصبي اًصبٍٓ: غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًؽٍبة فوك آـو ، وًرلب٘ى ؤظوًا ًلٍ غٕشِٕذفبؼخ واؼلح. اًِصبي اًصبًض: غبٍُ ًٔرغ 10 ذفبؼبد ًٔفٍه. أًرٌعخ: األوي ؤ ًٕ ًيًل ُٕ بٓربظه ألٓه ُهِب ىاك فٌٕ ًٔبًه ِفًٌٕب ُٔه بالذفبؼخ واؼلح وهى ُب ًّثؼ ؼبظبذه . وهونا فوٍ اًلىي اًػبٌُخ ًؽٍبة اًِعرِؼُرلبغٍخ تبٌرِواه ٓفًٌٍب - ذٌلبئًٌب. األوي ة ًٌَ ًه كافؼ ًئلٓربط ماذه ألٓه ًٔرغ ًٌِعرِؼ كوْ ؤْ ًؽٍٕ غٌى بِثبع ؼبظبذه ، وًؤه ًٍرِو فٍ اًػٍِ تلوْ كافؼ ، ألٓه ُٙٝو بًى اًو٘ىؿ ًنووف اًػٍِ اًػبَ فٍ هٍ اًِعرِؼ . وذٌى ؼبًخ هٍ ؤفواكٖ. اًصبٍٓ : ال ًػٍِ ًٌٔرغ ؤٔال ، وًؤه ًػٍِ ًٌؽٍٕ غٌى ؤظوح ، وؼٌض بْ ؤظوذه ؤكٍ ُٕ اًؽٕىي غٌى ؼبظره، فهى بُب ؤْ ًثؽض غٕ ٌٌل آـو ًثٌؼ ًه غٌِه تصِٕ ؤفٍٙ ُٕ األوي ، وبُب ؤْ ًٙٝو بًى االٌرِواه فٍ اًػٍِ ًٌثلى غٌى كٌل اًؽٌبح. ؤُب اًصبًض : فهى اًىؼٌل اًني ًٔرغ كوْ ذلبغَ ، وكوْ بظثبه . وؼٌض بْ اًِعرِؼ االِرواهٍ ًٌَ فٌه بُوبٌٓخ إلٓربط فوكي فىق بِثبع اًؽبظبد اًفوكًخ وال ًٍِؾ تةِثبع اًؽبظبد غٌى ؼٍبة ؤو تىاٌٝخ اًؿٌو، وبْ اًِاٌٍبد االِرواهٌخ ذػٍِ إلِثبع ؼبظبد اًِعرِؼ . بمْ ،اًِصبي اًصبًض ًى٘ؾ اًى٘ػٌخ اًٌٌٍِخ ًئلٓربط االكرٕبكي ، تٌل ؤٓه فٍ هٍ اًؽبالد - ؼرى اًٌٍئخ ُٔهب - ًٍرِو اإلٓربط ُٕ ؤظٍ اًثلبء . وًٌَ ؤكي غٌى مًى ُٕؤْ اإلٓربط فٍ اًِعرِػبد اًوؤٌِبًٌخ ًرواهّ وًرٙفّ فٍ ًل اًِبًوٌٕ اًلٌخ واًنًٕ ال ًػٌِىْ وًوٕ ًٍرؿٌىْ ظهل اًوبكؼٌٕ اًنًٕ ًٙٝووْ بًى اإلٓربط ًٌػٌّىا .بال ؤ ّْاًوربة األـٙو ال ًؽٍ ُّوٌخ اإلٓربط اًِبكي فلٞ تٍ ًوٌّ ٜوًم اًؽٍ اًّبٍُ ًِّوالد اًِعرِؼ اإلٍٓبٍٓ ًٌرؽوه اًفوك ُبكًًب وُػٔىًًب ذؽوهًا ٓهبئًٌب ًررؽلم ٌػبكذه. ؤُصٌخ ؤـوي: اًصووح . وًوٕ بما وظل ؤْ غلكا ُٕ ؤفواك اًِعرِؼ ًٌِى ؤهصو ُٕ وؼلح ُٕ اًىؼلاد . بمْ ، غلك آـو ُٕ ماد اًِعرِؼال ًٌِى ُٔهب ٌِئًب ، واًٍثجبما افرو٘ٔب ؤْ شووح اًِعرِؼ هٍ 10 وؼلاد وغلك ٌوبٓه 10 فةْ ٌٕٓج هٍ فوك ُٕ شووح اًِعرِؼ هى 10\\10 = واؼلح فلٞ ُٕ وؼلاد هى ؤْ ٌٕٓثه ُٕ وؼلاد اًصووح اٌرؽىم غٌٌه اآلـووْ.. وًهنا ًىظل ؤؾٌٔبء وفلواء فٍ اًِعرِؼ االٌرؿالًٍ ؤًفوٗ ؤْ ـٍِخ ُٕ هنا اًِعرِؼ وظلٓب هٍ واؼل ُٔهّ ًٌِى وؼلذٌٕ ، بمْ هٔبن ـٍِخ آـووْ ُٔه ال ًٌِوىْ ٌِئًب ، ؤي 50ُ % ؽووُىْ ُٕ ؼلهّ فٍ شووذهّ . مًى ألْ اًىؼلح اإل٘بفٌخ اًرٍ ًِرٌوهب هٍ واؼل ُٕ اًفٍِخ األوًى هٍ ٌٕٓج اًفٍِخ اًصبٌٓخ. وبما هبْ ُب ًؽربط بًٌه اًفوك فٍ هن اًِعرِؼ إلِثبع ؼبظبذه هى وؼلح فلٞ ُٕ وؼلاد شووح اًِعرِؼ ، فةْ اًفوك اًني ًٌِى ؤهصو ُٕ وؼلح ُٕ ذٌى اًىؼلاد هى ٍُئىي فٍ ؼلٌلخ األُو غٌى ؼم ألفواك اًِعرِؼ اآلـوًٕ . وؼٌض بْ هنٖ اًؽٕخ هٍ فىق ُب ًؽربط بًٌه إلِثبع ؼبظبذه اًِللهح تىؼلح واؼلح ُٕ وؼلاد اًصووح ، بمْ هى ًٍرىًٍ غٌٌهب ألظٍ االهرٔبى، وهنا االهرٔبى ال ًرؽلم ًه بال غٌى ؼٍبة ؼبظخ اًؿٌو ، ؤي تبألـن ُٕ ٌٕٓج اآلـوًٕ فٍ هنٖ اًصووح . وهنا هى ٌثج وظىك اًنًٕ ًؤيوْ وال ًٔفلىْ ؤي ًلـووْ فىق بِثبع ؼبظبذهّ ، و وظىك اًٍبئٌٌٕ واًِؽووٌُٕ ؤي اًنًٕ ًٍإًىْ غٕ ؼلهّ فٍ شووح ُعرِػهّ و ال ًعلوْ ُب ًٍرهٌوىْ . بٓهب غٌٌِخ ٓهج و ٌوكخ ، وًؤهب غٌٌٔخ وُّووغخ ؼٍج اًلىاغل اًنبًِخ االٌرؿالًٌخ اًرٍ ذؽوّ مًى اًِعرِؼ. ؤُب ُب وهاء بِثبعاًؽبظبد فهى ًثلى ؤـٌوًا ٌُوًب ًوٍ ؤفواك اًِعرِؼ، ؤُب األفواك فٌهّؤًْلـووا ُب ًّبءوُْٕ ؼبظرهّ فلٞ ،بمبْ االهرٔبى فىق اًؽبظبد هى ذػّلغٌى شووحغبُخ. بْ اًِعلًٕ واًؽناق ًٌَ ًهّ ؼم فٍ االٌرٌالء غٌى ٌٕٓج اًؿٌو ٓرٌعخ ظلهّ وؼنكهّ، وًؤهّ ًٍرٌٝػىْ ؤْ ًٍرفٌلوا ُٕذٌى اًِياًب فٍ بِثبع ؼبظبذهّ واالكـبه ُٕ ذٌى اًؽبظبد .هِب ؤْ اًػبظيًٕ واًثٌهبء واًِػرىهٌٕ ال ًػٍٔ ؼبًهّ هنا ؤْ ًٌَ ًهّ ٓفَ إًٌٔج اًني ًؤلٔؽبء فٍ شووح اًِعرِؼ. بْشووح اًِعرِؼذّثه ُاٌٍخ ذِىًٕ، ؤو ُفيْذِىًًٕللَ ًىًٌُب ًػلك ُٕ أًبًُللاهًا ُٕاًرِىًٕتىىُْؽلك ًوفٍ إلِثبع ؼبظخ ؤوًئى أًبً فٍ اًٌىَ ، وًوٍ فوك ؤْ ًلـو ُٕ مًى اًِللاه ُب ًوًل ، ؤي ًه ؤْ ًٍرهٌى ُب ًّبء وًلـو ُب ًّبء ُٕ ؼٕره ، وفٍ هنا ًٍرؿٍ كلهاذه اًناذٌخ وؼنكه. ؤُب اًني ًٍرؿٍ ذٌى اًِىاهج ًٌرِوٕ ُٕ األـن ُٕ ُفيْ اًرِىًٕ اًػبَ ًٌٌٙفه بًى ٓفٍه فهى ٌبهق ُب فٍ مًى ِى. وهونا ، فبًني ًٍرفلَ ؼنكه ًٌوٍج شووح ؤهصو ُٕ بِثبع ؼبظبذه هى فٍ اًىاكؼ ُػرل غٌى ؼم غبَ وهى شووح اًِعرِؼ اًرٍ هٍ ُصٍ اًِفيْ اًِنهىه فٍ هنا اًِصبي. وال ًعىى اًرفبود فٍ شووح األفواك فٍ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل بال ًٌنًٕ ًلىُىْ تفلُخ غبُخ وًفٕٖ ًهّ اًِعرِؼٌٕٓثًب ُػًٌٔب ُٕاًصووح ٍُبوًًب ًرٌى اًفلُخ ... بْ ٌٕٓج األفواك ال ًرفبود بال تِللاه ُب ًللَ هٍ ُٔهّ ُٕ ـلُخ غبُخ ؤهصو ُٕ ؾٌوٖ ، و تلله ُب ًٔرغ ؤهصو ُٕ ؾٌوٖ. وهونا ؤٓرعز اًرعبهة اًربهًفٌخ ذعوتخ ظلًلح هررىًغ ٓهبئٍ ًوفبػ اإلٍٓبُْٕ ؤظٍ اٌروِبي ؼوًره وذؽلٌم ٌػبكذه تةِثبع ؼبظبذه وكفؼ اٌرؿالي ؾٌوٖ ًه ، وو٘ؼ ؼل ٓهبئٍ ًٌٝؿٌبْ، وبًعبك ٜوًلخ ًرىىًؼشووح اًِعرِؼذىىًػًبغبك ًال ؼٌض ذػٍِ تٔفٍى إلِثبع ؼبظبذى ، ال ؤْ ذٍفو اًؿٌو ًٌػٍِ ًؽٍبتى ًرّثؼ غٌى ؼٍبته ؼبظبذى ، ؤو ؤْ ذػٍِ ُٕ ؤظٍ ٌٌج ؼبظبد اآلـوًٕ. بٓهب ٓنوًخ ذؽوًو اًؽبظبد ًٌرؽوه اإلٍٓبْ. وهونا فبًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل هى ٓرٌعخ ظلًٌخ الؾٌو ًٌػالكبد اًنبًِخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ ، واًرٍ وًلد اًؽٍ اًٝثٌػٍ وهى ٌُوٌخ ـبٔخ إلِثبع اًؽبظبد كوْ اٌرفلاَ اًؿٌو، وٌُوٌخ اِرواهٌخ ، أًِرعىْ فٌهب ِوهبء فٍ بٓربظهب ذؽٍ ُؽٍ اًٌِوٌخ اًفبٔخ اًرٍ ذلىَ غٌى بٓربط األظواء كوْ ؼم ًهّ فٍ اإلٓربط اًني ًٔرعىٓه فٌهب . بْ اًني ًِرٌى اًٍِوٕ اًني ذٍؤه ، ؤو اًِوهىة اًني ذوهثه ؤو اًِػبُ اًني ذػٌْ ته ًِرٌى ؼوًرى ؤو ظيءًا ُٕ ؼوًرى ، واًؽوًخ الذرعيؤ ، وًوٍ ًوىْاإلٍٓبْ ٌػٌلًا التل ؤًْوىْ ؼوًا، وًوٍ ًوىْ ؼوًا التل ُٕؤًٌِْى ؼبظبذه تٔفٍه. بْ اًنيًِرٌى ؼبظرى ًرؽوّ فٌى ؤو ًٍرؿٌى ، وكل ًٍرػثلن توؾّ ؤي ذّوًؼ كل ًؽوَ مًى. بْ اًؽبظبد اًِبكًخ اًٙووهًخ اًِبٌخ واًّفٌٕخ ًئلٍٓبْ ، تلءا ُٕ اًٌِثَ واًٝػبَ ؼرى اًِوهىة ، واًٍِوٕ ، التل ؤْ ًٌِوهب اإلٍٓبْ ٌُوٌخ ـبٔخ وُللٌخ وال ًعىى ؤْ ذوىُْاظوح ُٕ ؤي ظهخ. وبْ اًؽٕىي غٌٌهب ُلبتٍ ؤظوح ًعػٍ ُبًوهب اًؽلٌلٍ ًرلـٍ فٍ ؼٌبذى اًفبٔخ وًرؽوّ فٍ ؼبظبذى اًِبٌخ ، ؼرى وًى هبْ اًِعرِؼ تٕىهح غبُخ ، فٌرؽوّ فٍ ؼوًرى وًفللن ٌػبكذى ، وهِب ًرلـٍ ٔبؼج اًِالتَ اًرٍ ذاظوهب ُٔه ًفٌػهب ُٔى هتِب فٍ اًّبهع ًٌروهى غبهًًب ، ًرلـٍ ؤًًٙب ٔبؼج اًِوهىة ًٌروهى غٌى كبهغخ اًٝوًم. وًرلـٍ هنًى ٔبؼج اًٍِوٕ ًٌروهى تال ُإوي. بْ اًؽبظبد اًٙووهًخ ًئلٍٓبْ ُٕ اًٍفوًخ ُػبًعرهب تةظواءاد كبٓىٌٓخ ؤو بكاهًخ ؤو ُب بًٌهب ، وبِٓب ًاٌَ غٌٌهب اًِعرِؼ ظنهًًب وفم كىاغل ٜثٌػٌخ. بْ هلف اًِعرِؼ االِرواهٍ هى ٌػبكح اإلٍٓبْ اًرٍ ال ذوىْ بال فٍ ظٍ اًؽوًخ اًِبكًخ واًِػٔىًخ . وذؽلٌم اًؽوًخ ًرىكف غٌى ُلي اُرالن اإلٍٓبًْؽبظبذه اُرالهًب ِفًٌٕب وُِٙىًٓب ِ٘بًٓب ُللًٌب.. ؤيؤْ ؼبظرى ًٔثؿٍ ؤ ّال ذوىٌُْوًب ًؿٌون ، وؤ ّالذوىْغو٘خ ًٌٌٍج ُٔى ُٕؤي ظهخ فٍ اًِعرِؼ، و ب ّالغّز فٍ كٌم ًنهج ٌػبكذى وًعػٌى ؾٌو ؼو ألٓى غبئْ فٍ ظٍ ذىكػبد ذل ّـٍ ـبهظٍ فٍ ؼبظبذى اًٙووهًخ. ؤُب كٌج اًِعرِػبد اًِػبٔوح ُٕ ُعرِػبد األظواء بًى ُعرِػبد اًّوهبء فهى ؼرٍِ هٔربط ظلًٍ ًؤلٜووؼبد االكرٕبكًخ اًِرٔبكٙخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ اًٌىَ ، وٓرٌعخ ظلًٌخ ؼرٌِخ ًٌػالكبد اًنبًِخ واًرٍ ؤٌبٌهب ٓنبَ األظوح واًرٍ ًّ ذؽٍ تػل. بْ اًلىح اًرهلًلًخ ًٔلبتبد اًػِبي فٍ اًػبًّ اًوؤٌِبًٍ هفٌٌخ تلٌج اًِعرِػبد اًوؤٌِبًٌخ ُٕ ُعرِػبد ؤظواء بًى ُعرِػبد ِوهبء. بْ اؼرِبي كٌبَ اًصىهح ًرؽلٌم االِرواهٌخ ًثلؤ تبٌرٌالء أًِرعٌٕ غٌى ؼٕرهّ ُٕ اإلٓربط اًني ًٔرعىٓه . وٌٌرؽىيؾوٗ اإل٘واتبد اًػِبًٌخ ُٕ ٌُٝج ىًبكح األظىه بًى ٌُٝج اًِّبههخ فٍ اإلٓربط ، وٌٌرّ هٍ مًى غبظالً ؤَ آظالً تبالهرلاء تبًوربة األـٙو. ؤُب اًفٝىح أًهبئٌخ فهٍ ؤىياًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل بًى ُوؼٌخ اـرفبء اًوتؾ وأًلىك ، ومًى ترؽىًٍ اًِعرِؼ بًى ُعرِؼ بٓربظٍ تبًوبٍُ وتٌىؽ اإلٓربط كهظخ بِثبع اًؽبظبد اًِبكًخ ألفواك اًِعرِؼ ، وفٍ هنٖ اًِوؼٌخ أًهبئٌخ ًفرفٍ اًوتؾ ذٌلبئٌب وذٔػلَ اًؽبظخ بًى أًلىك. بْاالغرواف تبًوتؾ هى اغرواف تبالٌرؿالي، بم بُْعوك االغرواف ته ال ًعػٍ ًه ؼلًا ًلف غٔلٖ . ؤُب بظواءاد اًؽل ُٔه تبًىٌبئٍ اًِفرٌفخ فهٍ ُؽبوالد بٔالؼٌخ وؾٌو ظنهًخ ًِٔؼ اٌرؿالي بٍٓبْ إلٍٓبْ. بْ اًؽٍ أًهبئٍ هى بًؿبء اًوتؾ. وًوٕ اًوتؾ هىُؽون ًٌػٌٌِخ االكرٕبكًخ, وًهنا فةًؿبء اًوتؾ ًٌَ ٍُإًخ كواه , تٍ هى ٓرٌعخ ذٝىه ًئلٓربط االِرواهٍ ذرؽلم بما ذؽلم اإلِثبع اًِبكي ًؽبظبد اًِعرِؼ واألفواك .بْ اًػٍِ ُٕ ؤظٍ ىًبكح اًوتؾ هى اًني ًاكي بًى اـرفبء اًوتؾ فٍ أًهبًخ. ـلَ أًِبىي : ـلَ أًِبىي ٌىاء ؤهبٓىا تإظو ؤَ تلوٓه ، هّ بؼلي ؼبالد اًوكٌم ، تٍ هّ هكٌم اًػٕو اًؽلًض . وؼٌض بْ اًِعرِؼ االِرواهٍ اًعلًل ًلىَ غٌى ؤٌبً اًِّبههخ فٍ اإلٓربط وًٌَ غٌى األظىه ، فةْ ـلَ أًِبىي ال ذٔٝثم غٌٌهّ اًلىاغل االِرواهٌخ اًٝثٌػٌخ ، ألٓهّ ًلىُىْ تفلُبد ال تةٓربط واًفلُبد ًٌَ ًهب بٓربط ُبكي ًلثٍ اًلٍِخ بًى ؼٕٖ وفلًب ًٌلبغلح االِرواهٌخ اًٝثٌػٌخ، وًهنا فٌٌَ ًفلَأًِبىيبال اًػٍِ ُلبتٍ ؤظو ، ؤو اًػٍِ تلوٓه فٍ اًنووف اًٌٍئخ . وؼٌض بْ األظواء هّ ٓىع ُٕ اًػثٌل وغثىكًرهّ كبئِخ تلٌبَ غٌِهّ ُلبتٍ ؤظو ، وؼٌض بْ ـلَ أًِبىي هّ فٍ كهظخ ؤٌفٍ ُٕ األظواء فٍ أًِّأد واًِاٌٍبد االكرٕبكًخ ـبهط أًِبىي ، فهّ ؤوًى تبالٓػربق ُٕ غثىكًخ ُعرِؼ األظواء ُعرِؼ اًػثٌل . فنبهوح ـلَ أًِبىي هٍ بؼلي اًنىاهو االظرِبغٌخ اًرٍ ذٌٍ ظبهوح اًوكٌم. وأًنوًخ اًػبًٌِخ اًصبًصخ هٍ تٌّو ًٌعِبهٌو تبًفالٓ أًهبئٍ ُٕ هٍ كٌىك اًنٌّ واالٌرثلاك واالٌرؿالي واًهٌِٔـخ اًٌٍبٌٌخ واالكرٕبكًخ تلٕل كٌبَ ُعرِؼ هٍ أًبً... هٍ أًبً فٌه ؤؼواه ؼٌض ًرٍبووْ فٍ اًٌٍٝخ واًصووح واًٍالػ ًوٍ ذٔرٕو اًؽوًخ االٓرٕبه أًهبئٍ واًوبٍُ. ًنا فةْ اًوربة األـٙو ًوٌّ ٜوًم اًفالٓ ؤُبَ اًعِبهٌو ُٕ ؤظواء وـلَ ُٔبىي ًررؽلم ؼوًخ اإلٍٓبْ . وًهنا ال ُٔبٓ ُٕ اًوفبػ ًرؽوًو ـلَ أًِبىي ُٕ و٘ػٌخ اًوق اًرٍ هّ فٌهب ، وذؽىًٌهّ بًى ِوهبء ـبهط أًِبىي ؼٌض اإلٓربط اًِبكي اًلبتٍ ًٌلٍِخ بًى ؼٕٖ ؼٍج غىاٌُه ... فبًِٔيي ًفلُه ؤهٌه . ؤُب ؼٍ اًفلُخ أًِيًٌخ اًٙووهًخ فال ًوىْ تفلَ تإظو ؤو تلوْ ؤظو، وبِٓب ًوىْ تِىظفٌٕ كبتٌٌٕ ًٌروكٌخ ؤشٔبء ؤكاء وظٌفرهّ أًِيًٌخ ، وًهّ اًِٙبٓبد االظرِبغٌخ واًِبكًخ هإي ُىظف فٍ ـلُخ غبُخ اًصبًض اإلظرِبغٌخ بْ اًِؽون ًٌربهًق اإلٍٓبٍٓ هى اًػبٍُ االظرِبغٍ...ؤي اًلىٍُ ، فبًواتٝخ االظرِبغٌخ اًرٍ ذوتٞ اًعِبغبد اًثّوًخ هالً غٌى ؼلح ... ُٕ األٌوح بًى اًلثٌٌخ بًى األُخ هٍ ؤٌبً ؼوهخ اًربهًق . بْ ؤتٝبي اًربهًق هّ ؤفواك ًٙؽىْ ُٕؤظٍ كٙبًب . ًٌـَ هٔبن ؤي ذػوًف آـو ًنًى. وًوٕ ؤي كٙبًب؟ بٓهّ ًٙؽىْ ُٕ ؤظٍ آـوًٕ... وًوٕ ؤي آـوًٕ؟ بٓهّ اآلـووْ اًنًٕ ًهّ غالكخ تهّ .. وبْ اًػالكخ تٌٕ فوكوظِبغخ هٍ غالكخ اظرِبغٌخ... ؤي غالكخ كىَ تثػٙهّ تػٙب . فبألٌبً اًني هىْ اًلىَ هى اًلىٌُخ ، بمْ ، ذٌى اًلٙبًب هٍ كٙبًب كىٌُخ ... واًػالكخ اًلىٌُخ هٍ اًػالكخ االظرِبغٌخ فبالظرِبغٌخ ُّرلخ ُٕ اًعِبغخ ، ؤي غالكخ اًعِبغخ فٌِب تٌٔهب.واًلىٌُخ ُّرلخ ُٕ اًلىَ،ؤي غالكخ اًلىَ فٌِب تٌٔهّ ، فبًػالكخ االظرِبغٌخ هٍ اًػالكخ اًلىٌُخ .. واًػالكخ اًلىٌُخ هٍ اًػالكخ االظرِبغٌخ ... بم بْ اًعِبغخ هٍ كىَ ، واًلىَ هّ اًعِبغخ ؼرى بما كٍ غلك اًىاؼلح غٕ األـوي . ٓبهٌى غٕ اًرػوًف اًرفٌٌٍٕ اًني ًػٍٔ اًعِبغخ اًِاكرخ تؿٚ أًنو غٕ غالكبد ؤفواكهب اًلىٌُخ . بْ اًِلٕىك تبًعِبغخ هٔب هى اًعِبغخ اًلائِخ تٍثج غالكرهب اًلىٌُخ. شّ ، بْ اًؽوهبد اًربهًفٌخ هٍ اًؽوهبد اًعِبهٌوًخ ؤي اًعِبغٌخ .. ؤي، ؼوهخ اًعِبغخ ُٕ ؤظٍ ٓفٍهب ..ُٕ ؤظٍ اٌرلـالًهب غٕ ظِبغخ ؤـوي ًٌٍز ظِبغرهب ، ؤي ًوٍ ُٔهِب ذوىًٕ اظرِبغٍ ًوتٝهب تٔفٍهب . فبًؽوهبد اًعِبغٌخ كائًِب هٍ ؼوهبد اٌرلالًٌخ ..ؼوهبد ًرؽلٌم اًنادًٌعِبغخ اًِؿٌىتخ ؤو اًِنٌىُخ ... ُٕ ٜوف ظِبغخ ؤـوي ، ؤُب ٍُإًخ إًواع غٌى اًٌٍٝخ فهى ًلؼ كاـٍ اًعِبغخ ماذهب ؼرى ٍُرىي األٌوح ، هِب ًى٘ؽه اًفٍٕ األوي ُٕ اًوربة األـٙو اًوهٕ اًٌٍبٌٍ ًٌٔنوًخ اًػبًٌِخ اًصبًصخ . واًؽوهخ اًعِبغٌخ هٍ ؼوهخ كىَ ُٕؤظٍ، ٓفٍهب بم بْ اًعِبغخ اًىاؼلح تؽوّ ذوىًٔهب اًٝثٌػٍ اًىاؼل ًهب ؼبظبد اظرِبغٌخ واؼلح ذؽربط بًى بِثبع تؽبًخ ظِبغٌخ . وهٍ ًٌٍز فوكًخ غٌى ؤي وظه ، تٍ هٍ ؼبظبد ؤو ؼلىق ؤو ُٝبًج ؤو ؾبًبد ظِبغٌخ ٔبؼثهب كـىَ ذوتٝهّ كىٌُخ واؼلح . وًنا ٌٌِز هنٖ اًؽوهبد تبًؽوهبد اًلىٌُخ . فؽوهبد اًرؽوه اًلىٍُ فٍ اًػٕو اًؽب٘و هٍ ٓفٍهب اًؽوهبد االظرِبغٌخ ، وهٍ ًٕ ذٔرهٍ ؼرى ذرؽوه هٍ ظِبغخ ُٕ ٌٌٝوح ؤي ظِبغخ ؤـوي . ؤي ؤْ اًػبًّ اآلًِْو تةؼليكوهاد ؼوهخ اًربهًقاًػبكًخ وهٍ إًواعاًلىٍُ آرٕبهًا ًٌلىٌُخ. هنٖ هٍ اًؽلٌلخ اًربهًفٌخ فٍ غبًّ اإلٍٓبْ وهٍ اًؽلٌلخ االظرِبغٌخ ، ؤي ؤْ إًواع اًلىٍُ .. إًواع االظرِبغٍ هى ؤٌبً ؼوهخ اًربهًق ، ألٓه ؤكىي ُٕ هٍ اًػىاٍُ األـوي ، مًى ألٓه هى األٍٔ، هى األٌبً ..ؤي ؤٓه هى ٜثٌػخ اًعِبغخ اًثّوًخ ، ٜثٌػخ اًلىَ ، تٍ هى ٜثٌػخ اًؽٌبح ٓفٍهب ، بم بْ اًؽٌىآبد األـوي ُٕ ؾٌو اإلٍٓبْ ذػٌْ فٍ ظِبغبد ، وبْ اًعِبغخ هٍ ؤٌبً تلبء ظِبغبد اًٌِِوخ اًؽٌىآٌخ . واًلىٌُخ هٍ ؤٌبً تلبء األُّ. بْ األُّ اًرٍ ذؽِٝز كىٌُرهب هٍ اًرٍ ذػوٗ وظىكهب ًٌلُبه. بْ األكٌٌبد اًرٍ هٍ بؼلي اًِّوالد اًٌٍبٌٌخ فٍ اًػبًّ ٌثثهب اظرِبغٍ فهٍ ؤُّ ذؽِٝز كىٌُرهب فرلٝػز ؤؤبًهب. فبًػبٍُ االظرِبغٍ غبٍُ ؼٌبح ... غبٍُ تلبء ، وًهنا فهى ُؽون ٜثٌػٍ وماذٍ ًٌلىَ ُٕ ؤظٍ اًثلبء. اًلىٌُخ فٍ غبًّ اإلٍٓبْ واًؽٌىاْ ُصٍ اًعبمتٌخ فٍ غبًّ اًعِبك واألظواَ فٌى ذؽِٝز ظبمتٌخ اًَِّ ًرٝبًود ؾبىاذهب وفلـلد وؼلذهب ، ووؼلذهب هٍ ؤٌبً تلبئهب ، بمْ ، اًثلبء ؤٌبٌه غبٍُ وؼلح اًٍّء . وغـبٍُ وؼـلح ؤي ظِبغخ هى اًػبٍُ االظرِبغٍ ، ؤي اًلىٌُخ . وًهنا اًٍثج ذوبفؾ اًعِبغبد ُٕ ؤظٍ وؼلذهب اًلىٌُخ ، ألْ فٍ مًى تلبءهب ; &. واًػبٍُ اًلىٍُ ... اًواتٝخ االظرِبغٌخ ًػٍِ ذٌلبئًٌبغٌى كفؼاًلـىَ اًىاؼل ٓؽى اًثلبء ُصٌِب ذػٍِ ظبمتٌخ اًٍّء ذٌلبئًٌبغٌى تلبئههرٌخ واؼلح ؼىيأًىاح. بْ آرّبه اًنهاد وذٝبًوهب فٍ ٓنوًخ اًلٔثٌخ اًنهًخ ٓبٍِء ُٕ ذفعٌـو أًىاح ُٕله اًعنة ًٌنهاد اًرٍ ؼىًهب ، فػٔلُب ًلُو غبٍُ اًىؼلح ًرٌى األظٍبَ وذفلل اًعبمتٌخ ذٌٝو هٍ مهح غٌى ؼلح ، وذٔرهٍ اًلٔثٌخ بًى ذٝبًو مهاد وُب ًٕؽثهب . هنٖ هٍ ٜثٌػخ األٌِبء . بْ هنا كبٓىْ ٜثٌػٍ شبتز وذعبهٌه ؤو االٔٝلاَ ته ًفٍل اًؽٌبح . وهونا ذفٍل ؼٌبح اإلٍٓبْ غٔلُب ًثـلؤ ذعبهٍ اًلىٌُخ .. اًػبٍُ االظرِبغٍ ... ظبمتٌـخ اًعِبغخ ٌو تلبئهب .. ؤو غٔلُب ًثلؤ االٔٝلاَ ته ، وًٌَ هٔبن ُـٕ ُٔبفَ ًٌػبٍُ االظرِبغٍ فٍ اًرإشٌو غٌى وؼلح اًعِبغخ اًىاؼلح بال اًػبٍُ اًلًٍٔ اًني كل ًلٍّ اًعِبغخ اًلىٌُخ ، واًني كل ًىؼل ظِبغبد ماد كىٌُبد ُفرٌفخ . تٌل ؤْ اًػبٍُ االظرِبغٍ هى اًني ًرؿٌج فٍ أًهبًخ
Rozpocznij dyskusję Zgadzam się ( 0 )     Nie zgadzam się ( 0 )   zgłoś nadużycie
Opinia: Neutralna
Autor: 876556899 403973
ذىاظه اًّػىة اآلْ هنٖ اًِّوٌخ اًٍِرِوح. وذػبٍٓ اًِعرِػبد اًػلًل ُٕ اًِفبٜو واآلشبه اًثبًؿخ اًِروذثخ غٌٌهب . وًّ ذٔعؾ تػل فٍ ؼٌهب ؼالً ٓهبئٌّ كًِلواٌّٜب . وًللَ اًوربة األـٙو اًؽٍ أًهبئٍ ًِّوٌخ ؤكاح اًؽوّ. ب و بْ هبفخ األٓنِخ اًٌٍبٌٌخ فٍ اًػبًّاآلْ هٍ ٓرٌعخ ٔواع ؤكواد اًؽوّغٌى اًٌٍٝخ ٔواغًب ًٌٌٌِب ؤو ٌٍُؽًبهٕواعاًٝثلبد ؤو اًٝىائف ؤو اًلثبئٍ ؤو األؼياة ؤو األفواك ، و ٓرٌعره كائًِب فىى ؤكاح ؼوّ: فوك ؤو ظِبغخ ؤو ؼية ؤو ٜثلخ ... وهيًِخ اًّػج ، ؤي هيًِخ اًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ. بْ إًواع اًٌٍبٌٍ اًني ًٍفو غٕ فىى ُوِؾ ُب تٍٔثخ % 51ُ صال ُٕ ُعِىع ؤٔىاد أًبـثٌٕ ذوىْ ٓرٌعره ؤكاح ؼوّ كهربذىهًخ وًوٕ فٍ شىة كًِلواٍٜ ُيًف، ؼٌض بْ 49 ُٕ %أًبـثٌٕ ذؽوِهّ ؤكاح ؼوّ ًّ ًٔرفثىهب ، تٍ فو٘ز غٌٌهّ ، وذٌى هٍ اًلهربذىهًخ.وكل ًٍفو هنا إًواع اًٌٍبٌٍ غٕ فىى ؤكاح ؼوّ ال ذِصٍ بالاألكٌٌخ ، ومًى غٔلُب ذرىىع ؤٔىاد أًبـثٌٕغٌى ُعِىغخ ُوِؽًٌٕٔبيؤؼلهّغلكًا ؤهثو ُٕ األٔىاد تبًٍٔثخ ًوٍ واؼل ُٔهّ غٌى ؼلح، وًوٕ بما ظِػز األٔىاد اًرٍ ٓبًهب اًنًٕ ؤكٍ ُٔهّ ؤٔثؽز ؤؾٌثٌخ ٌبؼلخ، وُؼ هنا ًٔعؾ ٔبؼج األٔىاد األكٍ ، وًػرثو ٓعبؼه ِوغًٌب وكًِلواًٌٜب !. وفٍ اًىاكؼ ذلىَ كهربذىهًخ فٍ شىة كًِلواٌٜخ ىائفخ. هنٖ هٍ ؼلٌلخ أًنّاًٌٍبٌٌخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّاًٌىَ، واًرٍ ًثلو وا٘ؽًب ذيًٌفهب ًٌلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ، وؤٓهب ؤٓنِخ كهربذىهًخ. ٌخ ًّ اًِعبًَ أًٌِّبت اًِعبًَ أًٌبتٌخ هٍ اًػِىك اًفلوي ًٌلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًؽلًصخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ .واًِعٌَ أًٌبتٍ ذِصٌٍ ـبكع ًٌّػج ، وأًنّ أًٌبتٌخ ؼٍ ذٌفٌلٍ ًِّوٍ اًلًِلواٌٜخ . اًِعٌَأًٌبتٍ ًلىَؤٌبًٌب ٌٓبتخغٕاًّػج ، وهنا األٌبًماذهؾٌو كًِلواٍٜ ؛ ألْ اًلًِلواٌٜخ ذػٍٔ ٌٌٝخ اًّػج ال ٌٌٝخ ٓبئثخ غٔه ... وُعوك وظىك ُعٌَ ٌٓبتٍ ُػٔبٖ ؾٌبة اًّػج ، واًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ ال ذلىَ بال تىظىك اًّػج ٓفٍه ال تىظىك ٓىاة غٔه . ؤٔثؽز اًِعبًَأًٌبتٌخ ؼبظيًا ِوغًٌب تٌٕاًّػىة وُِبهٌخ اًٌٍٝخ ، ؼٌض غيًز اًعِبهٌو غٕ ُِبهٌخ اًٌٍبٌخ ، واؼروود اًٌٍبكح ًٔفٍهب ٌٓبتخ غٔهب .. وًّ ًثم ًٌّػىة بال مًى اًِنهو اًيائف ًٌلًِلواٌٜخ اًِرِصٍ فٍ اًىكىف فٍ ٔفىف ٜىًٌخ ًى٘ؼ ؤوهاق اًرٕىًز فٍ ٔٔبكًم االٓرفبتبد . وًوٍ ٓػوي اًِعٌَ أًٌبتٍ ًرنهو ؼلٌلره ، غٌٌٔب ؤْ ٓثؽض ُٕ ؤًٕ ًإذٍ هنا اًِعٌَ ... فهى بُب ُٔرفج ُٕ ـالي كوائو آرفبتٌخ ، ؤو ُٕ ـالي ؼية ؤو ائرالف ؤؼياة وبُب تبًرػٌٌٕ . وهٍ هنٖ اًٝوق ًٌٍز تٝوق كًِلواٌٜخ ، بم بْ ذلٌٍّ اًٍوبْ بًى كوائو آرفبتٌخ ًػٍٔ ؤْ اًػٙى أًٌبتٍ اًىاؼل ًٔىة غٕ آالف ؤو ُئبد اآلالف ؤو اًِالًٌٕ ُٕ اًّػج ؼٍج غلك اًٍوبْ . وًػٍٔ ؤْ أًبئج ال ذوتٝه ؤًخ ٌٔخ ذٔنٌٌِخ ِػثٌخ تبًٔبـثٌٕ بم ًػرثو ٓبئثًبغٕهٍ اًّػج هثلٌخ أًىاة. هنا ُب ذلرٙـٌه اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح ... وُٕ هٔب ذٔفٍٕ اًعِبهٌو ٓهبئًٌبغٕأًبئج ، ؤًفٍٕ أًبئج ٓهبئًٌبغٕاًعِبهٌو ، وتِعوك ؼٕىًه غٌى ؤٔىاذهب ًٕثؾ هى اًِؽروو ًٌٍبكذهب وأًبئج غٔهب فٍ ذٕوًف ؤُىههب .. وهونا ٓوي ؤْ اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ اآلْ ذفٌؼ اًللاٌخ واًؽٕبٓخ غٌى غٙى اًِعٌَ أًٌبتٍ تٌِٔب ال ذلو مًى تبًٍٔثخ ألفواك اًّػج ، وُػٔى هنا ؤْ اًِعبًَ أًٌبتٌخ ؤٔثؽز ؤكاح ًٌٍج اًٌٍٝخ اًّػثٌخ واؼروبههب ًٔفٍهب ، وؤٔثؾ ُٕ ؼم اًّػىة اًٌىَ ؤْ ذوبفؾ ُٕ ـالي اًصىهح اًّػثٌخ ُٕ ؤظٍ ذؽٌّٝ ؤكواد اؼروبه اًلًِلواٌٜخ واًٌٍبكح اًٍبًثخ إلهاكح اًعِبهٌو اًٍِِبح اًِعبًَ أًٌبتٌخ ، وؤْ ذػٌٕ ٔوـرهب اًِلوًخ اًِرِصٌخ فٍ اًِثلؤ اًعلًل ال ٌٓبتخ غٕ اًّػج. ؤُب بما آثصم اًِعٌَ أًٌبتٍ غٕ ؼية ٓرٌعخ فىىٖ فٍ االٓرفبتبد فهى فٍ هنٖ اًؽبًخ ُعٌَ اًؽية وًٌَ ُعٌَ اًّػج ، فهى ُِصٍ ًٌؽية وًٌـَ ُِصالً ًٌّػج. واًٌٍٝخ اًرٔفٌنًخ اًرٍ ًػٌٔهب اًِعٌَ أًٌبتٍ هٍ ٌٌٝخ اًؽية اًفبئي وًٌٍز ٌٌٝخ اًّػج . وهنًى تبًٍٔثخ ًٌِعٌَ أًٌبتـٍ اًنئًبيهٍ ؼية غلكًا ُٕ ُلبغلٖ ، فإٔؽبة ذٌى اًِلبغل هّ ُِصٌىْ ًؽيتهّ وًٌٍىا ًٌّػج، واًٌٍٝخ اًرٍ ًلٌِهب هنا االئرالف هٍ ٌٌٝخ ذٌى األؼياة اًِاذٌفخ وًٌٍز ٌٌٝخ اًّػج. بْ اًّػج فٍ ُصٍ هنٖ األٓنِخ هى اًفوًٍخ اًِرٕبهع غٌٌهب ، وهى اًني ذٍرؿفٌه وذٍرؿٌه هنٖ األكواد اًٌٍبٌٌخ اًِرٕبهغخ غٌى اًٌٍٝخ ًرٔريع ُٔه األٔىاد وهى واكف فٍ ٔفىف ُٔرنِخ ٔبُرخ ذرؽون هبًٍِثؽخ ًرٌلـى تإوهاكهب فٍ ٔٔبكًم االكرواع تٔفَ اًوٌفٌخ اًرٍ ذٌلى تهـب ؤوهاق ؤــوي فٍ ٔٔبكًم اًلِبُخ..هنٖ هٍ اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ هٌه ٌىاء أًنّ ماد اًؽية اًىاؼل ؤو ماد اًؽيتٌٕ ؤو ماد األؼياة اًِرػلكح ، ؤو اًرٍ تلوْ ؤؼياة. وهونا ًرٙؾ ؤْ اًرِصٌٍ ذلظٌٍ. ؤُب اًِعبًَ اًرٍ ذلبَ ٓرٌعخ اًرػٌٌٕ و اًىهاشخ فال ذلـٍ ذؽز ؤي ُنهو ًٌلًِلواٌٜخ. و ؼٌض بْ ٓنبَ االٓرفبتبد ًٌِعبًَ أًٌبتٌخ ًلىَ غٌى اًلغبًخ ًوٍج األٔىاد ، بمْ فهى ٓنبُلًِبؾىظٍ تِػٔى اًوٌِخ ،وؤْ األٔىاد ًِوٕ ِوائهب وًِوٕ اًرالغج تهب... وؤْاًفلواء ال ًٍرٌٝػىْ ـىٗ ُػبهن االٓرفبتبد اًرٍ ًٔعؾ فٌهب األؾٌٔبء كائِب ... وفلٞ .! بْ ٓنوًخ اًرِصٌٍ أًٌبتٍ ٓبكي تهب اًفالٌفخ واًِفوووْ واًوربة غٔلُب هبٓز اًّػىة ذٍبق هبًلٌٝؼ تىاٌٝخ اًٌِىن واًٍالٌٜٕ واًفبذؽٌٕ وهٍ ال ذلهي ... وهبْ ؤكٕى ُب ذِٝؼ فٌه اًّػىة فٍ ذٌى اًػٕىه هى ؤْ ًوىْ ًهب ُِصٍ ًٔىة غٔهب ُؼ ؤوًئى اًؽوبَ اًنًٕ هبٓىا ًوفٙىْ مًى ، وًهناهبفؽز اًّػىة ُوًوًا وٜىً ًالًرؽلم مًى اًِِٝؼ ! بمْ ال ًػلٍ اآلْ تػل آرٕبه غٕو اًعِهىهًبد وتلاًخ غٕو اًعِبهٌو ؤْ ذوىْ اًلًِلواٌٜخ هٍ اًؽٕىي غٌى ُعِىغخ كٌٌٌخ ُٕ أًىاة ًٌِصٌىا اًعِبهٌو اًؿفٌوح. بٓهب ٓنوًخ تبًٌخ وذعوتخ ٍُرهٌوخ. بْ اًٌٍٝخ ًعج ؤْ ذوىْ تبًوبٍُ ًٌّػج . بْ ؤغرى اًلهربذىهًبد اًرٍ غوفهب اًػبًّ كبُز فٍ ظٍ اًِعبًَ أًٌبتٌخ. اًؽـية ------------- اًؽية هى اًلهربذىهًخ اًػٕوًخ .. هى ؤكاحاًؽوّ اًلهربذىهًخ اًؽلًصخ ... بم بْ اًؽية هى ؼوّ ظيء ًٌوٍ ... وهى آـو األكواداًلهربذىهًخ ؼرى اآلْ .وتِب ؤْاًؽية ًٌَ فوكًا، فهى ًٙفٍ كًِلواٌٜخ ُنهوًخ تِب ًلٌِه ُٕ ُعبًَ وًعبْ وكغبًخ تىاٌٝخ ؤغٙبئه . فبًؽية ًٌَ ؤكاح كًِلواٌٜخ غٌى اإلٜالق ، ألٓه ًروىْ بُب ُٕ موي إًِبًؾ اًىاؼلح... ؤو اًوئًخ اًىاؼلح .. ؤو اًصلبفخ اًىاؼلح ...ؤو اًِوبْ اًىاؼل .. ؤو اًػلٌلح اًىاؼلح .. هاالء ًوىٓىْ اًؽية ًرؽلٌم ُٕبًؽهّ ؤو فوٗ هئًرهّ ؤو تٍٞ ٌٌٝبْ غلٌلذهّ غٌى اًِعرِؼ هوٍ، وهلفهّ اًٌٍٝخ تبٌّ ذٔفٌن توٓبُعهّ. وال ًعىى كًِلواًٌٜب ؤًْؽوّؤيُٕ هاالءهٍ اًّػج اًنيًروىْ ُٕ اًػلًل ُٕ إًِبًؾ واآلهاء و األُيظخ واألُبهٕ واًػلبئل .. فبًؽية ّي ؤكاح ؼوّ كهربذىهًخ ذِوٕ ؤٔؽبة اًوئًخ اًىاؼلح ؤو إًٌِؽخ اًىاؼلح ُٕ ؼوّ اًّػج تإهٌِه ... ِػج ؤ ... واًؽية هى األكٌٌخ تبًٍٔثخ ًٌّػج. بْ اًؿوٗ ُٕ ذوىًٕ اًؽية هى ـٌم ؤكاح ًؽوّ اًّػج ... ؤي ؼوّ اًنًٕ ـبهط اًؽية تىاٌٝخ اًؽية... فبًؽية ًلىَؤٌبًٌبغٌى ٓنوًخ ٌٌٝىًخ ذؽوٌِخ.. ؤيذؽّوّؤٔؽبة اًؽية فٍ ؾٌوهُّٕؤفواك اًّػج .. ًفروٗ ؤْؤىًه ًٌٌٍـٝخ هى اًىٌـٌٌخ ًرؽلٌم ؤهلافه ، وًفروٗ ؤْ ؤهلافه هٍ ؤهلاف اًّػج ، وذٌى ٓنوًخ ذثوًو كهربذىهًخ اًؽية ، وهٍ ٓفَ أًنوًخ اًرٍ ذلىَ غٌٌهب ؤيكهربذىهًخ. وُهِب ذػلكد األؼياة فبًٔنوًخ واؼلح تٍ ًيًل ذػلكهب ُٕ ؼلح إًواع غٌى اًٌٍٝخ ... وًاكي إًواع اًؽيتٍ غٌى اًٌٍٝخ بًى ذؽٌّٝ ؤٌَ ّيبٓعبى ًٌّػج ؤ ...وًفوة ؤي ُفٝٞ ًفلُخ اًِعرِؼ ... ألْ ذؽٌّٝ اإلٓعبىاد وذفوًج اًفٝٞ هى اًِثوه ًِؽبوًخ ٌؽج اًثٍبٛ ُٕ ذؽز ؤهظٍ اًؽية اًؽبهّ ًٌؽٍ ُؽٌه أًِبفَ ًه. واألؼياة فٍ ٔواغهب ٘ل تػٙهب ، بْ ًّ ًوٕ تبًٍالػ _ وهى أًبكه_فثّعج وذٍفٌه ؤغِبيتػٙهب تػًٙب . وذٌى ُػوهخ التل ؤْ ذلوه فىق ُٕبًؾ اًِعرِؼ اًؽٌىًخ واًػٌٌب ،والتل ؤْ ذنهج تػٚ ذٌى إًِبًؾ اًػٌٌب ٘ؽٌخ ًرٝبؼٕ ؤكواد اًؽوّ غٌى اًٌٍٝخ بْ ًّ ذنهج هٌهب ، ألْ آهٌبه ذٌى إًِبًؾ ذإهٌل ًؽعخ اًؽية اًِػبهٗ ٘ل اًؽية اًؽبهّ ، ؤو األؼياة اًِػبه٘خ ٘ل األؼياة اًؽبهِخ. بْ ؼية اًِػبه٘خ ًوىٓه ؤكاح ؼوّ وًوٍ ًٍٕ بًى اًٌٍٝخ ، التل ًـه ُٕ بٌلـبٛ ؤكاح اًؽوـــّ اًرٍ فٍ اًٌٍٝخ ،وًوٍ ًٍلٝهب التل ؤْ ًهلَ ؤغِبًهب وًّوى فٍ ـٝٝهب، ؼرى وًى هبٓز ٔبًؽخ ًٌِعرِؼ ًٌثوه غلَ ٔالؼهب هإكاح ؼوّ... وهونا ذوىْ ُٕبًؾ اًِعرِؼ وتواُعه ٘ؽٌخ ٔواع األؼياة غٌى اًٌٍٝخ. وهونا توؾّ ُب ًصٌـوٖ ٔـواعذػـلك األؼياة ُّٕٓبٛ ٌٌبٌٍ بال ؤٓه ُلُو ٌٌبًٌٌب واظرِبغًٌب واكرٕبكًًب ًؽٌـبح اًِعرِؼ ُٕ ٓبؼٌخ ،وُٕ ٓبؼٌخ ؤـوي فٔرٌعخ إًواع هٍ آرٕبه ؤكاح ؼوّ ؤـوي هٍبتلرهب، ؤي ٌلىٛ ؼية وفىى ؼية وًوٕ هيًِخ اًّػج ... ؤي هيًِخ اًلًِلواٌٜخ.هِب ؤْ األؼياة ًِوٕ ِوائهب ؤو اهذّبئهب ُٕ اًلاـٍ ؤو ُٕ اًفبهط. اًؽية ًلىَ ؤٔالً ُِصالً ًٌّػج ، شّ ذٕثؾ كٌبكح اًؽية ُِصٌخ ألغٙبء اًؽية، شّ ًٕثؾ هئٌَ اًؽية ُِصال ًلٌبكح اًؽية. وًرٙؾ ؤْ اًٌػثخ اًؽيتٌخ ًػثخ هيًٌخ ـبكغخ ذلىَ غٌى ِوٍ ٔىهي ًٌلًِلواٌٜخ ،وُؽرىي ؤٓبٍٓ ٌٌٝىي ؤٌبٌه أًِبوهاد واًِؿبًٝبد واًٌػج اًٌٍبٌٍ ، مًى ُب ًاهل ؤْ اًؽيتٌخ ؤكاح كهربذىهًخ وًوٕ غٕوًخ. بْ اًؽيتٌخ كهربذىهًخ ٔوًؽخ وًٌٍز ُلّٔػخ، بال ؤْاًػبًّ ًًّرعبوىهب تػل ، فهٍ ؼلًب كهربذىهًخ اًػٕو اًؽلًض. بْاًِعٌَ أًٌبتٍ ًٌؽية اًفبئي هى ُعٌَ اًؽية... واًٌٍٝخ اًرٔفٌنًخ اًرٍ ًوىٓهب مًى اًِعٌَ هٍ ٌٌٝخ اًؽية غٌى اًّػج ، وبْ اًٌٍٝخ اًؽيتٌخ اًرٍ ًفروٗ ؤٓهب ًٌِٕؽخ هٍ اًّػج، هٍ فٍ واكؼ األُو غلو ًلوك ًعيء ُٕ اًّػج، وهى ؼية ؤو ؤؼياة اًِػبه٘خ وؤٕٓبههب ُٕ اًّػج. واًِػبه٘خ ًٌٍز هكٌثًب ِػثًٌبغٌى ٌٌٝخ اًؽية اًؽبهّ تٍ هٍ ُروتٕخ ًٌِٕؽخ ٓفٍهب ًوٍ ذؽٍ ُؽٌه فٍ اًٌٍٝخ، ؤُب اًوكٌج اًّوغٍ وفم هنٖ اًلًِلواٌٜخ اًؽلًصخ فهى اًِعٌَ أًٌبتٍ اًني ؾبًثٌره هّ ؤغٙبء اًؽية اًؽبهّ، ؤي اًوكبتخ ُٕ ؼية اًٌٍٝخ، واًٌٍٝخ ُٕ ؼية اًوكبتخ .هونا ًرٙؾ اًرلظٌٍ واًريًٌف وتٝالْأًنوًبد اًٌٍبٌٌخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ اًٌىَ واًرٍ ذٔثصم ُٔهب اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًؽبًٌخ . اًؽية ًِصٍ ظيءًا ُٕاًّػج،وٌٌبكح اًّػج الذرعيؤ. اًؽية ًؽوّ ٌٓبتخ غٕ اًّػج ، وإًؽٌؾ ال ٌٓبتخ غٕ اًّػج. اًؽية هى كثٌٌخ اًػٕو اًؽلًض ... هى اًٝبئفخ، بْاًِعرِؼاًنيًؽوِه ؼية واؼل هى ذِبًُب ُصٍ اًِعرِؼاًنيذؽوِه كثٌٌخ واؼلح ؤو ٜبئفخ واؼلح ، مًى ؤْ اًؽية ًِصٍ ، هِب ٌثم ، هئًخ ُعِىغخ واؼلح ُٕأًبً ، ؤو ُٕبًؾُعِىغخ واؼلح ُٕاًِعرِؼ، ؤوغلٌلح واؼلح ، ؤو ُوبًٓب واؼلًا ، وهى تبًربًٍ ؤكٌٌخ بما ُب كىهْ تػلك اًّػج ، وهونا اًلثٌٌخ واًٝبئفخ فهٍ ؤكٌٌخ بما ُب كىهٓز تػلك اًّػج ، وهٍ ماد ُٕبًؾ واؼلح ؤو غلٌلح ٜبئفٌخ واؼلح ، وُٕذٌى إًِبًؾ ؤو اًػلٌلح ذروىْ اًوئًخ اًىاؼلح وال فوق تٌٕ اًؽية ؤو اًلثٌٌخ بال هاتٝخ اًلَ واًرٍ هتِب وظلد غٔل ُّٔإ اًؽية. بْ إًواع اًؽيتٍ غٌى اًٌٍٝخ ال فوق تٌٔه بٜالكب وتٌٕ إًواع اًلثٌٍ واًٝبئفٍ ماذه، وبما هبْ أًنبَ اًلثٌٍ واًٝبئفٍ ُوفىً٘ب وٍُرهعًٔب ٌٌبًٌٌب فٌعج ؤًْوفٚ وًٍرهعٕأًنبَاًؽيتٍ ؤًًٙب ، فوالهِب ًٌٍى ٌٍُوًب واؼلًا ، وًاكيبًى ٓرٌعخ واؼلح. بْ اًرإشٌو اًٌٍثٍ واًِلُو ًٌٕواع اًلثٌٍ ؤو اًٝبئفٍ فٍ اًِعرِؼ هى ٓفَ اًرإشٌو اًٌٍثٍ واًِلُو ًٌٕواع اًؽيتٍ فٍ اًِعرِؼ. اًٝثلخ أًنبَ اًٌٍبٌٍ اًٝثلٍ هى ٓفَ أًنبَ اًٌٍبٌٍ اًؽيتٍ ، ؤو أًنبَ اًٌٍبٌٍ اًلثٌٍ ، ؤو أًنبَ اًٌٍبٌٍ اًٝبئفٍ...ؤْ ذٍىك غٌى اًِعرِؼ ٜثلخ ُصٌِب ًٍىك غٌٌه ؼية ؤو كثٌٌخ ؤو ٜبئفخ . بْ اًٝثلخ هٍ ُعِىغخ ُٕ اًِعرِؼ ماد ُٕبًؾ واؼلح،وهنًى اًؽية واًٝبئفخ واًلثٌٌخ. بْإًِبًؾ اًىاؼلح ذّٔإ ُٕ وظىك ُعِىغخ ُٕ أًبً ذعِػهب هاتٝخ اًلَ ؤو اًػلٌلح ؤو اًصلبفخ ؤو اًِوبْ ؤو ٍُرىي اًِػٌّخ. واًٝثلخ واًؽية واًٝبئفخ واًلثٌٌخ ذّٔإ هنًى ُٕ ماد األٌثبة اًِاكًخ بًى ماد أًرٌعخ ؤي تٍثج كَ ؤو ُػرلل ؤو ٍُرىي ُػٌٍّ ؤو شلبفخ ؤو ُوبْ ذٔعّ غٔهب اًِعِىغخ فٍ ٔىهح ٜثلخ ؤو ؼية ؤو كثٌٌخ ؤو ٜبئفخ ، وأًرٌعخ هٍ ذوّى هئًخ واؼلح ًرؽلٌم ذٌى إًِبًؾ فٌنهو اًّوٍ االظرِبغٍ ًرٌى ْؤكاح تٍثج اظرِبغٍ ذرؽون تإٌٌىة ٌٌبٌٍ ًرؽلٌم هئًخ وٌُٕؽخ ذٌى اًعِبغخ . وفٍ هٍ األؼىاي فبًّػج ًٌَ هى اًٝثلخ وال اًؽية وال اًلثٌٌخ وال اًٝبئفخ ، وبِٓب ذٌى ظيء ُٕ اًّػج فلٞ ، وذِصٍ ؤكٌٌخ فٌه. وبما ٌبكد غٌى اًِعرِؼ اًٝثلخ ؤو اًؽية ؤو اًلثٌٌخ ؤو اًٝبئفخ ٔبه أًنبَ اًٍبئل آٓنان ٓنبًُب كهربذىهًًب . وُؼ هنا فبالئرالف اًٝثلٍ واالئرالف اًلثٌٍ ؤفٍٙ ُٕ االئرالف اًؽيتٍ ، بم بْ اًّػج ًروىْ ؤٔالً ُٕ ُعِىع كثبئٍ، ؤًله وظىك اًنًٕ ال كثٌٌخ ًهّ ، وهٍ أًبً ذٔرٍِ بًى ٍُرىًبد ٜثلٌخ ُػٌٔخ .ؤُب اًؽية ؤو األؼياة فٌٌَ هٍ اًّػج فٍ غٙىًرهب. وُٕ هٔب فبًؽية واالئرالف اًؽيتٍ هى األكٌٌخ ؤُبَ اًعِبهٌو اًؿفٌوح ـبهط اًػٙىًخ. ووفلًب ًٌلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ فالُثوه ًٝثلخ ؤْ ذٍؽم تلٌخ اًٝثلبد ُٕ ؤظٍ ٌُٕؽرهب هٍ ، وال ُثوه ًؽية ؤْ ًٍؽم تلٌخ األؼياة ًٌِٕؽره ، وال ُثوه ًلثٌٌخ ؤْ ذٍؽم تلٌخ اًلثبئٍ ًٌِٕؽرهب، وال ُثوه ًٝبئفخ ؤْ ذٍؽم تلٌخ اًٝىائف ًٌِٕؽرهب. اإلتبؼخ تهنٖ اًرٕفٌخ ذػٍٔ ٓثن ُٔٝم اًلًِلواٌٜخ واالؼروبَ ًِٔٝم اًلىح. بْ ُصٍ هنا اإلظواء غٍِ كهربذىهي ، ألٓه ًٌَ ًٌِٕؽخ هٍ اًِعرِؼ اًني ال ًروىْ ُٕ ٜثلخ واؼلح ، وال كثٌٌخ واؼلح ... وال ٜبئفخ واؼلح ... وال ُٕ ؤغٙبء اًؽية فلٞ ، وال ُثوه ًٌلٌبَ ته ...بْ ُثوهٖ اًلهربذىهي هى ؤْ اًِعرِؼفػالً ًروىْ ُٕ ؤٜواف ُرػلكح ، وًوٕ ؤؼلهب ًلىَ ترٕفٌرهب ، ؤي ذٕفٌخ تلٌخ األٜواف ًٌثلى هى فلٞ. بمْ فِصـٍ هـنا اًػـٍِ ًٌَ ًٌِٕؽخ هٍ اًِعرِؼ تٍ ًٌِٕؽخ ٜثلخ واؼلح ، ؤو كثٌٌخ واؼلح، ؤو ٜبئفخ واؼلح ، ؤو ؼية واؼل ، ؤي ًٌِٕؽخ اًنًٕ ًؽٌىْ ُؽٍ اًِعرِؼ، ألْ هنا اإلظواء اًرٕفىي ؤٔـالً كبئّ ٘ل ؤفواك اًِعرِؼ اًنًٕ ًٌٍىا ُٕ ِٕ٘اًؽية ؤو اًٝثلخ ؤو اًلثٌٌخ ؤو اًٝبئفخ اًلبئِخ تبًرٕفٌخ. بْ اًِعرِؼ اًنيذِيّكه إًواغبد اًؽيتٌـخ ُصٍ اًِعرِؼاًنيذِيّكه إًواغبد اًلثٌٌخ ؤو اًٝبئفٌخ ٌىاء تٍىاء. بْاًؽية اًنيًلىَ تبٌّاًٝثلخ ًرؽىيذٌلبئًٌب بًى تلًٍ غٕاًٝثلخ ... وًٍرِو فٍ اًرؽىي اًرٌلبئٍ ؼرى ًٌٕو ـٌٌفخ ًٌٝثلخ اًِػبكًخ ًٝثلره. بْاًٝثلخ اًرٍ ذوس اًِعرِؼذوس ؤًًٙب ٔفبذه، تِػٔى ؤٓه ًى ٌؽلز ٜثلخ اًػِبيُص ًالهٍ اًٝثلبد األـوي فةْ ٜثلخ اًػِبي هنٖ ذٕثؾ هٍ اًىاهس ًٌِعرِؼ، ؤي ذٕثؾ هٍ اًلبغلح اًِبكًخ واالظرِبغٌخ ًٌِعرِؼ. وتِب ؤْ اًىاهس ًؽٍِ ٔفبد اًِىهوس ، وبْ هبٓز ذٌى إًفبد ال ذنهو كفػخ واؼلح.. وًوٕ ـالي اًرٝىه واًرىاًل ًرؽلم مًى، فثِووه اًيُٕذثوى ٔفبد اًٝثلبد اًرٍ ِّٔفٌز ُٕكاـٍ ٜثلخ اًػِبيماذهب ... وًرعه ؤٔؽبة ذٌى إًفبد اذعبهبد ُرثبًٔخ وفلًب ًٌٕفخ ... وهونا ذٕثؾ ٜثلخ اًػِبي، فٌِب تػل ُعرِػًب كبئًِب تؽبًه فٌه ٓفَ ذٔبكٙبد اًِعرِؼ اًللًّ.. فٌرثبًٕؤو ًالٍُرىياألفواك اًِبكيواًِػٔىي ...شّ ذثوى اًفئبد... شّذرؽىيذٌلبئًٌب بًى ٜثلبد.. ٓفَ اًٝثلبد اًِثبكح ... وًرعلك إًواعغٌى ؼوّاًِعرِؼ،هٍ ُعِىغخ ؤفواك ؤو ًال، شّهٍ فئخ شّهٍ ٜـثلخ ظلًلح، ًؽبوي هٍ ُٕ هاالء ؤْ ًوىْ هى ؤكاح اًؽوّ. بْ اًلبغلح اًِبكًخ ًٌِعرِؼ ؾٌو شبترخ، ألٓهب ؤًًٙب اظرِبغٌخ ُٕ ظبٓج آـو. بْ ؤكاح اًؽوّ ًٌلبغلح اًِبكًخ اًىاؼلح فٍ اًِعرِؼ هتِب ذٍرلو بًى ؼٌٕ،وًؤهب ذرػوٗ ًٌيوايتِعوك ذىًّل ٍُرىًبد ُبكًخ واظرِبغٌخ ظلًلح ُٕ ماد اًلبغلح اًِبكًخ اًىاؼلح. بْ ؤي ُعرِؼ ذرٕبهع فٌه اًٝثلبد هبْ فٍ اًِبٍ٘ ُعرِؼ ٜثلخ واؼلح... وًوٕ ذٌى اًٝثلخ ذىًلد غٔهب ذٌى اًٝثلبد تؽوّ اًرٝىه اًؽرٍِ ًؤلٌِبء. بْ اًٝثلخ اًرٍ ذٔيع اًٌِوٌخ ُٕ ؾٌوهب وذٙػهب فٍ ًلهب ًوٍ ذٍرلو ؤكاح اًؽوّ ًٌِٕؽخ ذٌى اًٝثلخ، ٌرعل ؤْ هنٖ اًٌِوٌخ فػٌز فػٌهب كاـٍ ذٌى اًٝثلخهِب ذفػٍ اًٌِوٌخ ذِبًُب كاـٍ اًِعرِؼهوٍ. وُعٍِ اًلىي:بْ ُؽبوالد ذىؼٌل اًلبغلح اًِبكًخ ًٌِعرِؼ ُٕ ؤظٍ ؼٍ ُّوٌخ اًؽوّ ؤو ؼٍّ إًواع ًٌِٕؽخ ؼية ؤو ٜثلخ ؤو ٜبئفخ ؤو كثٌٌخ ... وُؽبوالد به٘بء اًعِبهٌو تبٓرفبة ُِصٌٌٕ غٔهب ، ؤو ؤـن هؤًهب فٍ االٌرفربءاد ... بْ ذٌى اًِؽبوالد ظٌِػهب تبءد تبًفٍّ ، وؤٔثؾ ذوواههب ٌُٙػخ ًىكز اإلٍٓبْو٘ؽوًبغٌى اًّػىة ُٕٓبؼٌخ ؤـوي. االٌرفرــبء االٌرفربء ذلظٌٍ غٌى اًلًِلواٌٜخ .بْ اًنًٕ ًلىًىْ ٓػّ واًنًٕ ًلىًىٓال ًّ ًػثووا فٍ اًؽلٌلخ غٕ بهاكذهّ ، تٍ ؤًعِىا تؽوّ ُفهىَ ًٍِؾًهّ تبًرفّى : بُب ٓػّ ، وبُب ال!. بْ مًى ؤكٍى وؤكٕى ٓنبَ كهربذىهي هثؽٍ.بْ اًني اًلًِلواٌٜخ اًؽلًصخ ، وًّ ٖ بال توٌِخ واؼلح وهٍ ًلىي ال ًعج ؤْ ًػثو غٕ ٌثج مًى ، وًِبما ًّ ًلٍ ٓػّ ، واًني ًلىي ٓػّ ًعج ؤْ ًػٌٍ هنٖ اًِىافلخ ، وًِبما ًّ ًلٍ ال ، وُبما ًوًل هٍ واؼل، وُب ٌثج اًِىافلخ ؤو اًوفـٚ ؟! بمْ ُب هى اًٝوًم اًني ًٔثؿٍ ؤْذٌٍوه اًعِبغبد اًثّوًخ ًررفٌٖ ٓهبئًٌب ُٕغٕىه االٌرثلاك واًلهربذىهًخ ؟. تِب ؤْ اًِّوٍ اًٍِرػٍٕ فٍ كٌٙخ اًلًِلواٌٜخ هى ؤكاح اًؽوّ اًني غثود غٔه إًواغبد اًؽيتٌخ واًٝثلٌخ واًفوكًخ ، وُب اترلاع وٌبئٍ االٓرفبتبد واالٌرفربء بالذؿٌٝخ ًفٍّ ذٌى اًرعبهة أًبكٕخ فٍ ؼٍ هنٖ اًِّوٌخ - بمْ ، اًؽٍ ًوِٕ فٍ بًعبك ؤكاح ؼوّ ًٌٍز واؼلح ُٕ هٍ ذٌى األكواد ُؽٍ إًواع ، واًرٍ الذِصٍ بال ظبٓثًب واؼلًا ُٕ اًِعرِؼ، ؤيبًعبك ؤكاح ؼوّ ًٌٍز ؼيتًب وال ٜثلخ وال ٜبئفخ وال كثٌٌخ ، تٍ ؤكاح ؼوّ هٍ اًّػج هٌه .. وًٌٍز ُِصٌخ غٔه وال ٓبئثخ. فال ٌٓبتخ غٕ اًّػج و اًرِصٌٍ ذلظٌٍ . وبما ؤُوٕ بًعبك ذٌى األكاح ، فةمْ ، آؽٌز اًِّوٌخ وذؽللز اًلًِلواٌٜخ اًّػثٌخ ، وذوىْ اًعِبغبد اًثّوًخ كل ؤٓهز غٕىه االٌرثلاك وأًنّ اًلهربذىهًخ وؼٌز ُؽٌهب ٌٌٝخ اًّػج . بْ اًوربة األـٙو ًللَ اًؽٍ أًهبئٍ ًِّوٌخ ؤكاح اًؽوّ ، وًوٌّ اًٝوًم ؤُبَ اًّػىة ًرػثو غٕىه اًلهربذىهًخ بًى غٕىه اًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ.. بْ هنٖ أًنوًخ اًعلًلح ذلىَ غٌى ؤٌبً ٌٌٝخ اًّػج كوْ ٌٓبتخ ؤو ذِصٌٍ... وذؽلم كًِلواٌٜخ ُثبِوح تّوٍ ُٔنّ وفػبي ، ؾٌو ذٌى اًِؽبوًخ اًللًِخ ًٌلًِلواٌٜخ اًِثبِوح اًِفرلوح بًى بُوبٌٓخ اًرٝثٌم غٌى ؤهٗ اًىاكؼ واًفبًٌخ ُٕ اًعلًخ ًفللآهب ًٌرٔنٌّ اًّػثٍ غٌى اًٍِرىًبد اًلٌٓب. اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ اًِاذِواد اًّػثٌخ هٍ اًىٌٌٌخ اًىؼٌلح ًٌلًِلواٌٜخ اًّػثٌخ. بْؤيٓنبَ ًٌؽوّ ـالفًب ًهنا األٌٌىة ، ؤٌٌىة اًِاذِواد اًّػثٌخ ،هى ٓنبَ ؼوّ ؾٌو كًِلواٍٜ. بْ هبفخ ؤٓنِخ اًؽوّ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ اآلْ ًٌٍز كًِلواٌٜخ ُب ًّ ذهرل بًى هنا األٌٌىة. اًِاذِواد اًّػثٌخ هٍ آـو اًِٝبف ًؽوهخ اًّػىة ٓؽى اًلًِلواٌٜخ. اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ هٍ اًصِوح أًهبئٌخ ًوفبػ اًّػىة ُٕ ؤظٍ اًلًِلواٌٜخ. اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ ًٌٍز ُٕ ٔٔؼ اًفٌبي تلله ُب هٍ ٓرـبط ًٌفوو اإلٍٓبٍٓ اًني اٌرىغج هبفخ اًرعبهة اإلٍٓبٌٓخ ُٕ ؤظٍ اًلًِلواٌٜخ. بْ اًلًِلواٌٜخ اًِثبِوح هٍ األٌٌىة اًِصبًٍ اًنيًٌَُؽٍ ٓلبُؤو ـالف فٍ ؼبًخ ذؽلله واكػًٌب. وتِب ؤْ اًّػج ُهِب هبْ غلكٖ ًٍرؽٌٍ ظِػه كفػخ واؼلح ًٌٔبكْ وًرلاهً وًلوه ٌٌبٌره ، ًنا إٓوفز األُّ غٕ اًلًِلواٌٜخ اًِثبِوح وتلٌز ُعوك فووح ٜىتبوًخ تػٌلح غٕ كٌٓب اًىاكؼ. وكل اٌرػٌٚ غٔهب تٔنوًبد ؼوّ غلًلح هبًِعبًَ أًٌبتٌخ واًروصالد اًؽيتٌخ ، واالٌرفربءاد اًرٍ ؤكد ظٌِػهب بًى غيي اًّػج غٕ ُِبهٌخ ٌٌبٌخ ِاوٓه ، وٌٌج ٌٌبكذه ، واؼروبه اًٌٍبٌخ واًٌٍبكح ُٕ كثٍ ذٌى األكواد اًِرػبكثخ واًِرٕبهغخ غٌى اًؽوّ ... ُٕ اًفوكبًى اًٝثلخ ، بًى اًٝبئفخ واًلثٌٌخ بًى اًِعٌَ ؤو اًؽية . وًوٕ اًوربة األـٙـو ًثّو اًّػىة تبًهلاًخ بًى ٜوًم اًلًِلواٌٜخ اًِثبِوح وفم ٓنبَ تلًؼ وغٌٍِ ... وؼٌض بْفووح اًلًِلواٌٜخ اًِثبِوح ال ًفرٌف غٌٌهب اشٔبْ غبكالْ غٌى ؤٓهب اًِصٌى ... تٌل ؤْ ؤٌٌىة ذٝثٌلهب هبْ ٍُرؽٌالً ... وؼٌض بْ هنٖ أًنوًخ اًػبًٌِخ اًصبًصخ ذللَ ًٔب ذعوتخ واكػٌخ ًٌلًِلواٌٜخ اًِثبِوح، بمْآؽٌز ُّوٌخ اًلًِلواٌٜخ ٓهبئًٌب فٍ اًػبًّ ..وًّ ًثم ؤُبَ اًعِبهٌو بال اًوفبػ ًٌلٙبء غٌى هبفخ ؤِوبي اًؽوّ اًلهربذىهًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّاآلْ، واًرٍ ذٍِى ىًفًب تبًلًِلواٌٜخ تإِوبًهب اًِرػلكح ...ُٕ اًِعبًَ أًٌبتٌخ بًى اًٝبئفخ واًلثٌٌخ واًٝثلخ ، بًى اًؽية اًىاؼل ، بًى اًؽيتٌٕ، بًى ذػلك األؼياة. ًٌَ ًٌلًِلواٌٜخ بال ؤٌٌىة واؼل وٓنوًخ واؼلح .. وُب ذثبًٕ واـرالف األٓنِخ اًرٍ ذلغٍ اًلًِلواٌٜخ بال كًٌٍ غٌى ؤٓهب ًٌٍز كًِلواٌٜخ... ًٌَ ًٌٍٝخ اًّػج بال وظه واؼل ، والًِوٕ ذؽلٌم اًٌٍٝخ اًّػثٌخ بال توٌفٌخ واؼلح... وهٍ اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ. فال كًِلواٌٜخ تلوْ ُاذِواد ِػثٌخ و اًٌعبْ فٍ هٍ ُوبْ. ؤو ًال_ ًلٍّ اًّػج بًى ُاذِواد ِػثٌخ ؤٌبٌٌخ وًفربه هٍ ُاذِو ؤُبٓخ ًه ، وُٕ ُعِىع ؤُبٓبد اًِاذِواد ذروىْ ُاذِواد ِػثٌخ ؾٌو األٌبٌٌخ ...شّذفربه ظِبهٌو ذٌى اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ ًعبًٓب ِػثٌخ بكاهًخ ًرؽٍّ ُؽٍ اإلكاهح اًؽوىٌُخ ، فرٕثؾ هٍ اًِوافم فٍ اًِعرِؼ ذلاه تىاٌٝخ ًعبْ ِػثٌخ. وذٌٕو اًٌعبْ اًّػثٌخ اًرٍ ذلًو اًِوافم ٍُاوًخ ؤُبَ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ اًرٍ ذٌٍِ غٌٌهب اًٌٍبٌخ وذواكثهب فٍ ذٔفٌن ذٌى اًٌٍبٌخ. وتهنا ذٕثؾ اإلكاهح ِػثٌخ واًوكبتخ ِػثٌخ ، ؤًرهٍ اًرػوًف اًثبًٍ ًٌلًِلواٌٜخ اًني ًلىي: اًلًِلواٌٜخ هٍ هكبتخ اًّػج غٌى اًؽوىُخ ًٌؽٍ ُؽٌه اًرػوًف إًؽٌؾ وهى اًلًِلواٌٜخ هٍ هكبتخ اًّػج غٌى ٓفٍه. بْاًِىأٌٜٕ ظٌِػًب اًنًٕ هّؤغٙبء ذٌى اًِاذِواد اًّػثٌخ ًٔرِىْوظٌفًٌب ؤو ُهًٌٔب بًى فئبد ُفرٌفخ ... ًنا غٌٌهّ ؤْ ًّوٌىا ُاذِواد ِػثٌخ ُهٌٔخ ـبٔخ تهّ، غالوح غٌى هىٓهّ ُىأٌٜٕ ؤغٙبء فٍ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ ؤو اًٌعبْ اًّػثٌخ ... بْ ُب ذرٔبوًه اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ ًوٌّ فٍ ٔىهذه أًهبئٌخ فٍ ُاذِو اًّػج اًػبَ اًني ذٌرلٍ فٌه ؤُبٓبد اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ، وبْ ُب ًٕىؾه ُاذِو اًّػج اًػبَاًنيًعرِؼكوهًًب ؤو ٌٔىًًب ًٝوػتبًربًٍ غٌى اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْاًّػثٌخ ًٌثلؤ اًرٔفٌن ُٕكثٍ اًٌعبْ اًّػثٌخ اًٍِاوًخ ؤُبَ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ. بْ ُاذِو اًّػج اًػبَ ًٌَ ُعِىع ؤغٙبء ؤو ؤِفبٓ ٜثٌػٌٌٕ هبًِعبًَ أًٌبتٌخ، بٓه ًلبء اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ. تنًى ذٔؽٍ ُّوٌخ ؤكاح اًؽوّ تلاهخ وذٔرهٍ األكواد اًلهربذىهًخ ، وًٕثؾاًّػج هى ؤكاح اًؽوّ ، وذؽٍ ٓهبئًٌب ُػٌٙخ اًلًِلواٌٜخ فٍ اًػبًّ. ِوًػخ اًِعرِؼ اًّوًػخ هٍ اًِّوٌخ األـوي اًِواكفخ ًِّوٌخ ؤكاح اًؽوّ واًرٍ ًّ ذؽٍ تػل فٍ اًػٕو اًؽلًض، توؾّ ؤٓهب ؼٌز فٍ فرواد ُٕ اًربهًق. ؤْ ذفرٖ ًعٔخ ؤو ُعٌَ تى٘ؼ ِوًػخ ًٌِعرِؼ ، مًى تبٍٜ وؾٌو كًِلواٍٜ. ؤْذػّلي ِوًػخ اًِعرِؼؤو ذٌؿى تىاٌٝخ فوك ؤو ًعٔخ ؤو ُعٌَ ، مًى ؤًًٙب تبٍٜ وؾٌو كًِلواٍٜ. بمْ ، ُب هٍ ِوًػخ اًِعرِؼ ؟ وُٕ ًٙػهب وُب ؤهٌِرهب تبًٍٔثخ ًٌلًِلواٌٜخ ؟. اًّوًػخ اًٝثٌػٌخ ألي ُعرِؼ هٍ اًػوف ؤو اًلًٕ.ؤي ُؽبوًخ ؤـوي إلًعبك ِوًػخ ألي ُعرِؼ ـبهظخ غٕ هنًٕ إًِلهًٕ هٍ ُؽبوًخ تبٌٜخ وؾٌو ُٔٝلٌخ.اًلٌبذٌو ًٌٍز هٍ ِوًػخ اًِعرِؼ ... اًلٌرىه غثبهح غٕ كبٓىْ و٘ػٍؤٌبٌٍ.بْ مًى اًلبٓىْ اًى٘ػٍ األٌبٌٍ ًؽربط بًى ُٕله ًٍرٔل بًٌه ؼرى ًعل ُثوهٖ. بُّْوٌخ اًؽوًخ فٍ اًػٕو اًؽلًض هٍ ؤْ اًلٌبذٌو ٔبهد هٍ ِوًػخ اًِعرِؼ ،وؤْ ذٌى اًلٌبذٌو ال ذٍرٔل بال بًى هئًخ ؤكواد اًؽوّ اًلهربذىهًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ، ُٕ اًفوك بًى اًؽية ، و اًلًٌٍ غٌى مًى هى االـرالف ُٕ كٌرىه بًى آـو توؾّ ؤْ ؼوًخ اإلٍٓبْ واؼلح. وٌثج االـرالف هى اـرالف هئًخ ؤكواد اًؽوّ ، و هنا هى ُلرٍ اًؽوًخ فٍ ٓنّ اًػبًّ اًِػبٔو. بْ األٌٌىة اًني ذثرؿٌه ؤكواد اًؽوّ فٍ اًٌٍٝوح غٌى اًّػىة هى اًني ًفوؽ فٍ اًلٌرىه ، وذعثو أًبً غٌــى بٜبغره تلىح اًلىإٌٓ أًِثصلخ غٕ اًلٌرىه أًِثصم ُٕ ؤُيظخ وهئًخ ؤكاح اًؽوّ. بْ ٌّٔخ ؤكواد اًؽوّاًلهربذىهًخ هٍ اًرٍ ؼٌز ُؽٍ ٌّٔخ اًٝثٌػخ. اًلبٓىْ اًى٘ػٍ ؼٍ ُؽٍ اًلبٓىْ اًٝثٌػٍ ففللد اًِلبًٌَ. بْ اإلٍٓبْ هى اإلٍٓبْ فٍ ؤي ُوبْ . واؼل فٍ اًفٌلخ ... وواؼل فٍ اإلؼٍبً .وًهنا ظبء اًلبٓىْاًٝثٌػٍ ٓبُىًٌب ُٔٝلًٌب ًئلٍٓبْهىاؼل ، شّ ظبءد اًلٌبذٌو هلىإٌٓ و٘ػٌخ ذٔنوبًى اإلٍٓبْ ؾٌو واؼل، وًٌَ ًهب ُب ًثوههب فٍ ذٌى أًنوح بال ٌُّئخ ؤكواد اًؽوّ ... اًفوك ؤو اًِعٌَ ؤو اًٝثلخ ؤو اًؽية ًٌرؽوّ فٍ اًّػىة. وهونا ٓوي اًلٌبذٌو ذرؿٌو غبكح ترؿٌو ؤكاح اًؽوّ ، وهنا ًلي غٌى ؤْاًلٌرىه ُياط ؤكواد اًؽوّ وكبئّ ًٌِٕؽرهب وًٌَ تلبٓىْ ٜثٌػٍ. بْ هنا هى اًفٝو اًِؽلق تبًؽوًخ اًوبُٕ فٍ فللاْ اًّوًػخ اًؽلٌلٌخ ًٌِعرِؼ اإلٍٓبٍٓ واٌرثلاًهب ترّوًػبد و٘ػٌخ وفـم األٌٌىة اًني ذوؾثه ؤكاح اًؽوّ فٍ ؼوّ اًعِبهٌو ... و األٍٔ هى ؤْؤٌٌىة اًؽوّ هى اًنيًعج ؤًْروٌف وفلًب ًّوًػخ اًِعرِؼالاًػوَ. بمْ ، ِوًػخ اًِعرِؼ ًٌٍز ُؽٍ ٌٔبؾخ وذإًٌف. وذوِٕ ؤهٌِخ اًّوًػخ فٍ هىٓهب هٍ اًفٌٍٕ ًِػوفخ اًؽم واًثبٍٜ ، واًفٝإ وإًىاة ، وؼلىق األفواك وواظثبذهّ . بم بْ اًؽوًخ ُهلكح ُب ًّ ًوٕ ًٌِعرِؼ ِوًػخ ُللٌخ و ماد ؤؼوبَ شبترخ ؾٌو كبتٌخ ًٌرؿٌٌو ؤو اًرثلًٍ تىاٌٝخ ؤي ؤكاح ُٕ ؤكواد اًؽوّ ، تٍ ؤكاح اًؽوّ هٍ اًٌِيُخ تبذثبع ِوًػخ اًِعرِؼ ... وًوٕ اًّػىة اآلْ فٍ ظٌِؼ ؤٓؽبء اًػبًّ ذؽوـّ تىاٌٝـخ ِوائـؼ و٘ػٌخ كبتٌ
Rozpocznij dyskusję Zgadzam się ( 0 )     Nie zgadzam się ( 0 )   zgłoś nadużycie
Opinia: Neutralna
Autor: 567898999222 403956
. ؤٔثؽز هنٖ اًِّوٌخ ـٌٝوح ظلًا تػل ؤْذوىٓز اًِعرِػبد اًؽلًصخ. ذىاظه اًّػىة اآلْ هنٖ اًِّوٌخ اًٍِرِوح. وذػبٍٓ اًِعرِػبد اًػلًل ُٕ اًِفبٜو واآلشبه اًثبًؿخ اًِروذثخ غٌٌهب . وًّ ذٔعؾ تػل فٍ ؼٌهب ؼالً ٓهبئٌّ كًِلواٌّٜب . وًللَ اًوربة األـٙو اًؽٍ أًهبئٍ ًِّوٌخ ؤكاح اًؽوّ. ب و بْ هبفخ األٓنِخ اًٌٍبٌٌخ فٍ اًػبًّاآلْ هٍ ٓرٌعخ ٔواع ؤكواد اًؽوّغٌى اًٌٍٝخ ٔواغًب ًٌٌٌِب ؤو ٌٍُؽًبهٕواعاًٝثلبد ؤو اًٝىائف ؤو اًلثبئٍ ؤو األؼياة ؤو األفواك ، و ٓرٌعره كائًِب فىى ؤكاح ؼوّ: فوك ؤو ظِبغخ ؤو ؼية ؤو ٜثلخ ... وهيًِخ اًّػج ، ؤي هيًِخ اًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ. بْ إًواع اًٌٍبٌٍ اًني ًٍفو غٕ فىى ُوِؾ ُب تٍٔثخ % 51ُ صال ُٕ ُعِىع ؤٔىاد أًبـثٌٕ ذوىْ ٓرٌعره ؤكاح ؼوّ كهربذىهًخ وًوٕ فٍ شىة كًِلواٍٜ ُيًف، ؼٌض بْ 49 ُٕ %أًبـثٌٕ ذؽوِهّ ؤكاح ؼوّ ًّ ًٔرفثىهب ، تٍ فو٘ز غٌٌهّ ، وذٌى هٍ اًلهربذىهًخ.وكل ًٍفو هنا إًواع اًٌٍبٌٍ غٕ فىى ؤكاح ؼوّ ال ذِصٍ بالاألكٌٌخ ، ومًى غٔلُب ذرىىع ؤٔىاد أًبـثٌٕغٌى ُعِىغخ ُوِؽًٌٕٔبيؤؼلهّغلكًا ؤهثو ُٕ األٔىاد تبًٍٔثخ ًوٍ واؼل ُٔهّ غٌى ؼلح، وًوٕ بما ظِػز األٔىاد اًرٍ ٓبًهب اًنًٕ ؤكٍ ُٔهّ ؤٔثؽز ؤؾٌثٌخ ٌبؼلخ، وُؼ هنا ًٔعؾ ٔبؼج األٔىاد األكٍ ، وًػرثو ٓعبؼه ِوغًٌب وكًِلواًٌٜب !. وفٍ اًىاكؼ ذلىَ كهربذىهًخ فٍ شىة كًِلواٌٜخ ىائفخ. هنٖ هٍ ؼلٌلخ أًنّاًٌٍبٌٌخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّاًٌىَ، واًرٍ ًثلو وا٘ؽًب ذيًٌفهب ًٌلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ، وؤٓهب ؤٓنِخ كهربذىهًخ. ٌخ ًّ اًِعبًَ أًٌِّبت اًِعبًَ أًٌبتٌخ هٍ اًػِىك اًفلوي ًٌلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًؽلًصخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ .واًِعٌَ أًٌبتٍ ذِصٌٍ ـبكع ًٌّػج ، وأًنّ أًٌبتٌخ ؼٍ ذٌفٌلٍ ًِّوٍ اًلًِلواٌٜخ . اًِعٌَأًٌبتٍ ًلىَؤٌبًٌب ٌٓبتخغٕاًّػج ، وهنا األٌبًماذهؾٌو كًِلواٍٜ ؛ ألْ اًلًِلواٌٜخ ذػٍٔ ٌٌٝخ اًّػج ال ٌٌٝخ ٓبئثخ غٔه ... وُعوك وظىك ُعٌَ ٌٓبتٍ ُػٔبٖ ؾٌبة اًّػج ، واًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ ال ذلىَ بال تىظىك اًّػج ٓفٍه ال تىظىك ٓىاة غٔه . ؤٔثؽز اًِعبًَأًٌبتٌخ ؼبظيًا ِوغًٌب تٌٕاًّػىة وُِبهٌخ اًٌٍٝخ ، ؼٌض غيًز اًعِبهٌو غٕ ُِبهٌخ اًٌٍبٌخ ، واؼروود اًٌٍبكح ًٔفٍهب ٌٓبتخ غٔهب .. وًّ ًثم ًٌّػىة بال مًى اًِنهو اًيائف ًٌلًِلواٌٜخ اًِرِصٍ فٍ اًىكىف فٍ ٔفىف ٜىًٌخ ًى٘ؼ ؤوهاق اًرٕىًز فٍ ٔٔبكًم االٓرفبتبد . وًوٍ ٓػوي اًِعٌَ أًٌبتٍ ًرنهو ؼلٌلره ، غٌٌٔب ؤْ ٓثؽض ُٕ ؤًٕ ًإذٍ هنا اًِعٌَ ... فهى بُب ُٔرفج ُٕ ـالي كوائو آرفبتٌخ ، ؤو ُٕ ـالي ؼية ؤو ائرالف ؤؼياة وبُب تبًرػٌٌٕ . وهٍ هنٖ اًٝوق ًٌٍز تٝوق كًِلواٌٜخ ، بم بْ ذلٌٍّ اًٍوبْ بًى كوائو آرفبتٌخ ًػٍٔ ؤْ اًػٙى أًٌبتٍ اًىاؼل ًٔىة غٕ آالف ؤو ُئبد اآلالف ؤو اًِالًٌٕ ُٕ اًّػج ؼٍج غلك اًٍوبْ . وًػٍٔ ؤْ أًبئج ال ذوتٝه ؤًخ ٌٔخ ذٔنٌٌِخ ِػثٌخ تبًٔبـثٌٕ بم ًػرثو ٓبئثًبغٕهٍ اًّػج هثلٌخ أًىاة. هنا ُب ذلرٙـٌه اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح ... وُٕ هٔب ذٔفٍٕ اًعِبهٌو ٓهبئًٌبغٕأًبئج ، ؤًفٍٕ أًبئج ٓهبئًٌبغٕاًعِبهٌو ، وتِعوك ؼٕىًه غٌى ؤٔىاذهب ًٕثؾ هى اًِؽروو ًٌٍبكذهب وأًبئج غٔهب فٍ ذٕوًف ؤُىههب .. وهونا ٓوي ؤْ اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ اآلْ ذفٌؼ اًللاٌخ واًؽٕبٓخ غٌى غٙى اًِعٌَ أًٌبتٍ تٌِٔب ال ذلو مًى تبًٍٔثخ ألفواك اًّػج ، وُػٔى هنا ؤْ اًِعبًَ أًٌبتٌخ ؤٔثؽز ؤكاح ًٌٍج اًٌٍٝخ اًّػثٌخ واؼروبههب ًٔفٍهب ، وؤٔثؾ ُٕ ؼم اًّػىة اًٌىَ ؤْ ذوبفؾ ُٕ ـالي اًصىهح اًّػثٌخ ُٕ ؤظٍ ذؽٌّٝ ؤكواد اؼروبه اًلًِلواٌٜخ واًٌٍبكح اًٍبًثخ إلهاكح اًعِبهٌو اًٍِِبح اًِعبًَ أًٌبتٌخ ، وؤْ ذػٌٕ ٔوـرهب اًِلوًخ اًِرِصٌخ فٍ اًِثلؤ اًعلًل ال ٌٓبتخ غٕ اًّػج. ؤُب بما آثصم اًِعٌَ أًٌبتٍ غٕ ؼية ٓرٌعخ فىىٖ فٍ االٓرفبتبد فهى فٍ هنٖ اًؽبًخ ُعٌَ اًؽية وًٌَ ُعٌَ اًّػج ، فهى ُِصٍ ًٌؽية وًٌـَ ُِصالً ًٌّػج. واًٌٍٝخ اًرٔفٌنًخ اًرٍ ًػٌٔهب اًِعٌَ أًٌبتٍ هٍ ٌٌٝخ اًؽية اًفبئي وًٌٍز ٌٌٝخ اًّػج . وهنًى تبًٍٔثخ ًٌِعٌَ أًٌبتـٍ اًنئًبيهٍ ؼية غلكًا ُٕ ُلبغلٖ ، فإٔؽبة ذٌى اًِلبغل هّ ُِصٌىْ ًؽيتهّ وًٌٍىا ًٌّػج، واًٌٍٝخ اًرٍ ًلٌِهب هنا االئرالف هٍ ٌٌٝخ ذٌى األؼياة اًِاذٌفخ وًٌٍز ٌٌٝخ اًّػج. بْ اًّػج فٍ ُصٍ هنٖ األٓنِخ هى اًفوًٍخ اًِرٕبهع غٌٌهب ، وهى اًني ذٍرؿفٌه وذٍرؿٌه هنٖ األكواد اًٌٍبٌٌخ اًِرٕبهغخ غٌى اًٌٍٝخ ًرٔريع ُٔه األٔىاد وهى واكف فٍ ٔفىف ُٔرنِخ ٔبُرخ ذرؽون هبًٍِثؽخ ًرٌلـى تإوهاكهب فٍ ٔٔبكًم االكرواع تٔفَ اًوٌفٌخ اًرٍ ذٌلى تهـب ؤوهاق ؤــوي فٍ ٔٔبكًم اًلِبُخ..هنٖ هٍ اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ هٌه ٌىاء أًنّ ماد اًؽية اًىاؼل ؤو ماد اًؽيتٌٕ ؤو ماد األؼياة اًِرػلكح ، ؤو اًرٍ تلوْ ؤؼياة. وهونا ًرٙؾ ؤْ اًرِصٌٍ ذلظٌٍ. ؤُب اًِعبًَ اًرٍ ذلبَ ٓرٌعخ اًرػٌٌٕ و اًىهاشخ فال ذلـٍ ذؽز ؤي ُنهو ًٌلًِلواٌٜخ. و ؼٌض بْ ٓنبَ االٓرفبتبد ًٌِعبًَ أًٌبتٌخ ًلىَ غٌى اًلغبًخ ًوٍج األٔىاد ، بمْ فهى ٓنبُلًِبؾىظٍ تِػٔى اًوٌِخ ،وؤْ األٔىاد ًِوٕ ِوائهب وًِوٕ اًرالغج تهب... وؤْاًفلواء ال ًٍرٌٝػىْ ـىٗ ُػبهن االٓرفبتبد اًرٍ ًٔعؾ فٌهب األؾٌٔبء كائِب ... وفلٞ .! بْ ٓنوًخ اًرِصٌٍ أًٌبتٍ ٓبكي تهب اًفالٌفخ واًِفوووْ واًوربة غٔلُب هبٓز اًّػىة ذٍبق هبًلٌٝؼ تىاٌٝخ اًٌِىن واًٍالٌٜٕ واًفبذؽٌٕ وهٍ ال ذلهي ... وهبْ ؤكٕى ُب ذِٝؼ فٌه اًّػىة فٍ ذٌى اًػٕىه هى ؤْ ًوىْ ًهب ُِصٍ ًٔىة غٔهب ُؼ ؤوًئى اًؽوبَ اًنًٕ هبٓىا ًوفٙىْ مًى ، وًهناهبفؽز اًّػىة ُوًوًا وٜىً ًالًرؽلم مًى اًِِٝؼ ! بمْ ال ًػلٍ اآلْ تػل آرٕبه غٕو اًعِهىهًبد وتلاًخ غٕو اًعِبهٌو ؤْ ذوىْ اًلًِلواٌٜخ هٍ اًؽٕىي غٌى ُعِىغخ كٌٌٌخ ُٕ أًىاة ًٌِصٌىا اًعِبهٌو اًؿفٌوح. بٓهب ٓنوًخ تبًٌخ وذعوتخ ٍُرهٌوخ. بْ اًٌٍٝخ ًعج ؤْ ذوىْ تبًوبٍُ ًٌّػج . بْ ؤغرى اًلهربذىهًبد اًرٍ غوفهب اًػبًّ كبُز فٍ ظٍ اًِعبًَ أًٌبتٌخ. اًؽـية ------------- اًؽية هى اًلهربذىهًخ اًػٕوًخ .. هى ؤكاحاًؽوّ اًلهربذىهًخ اًؽلًصخ ... بم بْ اًؽية هى ؼوّ ظيء ًٌوٍ ... وهى آـو األكواداًلهربذىهًخ ؼرى اآلْ .وتِب ؤْاًؽية ًٌَ فوكًا، فهى ًٙفٍ كًِلواٌٜخ ُنهوًخ تِب ًلٌِه ُٕ ُعبًَ وًعبْ وكغبًخ تىاٌٝخ ؤغٙبئه . فبًؽية ًٌَ ؤكاح كًِلواٌٜخ غٌى اإلٜالق ، ألٓه ًروىْ بُب ُٕ موي إًِبًؾ اًىاؼلح... ؤو اًوئًخ اًىاؼلح .. ؤو اًصلبفخ اًىاؼلح ...ؤو اًِوبْ اًىاؼل .. ؤو اًػلٌلح اًىاؼلح .. هاالء ًوىٓىْ اًؽية ًرؽلٌم ُٕبًؽهّ ؤو فوٗ هئًرهّ ؤو تٍٞ ٌٌٝبْ غلٌلذهّ غٌى اًِعرِؼ هوٍ، وهلفهّ اًٌٍٝخ تبٌّ ذٔفٌن توٓبُعهّ. وال ًعىى كًِلواًٌٜب ؤًْؽوّؤيُٕ هاالءهٍ اًّػج اًنيًروىْ ُٕ اًػلًل ُٕ إًِبًؾ واآلهاء و األُيظخ واألُبهٕ واًػلبئل .. فبًؽية ّي ؤكاح ؼوّ كهربذىهًخ ذِوٕ ؤٔؽبة اًوئًخ اًىاؼلح ؤو إًٌِؽخ اًىاؼلح ُٕ ؼوّ اًّػج تإهٌِه ... ِػج ؤ ... واًؽية هى األكٌٌخ تبًٍٔثخ ًٌّػج. بْ اًؿوٗ ُٕ ذوىًٕ اًؽية هى ـٌم ؤكاح ًؽوّ اًّػج ... ؤي ؼوّ اًنًٕ ـبهط اًؽية تىاٌٝخ اًؽية... فبًؽية ًلىَؤٌبًٌبغٌى ٓنوًخ ٌٌٝىًخ ذؽوٌِخ.. ؤيذؽّوّؤٔؽبة اًؽية فٍ ؾٌوهُّٕؤفواك اًّػج .. ًفروٗ ؤْؤىًه ًٌٌٍـٝخ هى اًىٌـٌٌخ ًرؽلٌم ؤهلافه ، وًفروٗ ؤْ ؤهلافه هٍ ؤهلاف اًّػج ، وذٌى ٓنوًخ ذثوًو كهربذىهًخ اًؽية ، وهٍ ٓفَ أًنوًخ اًرٍ ذلىَ غٌٌهب ؤيكهربذىهًخ. وُهِب ذػلكد األؼياة فبًٔنوًخ واؼلح تٍ ًيًل ذػلكهب ُٕ ؼلح إًواع غٌى اًٌٍٝخ ... وًاكي إًواع اًؽيتٍ غٌى اًٌٍٝخ بًى ذؽٌّٝ ؤٌَ ّيبٓعبى ًٌّػج ؤ ...وًفوة ؤي ُفٝٞ ًفلُخ اًِعرِؼ ... ألْ ذؽٌّٝ اإلٓعبىاد وذفوًج اًفٝٞ هى اًِثوه ًِؽبوًخ ٌؽج اًثٍبٛ ُٕ ذؽز ؤهظٍ اًؽية اًؽبهّ ًٌؽٍ ُؽٌه أًِبفَ ًه. واألؼياة فٍ ٔواغهب ٘ل تػٙهب ، بْ ًّ ًوٕ تبًٍالػ _ وهى أًبكه_فثّعج وذٍفٌه ؤغِبيتػٙهب تػًٙب . وذٌى ُػوهخ التل ؤْ ذلوه فىق ُٕبًؾ اًِعرِؼ اًؽٌىًخ واًػٌٌب ،والتل ؤْ ذنهج تػٚ ذٌى إًِبًؾ اًػٌٌب ٘ؽٌخ ًرٝبؼٕ ؤكواد اًؽوّ غٌى اًٌٍٝخ بْ ًّ ذنهج هٌهب ، ألْ آهٌبه ذٌى إًِبًؾ ذإهٌل ًؽعخ اًؽية اًِػبهٗ ٘ل اًؽية اًؽبهّ ، ؤو األؼياة اًِػبه٘خ ٘ل األؼياة اًؽبهِخ. بْ ؼية اًِػبه٘خ ًوىٓه ؤكاح ؼوّ وًوٍ ًٍٕ بًى اًٌٍٝخ ، التل ًـه ُٕ بٌلـبٛ ؤكاح اًؽوـــّ اًرٍ فٍ اًٌٍٝخ ،وًوٍ ًٍلٝهب التل ؤْ ًهلَ ؤغِبًهب وًّوى فٍ ـٝٝهب، ؼرى وًى هبٓز ٔبًؽخ ًٌِعرِؼ ًٌثوه غلَ ٔالؼهب هإكاح ؼوّ... وهونا ذوىْ ُٕبًؾ اًِعرِؼ وتواُعه ٘ؽٌخ ٔواع األؼياة غٌى اًٌٍٝخ. وهونا توؾّ ُب ًصٌـوٖ ٔـواعذػـلك األؼياة ُّٕٓبٛ ٌٌبٌٍ بال ؤٓه ُلُو ٌٌبًٌٌب واظرِبغًٌب واكرٕبكًًب ًؽٌـبح اًِعرِؼ ُٕ ٓبؼٌخ ،وُٕ ٓبؼٌخ ؤـوي فٔرٌعخ إًواع هٍ آرٕبه ؤكاح ؼوّ ؤـوي هٍبتلرهب، ؤي ٌلىٛ ؼية وفىى ؼية وًوٕ هيًِخ اًّػج ... ؤي هيًِخ اًلًِلواٌٜخ.هِب ؤْ األؼياة ًِوٕ ِوائهب ؤو اهذّبئهب ُٕ اًلاـٍ ؤو ُٕ اًفبهط. اًؽية ًلىَ ؤٔالً ُِصالً ًٌّػج ، شّ ذٕثؾ كٌبكح اًؽية ُِصٌخ ألغٙبء اًؽية، شّ ًٕثؾ هئٌَ اًؽية ُِصال ًلٌبكح اًؽية. وًرٙؾ ؤْ اًٌػثخ اًؽيتٌخ ًػثخ هيًٌخ ـبكغخ ذلىَ غٌى ِوٍ ٔىهي ًٌلًِلواٌٜخ ،وُؽرىي ؤٓبٍٓ ٌٌٝىي ؤٌبٌه أًِبوهاد واًِؿبًٝبد واًٌػج اًٌٍبٌٍ ، مًى ُب ًاهل ؤْ اًؽيتٌخ ؤكاح كهربذىهًخ وًوٕ غٕوًخ. بْ اًؽيتٌخ كهربذىهًخ ٔوًؽخ وًٌٍز ُلّٔػخ، بال ؤْاًػبًّ ًًّرعبوىهب تػل ، فهٍ ؼلًب كهربذىهًخ اًػٕو اًؽلًض. بْاًِعٌَ أًٌبتٍ ًٌؽية اًفبئي هى ُعٌَ اًؽية... واًٌٍٝخ اًرٔفٌنًخ اًرٍ ًوىٓهب مًى اًِعٌَ هٍ ٌٌٝخ اًؽية غٌى اًّػج ، وبْ اًٌٍٝخ اًؽيتٌخ اًرٍ ًفروٗ ؤٓهب ًٌِٕؽخ هٍ اًّػج، هٍ فٍ واكؼ األُو غلو ًلوك ًعيء ُٕ اًّػج، وهى ؼية ؤو ؤؼياة اًِػبه٘خ وؤٕٓبههب ُٕ اًّػج. واًِػبه٘خ ًٌٍز هكٌثًب ِػثًٌبغٌى ٌٌٝخ اًؽية اًؽبهّ تٍ هٍ ُروتٕخ ًٌِٕؽخ ٓفٍهب ًوٍ ذؽٍ ُؽٌه فٍ اًٌٍٝخ، ؤُب اًوكٌج اًّوغٍ وفم هنٖ اًلًِلواٌٜخ اًؽلًصخ فهى اًِعٌَ أًٌبتٍ اًني ؾبًثٌره هّ ؤغٙبء اًؽية اًؽبهّ، ؤي اًوكبتخ ُٕ ؼية اًٌٍٝخ، واًٌٍٝخ ُٕ ؼية اًوكبتخ .هونا ًرٙؾ اًرلظٌٍ واًريًٌف وتٝالْأًنوًبد اًٌٍبٌٌخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ اًٌىَ واًرٍ ذٔثصم ُٔهب اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًؽبًٌخ . اًؽية ًِصٍ ظيءًا ُٕاًّػج،وٌٌبكح اًّػج الذرعيؤ. اًؽية ًؽوّ ٌٓبتخ غٕ اًّػج ، وإًؽٌؾ ال ٌٓبتخ غٕ اًّػج. اًؽية هى كثٌٌخ اًػٕو اًؽلًض ... هى اًٝبئفخ، بْاًِعرِؼاًنيًؽوِه ؼية واؼل هى ذِبًُب ُصٍ اًِعرِؼاًنيذؽوِه كثٌٌخ واؼلح ؤو ٜبئفخ واؼلح ، مًى ؤْ اًؽية ًِصٍ ، هِب ٌثم ، هئًخ ُعِىغخ واؼلح ُٕأًبً ، ؤو ُٕبًؾُعِىغخ واؼلح ُٕاًِعرِؼ، ؤوغلٌلح واؼلح ، ؤو ُوبًٓب واؼلًا ، وهى تبًربًٍ ؤكٌٌخ بما ُب كىهْ تػلك اًّػج ، وهونا اًلثٌٌخ واًٝبئفخ فهٍ ؤكٌٌخ بما ُب كىهٓز تػلك اًّػج ، وهٍ ماد ُٕبًؾ واؼلح ؤو غلٌلح ٜبئفٌخ واؼلح ، وُٕذٌى إًِبًؾ ؤو اًػلٌلح ذروىْ اًوئًخ اًىاؼلح وال فوق تٌٕ اًؽية ؤو اًلثٌٌخ بال هاتٝخ اًلَ واًرٍ هتِب وظلد غٔل ُّٔإ اًؽية. بْ إًواع اًؽيتٍ غٌى اًٌٍٝخ ال فوق تٌٔه بٜالكب وتٌٕ إًواع اًلثٌٍ واًٝبئفٍ ماذه، وبما هبْ أًنبَ اًلثٌٍ واًٝبئفٍ ُوفىً٘ب وٍُرهعًٔب ٌٌبًٌٌب فٌعج ؤًْوفٚ وًٍرهعٕأًنبَاًؽيتٍ ؤًًٙب ، فوالهِب ًٌٍى ٌٍُوًب واؼلًا ، وًاكيبًى ٓرٌعخ واؼلح. بْ اًرإشٌو اًٌٍثٍ واًِلُو ًٌٕواع اًلثٌٍ ؤو اًٝبئفٍ فٍ اًِعرِؼ هى ٓفَ اًرإشٌو اًٌٍثٍ واًِلُو ًٌٕواع اًؽيتٍ فٍ اًِعرِؼ. اًٝثلخ أًنبَ اًٌٍبٌٍ اًٝثلٍ هى ٓفَ أًنبَ اًٌٍبٌٍ اًؽيتٍ ، ؤو أًنبَ اًٌٍبٌٍ اًلثٌٍ ، ؤو أًنبَ اًٌٍبٌٍ اًٝبئفٍ...ؤْ ذٍىك غٌى اًِعرِؼ ٜثلخ ُصٌِب ًٍىك غٌٌه ؼية ؤو كثٌٌخ ؤو ٜبئفخ . بْ اًٝثلخ هٍ ُعِىغخ ُٕ اًِعرِؼ ماد ُٕبًؾ واؼلح،وهنًى اًؽية واًٝبئفخ واًلثٌٌخ. بْإًِبًؾ اًىاؼلح ذّٔإ ُٕ وظىك ُعِىغخ ُٕ أًبً ذعِػهب هاتٝخ اًلَ ؤو اًػلٌلح ؤو اًصلبفخ ؤو اًِوبْ ؤو ٍُرىي اًِػٌّخ. واًٝثلخ واًؽية واًٝبئفخ واًلثٌٌخ ذّٔإ هنًى ُٕ ماد األٌثبة اًِاكًخ بًى ماد أًرٌعخ ؤي تٍثج كَ ؤو ُػرلل ؤو ٍُرىي ُػٌٍّ ؤو شلبفخ ؤو ُوبْ ذٔعّ غٔهب اًِعِىغخ فٍ ٔىهح ٜثلخ ؤو ؼية ؤو كثٌٌخ ؤو ٜبئفخ ، وأًرٌعخ هٍ ذوّى هئًخ واؼلح ًرؽلٌم ذٌى إًِبًؾ فٌنهو اًّوٍ االظرِبغٍ ًرٌى ْؤكاح تٍثج اظرِبغٍ ذرؽون تإٌٌىة ٌٌبٌٍ ًرؽلٌم هئًخ وٌُٕؽخ ذٌى اًعِبغخ . وفٍ هٍ األؼىاي فبًّػج ًٌَ هى اًٝثلخ وال اًؽية وال اًلثٌٌخ وال اًٝبئفخ ، وبِٓب ذٌى ظيء ُٕ اًّػج فلٞ ، وذِصٍ ؤكٌٌخ فٌه. وبما ٌبكد غٌى اًِعرِؼ اًٝثلخ ؤو اًؽية ؤو اًلثٌٌخ ؤو اًٝبئفخ ٔبه أًنبَ اًٍبئل آٓنان ٓنبًُب كهربذىهًًب . وُؼ هنا فبالئرالف اًٝثلٍ واالئرالف اًلثٌٍ ؤفٍٙ ُٕ االئرالف اًؽيتٍ ، بم بْ اًّػج ًروىْ ؤٔالً ُٕ ُعِىع كثبئٍ، ؤًله وظىك اًنًٕ ال كثٌٌخ ًهّ ، وهٍ أًبً ذٔرٍِ بًى ٍُرىًبد ٜثلٌخ ُػٌٔخ .ؤُب اًؽية ؤو األؼياة فٌٌَ هٍ اًّػج فٍ غٙىًرهب. وُٕ هٔب فبًؽية واالئرالف اًؽيتٍ هى األكٌٌخ ؤُبَ اًعِبهٌو اًؿفٌوح ـبهط اًػٙىًخ. ووفلًب ًٌلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ فالُثوه ًٝثلخ ؤْ ذٍؽم تلٌخ اًٝثلبد ُٕ ؤظٍ ٌُٕؽرهب هٍ ، وال ُثوه ًؽية ؤْ ًٍؽم تلٌخ األؼياة ًٌِٕؽره ، وال ُثوه ًلثٌٌخ ؤْ ذٍؽم تلٌخ اًلثبئٍ ًٌِٕؽرهب، وال ُثوه ًٝبئفخ ؤْ ذٍؽم تلٌخ اًٝىائف ًٌِٕؽرهب. اإلتبؼخ تهنٖ اًرٕفٌخ ذػٍٔ ٓثن ُٔٝم اًلًِلواٌٜخ واالؼروبَ ًِٔٝم اًلىح. بْ ُصٍ هنا اإلظواء غٍِ كهربذىهي ، ألٓه ًٌَ ًٌِٕؽخ هٍ اًِعرِؼ اًني ال ًروىْ ُٕ ٜثلخ واؼلح ، وال كثٌٌخ واؼلح ... وال ٜبئفخ واؼلح ... وال ُٕ ؤغٙبء اًؽية فلٞ ، وال ُثوه ًٌلٌبَ ته ...بْ ُثوهٖ اًلهربذىهي هى ؤْ اًِعرِؼفػالً ًروىْ ُٕ ؤٜواف ُرػلكح ، وًوٕ ؤؼلهب ًلىَ ترٕفٌرهب ، ؤي ذٕفٌخ تلٌخ األٜواف ًٌثلى هى فلٞ. بمْ فِصـٍ هـنا اًػـٍِ ًٌَ ًٌِٕؽخ هٍ اًِعرِؼ تٍ ًٌِٕؽخ ٜثلخ واؼلح ، ؤو كثٌٌخ واؼلح، ؤو ٜبئفخ واؼلح ، ؤو ؼية واؼل ، ؤي ًٌِٕؽخ اًنًٕ ًؽٌىْ ُؽٍ اًِعرِؼ، ألْ هنا اإلظواء اًرٕفىي ؤٔـالً كبئّ ٘ل ؤفواك اًِعرِؼ اًنًٕ ًٌٍىا ُٕ ِٕ٘اًؽية ؤو اًٝثلخ ؤو اًلثٌٌخ ؤو اًٝبئفخ اًلبئِخ تبًرٕفٌخ. بْ اًِعرِؼ اًنيذِيّكه إًواغبد اًؽيتٌـخ ُصٍ اًِعرِؼاًنيذِيّكه إًواغبد اًلثٌٌخ ؤو اًٝبئفٌخ ٌىاء تٍىاء. بْاًؽية اًنيًلىَ تبٌّاًٝثلخ ًرؽىيذٌلبئًٌب بًى تلًٍ غٕاًٝثلخ ... وًٍرِو فٍ اًرؽىي اًرٌلبئٍ ؼرى ًٌٕو ـٌٌفخ ًٌٝثلخ اًِػبكًخ ًٝثلره. بْاًٝثلخ اًرٍ ذوس اًِعرِؼذوس ؤًًٙب ٔفبذه، تِػٔى ؤٓه ًى ٌؽلز ٜثلخ اًػِبيُص ًالهٍ اًٝثلبد األـوي فةْ ٜثلخ اًػِبي هنٖ ذٕثؾ هٍ اًىاهس ًٌِعرِؼ، ؤي ذٕثؾ هٍ اًلبغلح اًِبكًخ واالظرِبغٌخ ًٌِعرِؼ. وتِب ؤْ اًىاهس ًؽٍِ ٔفبد اًِىهوس ، وبْ هبٓز ذٌى إًفبد ال ذنهو كفػخ واؼلح.. وًوٕ ـالي اًرٝىه واًرىاًل ًرؽلم مًى، فثِووه اًيُٕذثوى ٔفبد اًٝثلبد اًرٍ ِّٔفٌز ُٕكاـٍ ٜثلخ اًػِبيماذهب ... وًرعه ؤٔؽبة ذٌى إًفبد اذعبهبد ُرثبًٔخ وفلًب ًٌٕفخ ... وهونا ذٕثؾ ٜثلخ اًػِبي، فٌِب تػل ُعرِػًب كبئًِب تؽبًه فٌه ٓفَ ذٔبكٙبد اًِعرِؼ اًللًّ.. فٌرثبًٕؤو ًالٍُرىياألفواك اًِبكيواًِػٔىي ...شّ ذثوى اًفئبد... شّذرؽىيذٌلبئًٌب بًى ٜثلبد.. ٓفَ اًٝثلبد اًِثبكح ... وًرعلك إًواعغٌى ؼوّاًِعرِؼ،هٍ ُعِىغخ ؤفواك ؤو ًال، شّهٍ فئخ شّهٍ ٜـثلخ ظلًلح، ًؽبوي هٍ ُٕ هاالء ؤْ ًوىْ هى ؤكاح اًؽوّ. بْ اًلبغلح اًِبكًخ ًٌِعرِؼ ؾٌو شبترخ، ألٓهب ؤًًٙب اظرِبغٌخ ُٕ ظبٓج آـو. بْ ؤكاح اًؽوّ ًٌلبغلح اًِبكًخ اًىاؼلح فٍ اًِعرِؼ هتِب ذٍرلو بًى ؼٌٕ،وًؤهب ذرػوٗ ًٌيوايتِعوك ذىًّل ٍُرىًبد ُبكًخ واظرِبغٌخ ظلًلح ُٕ ماد اًلبغلح اًِبكًخ اًىاؼلح. بْ ؤي ُعرِؼ ذرٕبهع فٌه اًٝثلبد هبْ فٍ اًِبٍ٘ ُعرِؼ ٜثلخ واؼلح... وًوٕ ذٌى اًٝثلخ ذىًلد غٔهب ذٌى اًٝثلبد تؽوّ اًرٝىه اًؽرٍِ ًؤلٌِبء. بْ اًٝثلخ اًرٍ ذٔيع اًٌِوٌخ ُٕ ؾٌوهب وذٙػهب فٍ ًلهب ًوٍ ذٍرلو ؤكاح اًؽوّ ًٌِٕؽخ ذٌى اًٝثلخ، ٌرعل ؤْ هنٖ اًٌِوٌخ فػٌز فػٌهب كاـٍ ذٌى اًٝثلخهِب ذفػٍ اًٌِوٌخ ذِبًُب كاـٍ اًِعرِؼهوٍ. وُعٍِ اًلىي:بْ ُؽبوالد ذىؼٌل اًلبغلح اًِبكًخ ًٌِعرِؼ ُٕ ؤظٍ ؼٍ ُّوٌخ اًؽوّ ؤو ؼٍّ إًواع ًٌِٕؽخ ؼية ؤو ٜثلخ ؤو ٜبئفخ ؤو كثٌٌخ ... وُؽبوالد به٘بء اًعِبهٌو تبٓرفبة ُِصٌٌٕ غٔهب ، ؤو ؤـن هؤًهب فٍ االٌرفربءاد ... بْ ذٌى اًِؽبوالد ظٌِػهب تبءد تبًفٍّ ، وؤٔثؾ ذوواههب ٌُٙػخ ًىكز اإلٍٓبْو٘ؽوًبغٌى اًّػىة ُٕٓبؼٌخ ؤـوي. االٌرفرــبء االٌرفربء ذلظٌٍ غٌى اًلًِلواٌٜخ .بْ اًنًٕ ًلىًىْ ٓػّ واًنًٕ ًلىًىٓال ًّ ًػثووا فٍ اًؽلٌلخ غٕ بهاكذهّ ، تٍ ؤًعِىا تؽوّ ُفهىَ ًٍِؾًهّ تبًرفّى : بُب ٓػّ ، وبُب ال!. بْ مًى ؤكٍى وؤكٕى ٓنبَ كهربذىهي هثؽٍ.بْ اًني اًلًِلواٌٜخ اًؽلًصخ ، وًّ ٖ بال توٌِخ واؼلح وهٍ ًلىي ال ًعج ؤْ ًػثو غٕ ٌثج مًى ، وًِبما ًّ ًلٍ ٓػّ ، واًني ًلىي ٓػّ ًعج ؤْ ًػٌٍ هنٖ اًِىافلخ ، وًِبما ًّ ًلٍ ال ، وُبما ًوًل هٍ واؼل، وُب ٌثج اًِىافلخ ؤو اًوفـٚ ؟! بمْ ُب هى اًٝوًم اًني ًٔثؿٍ ؤْذٌٍوه اًعِبغبد اًثّوًخ ًررفٌٖ ٓهبئًٌب ُٕغٕىه االٌرثلاك واًلهربذىهًخ ؟. تِب ؤْ اًِّوٍ اًٍِرػٍٕ فٍ كٌٙخ اًلًِلواٌٜخ هى ؤكاح اًؽوّ اًني غثود غٔه إًواغبد اًؽيتٌخ واًٝثلٌخ واًفوكًخ ، وُب اترلاع وٌبئٍ االٓرفبتبد واالٌرفربء بالذؿٌٝخ ًفٍّ ذٌى اًرعبهة أًبكٕخ فٍ ؼٍ هنٖ اًِّوٌخ - بمْ ، اًؽٍ ًوِٕ فٍ بًعبك ؤكاح ؼوّ ًٌٍز واؼلح ُٕ هٍ ذٌى األكواد ُؽٍ إًواع ، واًرٍ الذِصٍ بال ظبٓثًب واؼلًا ُٕ اًِعرِؼ، ؤيبًعبك ؤكاح ؼوّ ًٌٍز ؼيتًب وال ٜثلخ وال ٜبئفخ وال كثٌٌخ ، تٍ ؤكاح ؼوّ هٍ اًّػج هٌه .. وًٌٍز ُِصٌخ غٔه وال ٓبئثخ. فال ٌٓبتخ غٕ اًّػج و اًرِصٌٍ ذلظٌٍ . وبما ؤُوٕ بًعبك ذٌى األكاح ، فةمْ ، آؽٌز اًِّوٌخ وذؽللز اًلًِلواٌٜخ اًّػثٌخ ، وذوىْ اًعِبغبد اًثّوًخ كل ؤٓهز غٕىه االٌرثلاك وأًنّ اًلهربذىهًخ وؼٌز ُؽٌهب ٌٌٝخ اًّػج . بْ اًوربة األـٙو ًللَ اًؽٍ أًهبئٍ ًِّوٌخ ؤكاح اًؽوّ ، وًوٌّ اًٝوًم ؤُبَ اًّػىة ًرػثو غٕىه اًلهربذىهًخ بًى غٕىه اًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ.. بْ هنٖ أًنوًخ اًعلًلح ذلىَ غٌى ؤٌبً ٌٌٝخ اًّػج كوْ ٌٓبتخ ؤو ذِصٌٍ... وذؽلم كًِلواٌٜخ ُثبِوح تّوٍ ُٔنّ وفػبي ، ؾٌو ذٌى اًِؽبوًخ اًللًِخ ًٌلًِلواٌٜخ اًِثبِوح اًِفرلوح بًى بُوبٌٓخ اًرٝثٌم غٌى ؤهٗ اًىاكؼ واًفبًٌخ ُٕ اًعلًخ ًفللآهب ًٌرٔنٌّ اًّػثٍ غٌى اًٍِرىًبد اًلٌٓب. اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ اًِاذِواد اًّػثٌخ هٍ اًىٌٌٌخ اًىؼٌلح ًٌلًِلواٌٜخ اًّػثٌخ. بْؤيٓنبَ ًٌؽوّ ـالفًب ًهنا األٌٌىة ، ؤٌٌىة اًِاذِواد اًّػثٌخ ،هى ٓنبَ ؼوّ ؾٌو كًِلواٍٜ. بْ هبفخ ؤٓنِخ اًؽوّ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ اآلْ ًٌٍز كًِلواٌٜخ ُب ًّ ذهرل بًى هنا األٌٌىة. اًِاذِواد اًّػثٌخ هٍ آـو اًِٝبف ًؽوهخ اًّػىة ٓؽى اًلًِلواٌٜخ. اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ هٍ اًصِوح أًهبئٌخ ًوفبػ اًّػىة ُٕ ؤظٍ اًلًِلواٌٜخ. اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ ًٌٍز ُٕ ٔٔؼ اًفٌبي تلله ُب هٍ ٓرـبط ًٌفوو اإلٍٓبٍٓ اًني اٌرىغج هبفخ اًرعبهة اإلٍٓبٌٓخ ُٕ ؤظٍ اًلًِلواٌٜخ. بْ اًلًِلواٌٜخ اًِثبِوح هٍ األٌٌىة اًِصبًٍ اًنيًٌَُؽٍ ٓلبُؤو ـالف فٍ ؼبًخ ذؽلله واكػًٌب. وتِب ؤْ اًّػج ُهِب هبْ غلكٖ ًٍرؽٌٍ ظِػه كفػخ واؼلح ًٌٔبكْ وًرلاهً وًلوه ٌٌبٌره ، ًنا إٓوفز األُّ غٕ اًلًِلواٌٜخ اًِثبِوح وتلٌز ُعوك فووح ٜىتبوًخ تػٌلح غٕ كٌٓب اًىاكؼ. وكل اٌرػٌٚ غٔهب تٔنوًبد ؼوّ غلًلح هبًِعبًَ أًٌبتٌخ واًروصالد اًؽيتٌخ ، واالٌرفربءاد اًرٍ ؤكد ظٌِػهب بًى غيي اًّػج غٕ ُِبهٌخ ٌٌبٌخ ِاوٓه ، وٌٌج ٌٌبكذه ، واؼروبه اًٌٍبٌخ واًٌٍبكح ُٕ كثٍ ذٌى األكواد اًِرػبكثخ واًِرٕبهغخ غٌى اًؽوّ ... ُٕ اًفوكبًى اًٝثلخ ، بًى اًٝبئفخ واًلثٌٌخ بًى اًِعٌَ ؤو اًؽية . وًوٕ اًوربة األـٙـو ًثّو اًّػىة تبًهلاًخ بًى ٜوًم اًلًِلواٌٜخ اًِثبِوح وفم ٓنبَ تلًؼ وغٌٍِ ... وؼٌض بْفووح اًلًِلواٌٜخ اًِثبِوح ال ًفرٌف غٌٌهب اشٔبْ غبكالْ غٌى ؤٓهب اًِصٌى ... تٌل ؤْ ؤٌٌىة ذٝثٌلهب هبْ ٍُرؽٌالً ... وؼٌض بْ هنٖ أًنوًخ اًػبًٌِخ اًصبًصخ ذللَ ًٔب ذعوتخ واكػٌخ ًٌلًِلواٌٜخ اًِثبِوح، بمْآؽٌز ُّوٌخ اًلًِلواٌٜخ ٓهبئًٌب فٍ اًػبًّ ..وًّ ًثم ؤُبَ اًعِبهٌو بال اًوفبػ ًٌلٙبء غٌى هبفخ ؤِوبي اًؽوّ اًلهربذىهًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّاآلْ، واًرٍ ذٍِى ىًفًب تبًلًِلواٌٜخ تإِوبًهب اًِرػلكح ...ُٕ اًِعبًَ أًٌبتٌخ بًى اًٝبئفخ واًلثٌٌخ واًٝثلخ ، بًى اًؽية اًىاؼل ، بًى اًؽيتٌٕ، بًى ذػلك األؼياة. ًٌَ ًٌلًِلواٌٜخ بال ؤٌٌىة واؼل وٓنوًخ واؼلح .. وُب ذثبًٕ واـرالف األٓنِخ اًرٍ ذلغٍ اًلًِلواٌٜخ بال كًٌٍ غٌى ؤٓهب ًٌٍز كًِلواٌٜخ... ًٌَ ًٌٍٝخ اًّػج بال وظه واؼل ، والًِوٕ ذؽلٌم اًٌٍٝخ اًّػثٌخ بال توٌفٌخ واؼلح... وهٍ اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ. فال كًِلواٌٜخ تلوْ ُاذِواد ِػثٌخ و اًٌعبْ فٍ هٍ ُوبْ. ؤو ًال_ ًلٍّ اًّػج بًى ُاذِواد ِػثٌخ ؤٌبٌٌخ وًفربه هٍ ُاذِو ؤُبٓخ ًه ، وُٕ ُعِىع ؤُبٓبد اًِاذِواد ذروىْ ُاذِواد ِػثٌخ ؾٌو األٌبٌٌخ ...شّذفربه ظِبهٌو ذٌى اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ ًعبًٓب ِػثٌخ بكاهًخ ًرؽٍّ ُؽٍ اإلكاهح اًؽوىٌُخ ، فرٕثؾ هٍ اًِوافم فٍ اًِعرِؼ ذلاه تىاٌٝخ ًعبْ ِػثٌخ. وذٌٕو اًٌعبْ اًّػثٌخ اًرٍ ذلًو اًِوافم ٍُاوًخ ؤُبَ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ اًرٍ ذٌٍِ غٌٌهب اًٌٍبٌخ وذواكثهب فٍ ذٔفٌن ذٌى اًٌٍبٌخ. وتهنا ذٕثؾ اإلكاهح ِػثٌخ واًوكبتخ ِػثٌخ ، ؤًرهٍ اًرػوًف اًثبًٍ ًٌلًِلواٌٜخ اًني ًلىي: اًلًِلواٌٜخ هٍ هكبتخ اًّػج غٌى اًؽوىُخ ًٌؽٍ ُؽٌه اًرػوًف إًؽٌؾ وهى اًلًِلواٌٜخ هٍ هكبتخ اًّػج غٌى ٓفٍه. بْاًِىأٌٜٕ ظٌِػًب اًنًٕ هّؤغٙبء ذٌى اًِاذِواد اًّػثٌخ ًٔرِىْوظٌفًٌب ؤو ُهًٌٔب بًى فئبد ُفرٌفخ ... ًنا غٌٌهّ ؤْ ًّوٌىا ُاذِواد ِػثٌخ ُهٌٔخ ـبٔخ تهّ، غالوح غٌى هىٓهّ ُىأٌٜٕ ؤغٙبء فٍ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ ؤو اًٌعبْ اًّػثٌخ ... بْ ُب ذرٔبوًه اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ ًوٌّ فٍ ٔىهذه أًهبئٌخ فٍ ُاذِو اًّػج اًػبَ اًني ذٌرلٍ فٌه ؤُبٓبد اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ، وبْ ُب ًٕىؾه ُاذِو اًّػج اًػبَاًنيًعرِؼكوهًًب ؤو ٌٔىًًب ًٝوػتبًربًٍ غٌى اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْاًّػثٌخ ًٌثلؤ اًرٔفٌن ُٕكثٍ اًٌعبْ اًّػثٌخ اًٍِاوًخ ؤُبَ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ. بْ ُاذِو اًّػج اًػبَ ًٌَ ُعِىع ؤغٙبء ؤو ؤِفبٓ ٜثٌػٌٌٕ هبًِعبًَ أًٌبتٌخ، بٓه ًلبء اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ. تنًى ذٔؽٍ ُّوٌخ ؤكاح اًؽوّ تلاهخ وذٔرهٍ األكواد اًلهربذىهًخ ، وًٕثؾاًّػج هى ؤكاح اًؽوّ ، وذؽٍ ٓهبئًٌب ُػٌٙخ اًلًِلواٌٜخ فٍ اًػبًّ. ِوًػخ اًِعرِؼ اًّوًػخ هٍ اًِّوٌخ األـوي اًِواكفخ ًِّوٌخ ؤكاح اًؽوّ واًرٍ ًّ ذؽٍ تػل فٍ اًػٕو اًؽلًض، توؾّ ؤٓهب ؼٌز فٍ فرواد ُٕ اًربهًق. ؤْ ذفرٖ ًعٔخ ؤو ُعٌَ تى٘ؼ ِوًػخ ًٌِعرِؼ ، مًى تبٍٜ وؾٌو كًِلواٍٜ. ؤْذػّلي ِوًػخ اًِعرِؼؤو ذٌؿى تىاٌٝخ فوك ؤو ًعٔخ ؤو ُعٌَ ، مًى ؤًًٙب تبٍٜ وؾٌو كًِلواٍٜ. بمْ ، ُب هٍ ِوًػخ اًِعرِؼ ؟ وُٕ ًٙػهب وُب ؤهٌِرهب تبًٍٔثخ ًٌلًِلواٌٜخ ؟. اًّوًػخ اًٝثٌػٌخ ألي ُعرِؼ هٍ اًػوف ؤو اًلًٕ.ؤي ُؽبوًخ ؤـوي إلًعبك ِوًػخ ألي ُعرِؼ ـبهظخ غٕ هنًٕ إًِلهًٕ هٍ ُؽبوًخ تبٌٜخ وؾٌو ُٔٝلٌخ.اًلٌبذٌو ًٌٍز هٍ ِوًػخ اًِعرِؼ ... اًلٌرىه غثبهح غٕ كبٓىْ و٘ػٍؤٌبٌٍ.بْ مًى اًلبٓىْ اًى٘ػٍ األٌبٌٍ ًؽربط بًى ُٕله ًٍرٔل بًٌه ؼرى ًعل ُثوهٖ. بُّْوٌخ اًؽوًخ فٍ اًػٕو اًؽلًض هٍ ؤْ اًلٌبذٌو ٔبهد هٍ ِوًػخ اًِعرِؼ ،وؤْ ذٌى اًلٌبذٌو ال ذٍرٔل بال بًى هئًخ ؤكواد اًؽوّ اًلهربذىهًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ، ُٕ اًفوك بًى اًؽية ، و اًلًٌٍ غٌى مًى هى االـرالف ُٕ كٌرىه بًى آـو توؾّ ؤْ ؼوًخ اإلٍٓبْ واؼلح. وٌثج االـرالف هى اـرالف هئًخ ؤكواد اًؽوّ ، و هنا هى ُلرٍ اًؽوًخ فٍ ٓنّ اًػبًّ اًِػبٔو. بْ األٌٌىة اًني ذثرؿٌه ؤكواد اًؽوّ فٍ اًٌٍٝوح غٌى اًّػىة هى اًني ًفوؽ فٍ اًلٌرىه ، وذعثو أًبً غٌــى بٜبغره تلىح اًلىإٌٓ أًِثصلخ غٕ اًلٌرىه أًِثصم ُٕ ؤُيظخ وهئًخ ؤكاح اًؽوّ. بْ ٌّٔخ ؤكواد اًؽوّاًلهربذىهًخ هٍ اًرٍ ؼٌز ُؽٍ ٌّٔخ اًٝثٌػخ. اًلبٓىْ اًى٘ػٍ ؼٍ ُؽٍ اًلبٓىْ اًٝثٌػٍ ففللد اًِلبًٌَ. بْ اإلٍٓبْ هى اإلٍٓبْ فٍ ؤي ُوبْ . واؼل فٍ اًفٌلخ ... وواؼل فٍ اإلؼٍبً .وًهنا ظبء اًلبٓىْاًٝثٌػٍ ٓبُىًٌب ُٔٝلًٌب ًئلٍٓبْهىاؼل ، شّ ظبءد اًلٌبذٌو هلىإٌٓ و٘ػٌخ ذٔنوبًى اإلٍٓبْ ؾٌو واؼل، وًٌَ ًهب ُب ًثوههب فٍ ذٌى أًنوح بال ٌُّئخ ؤكواد اًؽوّ ... اًفوك ؤو اًِعٌَ ؤو اًٝثلخ ؤو اًؽية ًٌرؽوّ فٍ اًّػىة. وهونا ٓوي اًلٌبذٌو ذرؿٌو غبكح ترؿٌو ؤكاح اًؽوّ ، وهنا ًلي غٌى ؤْاًلٌرىه ُياط ؤكواد اًؽوّ وكبئّ ًٌِٕؽرهب وًٌَ تلبٓىْ ٜثٌػٍ. بْ هنا هى اًفٝو اًِؽلق تبًؽوًخ اًوبُٕ فٍ فللاْ اًّوًػخ اًؽلٌلٌخ ًٌِعرِؼ اإلٍٓبٍٓ واٌرثلاًهب ترّوًػبد و٘ػٌخ وفـم األٌٌىة اًني ذوؾثه ؤكاح اًؽوّ فٍ ؼوّ اًعِبهٌو ... و األٍٔ هى ؤْؤٌٌىة اًؽوّ هى اًنيًعج ؤًْروٌف وفلًب ًّوًػخ اًِعرِؼالاًػوَ. بمْ ، ِوًػخ اًِعرِؼ ًٌٍز ُؽٍ ٌٔبؾخ وذإًٌف. وذوِٕ ؤهٌِخ اًّوًػخ فٍ هىٓهب هٍ اًفٌٍٕ ًِػوفخ اًؽم واًثبٍٜ ، واًفٝإ وإًىاة ، وؼلىق األفواك وواظثبذهّ . بم بْ اًؽوًخ ُهلكح ُب ًّ ًوٕ ًٌِعرِؼ ِوًػخ ُللٌخ و ماد ؤؼوبَ شبترخ ؾٌو كبتٌخ ًٌرؿٌٌو ؤو اًرثلًٍ تىاٌٝخ ؤي ؤكاح ُٕ ؤكواد اًؽوّ ، تٍ ؤكاح اًؽوّ هٍ اًٌِيُخ تبذثبع ِوًػخ اًِعرِؼ ... وًوٕ اًّػىة اآلْ فٍ ظٌِؼ ؤٓؽبء اًػبًّ ذؽوـّ تىاٌٝـخ ِوائـؼ و٘ػٌخ كبتٌ
Rozpocznij dyskusję Zgadzam się ( 0 )     Nie zgadzam się ( 0 )   zgłoś nadużycie
Opinia: Neutralna
Autor: 54567888655 403933
. ؤٔثؽز هنٖ اًِّوٌخ ـٌٝوح ظلًا تػل ؤْذوىٓز اًِعرِػبد اًؽلًصخ. ذىاظه اًّػىة اآلْ هنٖ اًِّوٌخ اًٍِرِوح. وذػبٍٓ اًِعرِػبد اًػلًل ُٕ اًِفبٜو واآلشبه اًثبًؿخ اًِروذثخ غٌٌهب . وًّ ذٔعؾ تػل فٍ ؼٌهب ؼالً ٓهبئٌّ كًِلواٌّٜب . وًللَ اًوربة األـٙو اًؽٍ أًهبئٍ ًِّوٌخ ؤكاح اًؽوّ. ب و بْ هبفخ األٓنِخ اًٌٍبٌٌخ فٍ اًػبًّاآلْ هٍ ٓرٌعخ ٔواع ؤكواد اًؽوّغٌى اًٌٍٝخ ٔواغًب ًٌٌٌِب ؤو ٌٍُؽًبهٕواعاًٝثلبد ؤو اًٝىائف ؤو اًلثبئٍ ؤو األؼياة ؤو األفواك ، و ٓرٌعره كائًِب فىى ؤكاح ؼوّ: فوك ؤو ظِبغخ ؤو ؼية ؤو ٜثلخ ... وهيًِخ اًّػج ، ؤي هيًِخ اًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ. بْ إًواع اًٌٍبٌٍ اًني ًٍفو غٕ فىى ُوِؾ ُب تٍٔثخ % 51ُ صال ُٕ ُعِىع ؤٔىاد أًبـثٌٕ ذوىْ ٓرٌعره ؤكاح ؼوّ كهربذىهًخ وًوٕ فٍ شىة كًِلواٍٜ ُيًف، ؼٌض بْ 49 ُٕ %أًبـثٌٕ ذؽوِهّ ؤكاح ؼوّ ًّ ًٔرفثىهب ، تٍ فو٘ز غٌٌهّ ، وذٌى هٍ اًلهربذىهًخ.وكل ًٍفو هنا إًواع اًٌٍبٌٍ غٕ فىى ؤكاح ؼوّ ال ذِصٍ بالاألكٌٌخ ، ومًى غٔلُب ذرىىع ؤٔىاد أًبـثٌٕغٌى ُعِىغخ ُوِؽًٌٕٔبيؤؼلهّغلكًا ؤهثو ُٕ األٔىاد تبًٍٔثخ ًوٍ واؼل ُٔهّ غٌى ؼلح، وًوٕ بما ظِػز األٔىاد اًرٍ ٓبًهب اًنًٕ ؤكٍ ُٔهّ ؤٔثؽز ؤؾٌثٌخ ٌبؼلخ، وُؼ هنا ًٔعؾ ٔبؼج األٔىاد األكٍ ، وًػرثو ٓعبؼه ِوغًٌب وكًِلواًٌٜب !. وفٍ اًىاكؼ ذلىَ كهربذىهًخ فٍ شىة كًِلواٌٜخ ىائفخ. هنٖ هٍ ؼلٌلخ أًنّاًٌٍبٌٌخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّاًٌىَ، واًرٍ ًثلو وا٘ؽًب ذيًٌفهب ًٌلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ، وؤٓهب ؤٓنِخ كهربذىهًخ. ٌخ ًّ اًِعبًَ أًٌِّبت اًِعبًَ أًٌبتٌخ هٍ اًػِىك اًفلوي ًٌلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًؽلًصخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ .واًِعٌَ أًٌبتٍ ذِصٌٍ ـبكع ًٌّػج ، وأًنّ أًٌبتٌخ ؼٍ ذٌفٌلٍ ًِّوٍ اًلًِلواٌٜخ . اًِعٌَأًٌبتٍ ًلىَؤٌبًٌب ٌٓبتخغٕاًّػج ، وهنا األٌبًماذهؾٌو كًِلواٍٜ ؛ ألْ اًلًِلواٌٜخ ذػٍٔ ٌٌٝخ اًّػج ال ٌٌٝخ ٓبئثخ غٔه ... وُعوك وظىك ُعٌَ ٌٓبتٍ ُػٔبٖ ؾٌبة اًّػج ، واًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ ال ذلىَ بال تىظىك اًّػج ٓفٍه ال تىظىك ٓىاة غٔه . ؤٔثؽز اًِعبًَأًٌبتٌخ ؼبظيًا ِوغًٌب تٌٕاًّػىة وُِبهٌخ اًٌٍٝخ ، ؼٌض غيًز اًعِبهٌو غٕ ُِبهٌخ اًٌٍبٌخ ، واؼروود اًٌٍبكح ًٔفٍهب ٌٓبتخ غٔهب .. وًّ ًثم ًٌّػىة بال مًى اًِنهو اًيائف ًٌلًِلواٌٜخ اًِرِصٍ فٍ اًىكىف فٍ ٔفىف ٜىًٌخ ًى٘ؼ ؤوهاق اًرٕىًز فٍ ٔٔبكًم االٓرفبتبد . وًوٍ ٓػوي اًِعٌَ أًٌبتٍ ًرنهو ؼلٌلره ، غٌٌٔب ؤْ ٓثؽض ُٕ ؤًٕ ًإذٍ هنا اًِعٌَ ... فهى بُب ُٔرفج ُٕ ـالي كوائو آرفبتٌخ ، ؤو ُٕ ـالي ؼية ؤو ائرالف ؤؼياة وبُب تبًرػٌٌٕ . وهٍ هنٖ اًٝوق ًٌٍز تٝوق كًِلواٌٜخ ، بم بْ ذلٌٍّ اًٍوبْ بًى كوائو آرفبتٌخ ًػٍٔ ؤْ اًػٙى أًٌبتٍ اًىاؼل ًٔىة غٕ آالف ؤو ُئبد اآلالف ؤو اًِالًٌٕ ُٕ اًّػج ؼٍج غلك اًٍوبْ . وًػٍٔ ؤْ أًبئج ال ذوتٝه ؤًخ ٌٔخ ذٔنٌٌِخ ِػثٌخ تبًٔبـثٌٕ بم ًػرثو ٓبئثًبغٕهٍ اًّػج هثلٌخ أًىاة. هنا ُب ذلرٙـٌه اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح ... وُٕ هٔب ذٔفٍٕ اًعِبهٌو ٓهبئًٌبغٕأًبئج ، ؤًفٍٕ أًبئج ٓهبئًٌبغٕاًعِبهٌو ، وتِعوك ؼٕىًه غٌى ؤٔىاذهب ًٕثؾ هى اًِؽروو ًٌٍبكذهب وأًبئج غٔهب فٍ ذٕوًف ؤُىههب .. وهونا ٓوي ؤْ اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ اآلْ ذفٌؼ اًللاٌخ واًؽٕبٓخ غٌى غٙى اًِعٌَ أًٌبتٍ تٌِٔب ال ذلو مًى تبًٍٔثخ ألفواك اًّػج ، وُػٔى هنا ؤْ اًِعبًَ أًٌبتٌخ ؤٔثؽز ؤكاح ًٌٍج اًٌٍٝخ اًّػثٌخ واؼروبههب ًٔفٍهب ، وؤٔثؾ ُٕ ؼم اًّػىة اًٌىَ ؤْ ذوبفؾ ُٕ ـالي اًصىهح اًّػثٌخ ُٕ ؤظٍ ذؽٌّٝ ؤكواد اؼروبه اًلًِلواٌٜخ واًٌٍبكح اًٍبًثخ إلهاكح اًعِبهٌو اًٍِِبح اًِعبًَ أًٌبتٌخ ، وؤْ ذػٌٕ ٔوـرهب اًِلوًخ اًِرِصٌخ فٍ اًِثلؤ اًعلًل ال ٌٓبتخ غٕ اًّػج. ؤُب بما آثصم اًِعٌَ أًٌبتٍ غٕ ؼية ٓرٌعخ فىىٖ فٍ االٓرفبتبد فهى فٍ هنٖ اًؽبًخ ُعٌَ اًؽية وًٌَ ُعٌَ اًّػج ، فهى ُِصٍ ًٌؽية وًٌـَ ُِصالً ًٌّػج. واًٌٍٝخ اًرٔفٌنًخ اًرٍ ًػٌٔهب اًِعٌَ أًٌبتٍ هٍ ٌٌٝخ اًؽية اًفبئي وًٌٍز ٌٌٝخ اًّػج . وهنًى تبًٍٔثخ ًٌِعٌَ أًٌبتـٍ اًنئًبيهٍ ؼية غلكًا ُٕ ُلبغلٖ ، فإٔؽبة ذٌى اًِلبغل هّ ُِصٌىْ ًؽيتهّ وًٌٍىا ًٌّػج، واًٌٍٝخ اًرٍ ًلٌِهب هنا االئرالف هٍ ٌٌٝخ ذٌى األؼياة اًِاذٌفخ وًٌٍز ٌٌٝخ اًّػج. بْ اًّػج فٍ ُصٍ هنٖ األٓنِخ هى اًفوًٍخ اًِرٕبهع غٌٌهب ، وهى اًني ذٍرؿفٌه وذٍرؿٌه هنٖ األكواد اًٌٍبٌٌخ اًِرٕبهغخ غٌى اًٌٍٝخ ًرٔريع ُٔه األٔىاد وهى واكف فٍ ٔفىف ُٔرنِخ ٔبُرخ ذرؽون هبًٍِثؽخ ًرٌلـى تإوهاكهب فٍ ٔٔبكًم االكرواع تٔفَ اًوٌفٌخ اًرٍ ذٌلى تهـب ؤوهاق ؤــوي فٍ ٔٔبكًم اًلِبُخ..هنٖ هٍ اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ هٌه ٌىاء أًنّ ماد اًؽية اًىاؼل ؤو ماد اًؽيتٌٕ ؤو ماد األؼياة اًِرػلكح ، ؤو اًرٍ تلوْ ؤؼياة. وهونا ًرٙؾ ؤْ اًرِصٌٍ ذلظٌٍ. ؤُب اًِعبًَ اًرٍ ذلبَ ٓرٌعخ اًرػٌٌٕ و اًىهاشخ فال ذلـٍ ذؽز ؤي ُنهو ًٌلًِلواٌٜخ. و ؼٌض بْ ٓنبَ االٓرفبتبد ًٌِعبًَ أًٌبتٌخ ًلىَ غٌى اًلغبًخ ًوٍج األٔىاد ، بمْ فهى ٓنبُلًِبؾىظٍ تِػٔى اًوٌِخ ،وؤْ األٔىاد ًِوٕ ِوائهب وًِوٕ اًرالغج تهب... وؤْاًفلواء ال ًٍرٌٝػىْ ـىٗ ُػبهن االٓرفبتبد اًرٍ ًٔعؾ فٌهب األؾٌٔبء كائِب ... وفلٞ .! بْ ٓنوًخ اًرِصٌٍ أًٌبتٍ ٓبكي تهب اًفالٌفخ واًِفوووْ واًوربة غٔلُب هبٓز اًّػىة ذٍبق هبًلٌٝؼ تىاٌٝخ اًٌِىن واًٍالٌٜٕ واًفبذؽٌٕ وهٍ ال ذلهي ... وهبْ ؤكٕى ُب ذِٝؼ فٌه اًّػىة فٍ ذٌى اًػٕىه هى ؤْ ًوىْ ًهب ُِصٍ ًٔىة غٔهب ُؼ ؤوًئى اًؽوبَ اًنًٕ هبٓىا ًوفٙىْ مًى ، وًهناهبفؽز اًّػىة ُوًوًا وٜىً ًالًرؽلم مًى اًِِٝؼ ! بمْ ال ًػلٍ اآلْ تػل آرٕبه غٕو اًعِهىهًبد وتلاًخ غٕو اًعِبهٌو ؤْ ذوىْ اًلًِلواٌٜخ هٍ اًؽٕىي غٌى ُعِىغخ كٌٌٌخ ُٕ أًىاة ًٌِصٌىا اًعِبهٌو اًؿفٌوح. بٓهب ٓنوًخ تبًٌخ وذعوتخ ٍُرهٌوخ. بْ اًٌٍٝخ ًعج ؤْ ذوىْ تبًوبٍُ ًٌّػج . بْ ؤغرى اًلهربذىهًبد اًرٍ غوفهب اًػبًّ كبُز فٍ ظٍ اًِعبًَ أًٌبتٌخ. اًؽـية ------------- اًؽية هى اًلهربذىهًخ اًػٕوًخ .. هى ؤكاحاًؽوّ اًلهربذىهًخ اًؽلًصخ ... بم بْ اًؽية هى ؼوّ ظيء ًٌوٍ ... وهى آـو األكواداًلهربذىهًخ ؼرى اآلْ .وتِب ؤْاًؽية ًٌَ فوكًا، فهى ًٙفٍ كًِلواٌٜخ ُنهوًخ تِب ًلٌِه ُٕ ُعبًَ وًعبْ وكغبًخ تىاٌٝخ ؤغٙبئه . فبًؽية ًٌَ ؤكاح كًِلواٌٜخ غٌى اإلٜالق ، ألٓه ًروىْ بُب ُٕ موي إًِبًؾ اًىاؼلح... ؤو اًوئًخ اًىاؼلح .. ؤو اًصلبفخ اًىاؼلح ...ؤو اًِوبْ اًىاؼل .. ؤو اًػلٌلح اًىاؼلح .. هاالء ًوىٓىْ اًؽية ًرؽلٌم ُٕبًؽهّ ؤو فوٗ هئًرهّ ؤو تٍٞ ٌٌٝبْ غلٌلذهّ غٌى اًِعرِؼ هوٍ، وهلفهّ اًٌٍٝخ تبٌّ ذٔفٌن توٓبُعهّ. وال ًعىى كًِلواًٌٜب ؤًْؽوّؤيُٕ هاالءهٍ اًّػج اًنيًروىْ ُٕ اًػلًل ُٕ إًِبًؾ واآلهاء و األُيظخ واألُبهٕ واًػلبئل .. فبًؽية ّي ؤكاح ؼوّ كهربذىهًخ ذِوٕ ؤٔؽبة اًوئًخ اًىاؼلح ؤو إًٌِؽخ اًىاؼلح ُٕ ؼوّ اًّػج تإهٌِه ... ِػج ؤ ... واًؽية هى األكٌٌخ تبًٍٔثخ ًٌّػج. بْ اًؿوٗ ُٕ ذوىًٕ اًؽية هى ـٌم ؤكاح ًؽوّ اًّػج ... ؤي ؼوّ اًنًٕ ـبهط اًؽية تىاٌٝخ اًؽية... فبًؽية ًلىَؤٌبًٌبغٌى ٓنوًخ ٌٌٝىًخ ذؽوٌِخ.. ؤيذؽّوّؤٔؽبة اًؽية فٍ ؾٌوهُّٕؤفواك اًّػج .. ًفروٗ ؤْؤىًه ًٌٌٍـٝخ هى اًىٌـٌٌخ ًرؽلٌم ؤهلافه ، وًفروٗ ؤْ ؤهلافه هٍ ؤهلاف اًّػج ، وذٌى ٓنوًخ ذثوًو كهربذىهًخ اًؽية ، وهٍ ٓفَ أًنوًخ اًرٍ ذلىَ غٌٌهب ؤيكهربذىهًخ. وُهِب ذػلكد األؼياة فبًٔنوًخ واؼلح تٍ ًيًل ذػلكهب ُٕ ؼلح إًواع غٌى اًٌٍٝخ ... وًاكي إًواع اًؽيتٍ غٌى اًٌٍٝخ بًى ذؽٌّٝ ؤٌَ ّيبٓعبى ًٌّػج ؤ ...وًفوة ؤي ُفٝٞ ًفلُخ اًِعرِؼ ... ألْ ذؽٌّٝ اإلٓعبىاد وذفوًج اًفٝٞ هى اًِثوه ًِؽبوًخ ٌؽج اًثٍبٛ ُٕ ذؽز ؤهظٍ اًؽية اًؽبهّ ًٌؽٍ ُؽٌه أًِبفَ ًه. واألؼياة فٍ ٔواغهب ٘ل تػٙهب ، بْ ًّ ًوٕ تبًٍالػ _ وهى أًبكه_فثّعج وذٍفٌه ؤغِبيتػٙهب تػًٙب . وذٌى ُػوهخ التل ؤْ ذلوه فىق ُٕبًؾ اًِعرِؼ اًؽٌىًخ واًػٌٌب ،والتل ؤْ ذنهج تػٚ ذٌى إًِبًؾ اًػٌٌب ٘ؽٌخ ًرٝبؼٕ ؤكواد اًؽوّ غٌى اًٌٍٝخ بْ ًّ ذنهج هٌهب ، ألْ آهٌبه ذٌى إًِبًؾ ذإهٌل ًؽعخ اًؽية اًِػبهٗ ٘ل اًؽية اًؽبهّ ، ؤو األؼياة اًِػبه٘خ ٘ل األؼياة اًؽبهِخ. بْ ؼية اًِػبه٘خ ًوىٓه ؤكاح ؼوّ وًوٍ ًٍٕ بًى اًٌٍٝخ ، التل ًـه ُٕ بٌلـبٛ ؤكاح اًؽوـــّ اًرٍ فٍ اًٌٍٝخ ،وًوٍ ًٍلٝهب التل ؤْ ًهلَ ؤغِبًهب وًّوى فٍ ـٝٝهب، ؼرى وًى هبٓز ٔبًؽخ ًٌِعرِؼ ًٌثوه غلَ ٔالؼهب هإكاح ؼوّ... وهونا ذوىْ ُٕبًؾ اًِعرِؼ وتواُعه ٘ؽٌخ ٔواع األؼياة غٌى اًٌٍٝخ. وهونا توؾّ ُب ًصٌـوٖ ٔـواعذػـلك األؼياة ُّٕٓبٛ ٌٌبٌٍ بال ؤٓه ُلُو ٌٌبًٌٌب واظرِبغًٌب واكرٕبكًًب ًؽٌـبح اًِعرِؼ ُٕ ٓبؼٌخ ،وُٕ ٓبؼٌخ ؤـوي فٔرٌعخ إًواع هٍ آرٕبه ؤكاح ؼوّ ؤـوي هٍبتلرهب، ؤي ٌلىٛ ؼية وفىى ؼية وًوٕ هيًِخ اًّػج ... ؤي هيًِخ اًلًِلواٌٜخ.هِب ؤْ األؼياة ًِوٕ ِوائهب ؤو اهذّبئهب ُٕ اًلاـٍ ؤو ُٕ اًفبهط. اًؽية ًلىَ ؤٔالً ُِصالً ًٌّػج ، شّ ذٕثؾ كٌبكح اًؽية ُِصٌخ ألغٙبء اًؽية، شّ ًٕثؾ هئٌَ اًؽية ُِصال ًلٌبكح اًؽية. وًرٙؾ ؤْ اًٌػثخ اًؽيتٌخ ًػثخ هيًٌخ ـبكغخ ذلىَ غٌى ِوٍ ٔىهي ًٌلًِلواٌٜخ ،وُؽرىي ؤٓبٍٓ ٌٌٝىي ؤٌبٌه أًِبوهاد واًِؿبًٝبد واًٌػج اًٌٍبٌٍ ، مًى ُب ًاهل ؤْ اًؽيتٌخ ؤكاح كهربذىهًخ وًوٕ غٕوًخ. بْ اًؽيتٌخ كهربذىهًخ ٔوًؽخ وًٌٍز ُلّٔػخ، بال ؤْاًػبًّ ًًّرعبوىهب تػل ، فهٍ ؼلًب كهربذىهًخ اًػٕو اًؽلًض. بْاًِعٌَ أًٌبتٍ ًٌؽية اًفبئي هى ُعٌَ اًؽية... واًٌٍٝخ اًرٔفٌنًخ اًرٍ ًوىٓهب مًى اًِعٌَ هٍ ٌٌٝخ اًؽية غٌى اًّػج ، وبْ اًٌٍٝخ اًؽيتٌخ اًرٍ ًفروٗ ؤٓهب ًٌِٕؽخ هٍ اًّػج، هٍ فٍ واكؼ األُو غلو ًلوك ًعيء ُٕ اًّػج، وهى ؼية ؤو ؤؼياة اًِػبه٘خ وؤٕٓبههب ُٕ اًّػج. واًِػبه٘خ ًٌٍز هكٌثًب ِػثًٌبغٌى ٌٌٝخ اًؽية اًؽبهّ تٍ هٍ ُروتٕخ ًٌِٕؽخ ٓفٍهب ًوٍ ذؽٍ ُؽٌه فٍ اًٌٍٝخ، ؤُب اًوكٌج اًّوغٍ وفم هنٖ اًلًِلواٌٜخ اًؽلًصخ فهى اًِعٌَ أًٌبتٍ اًني ؾبًثٌره هّ ؤغٙبء اًؽية اًؽبهّ، ؤي اًوكبتخ ُٕ ؼية اًٌٍٝخ، واًٌٍٝخ ُٕ ؼية اًوكبتخ .هونا ًرٙؾ اًرلظٌٍ واًريًٌف وتٝالْأًنوًبد اًٌٍبٌٌخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ اًٌىَ واًرٍ ذٔثصم ُٔهب اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًؽبًٌخ . اًؽية ًِصٍ ظيءًا ُٕاًّػج،وٌٌبكح اًّػج الذرعيؤ. اًؽية ًؽوّ ٌٓبتخ غٕ اًّػج ، وإًؽٌؾ ال ٌٓبتخ غٕ اًّػج. اًؽية هى كثٌٌخ اًػٕو اًؽلًض ... هى اًٝبئفخ، بْاًِعرِؼاًنيًؽوِه ؼية واؼل هى ذِبًُب ُصٍ اًِعرِؼاًنيذؽوِه كثٌٌخ واؼلح ؤو ٜبئفخ واؼلح ، مًى ؤْ اًؽية ًِصٍ ، هِب ٌثم ، هئًخ ُعِىغخ واؼلح ُٕأًبً ، ؤو ُٕبًؾُعِىغخ واؼلح ُٕاًِعرِؼ، ؤوغلٌلح واؼلح ، ؤو ُوبًٓب واؼلًا ، وهى تبًربًٍ ؤكٌٌخ بما ُب كىهْ تػلك اًّػج ، وهونا اًلثٌٌخ واًٝبئفخ فهٍ ؤكٌٌخ بما ُب كىهٓز تػلك اًّػج ، وهٍ ماد ُٕبًؾ واؼلح ؤو غلٌلح ٜبئفٌخ واؼلح ، وُٕذٌى إًِبًؾ ؤو اًػلٌلح ذروىْ اًوئًخ اًىاؼلح وال فوق تٌٕ اًؽية ؤو اًلثٌٌخ بال هاتٝخ اًلَ واًرٍ هتِب وظلد غٔل ُّٔإ اًؽية. بْ إًواع اًؽيتٍ غٌى اًٌٍٝخ ال فوق تٌٔه بٜالكب وتٌٕ إًواع اًلثٌٍ واًٝبئفٍ ماذه، وبما هبْ أًنبَ اًلثٌٍ واًٝبئفٍ ُوفىً٘ب وٍُرهعًٔب ٌٌبًٌٌب فٌعج ؤًْوفٚ وًٍرهعٕأًنبَاًؽيتٍ ؤًًٙب ، فوالهِب ًٌٍى ٌٍُوًب واؼلًا ، وًاكيبًى ٓرٌعخ واؼلح. بْ اًرإشٌو اًٌٍثٍ واًِلُو ًٌٕواع اًلثٌٍ ؤو اًٝبئفٍ فٍ اًِعرِؼ هى ٓفَ اًرإشٌو اًٌٍثٍ واًِلُو ًٌٕواع اًؽيتٍ فٍ اًِعرِؼ. اًٝثلخ أًنبَ اًٌٍبٌٍ اًٝثلٍ هى ٓفَ أًنبَ اًٌٍبٌٍ اًؽيتٍ ، ؤو أًنبَ اًٌٍبٌٍ اًلثٌٍ ، ؤو أًنبَ اًٌٍبٌٍ اًٝبئفٍ...ؤْ ذٍىك غٌى اًِعرِؼ ٜثلخ ُصٌِب ًٍىك غٌٌه ؼية ؤو كثٌٌخ ؤو ٜبئفخ . بْ اًٝثلخ هٍ ُعِىغخ ُٕ اًِعرِؼ ماد ُٕبًؾ واؼلح،وهنًى اًؽية واًٝبئفخ واًلثٌٌخ. بْإًِبًؾ اًىاؼلح ذّٔإ ُٕ وظىك ُعِىغخ ُٕ أًبً ذعِػهب هاتٝخ اًلَ ؤو اًػلٌلح ؤو اًصلبفخ ؤو اًِوبْ ؤو ٍُرىي اًِػٌّخ. واًٝثلخ واًؽية واًٝبئفخ واًلثٌٌخ ذّٔإ هنًى ُٕ ماد األٌثبة اًِاكًخ بًى ماد أًرٌعخ ؤي تٍثج كَ ؤو ُػرلل ؤو ٍُرىي ُػٌٍّ ؤو شلبفخ ؤو ُوبْ ذٔعّ غٔهب اًِعِىغخ فٍ ٔىهح ٜثلخ ؤو ؼية ؤو كثٌٌخ ؤو ٜبئفخ ، وأًرٌعخ هٍ ذوّى هئًخ واؼلح ًرؽلٌم ذٌى إًِبًؾ فٌنهو اًّوٍ االظرِبغٍ ًرٌى ْؤكاح تٍثج اظرِبغٍ ذرؽون تإٌٌىة ٌٌبٌٍ ًرؽلٌم هئًخ وٌُٕؽخ ذٌى اًعِبغخ . وفٍ هٍ األؼىاي فبًّػج ًٌَ هى اًٝثلخ وال اًؽية وال اًلثٌٌخ وال اًٝبئفخ ، وبِٓب ذٌى ظيء ُٕ اًّػج فلٞ ، وذِصٍ ؤكٌٌخ فٌه. وبما ٌبكد غٌى اًِعرِؼ اًٝثلخ ؤو اًؽية ؤو اًلثٌٌخ ؤو اًٝبئفخ ٔبه أًنبَ اًٍبئل آٓنان ٓنبًُب كهربذىهًًب . وُؼ هنا فبالئرالف اًٝثلٍ واالئرالف اًلثٌٍ ؤفٍٙ ُٕ االئرالف اًؽيتٍ ، بم بْ اًّػج ًروىْ ؤٔالً ُٕ ُعِىع كثبئٍ، ؤًله وظىك اًنًٕ ال كثٌٌخ ًهّ ، وهٍ أًبً ذٔرٍِ بًى ٍُرىًبد ٜثلٌخ ُػٌٔخ .ؤُب اًؽية ؤو األؼياة فٌٌَ هٍ اًّػج فٍ غٙىًرهب. وُٕ هٔب فبًؽية واالئرالف اًؽيتٍ هى األكٌٌخ ؤُبَ اًعِبهٌو اًؿفٌوح ـبهط اًػٙىًخ. ووفلًب ًٌلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ فالُثوه ًٝثلخ ؤْ ذٍؽم تلٌخ اًٝثلبد ُٕ ؤظٍ ٌُٕؽرهب هٍ ، وال ُثوه ًؽية ؤْ ًٍؽم تلٌخ األؼياة ًٌِٕؽره ، وال ُثوه ًلثٌٌخ ؤْ ذٍؽم تلٌخ اًلثبئٍ ًٌِٕؽرهب، وال ُثوه ًٝبئفخ ؤْ ذٍؽم تلٌخ اًٝىائف ًٌِٕؽرهب. اإلتبؼخ تهنٖ اًرٕفٌخ ذػٍٔ ٓثن ُٔٝم اًلًِلواٌٜخ واالؼروبَ ًِٔٝم اًلىح. بْ ُصٍ هنا اإلظواء غٍِ كهربذىهي ، ألٓه ًٌَ ًٌِٕؽخ هٍ اًِعرِؼ اًني ال ًروىْ ُٕ ٜثلخ واؼلح ، وال كثٌٌخ واؼلح ... وال ٜبئفخ واؼلح ... وال ُٕ ؤغٙبء اًؽية فلٞ ، وال ُثوه ًٌلٌبَ ته ...بْ ُثوهٖ اًلهربذىهي هى ؤْ اًِعرِؼفػالً ًروىْ ُٕ ؤٜواف ُرػلكح ، وًوٕ ؤؼلهب ًلىَ ترٕفٌرهب ، ؤي ذٕفٌخ تلٌخ األٜواف ًٌثلى هى فلٞ. بمْ فِصـٍ هـنا اًػـٍِ ًٌَ ًٌِٕؽخ هٍ اًِعرِؼ تٍ ًٌِٕؽخ ٜثلخ واؼلح ، ؤو كثٌٌخ واؼلح، ؤو ٜبئفخ واؼلح ، ؤو ؼية واؼل ، ؤي ًٌِٕؽخ اًنًٕ ًؽٌىْ ُؽٍ اًِعرِؼ، ألْ هنا اإلظواء اًرٕفىي ؤٔـالً كبئّ ٘ل ؤفواك اًِعرِؼ اًنًٕ ًٌٍىا ُٕ ِٕ٘اًؽية ؤو اًٝثلخ ؤو اًلثٌٌخ ؤو اًٝبئفخ اًلبئِخ تبًرٕفٌخ. بْ اًِعرِؼ اًنيذِيّكه إًواغبد اًؽيتٌـخ ُصٍ اًِعرِؼاًنيذِيّكه إًواغبد اًلثٌٌخ ؤو اًٝبئفٌخ ٌىاء تٍىاء. بْاًؽية اًنيًلىَ تبٌّاًٝثلخ ًرؽىيذٌلبئًٌب بًى تلًٍ غٕاًٝثلخ ... وًٍرِو فٍ اًرؽىي اًرٌلبئٍ ؼرى ًٌٕو ـٌٌفخ ًٌٝثلخ اًِػبكًخ ًٝثلره. بْاًٝثلخ اًرٍ ذوس اًِعرِؼذوس ؤًًٙب ٔفبذه، تِػٔى ؤٓه ًى ٌؽلز ٜثلخ اًػِبيُص ًالهٍ اًٝثلبد األـوي فةْ ٜثلخ اًػِبي هنٖ ذٕثؾ هٍ اًىاهس ًٌِعرِؼ، ؤي ذٕثؾ هٍ اًلبغلح اًِبكًخ واالظرِبغٌخ ًٌِعرِؼ. وتِب ؤْ اًىاهس ًؽٍِ ٔفبد اًِىهوس ، وبْ هبٓز ذٌى إًفبد ال ذنهو كفػخ واؼلح.. وًوٕ ـالي اًرٝىه واًرىاًل ًرؽلم مًى، فثِووه اًيُٕذثوى ٔفبد اًٝثلبد اًرٍ ِّٔفٌز ُٕكاـٍ ٜثلخ اًػِبيماذهب ... وًرعه ؤٔؽبة ذٌى إًفبد اذعبهبد ُرثبًٔخ وفلًب ًٌٕفخ ... وهونا ذٕثؾ ٜثلخ اًػِبي، فٌِب تػل ُعرِػًب كبئًِب تؽبًه فٌه ٓفَ ذٔبكٙبد اًِعرِؼ اًللًّ.. فٌرثبًٕؤو ًالٍُرىياألفواك اًِبكيواًِػٔىي ...شّ ذثوى اًفئبد... شّذرؽىيذٌلبئًٌب بًى ٜثلبد.. ٓفَ اًٝثلبد اًِثبكح ... وًرعلك إًواعغٌى ؼوّاًِعرِؼ،هٍ ُعِىغخ ؤفواك ؤو ًال، شّهٍ فئخ شّهٍ ٜـثلخ ظلًلح، ًؽبوي هٍ ُٕ هاالء ؤْ ًوىْ هى ؤكاح اًؽوّ. بْ اًلبغلح اًِبكًخ ًٌِعرِؼ ؾٌو شبترخ، ألٓهب ؤًًٙب اظرِبغٌخ ُٕ ظبٓج آـو. بْ ؤكاح اًؽوّ ًٌلبغلح اًِبكًخ اًىاؼلح فٍ اًِعرِؼ هتِب ذٍرلو بًى ؼٌٕ،وًؤهب ذرػوٗ ًٌيوايتِعوك ذىًّل ٍُرىًبد ُبكًخ واظرِبغٌخ ظلًلح ُٕ ماد اًلبغلح اًِبكًخ اًىاؼلح. بْ ؤي ُعرِؼ ذرٕبهع فٌه اًٝثلبد هبْ فٍ اًِبٍ٘ ُعرِؼ ٜثلخ واؼلح... وًوٕ ذٌى اًٝثلخ ذىًلد غٔهب ذٌى اًٝثلبد تؽوّ اًرٝىه اًؽرٍِ ًؤلٌِبء. بْ اًٝثلخ اًرٍ ذٔيع اًٌِوٌخ ُٕ ؾٌوهب وذٙػهب فٍ ًلهب ًوٍ ذٍرلو ؤكاح اًؽوّ ًٌِٕؽخ ذٌى اًٝثلخ، ٌرعل ؤْ هنٖ اًٌِوٌخ فػٌز فػٌهب كاـٍ ذٌى اًٝثلخهِب ذفػٍ اًٌِوٌخ ذِبًُب كاـٍ اًِعرِؼهوٍ. وُعٍِ اًلىي:بْ ُؽبوالد ذىؼٌل اًلبغلح اًِبكًخ ًٌِعرِؼ ُٕ ؤظٍ ؼٍ ُّوٌخ اًؽوّ ؤو ؼٍّ إًواع ًٌِٕؽخ ؼية ؤو ٜثلخ ؤو ٜبئفخ ؤو كثٌٌخ ... وُؽبوالد به٘بء اًعِبهٌو تبٓرفبة ُِصٌٌٕ غٔهب ، ؤو ؤـن هؤًهب فٍ االٌرفربءاد ... بْ ذٌى اًِؽبوالد ظٌِػهب تبءد تبًفٍّ ، وؤٔثؾ ذوواههب ٌُٙػخ ًىكز اإلٍٓبْو٘ؽوًبغٌى اًّػىة ُٕٓبؼٌخ ؤـوي. االٌرفرــبء االٌرفربء ذلظٌٍ غٌى اًلًِلواٌٜخ .بْ اًنًٕ ًلىًىْ ٓػّ واًنًٕ ًلىًىٓال ًّ ًػثووا فٍ اًؽلٌلخ غٕ بهاكذهّ ، تٍ ؤًعِىا تؽوّ ُفهىَ ًٍِؾًهّ تبًرفّى : بُب ٓػّ ، وبُب ال!. بْ مًى ؤكٍى وؤكٕى ٓنبَ كهربذىهي هثؽٍ.بْ اًني اًلًِلواٌٜخ اًؽلًصخ ، وًّ ٖ بال توٌِخ واؼلح وهٍ ًلىي ال ًعج ؤْ ًػثو غٕ ٌثج مًى ، وًِبما ًّ ًلٍ ٓػّ ، واًني ًلىي ٓػّ ًعج ؤْ ًػٌٍ هنٖ اًِىافلخ ، وًِبما ًّ ًلٍ ال ، وُبما ًوًل هٍ واؼل، وُب ٌثج اًِىافلخ ؤو اًوفـٚ ؟! بمْ ُب هى اًٝوًم اًني ًٔثؿٍ ؤْذٌٍوه اًعِبغبد اًثّوًخ ًررفٌٖ ٓهبئًٌب ُٕغٕىه االٌرثلاك واًلهربذىهًخ ؟. تِب ؤْ اًِّوٍ اًٍِرػٍٕ فٍ كٌٙخ اًلًِلواٌٜخ هى ؤكاح اًؽوّ اًني غثود غٔه إًواغبد اًؽيتٌخ واًٝثلٌخ واًفوكًخ ، وُب اترلاع وٌبئٍ االٓرفبتبد واالٌرفربء بالذؿٌٝخ ًفٍّ ذٌى اًرعبهة أًبكٕخ فٍ ؼٍ هنٖ اًِّوٌخ - بمْ ، اًؽٍ ًوِٕ فٍ بًعبك ؤكاح ؼوّ ًٌٍز واؼلح ُٕ هٍ ذٌى األكواد ُؽٍ إًواع ، واًرٍ الذِصٍ بال ظبٓثًب واؼلًا ُٕ اًِعرِؼ، ؤيبًعبك ؤكاح ؼوّ ًٌٍز ؼيتًب وال ٜثلخ وال ٜبئفخ وال كثٌٌخ ، تٍ ؤكاح ؼوّ هٍ اًّػج هٌه .. وًٌٍز ُِصٌخ غٔه وال ٓبئثخ. فال ٌٓبتخ غٕ اًّػج و اًرِصٌٍ ذلظٌٍ . وبما ؤُوٕ بًعبك ذٌى األكاح ، فةمْ ، آؽٌز اًِّوٌخ وذؽللز اًلًِلواٌٜخ اًّػثٌخ ، وذوىْ اًعِبغبد اًثّوًخ كل ؤٓهز غٕىه االٌرثلاك وأًنّ اًلهربذىهًخ وؼٌز ُؽٌهب ٌٌٝخ اًّػج . بْ اًوربة األـٙو ًللَ اًؽٍ أًهبئٍ ًِّوٌخ ؤكاح اًؽوّ ، وًوٌّ اًٝوًم ؤُبَ اًّػىة ًرػثو غٕىه اًلهربذىهًخ بًى غٕىه اًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ.. بْ هنٖ أًنوًخ اًعلًلح ذلىَ غٌى ؤٌبً ٌٌٝخ اًّػج كوْ ٌٓبتخ ؤو ذِصٌٍ... وذؽلم كًِلواٌٜخ ُثبِوح تّوٍ ُٔنّ وفػبي ، ؾٌو ذٌى اًِؽبوًخ اًللًِخ ًٌلًِلواٌٜخ اًِثبِوح اًِفرلوح بًى بُوبٌٓخ اًرٝثٌم غٌى ؤهٗ اًىاكؼ واًفبًٌخ ُٕ اًعلًخ ًفللآهب ًٌرٔنٌّ اًّػثٍ غٌى اًٍِرىًبد اًلٌٓب. اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ اًِاذِواد اًّػثٌخ هٍ اًىٌٌٌخ اًىؼٌلح ًٌلًِلواٌٜخ اًّػثٌخ. بْؤيٓنبَ ًٌؽوّ ـالفًب ًهنا األٌٌىة ، ؤٌٌىة اًِاذِواد اًّػثٌخ ،هى ٓنبَ ؼوّ ؾٌو كًِلواٍٜ. بْ هبفخ ؤٓنِخ اًؽوّ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ اآلْ ًٌٍز كًِلواٌٜخ ُب ًّ ذهرل بًى هنا األٌٌىة. اًِاذِواد اًّػثٌخ هٍ آـو اًِٝبف ًؽوهخ اًّػىة ٓؽى اًلًِلواٌٜخ. اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ هٍ اًصِوح أًهبئٌخ ًوفبػ اًّػىة ُٕ ؤظٍ اًلًِلواٌٜخ. اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ ًٌٍز ُٕ ٔٔؼ اًفٌبي تلله ُب هٍ ٓرـبط ًٌفوو اإلٍٓبٍٓ اًني اٌرىغج هبفخ اًرعبهة اإلٍٓبٌٓخ ُٕ ؤظٍ اًلًِلواٌٜخ. بْ اًلًِلواٌٜخ اًِثبِوح هٍ األٌٌىة اًِصبًٍ اًنيًٌَُؽٍ ٓلبُؤو ـالف فٍ ؼبًخ ذؽلله واكػًٌب. وتِب ؤْ اًّػج ُهِب هبْ غلكٖ ًٍرؽٌٍ ظِػه كفػخ واؼلح ًٌٔبكْ وًرلاهً وًلوه ٌٌبٌره ، ًنا إٓوفز األُّ غٕ اًلًِلواٌٜخ اًِثبِوح وتلٌز ُعوك فووح ٜىتبوًخ تػٌلح غٕ كٌٓب اًىاكؼ. وكل اٌرػٌٚ غٔهب تٔنوًبد ؼوّ غلًلح هبًِعبًَ أًٌبتٌخ واًروصالد اًؽيتٌخ ، واالٌرفربءاد اًرٍ ؤكد ظٌِػهب بًى غيي اًّػج غٕ ُِبهٌخ ٌٌبٌخ ِاوٓه ، وٌٌج ٌٌبكذه ، واؼروبه اًٌٍبٌخ واًٌٍبكح ُٕ كثٍ ذٌى األكواد اًِرػبكثخ واًِرٕبهغخ غٌى اًؽوّ ... ُٕ اًفوكبًى اًٝثلخ ، بًى اًٝبئفخ واًلثٌٌخ بًى اًِعٌَ ؤو اًؽية . وًوٕ اًوربة األـٙـو ًثّو اًّػىة تبًهلاًخ بًى ٜوًم اًلًِلواٌٜخ اًِثبِوح وفم ٓنبَ تلًؼ وغٌٍِ ... وؼٌض بْفووح اًلًِلواٌٜخ اًِثبِوح ال ًفرٌف غٌٌهب اشٔبْ غبكالْ غٌى ؤٓهب اًِصٌى ... تٌل ؤْ ؤٌٌىة ذٝثٌلهب هبْ ٍُرؽٌالً ... وؼٌض بْ هنٖ أًنوًخ اًػبًٌِخ اًصبًصخ ذللَ ًٔب ذعوتخ واكػٌخ ًٌلًِلواٌٜخ اًِثبِوح، بمْآؽٌز ُّوٌخ اًلًِلواٌٜخ ٓهبئًٌب فٍ اًػبًّ ..وًّ ًثم ؤُبَ اًعِبهٌو بال اًوفبػ ًٌلٙبء غٌى هبفخ ؤِوبي اًؽوّ اًلهربذىهًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّاآلْ، واًرٍ ذٍِى ىًفًب تبًلًِلواٌٜخ تإِوبًهب اًِرػلكح ...ُٕ اًِعبًَ أًٌبتٌخ بًى اًٝبئفخ واًلثٌٌخ واًٝثلخ ، بًى اًؽية اًىاؼل ، بًى اًؽيتٌٕ، بًى ذػلك األؼياة. ًٌَ ًٌلًِلواٌٜخ بال ؤٌٌىة واؼل وٓنوًخ واؼلح .. وُب ذثبًٕ واـرالف األٓنِخ اًرٍ ذلغٍ اًلًِلواٌٜخ بال كًٌٍ غٌى ؤٓهب ًٌٍز كًِلواٌٜخ... ًٌَ ًٌٍٝخ اًّػج بال وظه واؼل ، والًِوٕ ذؽلٌم اًٌٍٝخ اًّػثٌخ بال توٌفٌخ واؼلح... وهٍ اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ. فال كًِلواٌٜخ تلوْ ُاذِواد ِػثٌخ و اًٌعبْ فٍ هٍ ُوبْ. ؤو ًال_ ًلٍّ اًّػج بًى ُاذِواد ِػثٌخ ؤٌبٌٌخ وًفربه هٍ ُاذِو ؤُبٓخ ًه ، وُٕ ُعِىع ؤُبٓبد اًِاذِواد ذروىْ ُاذِواد ِػثٌخ ؾٌو األٌبٌٌخ ...شّذفربه ظِبهٌو ذٌى اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ ًعبًٓب ِػثٌخ بكاهًخ ًرؽٍّ ُؽٍ اإلكاهح اًؽوىٌُخ ، فرٕثؾ هٍ اًِوافم فٍ اًِعرِؼ ذلاه تىاٌٝخ ًعبْ ِػثٌخ. وذٌٕو اًٌعبْ اًّػثٌخ اًرٍ ذلًو اًِوافم ٍُاوًخ ؤُبَ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ اًرٍ ذٌٍِ غٌٌهب اًٌٍبٌخ وذواكثهب فٍ ذٔفٌن ذٌى اًٌٍبٌخ. وتهنا ذٕثؾ اإلكاهح ِػثٌخ واًوكبتخ ِػثٌخ ، ؤًرهٍ اًرػوًف اًثبًٍ ًٌلًِلواٌٜخ اًني ًلىي: اًلًِلواٌٜخ هٍ هكبتخ اًّػج غٌى اًؽوىُخ ًٌؽٍ ُؽٌه اًرػوًف إًؽٌؾ وهى اًلًِلواٌٜخ هٍ هكبتخ اًّػج غٌى ٓفٍه. بْاًِىأٌٜٕ ظٌِػًب اًنًٕ هّؤغٙبء ذٌى اًِاذِواد اًّػثٌخ ًٔرِىْوظٌفًٌب ؤو ُهًٌٔب بًى فئبد ُفرٌفخ ... ًنا غٌٌهّ ؤْ ًّوٌىا ُاذِواد ِػثٌخ ُهٌٔخ ـبٔخ تهّ، غالوح غٌى هىٓهّ ُىأٌٜٕ ؤغٙبء فٍ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ ؤو اًٌعبْ اًّػثٌخ ... بْ ُب ذرٔبوًه اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ ًوٌّ فٍ ٔىهذه أًهبئٌخ فٍ ُاذِو اًّػج اًػبَ اًني ذٌرلٍ فٌه ؤُبٓبد اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ، وبْ ُب ًٕىؾه ُاذِو اًّػج اًػبَاًنيًعرِؼكوهًًب ؤو ٌٔىًًب ًٝوػتبًربًٍ غٌى اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْاًّػثٌخ ًٌثلؤ اًرٔفٌن ُٕكثٍ اًٌعبْ اًّػثٌخ اًٍِاوًخ ؤُبَ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ. بْ ُاذِو اًّػج اًػبَ ًٌَ ُعِىع ؤغٙبء ؤو ؤِفبٓ ٜثٌػٌٌٕ هبًِعبًَ أًٌبتٌخ، بٓه ًلبء اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ. تنًى ذٔؽٍ ُّوٌخ ؤكاح اًؽوّ تلاهخ وذٔرهٍ األكواد اًلهربذىهًخ ، وًٕثؾاًّػج هى ؤكاح اًؽوّ ، وذؽٍ ٓهبئًٌب ُػٌٙخ اًلًِلواٌٜخ فٍ اًػبًّ. ِوًػخ اًِعرِؼ اًّوًػخ هٍ اًِّوٌخ األـوي اًِواكفخ ًِّوٌخ ؤكاح اًؽوّ واًرٍ ًّ ذؽٍ تػل فٍ اًػٕو اًؽلًض، توؾّ ؤٓهب ؼٌز فٍ فرواد ُٕ اًربهًق. ؤْ ذفرٖ ًعٔخ ؤو ُعٌَ تى٘ؼ ِوًػخ ًٌِعرِؼ ، مًى تبٍٜ وؾٌو كًِلواٍٜ. ؤْذػّلي ِوًػخ اًِعرِؼؤو ذٌؿى تىاٌٝخ فوك ؤو ًعٔخ ؤو ُعٌَ ، مًى ؤًًٙب تبٍٜ وؾٌو كًِلواٍٜ. بمْ ، ُب هٍ ِوًػخ اًِعرِؼ ؟ وُٕ ًٙػهب وُب ؤهٌِرهب تبًٍٔثخ ًٌلًِلواٌٜخ ؟. اًّوًػخ اًٝثٌػٌخ ألي ُعرِؼ هٍ اًػوف ؤو اًلًٕ.ؤي ُؽبوًخ ؤـوي إلًعبك ِوًػخ ألي ُعرِؼ ـبهظخ غٕ هنًٕ إًِلهًٕ هٍ ُؽبوًخ تبٌٜخ وؾٌو ُٔٝلٌخ.اًلٌبذٌو ًٌٍز هٍ ِوًػخ اًِعرِؼ ... اًلٌرىه غثبهح غٕ كبٓىْ و٘ػٍؤٌبٌٍ.بْ مًى اًلبٓىْ اًى٘ػٍ األٌبٌٍ ًؽربط بًى ُٕله ًٍرٔل بًٌه ؼرى ًعل ُثوهٖ. بُّْوٌخ اًؽوًخ فٍ اًػٕو اًؽلًض هٍ ؤْ اًلٌبذٌو ٔبهد هٍ ِوًػخ اًِعرِؼ ،وؤْ ذٌى اًلٌبذٌو ال ذٍرٔل بال بًى هئًخ ؤكواد اًؽوّ اًلهربذىهًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ، ُٕ اًفوك بًى اًؽية ، و اًلًٌٍ غٌى مًى هى االـرالف ُٕ كٌرىه بًى آـو توؾّ ؤْ ؼوًخ اإلٍٓبْ واؼلح. وٌثج االـرالف هى اـرالف هئًخ ؤكواد اًؽوّ ، و هنا هى ُلرٍ اًؽوًخ فٍ ٓنّ اًػبًّ اًِػبٔو. بْ األٌٌىة اًني ذثرؿٌه ؤكواد اًؽوّ فٍ اًٌٍٝوح غٌى اًّػىة هى اًني ًفوؽ فٍ اًلٌرىه ، وذعثو أًبً غٌــى بٜبغره تلىح اًلىإٌٓ أًِثصلخ غٕ اًلٌرىه أًِثصم ُٕ ؤُيظخ وهئًخ ؤكاح اًؽوّ. بْ ٌّٔخ ؤكواد اًؽوّاًلهربذىهًخ هٍ اًرٍ ؼٌز ُؽٍ ٌّٔخ اًٝثٌػخ. اًلبٓىْ اًى٘ػٍ ؼٍ ُؽٍ اًلبٓىْ اًٝثٌػٍ ففللد اًِلبًٌَ. بْ اإلٍٓبْ هى اإلٍٓبْ فٍ ؤي ُوبْ . واؼل فٍ اًفٌلخ ... وواؼل فٍ اإلؼٍبً .وًهنا ظبء اًلبٓىْاًٝثٌػٍ ٓبُىًٌب ُٔٝلًٌب ًئلٍٓبْهىاؼل ، شّ ظبءد اًلٌبذٌو هلىإٌٓ و٘ػٌخ ذٔنوبًى اإلٍٓبْ ؾٌو واؼل، وًٌَ ًهب ُب ًثوههب فٍ ذٌى أًنوح بال ٌُّئخ ؤكواد اًؽوّ ... اًفوك ؤو اًِعٌَ ؤو اًٝثلخ ؤو اًؽية ًٌرؽوّ فٍ اًّػىة. وهونا ٓوي اًلٌبذٌو ذرؿٌو غبكح ترؿٌو ؤكاح اًؽوّ ، وهنا ًلي غٌى ؤْاًلٌرىه ُياط ؤكواد اًؽوّ وكبئّ ًٌِٕؽرهب وًٌَ تلبٓىْ ٜثٌػٍ. بْ هنا هى اًفٝو اًِؽلق تبًؽوًخ اًوبُٕ فٍ فللاْ اًّوًػخ اًؽلٌلٌخ ًٌِعرِؼ اإلٍٓبٍٓ واٌرثلاًهب ترّوًػبد و٘ػٌخ وفـم األٌٌىة اًني ذوؾثه ؤكاح اًؽوّ فٍ ؼوّ اًعِبهٌو ... و األٍٔ هى ؤْؤٌٌىة اًؽوّ هى اًنيًعج ؤًْروٌف وفلًب ًّوًػخ اًِعرِؼالاًػوَ. بمْ ، ِوًػخ اًِعرِؼ ًٌٍز ُؽٍ ٌٔبؾخ وذإًٌف. وذوِٕ ؤهٌِخ اًّوًػخ فٍ هىٓهب هٍ اًفٌٍٕ ًِػوفخ اًؽم واًثبٍٜ ، واًفٝإ وإًىاة ، وؼلىق األفواك وواظثبذهّ . بم بْ اًؽوًخ ُهلكح ُب ًّ ًوٕ ًٌِعرِؼ ِوًػخ ُللٌخ و ماد ؤؼوبَ شبترخ ؾٌو كبتٌخ ًٌرؿٌٌو ؤو اًرثلًٍ تىاٌٝخ ؤي ؤكاح ُٕ ؤكواد اًؽوّ ، تٍ ؤكاح اًؽوّ هٍ اًٌِيُخ تبذثبع ِوًػخ اًِعرِؼ ... وًوٕ اًّػىة اآلْ فٍ ظٌِؼ ؤٓؽبء اًػبًّ ذؽوـّ تىاٌٝـخ ِوائـؼ و٘ػٌخ كبتٌ
Rozpocznij dyskusję Zgadzam się ( 0 )     Nie zgadzam się ( 0 )   zgłoś nadużycie
Opinia: Neutralna
Autor: 898634466544 403896
. ؤٔثؽز هنٖ اًِّوٌخ ـٌٝوح ظلًا تػل ؤْذوىٓز اًِعرِػبد اًؽلًصخ. ذىاظه اًّػىة اآلْ هنٖ اًِّوٌخ اًٍِرِوح. وذػبٍٓ اًِعرِػبد اًػلًل ُٕ اًِفبٜو واآلشبه اًثبًؿخ اًِروذثخ غٌٌهب . وًّ ذٔعؾ تػل فٍ ؼٌهب ؼالً ٓهبئٌّ كًِلواٌّٜب . وًللَ اًوربة األـٙو اًؽٍ أًهبئٍ ًِّوٌخ ؤكاح اًؽوّ. ب و بْ هبفخ األٓنِخ اًٌٍبٌٌخ فٍ اًػبًّاآلْ هٍ ٓرٌعخ ٔواع ؤكواد اًؽوّغٌى اًٌٍٝخ ٔواغًب ًٌٌٌِب ؤو ٌٍُؽًبهٕواعاًٝثلبد ؤو اًٝىائف ؤو اًلثبئٍ ؤو األؼياة ؤو األفواك ، و ٓرٌعره كائًِب فىى ؤكاح ؼوّ: فوك ؤو ظِبغخ ؤو ؼية ؤو ٜثلخ ... وهيًِخ اًّػج ، ؤي هيًِخ اًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ. بْ إًواع اًٌٍبٌٍ اًني ًٍفو غٕ فىى ُوِؾ ُب تٍٔثخ % 51ُ صال ُٕ ُعِىع ؤٔىاد أًبـثٌٕ ذوىْ ٓرٌعره ؤكاح ؼوّ كهربذىهًخ وًوٕ فٍ شىة كًِلواٍٜ ُيًف، ؼٌض بْ 49 ُٕ %أًبـثٌٕ ذؽوِهّ ؤكاح ؼوّ ًّ ًٔرفثىهب ، تٍ فو٘ز غٌٌهّ ، وذٌى هٍ اًلهربذىهًخ.وكل ًٍفو هنا إًواع اًٌٍبٌٍ غٕ فىى ؤكاح ؼوّ ال ذِصٍ بالاألكٌٌخ ، ومًى غٔلُب ذرىىع ؤٔىاد أًبـثٌٕغٌى ُعِىغخ ُوِؽًٌٕٔبيؤؼلهّغلكًا ؤهثو ُٕ األٔىاد تبًٍٔثخ ًوٍ واؼل ُٔهّ غٌى ؼلح، وًوٕ بما ظِػز األٔىاد اًرٍ ٓبًهب اًنًٕ ؤكٍ ُٔهّ ؤٔثؽز ؤؾٌثٌخ ٌبؼلخ، وُؼ هنا ًٔعؾ ٔبؼج األٔىاد األكٍ ، وًػرثو ٓعبؼه ِوغًٌب وكًِلواًٌٜب !. وفٍ اًىاكؼ ذلىَ كهربذىهًخ فٍ شىة كًِلواٌٜخ ىائفخ. هنٖ هٍ ؼلٌلخ أًنّاًٌٍبٌٌخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّاًٌىَ، واًرٍ ًثلو وا٘ؽًب ذيًٌفهب ًٌلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ، وؤٓهب ؤٓنِخ كهربذىهًخ. ٌخ ًّ اًِعبًَ أًٌِّبت اًِعبًَ أًٌبتٌخ هٍ اًػِىك اًفلوي ًٌلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًؽلًصخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ .واًِعٌَ أًٌبتٍ ذِصٌٍ ـبكع ًٌّػج ، وأًنّ أًٌبتٌخ ؼٍ ذٌفٌلٍ ًِّوٍ اًلًِلواٌٜخ . اًِعٌَأًٌبتٍ ًلىَؤٌبًٌب ٌٓبتخغٕاًّػج ، وهنا األٌبًماذهؾٌو كًِلواٍٜ ؛ ألْ اًلًِلواٌٜخ ذػٍٔ ٌٌٝخ اًّػج ال ٌٌٝخ ٓبئثخ غٔه ... وُعوك وظىك ُعٌَ ٌٓبتٍ ُػٔبٖ ؾٌبة اًّػج ، واًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ ال ذلىَ بال تىظىك اًّػج ٓفٍه ال تىظىك ٓىاة غٔه . ؤٔثؽز اًِعبًَأًٌبتٌخ ؼبظيًا ِوغًٌب تٌٕاًّػىة وُِبهٌخ اًٌٍٝخ ، ؼٌض غيًز اًعِبهٌو غٕ ُِبهٌخ اًٌٍبٌخ ، واؼروود اًٌٍبكح ًٔفٍهب ٌٓبتخ غٔهب .. وًّ ًثم ًٌّػىة بال مًى اًِنهو اًيائف ًٌلًِلواٌٜخ اًِرِصٍ فٍ اًىكىف فٍ ٔفىف ٜىًٌخ ًى٘ؼ ؤوهاق اًرٕىًز فٍ ٔٔبكًم االٓرفبتبد . وًوٍ ٓػوي اًِعٌَ أًٌبتٍ ًرنهو ؼلٌلره ، غٌٌٔب ؤْ ٓثؽض ُٕ ؤًٕ ًإذٍ هنا اًِعٌَ ... فهى بُب ُٔرفج ُٕ ـالي كوائو آرفبتٌخ ، ؤو ُٕ ـالي ؼية ؤو ائرالف ؤؼياة وبُب تبًرػٌٌٕ . وهٍ هنٖ اًٝوق ًٌٍز تٝوق كًِلواٌٜخ ، بم بْ ذلٌٍّ اًٍوبْ بًى كوائو آرفبتٌخ ًػٍٔ ؤْ اًػٙى أًٌبتٍ اًىاؼل ًٔىة غٕ آالف ؤو ُئبد اآلالف ؤو اًِالًٌٕ ُٕ اًّػج ؼٍج غلك اًٍوبْ . وًػٍٔ ؤْ أًبئج ال ذوتٝه ؤًخ ٌٔخ ذٔنٌٌِخ ِػثٌخ تبًٔبـثٌٕ بم ًػرثو ٓبئثًبغٕهٍ اًّػج هثلٌخ أًىاة. هنا ُب ذلرٙـٌه اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح ... وُٕ هٔب ذٔفٍٕ اًعِبهٌو ٓهبئًٌبغٕأًبئج ، ؤًفٍٕ أًبئج ٓهبئًٌبغٕاًعِبهٌو ، وتِعوك ؼٕىًه غٌى ؤٔىاذهب ًٕثؾ هى اًِؽروو ًٌٍبكذهب وأًبئج غٔهب فٍ ذٕوًف ؤُىههب .. وهونا ٓوي ؤْ اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ اآلْ ذفٌؼ اًللاٌخ واًؽٕبٓخ غٌى غٙى اًِعٌَ أًٌبتٍ تٌِٔب ال ذلو مًى تبًٍٔثخ ألفواك اًّػج ، وُػٔى هنا ؤْ اًِعبًَ أًٌبتٌخ ؤٔثؽز ؤكاح ًٌٍج اًٌٍٝخ اًّػثٌخ واؼروبههب ًٔفٍهب ، وؤٔثؾ ُٕ ؼم اًّػىة اًٌىَ ؤْ ذوبفؾ ُٕ ـالي اًصىهح اًّػثٌخ ُٕ ؤظٍ ذؽٌّٝ ؤكواد اؼروبه اًلًِلواٌٜخ واًٌٍبكح اًٍبًثخ إلهاكح اًعِبهٌو اًٍِِبح اًِعبًَ أًٌبتٌخ ، وؤْ ذػٌٕ ٔوـرهب اًِلوًخ اًِرِصٌخ فٍ اًِثلؤ اًعلًل ال ٌٓبتخ غٕ اًّػج. ؤُب بما آثصم اًِعٌَ أًٌبتٍ غٕ ؼية ٓرٌعخ فىىٖ فٍ االٓرفبتبد فهى فٍ هنٖ اًؽبًخ ُعٌَ اًؽية وًٌَ ُعٌَ اًّػج ، فهى ُِصٍ ًٌؽية وًٌـَ ُِصالً ًٌّػج. واًٌٍٝخ اًرٔفٌنًخ اًرٍ ًػٌٔهب اًِعٌَ أًٌبتٍ هٍ ٌٌٝخ اًؽية اًفبئي وًٌٍز ٌٌٝخ اًّػج . وهنًى تبًٍٔثخ ًٌِعٌَ أًٌبتـٍ اًنئًبيهٍ ؼية غلكًا ُٕ ُلبغلٖ ، فإٔؽبة ذٌى اًِلبغل هّ ُِصٌىْ ًؽيتهّ وًٌٍىا ًٌّػج، واًٌٍٝخ اًرٍ ًلٌِهب هنا االئرالف هٍ ٌٌٝخ ذٌى األؼياة اًِاذٌفخ وًٌٍز ٌٌٝخ اًّػج. بْ اًّػج فٍ ُصٍ هنٖ األٓنِخ هى اًفوًٍخ اًِرٕبهع غٌٌهب ، وهى اًني ذٍرؿفٌه وذٍرؿٌه هنٖ األكواد اًٌٍبٌٌخ اًِرٕبهغخ غٌى اًٌٍٝخ ًرٔريع ُٔه األٔىاد وهى واكف فٍ ٔفىف ُٔرنِخ ٔبُرخ ذرؽون هبًٍِثؽخ ًرٌلـى تإوهاكهب فٍ ٔٔبكًم االكرواع تٔفَ اًوٌفٌخ اًرٍ ذٌلى تهـب ؤوهاق ؤــوي فٍ ٔٔبكًم اًلِبُخ..هنٖ هٍ اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ هٌه ٌىاء أًنّ ماد اًؽية اًىاؼل ؤو ماد اًؽيتٌٕ ؤو ماد األؼياة اًِرػلكح ، ؤو اًرٍ تلوْ ؤؼياة. وهونا ًرٙؾ ؤْ اًرِصٌٍ ذلظٌٍ. ؤُب اًِعبًَ اًرٍ ذلبَ ٓرٌعخ اًرػٌٌٕ و اًىهاشخ فال ذلـٍ ذؽز ؤي ُنهو ًٌلًِلواٌٜخ. و ؼٌض بْ ٓنبَ االٓرفبتبد ًٌِعبًَ أًٌبتٌخ ًلىَ غٌى اًلغبًخ ًوٍج األٔىاد ، بمْ فهى ٓنبُلًِبؾىظٍ تِػٔى اًوٌِخ ،وؤْ األٔىاد ًِوٕ ِوائهب وًِوٕ اًرالغج تهب... وؤْاًفلواء ال ًٍرٌٝػىْ ـىٗ ُػبهن االٓرفبتبد اًرٍ ًٔعؾ فٌهب األؾٌٔبء كائِب ... وفلٞ .! بْ ٓنوًخ اًرِصٌٍ أًٌبتٍ ٓبكي تهب اًفالٌفخ واًِفوووْ واًوربة غٔلُب هبٓز اًّػىة ذٍبق هبًلٌٝؼ تىاٌٝخ اًٌِىن واًٍالٌٜٕ واًفبذؽٌٕ وهٍ ال ذلهي ... وهبْ ؤكٕى ُب ذِٝؼ فٌه اًّػىة فٍ ذٌى اًػٕىه هى ؤْ ًوىْ ًهب ُِصٍ ًٔىة غٔهب ُؼ ؤوًئى اًؽوبَ اًنًٕ هبٓىا ًوفٙىْ مًى ، وًهناهبفؽز اًّػىة ُوًوًا وٜىً ًالًرؽلم مًى اًِِٝؼ ! بمْ ال ًػلٍ اآلْ تػل آرٕبه غٕو اًعِهىهًبد وتلاًخ غٕو اًعِبهٌو ؤْ ذوىْ اًلًِلواٌٜخ هٍ اًؽٕىي غٌى ُعِىغخ كٌٌٌخ ُٕ أًىاة ًٌِصٌىا اًعِبهٌو اًؿفٌوح. بٓهب ٓنوًخ تبًٌخ وذعوتخ ٍُرهٌوخ. بْ اًٌٍٝخ ًعج ؤْ ذوىْ تبًوبٍُ ًٌّػج . بْ ؤغرى اًلهربذىهًبد اًرٍ غوفهب اًػبًّ كبُز فٍ ظٍ اًِعبًَ أًٌبتٌخ. اًؽـية ------------- اًؽية هى اًلهربذىهًخ اًػٕوًخ .. هى ؤكاحاًؽوّ اًلهربذىهًخ اًؽلًصخ ... بم بْ اًؽية هى ؼوّ ظيء ًٌوٍ ... وهى آـو األكواداًلهربذىهًخ ؼرى اآلْ .وتِب ؤْاًؽية ًٌَ فوكًا، فهى ًٙفٍ كًِلواٌٜخ ُنهوًخ تِب ًلٌِه ُٕ ُعبًَ وًعبْ وكغبًخ تىاٌٝخ ؤغٙبئه . فبًؽية ًٌَ ؤكاح كًِلواٌٜخ غٌى اإلٜالق ، ألٓه ًروىْ بُب ُٕ موي إًِبًؾ اًىاؼلح... ؤو اًوئًخ اًىاؼلح .. ؤو اًصلبفخ اًىاؼلح ...ؤو اًِوبْ اًىاؼل .. ؤو اًػلٌلح اًىاؼلح .. هاالء ًوىٓىْ اًؽية ًرؽلٌم ُٕبًؽهّ ؤو فوٗ هئًرهّ ؤو تٍٞ ٌٌٝبْ غلٌلذهّ غٌى اًِعرِؼ هوٍ، وهلفهّ اًٌٍٝخ تبٌّ ذٔفٌن توٓبُعهّ. وال ًعىى كًِلواًٌٜب ؤًْؽوّؤيُٕ هاالءهٍ اًّػج اًنيًروىْ ُٕ اًػلًل ُٕ إًِبًؾ واآلهاء و األُيظخ واألُبهٕ واًػلبئل .. فبًؽية ّي ؤكاح ؼوّ كهربذىهًخ ذِوٕ ؤٔؽبة اًوئًخ اًىاؼلح ؤو إًٌِؽخ اًىاؼلح ُٕ ؼوّ اًّػج تإهٌِه ... ِػج ؤ ... واًؽية هى األكٌٌخ تبًٍٔثخ ًٌّػج. بْ اًؿوٗ ُٕ ذوىًٕ اًؽية هى ـٌم ؤكاح ًؽوّ اًّػج ... ؤي ؼوّ اًنًٕ ـبهط اًؽية تىاٌٝخ اًؽية... فبًؽية ًلىَؤٌبًٌبغٌى ٓنوًخ ٌٌٝىًخ ذؽوٌِخ.. ؤيذؽّوّؤٔؽبة اًؽية فٍ ؾٌوهُّٕؤفواك اًّػج .. ًفروٗ ؤْؤىًه ًٌٌٍـٝخ هى اًىٌـٌٌخ ًرؽلٌم ؤهلافه ، وًفروٗ ؤْ ؤهلافه هٍ ؤهلاف اًّػج ، وذٌى ٓنوًخ ذثوًو كهربذىهًخ اًؽية ، وهٍ ٓفَ أًنوًخ اًرٍ ذلىَ غٌٌهب ؤيكهربذىهًخ. وُهِب ذػلكد األؼياة فبًٔنوًخ واؼلح تٍ ًيًل ذػلكهب ُٕ ؼلح إًواع غٌى اًٌٍٝخ ... وًاكي إًواع اًؽيتٍ غٌى اًٌٍٝخ بًى ذؽٌّٝ ؤٌَ ّيبٓعبى ًٌّػج ؤ ...وًفوة ؤي ُفٝٞ ًفلُخ اًِعرِؼ ... ألْ ذؽٌّٝ اإلٓعبىاد وذفوًج اًفٝٞ هى اًِثوه ًِؽبوًخ ٌؽج اًثٍبٛ ُٕ ذؽز ؤهظٍ اًؽية اًؽبهّ ًٌؽٍ ُؽٌه أًِبفَ ًه. واألؼياة فٍ ٔواغهب ٘ل تػٙهب ، بْ ًّ ًوٕ تبًٍالػ _ وهى أًبكه_فثّعج وذٍفٌه ؤغِبيتػٙهب تػًٙب . وذٌى ُػوهخ التل ؤْ ذلوه فىق ُٕبًؾ اًِعرِؼ اًؽٌىًخ واًػٌٌب ،والتل ؤْ ذنهج تػٚ ذٌى إًِبًؾ اًػٌٌب ٘ؽٌخ ًرٝبؼٕ ؤكواد اًؽوّ غٌى اًٌٍٝخ بْ ًّ ذنهج هٌهب ، ألْ آهٌبه ذٌى إًِبًؾ ذإهٌل ًؽعخ اًؽية اًِػبهٗ ٘ل اًؽية اًؽبهّ ، ؤو األؼياة اًِػبه٘خ ٘ل األؼياة اًؽبهِخ. بْ ؼية اًِػبه٘خ ًوىٓه ؤكاح ؼوّ وًوٍ ًٍٕ بًى اًٌٍٝخ ، التل ًـه ُٕ بٌلـبٛ ؤكاح اًؽوـــّ اًرٍ فٍ اًٌٍٝخ ،وًوٍ ًٍلٝهب التل ؤْ ًهلَ ؤغِبًهب وًّوى فٍ ـٝٝهب، ؼرى وًى هبٓز ٔبًؽخ ًٌِعرِؼ ًٌثوه غلَ ٔالؼهب هإكاح ؼوّ... وهونا ذوىْ ُٕبًؾ اًِعرِؼ وتواُعه ٘ؽٌخ ٔواع األؼياة غٌى اًٌٍٝخ. وهونا توؾّ ُب ًصٌـوٖ ٔـواعذػـلك األؼياة ُّٕٓبٛ ٌٌبٌٍ بال ؤٓه ُلُو ٌٌبًٌٌب واظرِبغًٌب واكرٕبكًًب ًؽٌـبح اًِعرِؼ ُٕ ٓبؼٌخ ،وُٕ ٓبؼٌخ ؤـوي فٔرٌعخ إًواع هٍ آرٕبه ؤكاح ؼوّ ؤـوي هٍبتلرهب، ؤي ٌلىٛ ؼية وفىى ؼية وًوٕ هيًِخ اًّػج ... ؤي هيًِخ اًلًِلواٌٜخ.هِب ؤْ األؼياة ًِوٕ ِوائهب ؤو اهذّبئهب ُٕ اًلاـٍ ؤو ُٕ اًفبهط. اًؽية ًلىَ ؤٔالً ُِصالً ًٌّػج ، شّ ذٕثؾ كٌبكح اًؽية ُِصٌخ ألغٙبء اًؽية، شّ ًٕثؾ هئٌَ اًؽية ُِصال ًلٌبكح اًؽية. وًرٙؾ ؤْ اًٌػثخ اًؽيتٌخ ًػثخ هيًٌخ ـبكغخ ذلىَ غٌى ِوٍ ٔىهي ًٌلًِلواٌٜخ ،وُؽرىي ؤٓبٍٓ ٌٌٝىي ؤٌبٌه أًِبوهاد واًِؿبًٝبد واًٌػج اًٌٍبٌٍ ، مًى ُب ًاهل ؤْ اًؽيتٌخ ؤكاح كهربذىهًخ وًوٕ غٕوًخ. بْ اًؽيتٌخ كهربذىهًخ ٔوًؽخ وًٌٍز ُلّٔػخ، بال ؤْاًػبًّ ًًّرعبوىهب تػل ، فهٍ ؼلًب كهربذىهًخ اًػٕو اًؽلًض. بْاًِعٌَ أًٌبتٍ ًٌؽية اًفبئي هى ُعٌَ اًؽية... واًٌٍٝخ اًرٔفٌنًخ اًرٍ ًوىٓهب مًى اًِعٌَ هٍ ٌٌٝخ اًؽية غٌى اًّػج ، وبْ اًٌٍٝخ اًؽيتٌخ اًرٍ ًفروٗ ؤٓهب ًٌِٕؽخ هٍ اًّػج، هٍ فٍ واكؼ األُو غلو ًلوك ًعيء ُٕ اًّػج، وهى ؼية ؤو ؤؼياة اًِػبه٘خ وؤٕٓبههب ُٕ اًّػج. واًِػبه٘خ ًٌٍز هكٌثًب ِػثًٌبغٌى ٌٌٝخ اًؽية اًؽبهّ تٍ هٍ ُروتٕخ ًٌِٕؽخ ٓفٍهب ًوٍ ذؽٍ ُؽٌه فٍ اًٌٍٝخ، ؤُب اًوكٌج اًّوغٍ وفم هنٖ اًلًِلواٌٜخ اًؽلًصخ فهى اًِعٌَ أًٌبتٍ اًني ؾبًثٌره هّ ؤغٙبء اًؽية اًؽبهّ، ؤي اًوكبتخ ُٕ ؼية اًٌٍٝخ، واًٌٍٝخ ُٕ ؼية اًوكبتخ .هونا ًرٙؾ اًرلظٌٍ واًريًٌف وتٝالْأًنوًبد اًٌٍبٌٌخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ اًٌىَ واًرٍ ذٔثصم ُٔهب اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًؽبًٌخ . اًؽية ًِصٍ ظيءًا ُٕاًّػج،وٌٌبكح اًّػج الذرعيؤ. اًؽية ًؽوّ ٌٓبتخ غٕ اًّػج ، وإًؽٌؾ ال ٌٓبتخ غٕ اًّػج. اًؽية هى كثٌٌخ اًػٕو اًؽلًض ... هى اًٝبئفخ، بْاًِعرِؼاًنيًؽوِه ؼية واؼل هى ذِبًُب ُصٍ اًِعرِؼاًنيذؽوِه كثٌٌخ واؼلح ؤو ٜبئفخ واؼلح ، مًى ؤْ اًؽية ًِصٍ ، هِب ٌثم ، هئًخ ُعِىغخ واؼلح ُٕأًبً ، ؤو ُٕبًؾُعِىغخ واؼلح ُٕاًِعرِؼ، ؤوغلٌلح واؼلح ، ؤو ُوبًٓب واؼلًا ، وهى تبًربًٍ ؤكٌٌخ بما ُب كىهْ تػلك اًّػج ، وهونا اًلثٌٌخ واًٝبئفخ فهٍ ؤكٌٌخ بما ُب كىهٓز تػلك اًّػج ، وهٍ ماد ُٕبًؾ واؼلح ؤو غلٌلح ٜبئفٌخ واؼلح ، وُٕذٌى إًِبًؾ ؤو اًػلٌلح ذروىْ اًوئًخ اًىاؼلح وال فوق تٌٕ اًؽية ؤو اًلثٌٌخ بال هاتٝخ اًلَ واًرٍ هتِب وظلد غٔل ُّٔإ اًؽية. بْ إًواع اًؽيتٍ غٌى اًٌٍٝخ ال فوق تٌٔه بٜالكب وتٌٕ إًواع اًلثٌٍ واًٝبئفٍ ماذه، وبما هبْ أًنبَ اًلثٌٍ واًٝبئفٍ ُوفىً٘ب وٍُرهعًٔب ٌٌبًٌٌب فٌعج ؤًْوفٚ وًٍرهعٕأًنبَاًؽيتٍ ؤًًٙب ، فوالهِب ًٌٍى ٌٍُوًب واؼلًا ، وًاكيبًى ٓرٌعخ واؼلح. بْ اًرإشٌو اًٌٍثٍ واًِلُو ًٌٕواع اًلثٌٍ ؤو اًٝبئفٍ فٍ اًِعرِؼ هى ٓفَ اًرإشٌو اًٌٍثٍ واًِلُو ًٌٕواع اًؽيتٍ فٍ اًِعرِؼ. اًٝثلخ أًنبَ اًٌٍبٌٍ اًٝثلٍ هى ٓفَ أًنبَ اًٌٍبٌٍ اًؽيتٍ ، ؤو أًنبَ اًٌٍبٌٍ اًلثٌٍ ، ؤو أًنبَ اًٌٍبٌٍ اًٝبئفٍ...ؤْ ذٍىك غٌى اًِعرِؼ ٜثلخ ُصٌِب ًٍىك غٌٌه ؼية ؤو كثٌٌخ ؤو ٜبئفخ . بْ اًٝثلخ هٍ ُعِىغخ ُٕ اًِعرِؼ ماد ُٕبًؾ واؼلح،وهنًى اًؽية واًٝبئفخ واًلثٌٌخ. بْإًِبًؾ اًىاؼلح ذّٔإ ُٕ وظىك ُعِىغخ ُٕ أًبً ذعِػهب هاتٝخ اًلَ ؤو اًػلٌلح ؤو اًصلبفخ ؤو اًِوبْ ؤو ٍُرىي اًِػٌّخ. واًٝثلخ واًؽية واًٝبئفخ واًلثٌٌخ ذّٔإ هنًى ُٕ ماد األٌثبة اًِاكًخ بًى ماد أًرٌعخ ؤي تٍثج كَ ؤو ُػرلل ؤو ٍُرىي ُػٌٍّ ؤو شلبفخ ؤو ُوبْ ذٔعّ غٔهب اًِعِىغخ فٍ ٔىهح ٜثلخ ؤو ؼية ؤو كثٌٌخ ؤو ٜبئفخ ، وأًرٌعخ هٍ ذوّى هئًخ واؼلح ًرؽلٌم ذٌى إًِبًؾ فٌنهو اًّوٍ االظرِبغٍ ًرٌى ْؤكاح تٍثج اظرِبغٍ ذرؽون تإٌٌىة ٌٌبٌٍ ًرؽلٌم هئًخ وٌُٕؽخ ذٌى اًعِبغخ . وفٍ هٍ األؼىاي فبًّػج ًٌَ هى اًٝثلخ وال اًؽية وال اًلثٌٌخ وال اًٝبئفخ ، وبِٓب ذٌى ظيء ُٕ اًّػج فلٞ ، وذِصٍ ؤكٌٌخ فٌه. وبما ٌبكد غٌى اًِعرِؼ اًٝثلخ ؤو اًؽية ؤو اًلثٌٌخ ؤو اًٝبئفخ ٔبه أًنبَ اًٍبئل آٓنان ٓنبًُب كهربذىهًًب . وُؼ هنا فبالئرالف اًٝثلٍ واالئرالف اًلثٌٍ ؤفٍٙ ُٕ االئرالف اًؽيتٍ ، بم بْ اًّػج ًروىْ ؤٔالً ُٕ ُعِىع كثبئٍ، ؤًله وظىك اًنًٕ ال كثٌٌخ ًهّ ، وهٍ أًبً ذٔرٍِ بًى ٍُرىًبد ٜثلٌخ ُػٌٔخ .ؤُب اًؽية ؤو األؼياة فٌٌَ هٍ اًّػج فٍ غٙىًرهب. وُٕ هٔب فبًؽية واالئرالف اًؽيتٍ هى األكٌٌخ ؤُبَ اًعِبهٌو اًؿفٌوح ـبهط اًػٙىًخ. ووفلًب ًٌلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ فالُثوه ًٝثلخ ؤْ ذٍؽم تلٌخ اًٝثلبد ُٕ ؤظٍ ٌُٕؽرهب هٍ ، وال ُثوه ًؽية ؤْ ًٍؽم تلٌخ األؼياة ًٌِٕؽره ، وال ُثوه ًلثٌٌخ ؤْ ذٍؽم تلٌخ اًلثبئٍ ًٌِٕؽرهب، وال ُثوه ًٝبئفخ ؤْ ذٍؽم تلٌخ اًٝىائف ًٌِٕؽرهب. اإلتبؼخ تهنٖ اًرٕفٌخ ذػٍٔ ٓثن ُٔٝم اًلًِلواٌٜخ واالؼروبَ ًِٔٝم اًلىح. بْ ُصٍ هنا اإلظواء غٍِ كهربذىهي ، ألٓه ًٌَ ًٌِٕؽخ هٍ اًِعرِؼ اًني ال ًروىْ ُٕ ٜثلخ واؼلح ، وال كثٌٌخ واؼلح ... وال ٜبئفخ واؼلح ... وال ُٕ ؤغٙبء اًؽية فلٞ ، وال ُثوه ًٌلٌبَ ته ...بْ ُثوهٖ اًلهربذىهي هى ؤْ اًِعرِؼفػالً ًروىْ ُٕ ؤٜواف ُرػلكح ، وًوٕ ؤؼلهب ًلىَ ترٕفٌرهب ، ؤي ذٕفٌخ تلٌخ األٜواف ًٌثلى هى فلٞ. بمْ فِصـٍ هـنا اًػـٍِ ًٌَ ًٌِٕؽخ هٍ اًِعرِؼ تٍ ًٌِٕؽخ ٜثلخ واؼلح ، ؤو كثٌٌخ واؼلح، ؤو ٜبئفخ واؼلح ، ؤو ؼية واؼل ، ؤي ًٌِٕؽخ اًنًٕ ًؽٌىْ ُؽٍ اًِعرِؼ، ألْ هنا اإلظواء اًرٕفىي ؤٔـالً كبئّ ٘ل ؤفواك اًِعرِؼ اًنًٕ ًٌٍىا ُٕ ِٕ٘اًؽية ؤو اًٝثلخ ؤو اًلثٌٌخ ؤو اًٝبئفخ اًلبئِخ تبًرٕفٌخ. بْ اًِعرِؼ اًنيذِيّكه إًواغبد اًؽيتٌـخ ُصٍ اًِعرِؼاًنيذِيّكه إًواغبد اًلثٌٌخ ؤو اًٝبئفٌخ ٌىاء تٍىاء. بْاًؽية اًنيًلىَ تبٌّاًٝثلخ ًرؽىيذٌلبئًٌب بًى تلًٍ غٕاًٝثلخ ... وًٍرِو فٍ اًرؽىي اًرٌلبئٍ ؼرى ًٌٕو ـٌٌفخ ًٌٝثلخ اًِػبكًخ ًٝثلره. بْاًٝثلخ اًرٍ ذوس اًِعرِؼذوس ؤًًٙب ٔفبذه، تِػٔى ؤٓه ًى ٌؽلز ٜثلخ اًػِبيُص ًالهٍ اًٝثلبد األـوي فةْ ٜثلخ اًػِبي هنٖ ذٕثؾ هٍ اًىاهس ًٌِعرِؼ، ؤي ذٕثؾ هٍ اًلبغلح اًِبكًخ واالظرِبغٌخ ًٌِعرِؼ. وتِب ؤْ اًىاهس ًؽٍِ ٔفبد اًِىهوس ، وبْ هبٓز ذٌى إًفبد ال ذنهو كفػخ واؼلح.. وًوٕ ـالي اًرٝىه واًرىاًل ًرؽلم مًى، فثِووه اًيُٕذثوى ٔفبد اًٝثلبد اًرٍ ِّٔفٌز ُٕكاـٍ ٜثلخ اًػِبيماذهب ... وًرعه ؤٔؽبة ذٌى إًفبد اذعبهبد ُرثبًٔخ وفلًب ًٌٕفخ ... وهونا ذٕثؾ ٜثلخ اًػِبي، فٌِب تػل ُعرِػًب كبئًِب تؽبًه فٌه ٓفَ ذٔبكٙبد اًِعرِؼ اًللًّ.. فٌرثبًٕؤو ًالٍُرىياألفواك اًِبكيواًِػٔىي ...شّ ذثوى اًفئبد... شّذرؽىيذٌلبئًٌب بًى ٜثلبد.. ٓفَ اًٝثلبد اًِثبكح ... وًرعلك إًواعغٌى ؼوّاًِعرِؼ،هٍ ُعِىغخ ؤفواك ؤو ًال، شّهٍ فئخ شّهٍ ٜـثلخ ظلًلح، ًؽبوي هٍ ُٕ هاالء ؤْ ًوىْ هى ؤكاح اًؽوّ. بْ اًلبغلح اًِبكًخ ًٌِعرِؼ ؾٌو شبترخ، ألٓهب ؤًًٙب اظرِبغٌخ ُٕ ظبٓج آـو. بْ ؤكاح اًؽوّ ًٌلبغلح اًِبكًخ اًىاؼلح فٍ اًِعرِؼ هتِب ذٍرلو بًى ؼٌٕ،وًؤهب ذرػوٗ ًٌيوايتِعوك ذىًّل ٍُرىًبد ُبكًخ واظرِبغٌخ ظلًلح ُٕ ماد اًلبغلح اًِبكًخ اًىاؼلح. بْ ؤي ُعرِؼ ذرٕبهع فٌه اًٝثلبد هبْ فٍ اًِبٍ٘ ُعرِؼ ٜثلخ واؼلح... وًوٕ ذٌى اًٝثلخ ذىًلد غٔهب ذٌى اًٝثلبد تؽوّ اًرٝىه اًؽرٍِ ًؤلٌِبء. بْ اًٝثلخ اًرٍ ذٔيع اًٌِوٌخ ُٕ ؾٌوهب وذٙػهب فٍ ًلهب ًوٍ ذٍرلو ؤكاح اًؽوّ ًٌِٕؽخ ذٌى اًٝثلخ، ٌرعل ؤْ هنٖ اًٌِوٌخ فػٌز فػٌهب كاـٍ ذٌى اًٝثلخهِب ذفػٍ اًٌِوٌخ ذِبًُب كاـٍ اًِعرِؼهوٍ. وُعٍِ اًلىي:بْ ُؽبوالد ذىؼٌل اًلبغلح اًِبكًخ ًٌِعرِؼ ُٕ ؤظٍ ؼٍ ُّوٌخ اًؽوّ ؤو ؼٍّ إًواع ًٌِٕؽخ ؼية ؤو ٜثلخ ؤو ٜبئفخ ؤو كثٌٌخ ... وُؽبوالد به٘بء اًعِبهٌو تبٓرفبة ُِصٌٌٕ غٔهب ، ؤو ؤـن هؤًهب فٍ االٌرفربءاد ... بْ ذٌى اًِؽبوالد ظٌِػهب تبءد تبًفٍّ ، وؤٔثؾ ذوواههب ٌُٙػخ ًىكز اإلٍٓبْو٘ؽوًبغٌى اًّػىة ُٕٓبؼٌخ ؤـوي. االٌرفرــبء االٌرفربء ذلظٌٍ غٌى اًلًِلواٌٜخ .بْ اًنًٕ ًلىًىْ ٓػّ واًنًٕ ًلىًىٓال ًّ ًػثووا فٍ اًؽلٌلخ غٕ بهاكذهّ ، تٍ ؤًعِىا تؽوّ ُفهىَ ًٍِؾًهّ تبًرفّى : بُب ٓػّ ، وبُب ال!. بْ مًى ؤكٍى وؤكٕى ٓنبَ كهربذىهي هثؽٍ.بْ اًني اًلًِلواٌٜخ اًؽلًصخ ، وًّ ٖ بال توٌِخ واؼلح وهٍ ًلىي ال ًعج ؤْ ًػثو غٕ ٌثج مًى ، وًِبما ًّ ًلٍ ٓػّ ، واًني ًلىي ٓػّ ًعج ؤْ ًػٌٍ هنٖ اًِىافلخ ، وًِبما ًّ ًلٍ ال ، وُبما ًوًل هٍ واؼل، وُب ٌثج اًِىافلخ ؤو اًوفـٚ ؟! بمْ ُب هى اًٝوًم اًني ًٔثؿٍ ؤْذٌٍوه اًعِبغبد اًثّوًخ ًررفٌٖ ٓهبئًٌب ُٕغٕىه االٌرثلاك واًلهربذىهًخ ؟. تِب ؤْ اًِّوٍ اًٍِرػٍٕ فٍ كٌٙخ اًلًِلواٌٜخ هى ؤكاح اًؽوّ اًني غثود غٔه إًواغبد اًؽيتٌخ واًٝثلٌخ واًفوكًخ ، وُب اترلاع وٌبئٍ االٓرفبتبد واالٌرفربء بالذؿٌٝخ ًفٍّ ذٌى اًرعبهة أًبكٕخ فٍ ؼٍ هنٖ اًِّوٌخ - بمْ ، اًؽٍ ًوِٕ فٍ بًعبك ؤكاح ؼوّ ًٌٍز واؼلح ُٕ هٍ ذٌى األكواد ُؽٍ إًواع ، واًرٍ الذِصٍ بال ظبٓثًب واؼلًا ُٕ اًِعرِؼ، ؤيبًعبك ؤكاح ؼوّ ًٌٍز ؼيتًب وال ٜثلخ وال ٜبئفخ وال كثٌٌخ ، تٍ ؤكاح ؼوّ هٍ اًّػج هٌه .. وًٌٍز ُِصٌخ غٔه وال ٓبئثخ. فال ٌٓبتخ غٕ اًّػج و اًرِصٌٍ ذلظٌٍ . وبما ؤُوٕ بًعبك ذٌى األكاح ، فةمْ ، آؽٌز اًِّوٌخ وذؽللز اًلًِلواٌٜخ اًّػثٌخ ، وذوىْ اًعِبغبد اًثّوًخ كل ؤٓهز غٕىه االٌرثلاك وأًنّ اًلهربذىهًخ وؼٌز ُؽٌهب ٌٌٝخ اًّػج . بْ اًوربة األـٙو ًللَ اًؽٍ أًهبئٍ ًِّوٌخ ؤكاح اًؽوّ ، وًوٌّ اًٝوًم ؤُبَ اًّػىة ًرػثو غٕىه اًلهربذىهًخ بًى غٕىه اًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ.. بْ هنٖ أًنوًخ اًعلًلح ذلىَ غٌى ؤٌبً ٌٌٝخ اًّػج كوْ ٌٓبتخ ؤو ذِصٌٍ... وذؽلم كًِلواٌٜخ ُثبِوح تّوٍ ُٔنّ وفػبي ، ؾٌو ذٌى اًِؽبوًخ اًللًِخ ًٌلًِلواٌٜخ اًِثبِوح اًِفرلوح بًى بُوبٌٓخ اًرٝثٌم غٌى ؤهٗ اًىاكؼ واًفبًٌخ ُٕ اًعلًخ ًفللآهب ًٌرٔنٌّ اًّػثٍ غٌى اًٍِرىًبد اًلٌٓب. اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ اًِاذِواد اًّػثٌخ هٍ اًىٌٌٌخ اًىؼٌلح ًٌلًِلواٌٜخ اًّػثٌخ. بْؤيٓنبَ ًٌؽوّ ـالفًب ًهنا األٌٌىة ، ؤٌٌىة اًِاذِواد اًّػثٌخ ،هى ٓنبَ ؼوّ ؾٌو كًِلواٍٜ. بْ هبفخ ؤٓنِخ اًؽوّ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ اآلْ ًٌٍز كًِلواٌٜخ ُب ًّ ذهرل بًى هنا األٌٌىة. اًِاذِواد اًّػثٌخ هٍ آـو اًِٝبف ًؽوهخ اًّػىة ٓؽى اًلًِلواٌٜخ. اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ هٍ اًصِوح أًهبئٌخ ًوفبػ اًّػىة ُٕ ؤظٍ اًلًِلواٌٜخ. اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ ًٌٍز ُٕ ٔٔؼ اًفٌبي تلله ُب هٍ ٓرـبط ًٌفوو اإلٍٓبٍٓ اًني اٌرىغج هبفخ اًرعبهة اإلٍٓبٌٓخ ُٕ ؤظٍ اًلًِلواٌٜخ. بْ اًلًِلواٌٜخ اًِثبِوح هٍ األٌٌىة اًِصبًٍ اًنيًٌَُؽٍ ٓلبُؤو ـالف فٍ ؼبًخ ذؽلله واكػًٌب. وتِب ؤْ اًّػج ُهِب هبْ غلكٖ ًٍرؽٌٍ ظِػه كفػخ واؼلح ًٌٔبكْ وًرلاهً وًلوه ٌٌبٌره ، ًنا إٓوفز األُّ غٕ اًلًِلواٌٜخ اًِثبِوح وتلٌز ُعوك فووح ٜىتبوًخ تػٌلح غٕ كٌٓب اًىاكؼ. وكل اٌرػٌٚ غٔهب تٔنوًبد ؼوّ غلًلح هبًِعبًَ أًٌبتٌخ واًروصالد اًؽيتٌخ ، واالٌرفربءاد اًرٍ ؤكد ظٌِػهب بًى غيي اًّػج غٕ ُِبهٌخ ٌٌبٌخ ِاوٓه ، وٌٌج ٌٌبكذه ، واؼروبه اًٌٍبٌخ واًٌٍبكح ُٕ كثٍ ذٌى األكواد اًِرػبكثخ واًِرٕبهغخ غٌى اًؽوّ ... ُٕ اًفوكبًى اًٝثلخ ، بًى اًٝبئفخ واًلثٌٌخ بًى اًِعٌَ ؤو اًؽية . وًوٕ اًوربة األـٙـو ًثّو اًّػىة تبًهلاًخ بًى ٜوًم اًلًِلواٌٜخ اًِثبِوح وفم ٓنبَ تلًؼ وغٌٍِ ... وؼٌض بْفووح اًلًِلواٌٜخ اًِثبِوح ال ًفرٌف غٌٌهب اشٔبْ غبكالْ غٌى ؤٓهب اًِصٌى ... تٌل ؤْ ؤٌٌىة ذٝثٌلهب هبْ ٍُرؽٌالً ... وؼٌض بْ هنٖ أًنوًخ اًػبًٌِخ اًصبًصخ ذللَ ًٔب ذعوتخ واكػٌخ ًٌلًِلواٌٜخ اًِثبِوح، بمْآؽٌز ُّوٌخ اًلًِلواٌٜخ ٓهبئًٌب فٍ اًػبًّ ..وًّ ًثم ؤُبَ اًعِبهٌو بال اًوفبػ ًٌلٙبء غٌى هبفخ ؤِوبي اًؽوّ اًلهربذىهًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّاآلْ، واًرٍ ذٍِى ىًفًب تبًلًِلواٌٜخ تإِوبًهب اًِرػلكح ...ُٕ اًِعبًَ أًٌبتٌخ بًى اًٝبئفخ واًلثٌٌخ واًٝثلخ ، بًى اًؽية اًىاؼل ، بًى اًؽيتٌٕ، بًى ذػلك األؼياة. ًٌَ ًٌلًِلواٌٜخ بال ؤٌٌىة واؼل وٓنوًخ واؼلح .. وُب ذثبًٕ واـرالف األٓنِخ اًرٍ ذلغٍ اًلًِلواٌٜخ بال كًٌٍ غٌى ؤٓهب ًٌٍز كًِلواٌٜخ... ًٌَ ًٌٍٝخ اًّػج بال وظه واؼل ، والًِوٕ ذؽلٌم اًٌٍٝخ اًّػثٌخ بال توٌفٌخ واؼلح... وهٍ اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ. فال كًِلواٌٜخ تلوْ ُاذِواد ِػثٌخ و اًٌعبْ فٍ هٍ ُوبْ. ؤو ًال_ ًلٍّ اًّػج بًى ُاذِواد ِػثٌخ ؤٌبٌٌخ وًفربه هٍ ُاذِو ؤُبٓخ ًه ، وُٕ ُعِىع ؤُبٓبد اًِاذِواد ذروىْ ُاذِواد ِػثٌخ ؾٌو األٌبٌٌخ ...شّذفربه ظِبهٌو ذٌى اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ ًعبًٓب ِػثٌخ بكاهًخ ًرؽٍّ ُؽٍ اإلكاهح اًؽوىٌُخ ، فرٕثؾ هٍ اًِوافم فٍ اًِعرِؼ ذلاه تىاٌٝخ ًعبْ ِػثٌخ. وذٌٕو اًٌعبْ اًّػثٌخ اًرٍ ذلًو اًِوافم ٍُاوًخ ؤُبَ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ اًرٍ ذٌٍِ غٌٌهب اًٌٍبٌخ وذواكثهب فٍ ذٔفٌن ذٌى اًٌٍبٌخ. وتهنا ذٕثؾ اإلكاهح ِػثٌخ واًوكبتخ ِػثٌخ ، ؤًرهٍ اًرػوًف اًثبًٍ ًٌلًِلواٌٜخ اًني ًلىي: اًلًِلواٌٜخ هٍ هكبتخ اًّػج غٌى اًؽوىُخ ًٌؽٍ ُؽٌه اًرػوًف إًؽٌؾ وهى اًلًِلواٌٜخ هٍ هكبتخ اًّػج غٌى ٓفٍه. بْاًِىأٌٜٕ ظٌِػًب اًنًٕ هّؤغٙبء ذٌى اًِاذِواد اًّػثٌخ ًٔرِىْوظٌفًٌب ؤو ُهًٌٔب بًى فئبد ُفرٌفخ ... ًنا غٌٌهّ ؤْ ًّوٌىا ُاذِواد ِػثٌخ ُهٌٔخ ـبٔخ تهّ، غالوح غٌى هىٓهّ ُىأٌٜٕ ؤغٙبء فٍ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ ؤو اًٌعبْ اًّػثٌخ ... بْ ُب ذرٔبوًه اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ ًوٌّ فٍ ٔىهذه أًهبئٌخ فٍ ُاذِو اًّػج اًػبَ اًني ذٌرلٍ فٌه ؤُبٓبد اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ، وبْ ُب ًٕىؾه ُاذِو اًّػج اًػبَاًنيًعرِؼكوهًًب ؤو ٌٔىًًب ًٝوػتبًربًٍ غٌى اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْاًّػثٌخ ًٌثلؤ اًرٔفٌن ُٕكثٍ اًٌعبْ اًّػثٌخ اًٍِاوًخ ؤُبَ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ. بْ ُاذِو اًّػج اًػبَ ًٌَ ُعِىع ؤغٙبء ؤو ؤِفبٓ ٜثٌػٌٌٕ هبًِعبًَ أًٌبتٌخ، بٓه ًلبء اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ. تنًى ذٔؽٍ ُّوٌخ ؤكاح اًؽوّ تلاهخ وذٔرهٍ األكواد اًلهربذىهًخ ، وًٕثؾاًّػج هى ؤكاح اًؽوّ ، وذؽٍ ٓهبئًٌب ُػٌٙخ اًلًِلواٌٜخ فٍ اًػبًّ. ِوًػخ اًِعرِؼ اًّوًػخ هٍ اًِّوٌخ األـوي اًِواكفخ ًِّوٌخ ؤكاح اًؽوّ واًرٍ ًّ ذؽٍ تػل فٍ اًػٕو اًؽلًض، توؾّ ؤٓهب ؼٌز فٍ فرواد ُٕ اًربهًق. ؤْ ذفرٖ ًعٔخ ؤو ُعٌَ تى٘ؼ ِوًػخ ًٌِعرِؼ ، مًى تبٍٜ وؾٌو كًِلواٍٜ. ؤْذػّلي ِوًػخ اًِعرِؼؤو ذٌؿى تىاٌٝخ فوك ؤو ًعٔخ ؤو ُعٌَ ، مًى ؤًًٙب تبٍٜ وؾٌو كًِلواٍٜ. بمْ ، ُب هٍ ِوًػخ اًِعرِؼ ؟ وُٕ ًٙػهب وُب ؤهٌِرهب تبًٍٔثخ ًٌلًِلواٌٜخ ؟. اًّوًػخ اًٝثٌػٌخ ألي ُعرِؼ هٍ اًػوف ؤو اًلًٕ.ؤي ُؽبوًخ ؤـوي إلًعبك ِوًػخ ألي ُعرِؼ ـبهظخ غٕ هنًٕ إًِلهًٕ هٍ ُؽبوًخ تبٌٜخ وؾٌو ُٔٝلٌخ.اًلٌبذٌو ًٌٍز هٍ ِوًػخ اًِعرِؼ ... اًلٌرىه غثبهح غٕ كبٓىْ و٘ػٍؤٌبٌٍ.بْ مًى اًلبٓىْ اًى٘ػٍ األٌبٌٍ ًؽربط بًى ُٕله ًٍرٔل بًٌه ؼرى ًعل ُثوهٖ. بُّْوٌخ اًؽوًخ فٍ اًػٕو اًؽلًض هٍ ؤْ اًلٌبذٌو ٔبهد هٍ ِوًػخ اًِعرِؼ ،وؤْ ذٌى اًلٌبذٌو ال ذٍرٔل بال بًى هئًخ ؤكواد اًؽوّ اًلهربذىهًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ، ُٕ اًفوك بًى اًؽية ، و اًلًٌٍ غٌى مًى هى االـرالف ُٕ كٌرىه بًى آـو توؾّ ؤْ ؼوًخ اإلٍٓبْ واؼلح. وٌثج االـرالف هى اـرالف هئًخ ؤكواد اًؽوّ ، و هنا هى ُلرٍ اًؽوًخ فٍ ٓنّ اًػبًّ اًِػبٔو. بْ األٌٌىة اًني ذثرؿٌه ؤكواد اًؽوّ فٍ اًٌٍٝوح غٌى اًّػىة هى اًني ًفوؽ فٍ اًلٌرىه ، وذعثو أًبً غٌــى بٜبغره تلىح اًلىإٌٓ أًِثصلخ غٕ اًلٌرىه أًِثصم ُٕ ؤُيظخ وهئًخ ؤكاح اًؽوّ. بْ ٌّٔخ ؤكواد اًؽوّاًلهربذىهًخ هٍ اًرٍ ؼٌز ُؽٍ ٌّٔخ اًٝثٌػخ. اًلبٓىْ اًى٘ػٍ ؼٍ ُؽٍ اًلبٓىْ اًٝثٌػٍ ففللد اًِلبًٌَ. بْ اإلٍٓبْ هى اإلٍٓبْ فٍ ؤي ُوبْ . واؼل فٍ اًفٌلخ ... وواؼل فٍ اإلؼٍبً .وًهنا ظبء اًلبٓىْاًٝثٌػٍ ٓبُىًٌب ُٔٝلًٌب ًئلٍٓبْهىاؼل ، شّ ظبءد اًلٌبذٌو هلىإٌٓ و٘ػٌخ ذٔنوبًى اإلٍٓبْ ؾٌو واؼل، وًٌَ ًهب ُب ًثوههب فٍ ذٌى أًنوح بال ٌُّئخ ؤكواد اًؽوّ ... اًفوك ؤو اًِعٌَ ؤو اًٝثلخ ؤو اًؽية ًٌرؽوّ فٍ اًّػىة. وهونا ٓوي اًلٌبذٌو ذرؿٌو غبكح ترؿٌو ؤكاح اًؽوّ ، وهنا ًلي غٌى ؤْاًلٌرىه ُياط ؤكواد اًؽوّ وكبئّ ًٌِٕؽرهب وًٌَ تلبٓىْ ٜثٌػٍ. بْ هنا هى اًفٝو اًِؽلق تبًؽوًخ اًوبُٕ فٍ فللاْ اًّوًػخ اًؽلٌلٌخ ًٌِعرِؼ اإلٍٓبٍٓ واٌرثلاًهب ترّوًػبد و٘ػٌخ وفـم األٌٌىة اًني ذوؾثه ؤكاح اًؽوّ فٍ ؼوّ اًعِبهٌو ... و األٍٔ هى ؤْؤٌٌىة اًؽوّ هى اًنيًعج ؤًْروٌف وفلًب ًّوًػخ اًِعرِؼالاًػوَ. بمْ ، ِوًػخ اًِعرِؼ ًٌٍز ُؽٍ ٌٔبؾخ وذإًٌف. وذوِٕ ؤهٌِخ اًّوًػخ فٍ هىٓهب هٍ اًفٌٍٕ ًِػوفخ اًؽم واًثبٍٜ ، واًفٝإ وإًىاة ، وؼلىق األفواك وواظثبذهّ . بم بْ اًؽوًخ ُهلكح ُب ًّ ًوٕ ًٌِعرِؼ ِوًػخ ُللٌخ و ماد ؤؼوبَ شبترخ ؾٌو كبتٌخ ًٌرؿٌٌو ؤو اًرثلًٍ تىاٌٝخ ؤي ؤكاح ُٕ ؤكواد اًؽوّ ، تٍ ؤكاح اًؽوّ هٍ اًٌِيُخ تبذثبع ِوًػخ اًِعرِؼ ... وًوٕ اًّػىة اآلْ فٍ ظٌِؼ ؤٓؽبء اًػبًّ ذؽوـّ تىاٌٝـخ ِوائـؼ و٘ػٌخ كبتٌ
Rozpocznij dyskusję Zgadzam się ( 0 )     Nie zgadzam się ( 0 )   zgłoś nadużycie
Opinia: Neutralna
Autor: 4568654465 403856
. ؤٔثؽز هنٖ اًِّوٌخ ـٌٝوح ظلًا تػل ؤْذوىٓز اًِعرِػبد اًؽلًصخ. ذىاظه اًّػىة اآلْ هنٖ اًِّوٌخ اًٍِرِوح. وذػبٍٓ اًِعرِػبد اًػلًل ُٕ اًِفبٜو واآلشبه اًثبًؿخ اًِروذثخ غٌٌهب . وًّ ذٔعؾ تػل فٍ ؼٌهب ؼالً ٓهبئٌّ كًِلواٌّٜب . وًللَ اًوربة األـٙو اًؽٍ أًهبئٍ ًِّوٌخ ؤكاح اًؽوّ. ب و بْ هبفخ األٓنِخ اًٌٍبٌٌخ فٍ اًػبًّاآلْ هٍ ٓرٌعخ ٔواع ؤكواد اًؽوّغٌى اًٌٍٝخ ٔواغًب ًٌٌٌِب ؤو ٌٍُؽًبهٕواعاًٝثلبد ؤو اًٝىائف ؤو اًلثبئٍ ؤو األؼياة ؤو األفواك ، و ٓرٌعره كائًِب فىى ؤكاح ؼوّ: فوك ؤو ظِبغخ ؤو ؼية ؤو ٜثلخ ... وهيًِخ اًّػج ، ؤي هيًِخ اًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ. بْ إًواع اًٌٍبٌٍ اًني ًٍفو غٕ فىى ُوِؾ ُب تٍٔثخ % 51ُ صال ُٕ ُعِىع ؤٔىاد أًبـثٌٕ ذوىْ ٓرٌعره ؤكاح ؼوّ كهربذىهًخ وًوٕ فٍ شىة كًِلواٍٜ ُيًف، ؼٌض بْ 49 ُٕ %أًبـثٌٕ ذؽوِهّ ؤكاح ؼوّ ًّ ًٔرفثىهب ، تٍ فو٘ز غٌٌهّ ، وذٌى هٍ اًلهربذىهًخ.وكل ًٍفو هنا إًواع اًٌٍبٌٍ غٕ فىى ؤكاح ؼوّ ال ذِصٍ بالاألكٌٌخ ، ومًى غٔلُب ذرىىع ؤٔىاد أًبـثٌٕغٌى ُعِىغخ ُوِؽًٌٕٔبيؤؼلهّغلكًا ؤهثو ُٕ األٔىاد تبًٍٔثخ ًوٍ واؼل ُٔهّ غٌى ؼلح، وًوٕ بما ظِػز األٔىاد اًرٍ ٓبًهب اًنًٕ ؤكٍ ُٔهّ ؤٔثؽز ؤؾٌثٌخ ٌبؼلخ، وُؼ هنا ًٔعؾ ٔبؼج األٔىاد األكٍ ، وًػرثو ٓعبؼه ِوغًٌب وكًِلواًٌٜب !. وفٍ اًىاكؼ ذلىَ كهربذىهًخ فٍ شىة كًِلواٌٜخ ىائفخ. هنٖ هٍ ؼلٌلخ أًنّاًٌٍبٌٌخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّاًٌىَ، واًرٍ ًثلو وا٘ؽًب ذيًٌفهب ًٌلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ، وؤٓهب ؤٓنِخ كهربذىهًخ. ٌخ ًّ اًِعبًَ أًٌِّبت اًِعبًَ أًٌبتٌخ هٍ اًػِىك اًفلوي ًٌلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًؽلًصخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ .واًِعٌَ أًٌبتٍ ذِصٌٍ ـبكع ًٌّػج ، وأًنّ أًٌبتٌخ ؼٍ ذٌفٌلٍ ًِّوٍ اًلًِلواٌٜخ . اًِعٌَأًٌبتٍ ًلىَؤٌبًٌب ٌٓبتخغٕاًّػج ، وهنا األٌبًماذهؾٌو كًِلواٍٜ ؛ ألْ اًلًِلواٌٜخ ذػٍٔ ٌٌٝخ اًّػج ال ٌٌٝخ ٓبئثخ غٔه ... وُعوك وظىك ُعٌَ ٌٓبتٍ ُػٔبٖ ؾٌبة اًّػج ، واًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ ال ذلىَ بال تىظىك اًّػج ٓفٍه ال تىظىك ٓىاة غٔه . ؤٔثؽز اًِعبًَأًٌبتٌخ ؼبظيًا ِوغًٌب تٌٕاًّػىة وُِبهٌخ اًٌٍٝخ ، ؼٌض غيًز اًعِبهٌو غٕ ُِبهٌخ اًٌٍبٌخ ، واؼروود اًٌٍبكح ًٔفٍهب ٌٓبتخ غٔهب .. وًّ ًثم ًٌّػىة بال مًى اًِنهو اًيائف ًٌلًِلواٌٜخ اًِرِصٍ فٍ اًىكىف فٍ ٔفىف ٜىًٌخ ًى٘ؼ ؤوهاق اًرٕىًز فٍ ٔٔبكًم االٓرفبتبد . وًوٍ ٓػوي اًِعٌَ أًٌبتٍ ًرنهو ؼلٌلره ، غٌٌٔب ؤْ ٓثؽض ُٕ ؤًٕ ًإذٍ هنا اًِعٌَ ... فهى بُب ُٔرفج ُٕ ـالي كوائو آرفبتٌخ ، ؤو ُٕ ـالي ؼية ؤو ائرالف ؤؼياة وبُب تبًرػٌٌٕ . وهٍ هنٖ اًٝوق ًٌٍز تٝوق كًِلواٌٜخ ، بم بْ ذلٌٍّ اًٍوبْ بًى كوائو آرفبتٌخ ًػٍٔ ؤْ اًػٙى أًٌبتٍ اًىاؼل ًٔىة غٕ آالف ؤو ُئبد اآلالف ؤو اًِالًٌٕ ُٕ اًّػج ؼٍج غلك اًٍوبْ . وًػٍٔ ؤْ أًبئج ال ذوتٝه ؤًخ ٌٔخ ذٔنٌٌِخ ِػثٌخ تبًٔبـثٌٕ بم ًػرثو ٓبئثًبغٕهٍ اًّػج هثلٌخ أًىاة. هنا ُب ذلرٙـٌه اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح ... وُٕ هٔب ذٔفٍٕ اًعِبهٌو ٓهبئًٌبغٕأًبئج ، ؤًفٍٕ أًبئج ٓهبئًٌبغٕاًعِبهٌو ، وتِعوك ؼٕىًه غٌى ؤٔىاذهب ًٕثؾ هى اًِؽروو ًٌٍبكذهب وأًبئج غٔهب فٍ ذٕوًف ؤُىههب .. وهونا ٓوي ؤْ اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ اآلْ ذفٌؼ اًللاٌخ واًؽٕبٓخ غٌى غٙى اًِعٌَ أًٌبتٍ تٌِٔب ال ذلو مًى تبًٍٔثخ ألفواك اًّػج ، وُػٔى هنا ؤْ اًِعبًَ أًٌبتٌخ ؤٔثؽز ؤكاح ًٌٍج اًٌٍٝخ اًّػثٌخ واؼروبههب ًٔفٍهب ، وؤٔثؾ ُٕ ؼم اًّػىة اًٌىَ ؤْ ذوبفؾ ُٕ ـالي اًصىهح اًّػثٌخ ُٕ ؤظٍ ذؽٌّٝ ؤكواد اؼروبه اًلًِلواٌٜخ واًٌٍبكح اًٍبًثخ إلهاكح اًعِبهٌو اًٍِِبح اًِعبًَ أًٌبتٌخ ، وؤْ ذػٌٕ ٔوـرهب اًِلوًخ اًِرِصٌخ فٍ اًِثلؤ اًعلًل ال ٌٓبتخ غٕ اًّػج. ؤُب بما آثصم اًِعٌَ أًٌبتٍ غٕ ؼية ٓرٌعخ فىىٖ فٍ االٓرفبتبد فهى فٍ هنٖ اًؽبًخ ُعٌَ اًؽية وًٌَ ُعٌَ اًّػج ، فهى ُِصٍ ًٌؽية وًٌـَ ُِصالً ًٌّػج. واًٌٍٝخ اًرٔفٌنًخ اًرٍ ًػٌٔهب اًِعٌَ أًٌبتٍ هٍ ٌٌٝخ اًؽية اًفبئي وًٌٍز ٌٌٝخ اًّػج . وهنًى تبًٍٔثخ ًٌِعٌَ أًٌبتـٍ اًنئًبيهٍ ؼية غلكًا ُٕ ُلبغلٖ ، فإٔؽبة ذٌى اًِلبغل هّ ُِصٌىْ ًؽيتهّ وًٌٍىا ًٌّػج، واًٌٍٝخ اًرٍ ًلٌِهب هنا االئرالف هٍ ٌٌٝخ ذٌى األؼياة اًِاذٌفخ وًٌٍز ٌٌٝخ اًّػج. بْ اًّػج فٍ ُصٍ هنٖ األٓنِخ هى اًفوًٍخ اًِرٕبهع غٌٌهب ، وهى اًني ذٍرؿفٌه وذٍرؿٌه هنٖ األكواد اًٌٍبٌٌخ اًِرٕبهغخ غٌى اًٌٍٝخ ًرٔريع ُٔه األٔىاد وهى واكف فٍ ٔفىف ُٔرنِخ ٔبُرخ ذرؽون هبًٍِثؽخ ًرٌلـى تإوهاكهب فٍ ٔٔبكًم االكرواع تٔفَ اًوٌفٌخ اًرٍ ذٌلى تهـب ؤوهاق ؤــوي فٍ ٔٔبكًم اًلِبُخ..هنٖ هٍ اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ هٌه ٌىاء أًنّ ماد اًؽية اًىاؼل ؤو ماد اًؽيتٌٕ ؤو ماد األؼياة اًِرػلكح ، ؤو اًرٍ تلوْ ؤؼياة. وهونا ًرٙؾ ؤْ اًرِصٌٍ ذلظٌٍ. ؤُب اًِعبًَ اًرٍ ذلبَ ٓرٌعخ اًرػٌٌٕ و اًىهاشخ فال ذلـٍ ذؽز ؤي ُنهو ًٌلًِلواٌٜخ. و ؼٌض بْ ٓنبَ االٓرفبتبد ًٌِعبًَ أًٌبتٌخ ًلىَ غٌى اًلغبًخ ًوٍج األٔىاد ، بمْ فهى ٓنبُلًِبؾىظٍ تِػٔى اًوٌِخ ،وؤْ األٔىاد ًِوٕ ِوائهب وًِوٕ اًرالغج تهب... وؤْاًفلواء ال ًٍرٌٝػىْ ـىٗ ُػبهن االٓرفبتبد اًرٍ ًٔعؾ فٌهب األؾٌٔبء كائِب ... وفلٞ .! بْ ٓنوًخ اًرِصٌٍ أًٌبتٍ ٓبكي تهب اًفالٌفخ واًِفوووْ واًوربة غٔلُب هبٓز اًّػىة ذٍبق هبًلٌٝؼ تىاٌٝخ اًٌِىن واًٍالٌٜٕ واًفبذؽٌٕ وهٍ ال ذلهي ... وهبْ ؤكٕى ُب ذِٝؼ فٌه اًّػىة فٍ ذٌى اًػٕىه هى ؤْ ًوىْ ًهب ُِصٍ ًٔىة غٔهب ُؼ ؤوًئى اًؽوبَ اًنًٕ هبٓىا ًوفٙىْ مًى ، وًهناهبفؽز اًّػىة ُوًوًا وٜىً ًالًرؽلم مًى اًِِٝؼ ! بمْ ال ًػلٍ اآلْ تػل آرٕبه غٕو اًعِهىهًبد وتلاًخ غٕو اًعِبهٌو ؤْ ذوىْ اًلًِلواٌٜخ هٍ اًؽٕىي غٌى ُعِىغخ كٌٌٌخ ُٕ أًىاة ًٌِصٌىا اًعِبهٌو اًؿفٌوح. بٓهب ٓنوًخ تبًٌخ وذعوتخ ٍُرهٌوخ. بْ اًٌٍٝخ ًعج ؤْ ذوىْ تبًوبٍُ ًٌّػج . بْ ؤغرى اًلهربذىهًبد اًرٍ غوفهب اًػبًّ كبُز فٍ ظٍ اًِعبًَ أًٌبتٌخ. اًؽـية ------------- اًؽية هى اًلهربذىهًخ اًػٕوًخ .. هى ؤكاحاًؽوّ اًلهربذىهًخ اًؽلًصخ ... بم بْ اًؽية هى ؼوّ ظيء ًٌوٍ ... وهى آـو األكواداًلهربذىهًخ ؼرى اآلْ .وتِب ؤْاًؽية ًٌَ فوكًا، فهى ًٙفٍ كًِلواٌٜخ ُنهوًخ تِب ًلٌِه ُٕ ُعبًَ وًعبْ وكغبًخ تىاٌٝخ ؤغٙبئه . فبًؽية ًٌَ ؤكاح كًِلواٌٜخ غٌى اإلٜالق ، ألٓه ًروىْ بُب ُٕ موي إًِبًؾ اًىاؼلح... ؤو اًوئًخ اًىاؼلح .. ؤو اًصلبفخ اًىاؼلح ...ؤو اًِوبْ اًىاؼل .. ؤو اًػلٌلح اًىاؼلح .. هاالء ًوىٓىْ اًؽية ًرؽلٌم ُٕبًؽهّ ؤو فوٗ هئًرهّ ؤو تٍٞ ٌٌٝبْ غلٌلذهّ غٌى اًِعرِؼ هوٍ، وهلفهّ اًٌٍٝخ تبٌّ ذٔفٌن توٓبُعهّ. وال ًعىى كًِلواًٌٜب ؤًْؽوّؤيُٕ هاالءهٍ اًّػج اًنيًروىْ ُٕ اًػلًل ُٕ إًِبًؾ واآلهاء و األُيظخ واألُبهٕ واًػلبئل .. فبًؽية ّي ؤكاح ؼوّ كهربذىهًخ ذِوٕ ؤٔؽبة اًوئًخ اًىاؼلح ؤو إًٌِؽخ اًىاؼلح ُٕ ؼوّ اًّػج تإهٌِه ... ِػج ؤ ... واًؽية هى األكٌٌخ تبًٍٔثخ ًٌّػج. بْ اًؿوٗ ُٕ ذوىًٕ اًؽية هى ـٌم ؤكاح ًؽوّ اًّػج ... ؤي ؼوّ اًنًٕ ـبهط اًؽية تىاٌٝخ اًؽية... فبًؽية ًلىَؤٌبًٌبغٌى ٓنوًخ ٌٌٝىًخ ذؽوٌِخ.. ؤيذؽّوّؤٔؽبة اًؽية فٍ ؾٌوهُّٕؤفواك اًّػج .. ًفروٗ ؤْؤىًه ًٌٌٍـٝخ هى اًىٌـٌٌخ ًرؽلٌم ؤهلافه ، وًفروٗ ؤْ ؤهلافه هٍ ؤهلاف اًّػج ، وذٌى ٓنوًخ ذثوًو كهربذىهًخ اًؽية ، وهٍ ٓفَ أًنوًخ اًرٍ ذلىَ غٌٌهب ؤيكهربذىهًخ. وُهِب ذػلكد األؼياة فبًٔنوًخ واؼلح تٍ ًيًل ذػلكهب ُٕ ؼلح إًواع غٌى اًٌٍٝخ ... وًاكي إًواع اًؽيتٍ غٌى اًٌٍٝخ بًى ذؽٌّٝ ؤٌَ ّيبٓعبى ًٌّػج ؤ ...وًفوة ؤي ُفٝٞ ًفلُخ اًِعرِؼ ... ألْ ذؽٌّٝ اإلٓعبىاد وذفوًج اًفٝٞ هى اًِثوه ًِؽبوًخ ٌؽج اًثٍبٛ ُٕ ذؽز ؤهظٍ اًؽية اًؽبهّ ًٌؽٍ ُؽٌه أًِبفَ ًه. واألؼياة فٍ ٔواغهب ٘ل تػٙهب ، بْ ًّ ًوٕ تبًٍالػ _ وهى أًبكه_فثّعج وذٍفٌه ؤغِبيتػٙهب تػًٙب . وذٌى ُػوهخ التل ؤْ ذلوه فىق ُٕبًؾ اًِعرِؼ اًؽٌىًخ واًػٌٌب ،والتل ؤْ ذنهج تػٚ ذٌى إًِبًؾ اًػٌٌب ٘ؽٌخ ًرٝبؼٕ ؤكواد اًؽوّ غٌى اًٌٍٝخ بْ ًّ ذنهج هٌهب ، ألْ آهٌبه ذٌى إًِبًؾ ذإهٌل ًؽعخ اًؽية اًِػبهٗ ٘ل اًؽية اًؽبهّ ، ؤو األؼياة اًِػبه٘خ ٘ل األؼياة اًؽبهِخ. بْ ؼية اًِػبه٘خ ًوىٓه ؤكاح ؼوّ وًوٍ ًٍٕ بًى اًٌٍٝخ ، التل ًـه ُٕ بٌلـبٛ ؤكاح اًؽوـــّ اًرٍ فٍ اًٌٍٝخ ،وًوٍ ًٍلٝهب التل ؤْ ًهلَ ؤغِبًهب وًّوى فٍ ـٝٝهب، ؼرى وًى هبٓز ٔبًؽخ ًٌِعرِؼ ًٌثوه غلَ ٔالؼهب هإكاح ؼوّ... وهونا ذوىْ ُٕبًؾ اًِعرِؼ وتواُعه ٘ؽٌخ ٔواع األؼياة غٌى اًٌٍٝخ. وهونا توؾّ ُب ًصٌـوٖ ٔـواعذػـلك األؼياة ُّٕٓبٛ ٌٌبٌٍ بال ؤٓه ُلُو ٌٌبًٌٌب واظرِبغًٌب واكرٕبكًًب ًؽٌـبح اًِعرِؼ ُٕ ٓبؼٌخ ،وُٕ ٓبؼٌخ ؤـوي فٔرٌعخ إًواع هٍ آرٕبه ؤكاح ؼوّ ؤـوي هٍبتلرهب، ؤي ٌلىٛ ؼية وفىى ؼية وًوٕ هيًِخ اًّػج ... ؤي هيًِخ اًلًِلواٌٜخ.هِب ؤْ األؼياة ًِوٕ ِوائهب ؤو اهذّبئهب ُٕ اًلاـٍ ؤو ُٕ اًفبهط. اًؽية ًلىَ ؤٔالً ُِصالً ًٌّػج ، شّ ذٕثؾ كٌبكح اًؽية ُِصٌخ ألغٙبء اًؽية، شّ ًٕثؾ هئٌَ اًؽية ُِصال ًلٌبكح اًؽية. وًرٙؾ ؤْ اًٌػثخ اًؽيتٌخ ًػثخ هيًٌخ ـبكغخ ذلىَ غٌى ِوٍ ٔىهي ًٌلًِلواٌٜخ ،وُؽرىي ؤٓبٍٓ ٌٌٝىي ؤٌبٌه أًِبوهاد واًِؿبًٝبد واًٌػج اًٌٍبٌٍ ، مًى ُب ًاهل ؤْ اًؽيتٌخ ؤكاح كهربذىهًخ وًوٕ غٕوًخ. بْ اًؽيتٌخ كهربذىهًخ ٔوًؽخ وًٌٍز ُلّٔػخ، بال ؤْاًػبًّ ًًّرعبوىهب تػل ، فهٍ ؼلًب كهربذىهًخ اًػٕو اًؽلًض. بْاًِعٌَ أًٌبتٍ ًٌؽية اًفبئي هى ُعٌَ اًؽية... واًٌٍٝخ اًرٔفٌنًخ اًرٍ ًوىٓهب مًى اًِعٌَ هٍ ٌٌٝخ اًؽية غٌى اًّػج ، وبْ اًٌٍٝخ اًؽيتٌخ اًرٍ ًفروٗ ؤٓهب ًٌِٕؽخ هٍ اًّػج، هٍ فٍ واكؼ األُو غلو ًلوك ًعيء ُٕ اًّػج، وهى ؼية ؤو ؤؼياة اًِػبه٘خ وؤٕٓبههب ُٕ اًّػج. واًِػبه٘خ ًٌٍز هكٌثًب ِػثًٌبغٌى ٌٌٝخ اًؽية اًؽبهّ تٍ هٍ ُروتٕخ ًٌِٕؽخ ٓفٍهب ًوٍ ذؽٍ ُؽٌه فٍ اًٌٍٝخ، ؤُب اًوكٌج اًّوغٍ وفم هنٖ اًلًِلواٌٜخ اًؽلًصخ فهى اًِعٌَ أًٌبتٍ اًني ؾبًثٌره هّ ؤغٙبء اًؽية اًؽبهّ، ؤي اًوكبتخ ُٕ ؼية اًٌٍٝخ، واًٌٍٝخ ُٕ ؼية اًوكبتخ .هونا ًرٙؾ اًرلظٌٍ واًريًٌف وتٝالْأًنوًبد اًٌٍبٌٌخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ اًٌىَ واًرٍ ذٔثصم ُٔهب اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًؽبًٌخ . اًؽية ًِصٍ ظيءًا ُٕاًّػج،وٌٌبكح اًّػج الذرعيؤ. اًؽية ًؽوّ ٌٓبتخ غٕ اًّػج ، وإًؽٌؾ ال ٌٓبتخ غٕ اًّػج. اًؽية هى كثٌٌخ اًػٕو اًؽلًض ... هى اًٝبئفخ، بْاًِعرِؼاًنيًؽوِه ؼية واؼل هى ذِبًُب ُصٍ اًِعرِؼاًنيذؽوِه كثٌٌخ واؼلح ؤو ٜبئفخ واؼلح ، مًى ؤْ اًؽية ًِصٍ ، هِب ٌثم ، هئًخ ُعِىغخ واؼلح ُٕأًبً ، ؤو ُٕبًؾُعِىغخ واؼلح ُٕاًِعرِؼ، ؤوغلٌلح واؼلح ، ؤو ُوبًٓب واؼلًا ، وهى تبًربًٍ ؤكٌٌخ بما ُب كىهْ تػلك اًّػج ، وهونا اًلثٌٌخ واًٝبئفخ فهٍ ؤكٌٌخ بما ُب كىهٓز تػلك اًّػج ، وهٍ ماد ُٕبًؾ واؼلح ؤو غلٌلح ٜبئفٌخ واؼلح ، وُٕذٌى إًِبًؾ ؤو اًػلٌلح ذروىْ اًوئًخ اًىاؼلح وال فوق تٌٕ اًؽية ؤو اًلثٌٌخ بال هاتٝخ اًلَ واًرٍ هتِب وظلد غٔل ُّٔإ اًؽية. بْ إًواع اًؽيتٍ غٌى اًٌٍٝخ ال فوق تٌٔه بٜالكب وتٌٕ إًواع اًلثٌٍ واًٝبئفٍ ماذه، وبما هبْ أًنبَ اًلثٌٍ واًٝبئفٍ ُوفىً٘ب وٍُرهعًٔب ٌٌبًٌٌب فٌعج ؤًْوفٚ وًٍرهعٕأًنبَاًؽيتٍ ؤًًٙب ، فوالهِب ًٌٍى ٌٍُوًب واؼلًا ، وًاكيبًى ٓرٌعخ واؼلح. بْ اًرإشٌو اًٌٍثٍ واًِلُو ًٌٕواع اًلثٌٍ ؤو اًٝبئفٍ فٍ اًِعرِؼ هى ٓفَ اًرإشٌو اًٌٍثٍ واًِلُو ًٌٕواع اًؽيتٍ فٍ اًِعرِؼ. اًٝثلخ أًنبَ اًٌٍبٌٍ اًٝثلٍ هى ٓفَ أًنبَ اًٌٍبٌٍ اًؽيتٍ ، ؤو أًنبَ اًٌٍبٌٍ اًلثٌٍ ، ؤو أًنبَ اًٌٍبٌٍ اًٝبئفٍ...ؤْ ذٍىك غٌى اًِعرِؼ ٜثلخ ُصٌِب ًٍىك غٌٌه ؼية ؤو كثٌٌخ ؤو ٜبئفخ . بْ اًٝثلخ هٍ ُعِىغخ ُٕ اًِعرِؼ ماد ُٕبًؾ واؼلح،وهنًى اًؽية واًٝبئفخ واًلثٌٌخ. بْإًِبًؾ اًىاؼلح ذّٔإ ُٕ وظىك ُعِىغخ ُٕ أًبً ذعِػهب هاتٝخ اًلَ ؤو اًػلٌلح ؤو اًصلبفخ ؤو اًِوبْ ؤو ٍُرىي اًِػٌّخ. واًٝثلخ واًؽية واًٝبئفخ واًلثٌٌخ ذّٔإ هنًى ُٕ ماد األٌثبة اًِاكًخ بًى ماد أًرٌعخ ؤي تٍثج كَ ؤو ُػرلل ؤو ٍُرىي ُػٌٍّ ؤو شلبفخ ؤو ُوبْ ذٔعّ غٔهب اًِعِىغخ فٍ ٔىهح ٜثلخ ؤو ؼية ؤو كثٌٌخ ؤو ٜبئفخ ، وأًرٌعخ هٍ ذوّى هئًخ واؼلح ًرؽلٌم ذٌى إًِبًؾ فٌنهو اًّوٍ االظرِبغٍ ًرٌى ْؤكاح تٍثج اظرِبغٍ ذرؽون تإٌٌىة ٌٌبٌٍ ًرؽلٌم هئًخ وٌُٕؽخ ذٌى اًعِبغخ . وفٍ هٍ األؼىاي فبًّػج ًٌَ هى اًٝثلخ وال اًؽية وال اًلثٌٌخ وال اًٝبئفخ ، وبِٓب ذٌى ظيء ُٕ اًّػج فلٞ ، وذِصٍ ؤكٌٌخ فٌه. وبما ٌبكد غٌى اًِعرِؼ اًٝثلخ ؤو اًؽية ؤو اًلثٌٌخ ؤو اًٝبئفخ ٔبه أًنبَ اًٍبئل آٓنان ٓنبًُب كهربذىهًًب . وُؼ هنا فبالئرالف اًٝثلٍ واالئرالف اًلثٌٍ ؤفٍٙ ُٕ االئرالف اًؽيتٍ ، بم بْ اًّػج ًروىْ ؤٔالً ُٕ ُعِىع كثبئٍ، ؤًله وظىك اًنًٕ ال كثٌٌخ ًهّ ، وهٍ أًبً ذٔرٍِ بًى ٍُرىًبد ٜثلٌخ ُػٌٔخ .ؤُب اًؽية ؤو األؼياة فٌٌَ هٍ اًّػج فٍ غٙىًرهب. وُٕ هٔب فبًؽية واالئرالف اًؽيتٍ هى األكٌٌخ ؤُبَ اًعِبهٌو اًؿفٌوح ـبهط اًػٙىًخ. ووفلًب ًٌلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ فالُثوه ًٝثلخ ؤْ ذٍؽم تلٌخ اًٝثلبد ُٕ ؤظٍ ٌُٕؽرهب هٍ ، وال ُثوه ًؽية ؤْ ًٍؽم تلٌخ األؼياة ًٌِٕؽره ، وال ُثوه ًلثٌٌخ ؤْ ذٍؽم تلٌخ اًلثبئٍ ًٌِٕؽرهب، وال ُثوه ًٝبئفخ ؤْ ذٍؽم تلٌخ اًٝىائف ًٌِٕؽرهب. اإلتبؼخ تهنٖ اًرٕفٌخ ذػٍٔ ٓثن ُٔٝم اًلًِلواٌٜخ واالؼروبَ ًِٔٝم اًلىح. بْ ُصٍ هنا اإلظواء غٍِ كهربذىهي ، ألٓه ًٌَ ًٌِٕؽخ هٍ اًِعرِؼ اًني ال ًروىْ ُٕ ٜثلخ واؼلح ، وال كثٌٌخ واؼلح ... وال ٜبئفخ واؼلح ... وال ُٕ ؤغٙبء اًؽية فلٞ ، وال ُثوه ًٌلٌبَ ته ...بْ ُثوهٖ اًلهربذىهي هى ؤْ اًِعرِؼفػالً ًروىْ ُٕ ؤٜواف ُرػلكح ، وًوٕ ؤؼلهب ًلىَ ترٕفٌرهب ، ؤي ذٕفٌخ تلٌخ األٜواف ًٌثلى هى فلٞ. بمْ فِصـٍ هـنا اًػـٍِ ًٌَ ًٌِٕؽخ هٍ اًِعرِؼ تٍ ًٌِٕؽخ ٜثلخ واؼلح ، ؤو كثٌٌخ واؼلح، ؤو ٜبئفخ واؼلح ، ؤو ؼية واؼل ، ؤي ًٌِٕؽخ اًنًٕ ًؽٌىْ ُؽٍ اًِعرِؼ، ألْ هنا اإلظواء اًرٕفىي ؤٔـالً كبئّ ٘ل ؤفواك اًِعرِؼ اًنًٕ ًٌٍىا ُٕ ِٕ٘اًؽية ؤو اًٝثلخ ؤو اًلثٌٌخ ؤو اًٝبئفخ اًلبئِخ تبًرٕفٌخ. بْ اًِعرِؼ اًنيذِيّكه إًواغبد اًؽيتٌـخ ُصٍ اًِعرِؼاًنيذِيّكه إًواغبد اًلثٌٌخ ؤو اًٝبئفٌخ ٌىاء تٍىاء. بْاًؽية اًنيًلىَ تبٌّاًٝثلخ ًرؽىيذٌلبئًٌب بًى تلًٍ غٕاًٝثلخ ... وًٍرِو فٍ اًرؽىي اًرٌلبئٍ ؼرى ًٌٕو ـٌٌفخ ًٌٝثلخ اًِػبكًخ ًٝثلره. بْاًٝثلخ اًرٍ ذوس اًِعرِؼذوس ؤًًٙب ٔفبذه، تِػٔى ؤٓه ًى ٌؽلز ٜثلخ اًػِبيُص ًالهٍ اًٝثلبد األـوي فةْ ٜثلخ اًػِبي هنٖ ذٕثؾ هٍ اًىاهس ًٌِعرِؼ، ؤي ذٕثؾ هٍ اًلبغلح اًِبكًخ واالظرِبغٌخ ًٌِعرِؼ. وتِب ؤْ اًىاهس ًؽٍِ ٔفبد اًِىهوس ، وبْ هبٓز ذٌى إًفبد ال ذنهو كفػخ واؼلح.. وًوٕ ـالي اًرٝىه واًرىاًل ًرؽلم مًى، فثِووه اًيُٕذثوى ٔفبد اًٝثلبد اًرٍ ِّٔفٌز ُٕكاـٍ ٜثلخ اًػِبيماذهب ... وًرعه ؤٔؽبة ذٌى إًفبد اذعبهبد ُرثبًٔخ وفلًب ًٌٕفخ ... وهونا ذٕثؾ ٜثلخ اًػِبي، فٌِب تػل ُعرِػًب كبئًِب تؽبًه فٌه ٓفَ ذٔبكٙبد اًِعرِؼ اًللًّ.. فٌرثبًٕؤو ًالٍُرىياألفواك اًِبكيواًِػٔىي ...شّ ذثوى اًفئبد... شّذرؽىيذٌلبئًٌب بًى ٜثلبد.. ٓفَ اًٝثلبد اًِثبكح ... وًرعلك إًواعغٌى ؼوّاًِعرِؼ،هٍ ُعِىغخ ؤفواك ؤو ًال، شّهٍ فئخ شّهٍ ٜـثلخ ظلًلح، ًؽبوي هٍ ُٕ هاالء ؤْ ًوىْ هى ؤكاح اًؽوّ. بْ اًلبغلح اًِبكًخ ًٌِعرِؼ ؾٌو شبترخ، ألٓهب ؤًًٙب اظرِبغٌخ ُٕ ظبٓج آـو. بْ ؤكاح اًؽوّ ًٌلبغلح اًِبكًخ اًىاؼلح فٍ اًِعرِؼ هتِب ذٍرلو بًى ؼٌٕ،وًؤهب ذرػوٗ ًٌيوايتِعوك ذىًّل ٍُرىًبد ُبكًخ واظرِبغٌخ ظلًلح ُٕ ماد اًلبغلح اًِبكًخ اًىاؼلح. بْ ؤي ُعرِؼ ذرٕبهع فٌه اًٝثلبد هبْ فٍ اًِبٍ٘ ُعرِؼ ٜثلخ واؼلح... وًوٕ ذٌى اًٝثلخ ذىًلد غٔهب ذٌى اًٝثلبد تؽوّ اًرٝىه اًؽرٍِ ًؤلٌِبء. بْ اًٝثلخ اًرٍ ذٔيع اًٌِوٌخ ُٕ ؾٌوهب وذٙػهب فٍ ًلهب ًوٍ ذٍرلو ؤكاح اًؽوّ ًٌِٕؽخ ذٌى اًٝثلخ، ٌرعل ؤْ هنٖ اًٌِوٌخ فػٌز فػٌهب كاـٍ ذٌى اًٝثلخهِب ذفػٍ اًٌِوٌخ ذِبًُب كاـٍ اًِعرِؼهوٍ. وُعٍِ اًلىي:بْ ُؽبوالد ذىؼٌل اًلبغلح اًِبكًخ ًٌِعرِؼ ُٕ ؤظٍ ؼٍ ُّوٌخ اًؽوّ ؤو ؼٍّ إًواع ًٌِٕؽخ ؼية ؤو ٜثلخ ؤو ٜبئفخ ؤو كثٌٌخ ... وُؽبوالد به٘بء اًعِبهٌو تبٓرفبة ُِصٌٌٕ غٔهب ، ؤو ؤـن هؤًهب فٍ االٌرفربءاد ... بْ ذٌى اًِؽبوالد ظٌِػهب تبءد تبًفٍّ ، وؤٔثؾ ذوواههب ٌُٙػخ ًىكز اإلٍٓبْو٘ؽوًبغٌى اًّػىة ُٕٓبؼٌخ ؤـوي. االٌرفرــبء االٌرفربء ذلظٌٍ غٌى اًلًِلواٌٜخ .بْ اًنًٕ ًلىًىْ ٓػّ واًنًٕ ًلىًىٓال ًّ ًػثووا فٍ اًؽلٌلخ غٕ بهاكذهّ ، تٍ ؤًعِىا تؽوّ ُفهىَ ًٍِؾًهّ تبًرفّى : بُب ٓػّ ، وبُب ال!. بْ مًى ؤكٍى وؤكٕى ٓنبَ كهربذىهي هثؽٍ.بْ اًني اًلًِلواٌٜخ اًؽلًصخ ، وًّ ٖ بال توٌِخ واؼلح وهٍ ًلىي ال ًعج ؤْ ًػثو غٕ ٌثج مًى ، وًِبما ًّ ًلٍ ٓػّ ، واًني ًلىي ٓػّ ًعج ؤْ ًػٌٍ هنٖ اًِىافلخ ، وًِبما ًّ ًلٍ ال ، وُبما ًوًل هٍ واؼل، وُب ٌثج اًِىافلخ ؤو اًوفـٚ ؟! بمْ ُب هى اًٝوًم اًني ًٔثؿٍ ؤْذٌٍوه اًعِبغبد اًثّوًخ ًررفٌٖ ٓهبئًٌب ُٕغٕىه االٌرثلاك واًلهربذىهًخ ؟. تِب ؤْ اًِّوٍ اًٍِرػٍٕ فٍ كٌٙخ اًلًِلواٌٜخ هى ؤكاح اًؽوّ اًني غثود غٔه إًواغبد اًؽيتٌخ واًٝثلٌخ واًفوكًخ ، وُب اترلاع وٌبئٍ االٓرفبتبد واالٌرفربء بالذؿٌٝخ ًفٍّ ذٌى اًرعبهة أًبكٕخ فٍ ؼٍ هنٖ اًِّوٌخ - بمْ ، اًؽٍ ًوِٕ فٍ بًعبك ؤكاح ؼوّ ًٌٍز واؼلح ُٕ هٍ ذٌى األكواد ُؽٍ إًواع ، واًرٍ الذِصٍ بال ظبٓثًب واؼلًا ُٕ اًِعرِؼ، ؤيبًعبك ؤكاح ؼوّ ًٌٍز ؼيتًب وال ٜثلخ وال ٜبئفخ وال كثٌٌخ ، تٍ ؤكاح ؼوّ هٍ اًّػج هٌه .. وًٌٍز ُِصٌخ غٔه وال ٓبئثخ. فال ٌٓبتخ غٕ اًّػج و اًرِصٌٍ ذلظٌٍ . وبما ؤُوٕ بًعبك ذٌى األكاح ، فةمْ ، آؽٌز اًِّوٌخ وذؽللز اًلًِلواٌٜخ اًّػثٌخ ، وذوىْ اًعِبغبد اًثّوًخ كل ؤٓهز غٕىه االٌرثلاك وأًنّ اًلهربذىهًخ وؼٌز ُؽٌهب ٌٌٝخ اًّػج . بْ اًوربة األـٙو ًللَ اًؽٍ أًهبئٍ ًِّوٌخ ؤكاح اًؽوّ ، وًوٌّ اًٝوًم ؤُبَ اًّػىة ًرػثو غٕىه اًلهربذىهًخ بًى غٕىه اًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ.. بْ هنٖ أًنوًخ اًعلًلح ذلىَ غٌى ؤٌبً ٌٌٝخ اًّػج كوْ ٌٓبتخ ؤو ذِصٌٍ... وذؽلم كًِلواٌٜخ ُثبِوح تّوٍ ُٔنّ وفػبي ، ؾٌو ذٌى اًِؽبوًخ اًللًِخ ًٌلًِلواٌٜخ اًِثبِوح اًِفرلوح بًى بُوبٌٓخ اًرٝثٌم غٌى ؤهٗ اًىاكؼ واًفبًٌخ ُٕ اًعلًخ ًفللآهب ًٌرٔنٌّ اًّػثٍ غٌى اًٍِرىًبد اًلٌٓب. اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ اًِاذِواد اًّػثٌخ هٍ اًىٌٌٌخ اًىؼٌلح ًٌلًِلواٌٜخ اًّػثٌخ. بْؤيٓنبَ ًٌؽوّ ـالفًب ًهنا األٌٌىة ، ؤٌٌىة اًِاذِواد اًّػثٌخ ،هى ٓنبَ ؼوّ ؾٌو كًِلواٍٜ. بْ هبفخ ؤٓنِخ اًؽوّ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ اآلْ ًٌٍز كًِلواٌٜخ ُب ًّ ذهرل بًى هنا األٌٌىة. اًِاذِواد اًّػثٌخ هٍ آـو اًِٝبف ًؽوهخ اًّػىة ٓؽى اًلًِلواٌٜخ. اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ هٍ اًصِوح أًهبئٌخ ًوفبػ اًّػىة ُٕ ؤظٍ اًلًِلواٌٜخ. اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ ًٌٍز ُٕ ٔٔؼ اًفٌبي تلله ُب هٍ ٓرـبط ًٌفوو اإلٍٓبٍٓ اًني اٌرىغج هبفخ اًرعبهة اإلٍٓبٌٓخ ُٕ ؤظٍ اًلًِلواٌٜخ. بْ اًلًِلواٌٜخ اًِثبِوح هٍ األٌٌىة اًِصبًٍ اًنيًٌَُؽٍ ٓلبُؤو ـالف فٍ ؼبًخ ذؽلله واكػًٌب. وتِب ؤْ اًّػج ُهِب هبْ غلكٖ ًٍرؽٌٍ ظِػه كفػخ واؼلح ًٌٔبكْ وًرلاهً وًلوه ٌٌبٌره ، ًنا إٓوفز األُّ غٕ اًلًِلواٌٜخ اًِثبِوح وتلٌز ُعوك فووح ٜىتبوًخ تػٌلح غٕ كٌٓب اًىاكؼ. وكل اٌرػٌٚ غٔهب تٔنوًبد ؼوّ غلًلح هبًِعبًَ أًٌبتٌخ واًروصالد اًؽيتٌخ ، واالٌرفربءاد اًرٍ ؤكد ظٌِػهب بًى غيي اًّػج غٕ ُِبهٌخ ٌٌبٌخ ِاوٓه ، وٌٌج ٌٌبكذه ، واؼروبه اًٌٍبٌخ واًٌٍبكح ُٕ كثٍ ذٌى األكواد اًِرػبكثخ واًِرٕبهغخ غٌى اًؽوّ ... ُٕ اًفوكبًى اًٝثلخ ، بًى اًٝبئفخ واًلثٌٌخ بًى اًِعٌَ ؤو اًؽية . وًوٕ اًوربة األـٙـو ًثّو اًّػىة تبًهلاًخ بًى ٜوًم اًلًِلواٌٜخ اًِثبِوح وفم ٓنبَ تلًؼ وغٌٍِ ... وؼٌض بْفووح اًلًِلواٌٜخ اًِثبِوح ال ًفرٌف غٌٌهب اشٔبْ غبكالْ غٌى ؤٓهب اًِصٌى ... تٌل ؤْ ؤٌٌىة ذٝثٌلهب هبْ ٍُرؽٌالً ... وؼٌض بْ هنٖ أًنوًخ اًػبًٌِخ اًصبًصخ ذللَ ًٔب ذعوتخ واكػٌخ ًٌلًِلواٌٜخ اًِثبِوح، بمْآؽٌز ُّوٌخ اًلًِلواٌٜخ ٓهبئًٌب فٍ اًػبًّ ..وًّ ًثم ؤُبَ اًعِبهٌو بال اًوفبػ ًٌلٙبء غٌى هبفخ ؤِوبي اًؽوّ اًلهربذىهًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّاآلْ، واًرٍ ذٍِى ىًفًب تبًلًِلواٌٜخ تإِوبًهب اًِرػلكح ...ُٕ اًِعبًَ أًٌبتٌخ بًى اًٝبئفخ واًلثٌٌخ واًٝثلخ ، بًى اًؽية اًىاؼل ، بًى اًؽيتٌٕ، بًى ذػلك األؼياة. ًٌَ ًٌلًِلواٌٜخ بال ؤٌٌىة واؼل وٓنوًخ واؼلح .. وُب ذثبًٕ واـرالف األٓنِخ اًرٍ ذلغٍ اًلًِلواٌٜخ بال كًٌٍ غٌى ؤٓهب ًٌٍز كًِلواٌٜخ... ًٌَ ًٌٍٝخ اًّػج بال وظه واؼل ، والًِوٕ ذؽلٌم اًٌٍٝخ اًّػثٌخ بال توٌفٌخ واؼلح... وهٍ اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ. فال كًِلواٌٜخ تلوْ ُاذِواد ِػثٌخ و اًٌعبْ فٍ هٍ ُوبْ. ؤو ًال_ ًلٍّ اًّػج بًى ُاذِواد ِػثٌخ ؤٌبٌٌخ وًفربه هٍ ُاذِو ؤُبٓخ ًه ، وُٕ ُعِىع ؤُبٓبد اًِاذِواد ذروىْ ُاذِواد ِػثٌخ ؾٌو األٌبٌٌخ ...شّذفربه ظِبهٌو ذٌى اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ ًعبًٓب ِػثٌخ بكاهًخ ًرؽٍّ ُؽٍ اإلكاهح اًؽوىٌُخ ، فرٕثؾ هٍ اًِوافم فٍ اًِعرِؼ ذلاه تىاٌٝخ ًعبْ ِػثٌخ. وذٌٕو اًٌعبْ اًّػثٌخ اًرٍ ذلًو اًِوافم ٍُاوًخ ؤُبَ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ اًرٍ ذٌٍِ غٌٌهب اًٌٍبٌخ وذواكثهب فٍ ذٔفٌن ذٌى اًٌٍبٌخ. وتهنا ذٕثؾ اإلكاهح ِػثٌخ واًوكبتخ ِػثٌخ ، ؤًرهٍ اًرػوًف اًثبًٍ ًٌلًِلواٌٜخ اًني ًلىي: اًلًِلواٌٜخ هٍ هكبتخ اًّػج غٌى اًؽوىُخ ًٌؽٍ ُؽٌه اًرػوًف إًؽٌؾ وهى اًلًِلواٌٜخ هٍ هكبتخ اًّػج غٌى ٓفٍه. بْاًِىأٌٜٕ ظٌِػًب اًنًٕ هّؤغٙبء ذٌى اًِاذِواد اًّػثٌخ ًٔرِىْوظٌفًٌب ؤو ُهًٌٔب بًى فئبد ُفرٌفخ ... ًنا غٌٌهّ ؤْ ًّوٌىا ُاذِواد ِػثٌخ ُهٌٔخ ـبٔخ تهّ، غالوح غٌى هىٓهّ ُىأٌٜٕ ؤغٙبء فٍ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ ؤو اًٌعبْ اًّػثٌخ ... بْ ُب ذرٔبوًه اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ ًوٌّ فٍ ٔىهذه أًهبئٌخ فٍ ُاذِو اًّػج اًػبَ اًني ذٌرلٍ فٌه ؤُبٓبد اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ، وبْ ُب ًٕىؾه ُاذِو اًّػج اًػبَاًنيًعرِؼكوهًًب ؤو ٌٔىًًب ًٝوػتبًربًٍ غٌى اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْاًّػثٌخ ًٌثلؤ اًرٔفٌن ُٕكثٍ اًٌعبْ اًّػثٌخ اًٍِاوًخ ؤُبَ اًِاذِواد اًّػثٌخ األٌبٌٌخ. بْ ُاذِو اًّػج اًػبَ ًٌَ ُعِىع ؤغٙبء ؤو ؤِفبٓ ٜثٌػٌٌٕ هبًِعبًَ أًٌبتٌخ، بٓه ًلبء اًِاذِواد اًّػثٌخ واًٌعبْ اًّػثٌخ. تنًى ذٔؽٍ ُّوٌخ ؤكاح اًؽوّ تلاهخ وذٔرهٍ األكواد اًلهربذىهًخ ، وًٕثؾاًّػج هى ؤكاح اًؽوّ ، وذؽٍ ٓهبئًٌب ُػٌٙخ اًلًِلواٌٜخ فٍ اًػبًّ. ِوًػخ اًِعرِؼ اًّوًػخ هٍ اًِّوٌخ األـوي اًِواكفخ ًِّوٌخ ؤكاح اًؽوّ واًرٍ ًّ ذؽٍ تػل فٍ اًػٕو اًؽلًض، توؾّ ؤٓهب ؼٌز فٍ فرواد ُٕ اًربهًق. ؤْ ذفرٖ ًعٔخ ؤو ُعٌَ تى٘ؼ ِوًػخ ًٌِعرِؼ ، مًى تبٍٜ وؾٌو كًِلواٍٜ. ؤْذػّلي ِوًػخ اًِعرِؼؤو ذٌؿى تىاٌٝخ فوك ؤو ًعٔخ ؤو ُعٌَ ، مًى ؤًًٙب تبٍٜ وؾٌو كًِلواٍٜ. بمْ ، ُب هٍ ِوًػخ اًِعرِؼ ؟ وُٕ ًٙػهب وُب ؤهٌِرهب تبًٍٔثخ ًٌلًِلواٌٜخ ؟. اًّوًػخ اًٝثٌػٌخ ألي ُعرِؼ هٍ اًػوف ؤو اًلًٕ.ؤي ُؽبوًخ ؤـوي إلًعبك ِوًػخ ألي ُعرِؼ ـبهظخ غٕ هنًٕ إًِلهًٕ هٍ ُؽبوًخ تبٌٜخ وؾٌو ُٔٝلٌخ.اًلٌبذٌو ًٌٍز هٍ ِوًػخ اًِعرِؼ ... اًلٌرىه غثبهح غٕ كبٓىْ و٘ػٍؤٌبٌٍ.بْ مًى اًلبٓىْ اًى٘ػٍ األٌبٌٍ ًؽربط بًى ُٕله ًٍرٔل بًٌه ؼرى ًعل ُثوهٖ. بُّْوٌخ اًؽوًخ فٍ اًػٕو اًؽلًض هٍ ؤْ اًلٌبذٌو ٔبهد هٍ ِوًػخ اًِعرِؼ ،وؤْ ذٌى اًلٌبذٌو ال ذٍرٔل بال بًى هئًخ ؤكواد اًؽوّ اًلهربذىهًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ، ُٕ اًفوك بًى اًؽية ، و اًلًٌٍ غٌى مًى هى االـرالف ُٕ كٌرىه بًى آـو توؾّ ؤْ ؼوًخ اإلٍٓبْ واؼلح. وٌثج االـرالف هى اـرالف هئًخ ؤكواد اًؽوّ ، و هنا هى ُلرٍ اًؽوًخ فٍ ٓنّ اًػبًّ اًِػبٔو. بْ األٌٌىة اًني ذثرؿٌه ؤكواد اًؽوّ فٍ اًٌٍٝوح غٌى اًّػىة هى اًني ًفوؽ فٍ اًلٌرىه ، وذعثو أًبً غٌــى بٜبغره تلىح اًلىإٌٓ أًِثصلخ غٕ اًلٌرىه أًِثصم ُٕ ؤُيظخ وهئًخ ؤكاح اًؽوّ. بْ ٌّٔخ ؤكواد اًؽوّاًلهربذىهًخ هٍ اًرٍ ؼٌز ُؽٍ ٌّٔخ اًٝثٌػخ. اًلبٓىْ اًى٘ػٍ ؼٍ ُؽٍ اًلبٓىْ اًٝثٌػٍ ففللد اًِلبًٌَ. بْ اإلٍٓبْ هى اإلٍٓبْ فٍ ؤي ُوبْ . واؼل فٍ اًفٌلخ ... وواؼل فٍ اإلؼٍبً .وًهنا ظبء اًلبٓىْاًٝثٌػٍ ٓبُىًٌب ُٔٝلًٌب ًئلٍٓبْهىاؼل ، شّ ظبءد اًلٌبذٌو هلىإٌٓ و٘ػٌخ ذٔنوبًى اإلٍٓبْ ؾٌو واؼل، وًٌَ ًهب ُب ًثوههب فٍ ذٌى أًنوح بال ٌُّئخ ؤكواد اًؽوّ ... اًفوك ؤو اًِعٌَ ؤو اًٝثلخ ؤو اًؽية ًٌرؽوّ فٍ اًّػىة. وهونا ٓوي اًلٌبذٌو ذرؿٌو غبكح ترؿٌو ؤكاح اًؽوّ ، وهنا ًلي غٌى ؤْاًلٌرىه ُياط ؤكواد اًؽوّ وكبئّ ًٌِٕؽرهب وًٌَ تلبٓىْ ٜثٌػٍ. بْ هنا هى اًفٝو اًِؽلق تبًؽوًخ اًوبُٕ فٍ فللاْ اًّوًػخ اًؽلٌلٌخ ًٌِعرِؼ اإلٍٓبٍٓ واٌرثلاًهب ترّوًػبد و٘ػٌخ وفـم األٌٌىة اًني ذوؾثه ؤكاح اًؽوّ فٍ ؼوّ اًعِبهٌو ... و األٍٔ هى ؤْؤٌٌىة اًؽوّ هى اًنيًعج ؤًْروٌف وفلًب ًّوًػخ اًِعرِؼالاًػوَ. بمْ ، ِوًػخ اًِعرِؼ ًٌٍز ُؽٍ ٌٔبؾخ وذإًٌف. وذوِٕ ؤهٌِخ اًّوًػخ فٍ هىٓهب هٍ اًفٌٍٕ ًِػوفخ اًؽم واًثبٍٜ ، واًفٝإ وإًىاة ، وؼلىق األفواك وواظثبذهّ . بم بْ اًؽوًخ ُهلكح ُب ًّ ًوٕ ًٌِعرِؼ ِوًػخ ُللٌخ و ماد ؤؼوبَ شبترخ ؾٌو كبتٌخ ًٌرؿٌٌو ؤو اًرثلًٍ تىاٌٝخ ؤي ؤكاح ُٕ ؤكواد اًؽوّ ، تٍ ؤكاح اًؽوّ هٍ اًٌِيُخ تبذثبع ِوًػخ اًِعرِؼ ... وًوٕ اًّػىة اآلْ فٍ ظٌِؼ ؤٓؽبء اًػبًّ ذؽوـّ تىاٌٝـخ ِوائـؼ و٘ػٌخ كبتٌ
Rozpocznij dyskusję Zgadzam się ( 0 )     Nie zgadzam się ( 0 )   zgłoś nadużycie
Opinia: Neutralna
Autor: 4224353344 403824
. ؤٔثؽز هنٖ اًِّوٌخ ـٌٝوح ظلًا تػل ؤْذوىٓز اًِعرِػبد اًؽلًصخ. ذىاظه اًّػىة اآلْ هنٖ اًِّوٌخ اًٍِرِوح. وذػبٍٓ اًِعرِػبد اًػلًل ُٕ اًِفبٜو واآلشبه اًثبًؿخ اًِروذثخ غٌٌهب . وًّ ذٔعؾ تػل فٍ ؼٌهب ؼالً ٓهبئٌّ كًِلواٌّٜب . وًللَ اًوربة األـٙو اًؽٍ أًهبئٍ ًِّوٌخ ؤكاح اًؽوّ. ب و بْ هبفخ األٓنِخ اًٌٍبٌٌخ فٍ اًػبًّاآلْ هٍ ٓرٌعخ ٔواع ؤكواد اًؽوّغٌى اًٌٍٝخ ٔواغًب ًٌٌٌِب ؤو ٌٍُؽًبهٕواعاًٝثلبد ؤو اًٝىائف ؤو اًلثبئٍ ؤو األؼياة ؤو األفواك ، و ٓرٌعره كائًِب فىى ؤكاح ؼوّ: فوك ؤو ظِبغخ ؤو ؼية ؤو ٜثلخ ... وهيًِخ اًّػج ، ؤي هيًِخ اًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ. بْ إًواع اًٌٍبٌٍ اًني ًٍفو غٕ فىى ُوِؾ ُب تٍٔثخ % 51ُ صال ُٕ ُعِىع ؤٔىاد أًبـثٌٕ ذوىْ ٓرٌعره ؤكاح ؼوّ كهربذىهًخ وًوٕ فٍ شىة كًِلواٍٜ ُيًف، ؼٌض بْ 49 ُٕ %أًبـثٌٕ ذؽوِهّ ؤكاح ؼوّ ًّ ًٔرفثىهب ، تٍ فو٘ز غٌٌهّ ، وذٌى هٍ اًلهربذىهًخ.وكل ًٍفو هنا إًواع اًٌٍبٌٍ غٕ فىى ؤكاح ؼوّ ال ذِصٍ بالاألكٌٌخ ، ومًى غٔلُب ذرىىع ؤٔىاد أًبـثٌٕغٌى ُعِىغخ ُوِؽًٌٕٔبيؤؼلهّغلكًا ؤهثو ُٕ األٔىاد تبًٍٔثخ ًوٍ واؼل ُٔهّ غٌى ؼلح، وًوٕ بما ظِػز األٔىاد اًرٍ ٓبًهب اًنًٕ ؤكٍ ُٔهّ ؤٔثؽز ؤؾٌثٌخ ٌبؼلخ، وُؼ هنا ًٔعؾ ٔبؼج األٔىاد األكٍ ، وًػرثو ٓعبؼه ِوغًٌب وكًِلواًٌٜب !. وفٍ اًىاكؼ ذلىَ كهربذىهًخ فٍ شىة كًِلواٌٜخ ىائفخ. هنٖ هٍ ؼلٌلخ أًنّاًٌٍبٌٌخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّاًٌىَ، واًرٍ ًثلو وا٘ؽًب ذيًٌفهب ًٌلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ، وؤٓهب ؤٓنِخ كهربذىهًخ. ٌخ ًّ اًِعبًَ أًٌِّبت اًِعبًَ أًٌبتٌخ هٍ اًػِىك اًفلوي ًٌلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًؽلًصخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ .واًِعٌَ أًٌبتٍ ذِصٌٍ ـبكع ًٌّػج ، وأًنّ أًٌبتٌخ ؼٍ ذٌفٌلٍ ًِّوٍ اًلًِلواٌٜخ . اًِعٌَأًٌبتٍ ًلىَؤٌبًٌب ٌٓبتخغٕاًّػج ، وهنا األٌبًماذهؾٌو كًِلواٍٜ ؛ ألْ اًلًِلواٌٜخ ذػٍٔ ٌٌٝخ اًّػج ال ٌٌٝخ ٓبئثخ غٔه ... وُعوك وظىك ُعٌَ ٌٓبتٍ ُػٔبٖ ؾٌبة اًّػج ، واًلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ ال ذلىَ بال تىظىك اًّػج ٓفٍه ال تىظىك ٓىاة غٔه . ؤٔثؽز اًِعبًَأًٌبتٌخ ؼبظيًا ِوغًٌب تٌٕاًّػىة وُِبهٌخ اًٌٍٝخ ، ؼٌض غيًز اًعِبهٌو غٕ ُِبهٌخ اًٌٍبٌخ ، واؼروود اًٌٍبكح ًٔفٍهب ٌٓبتخ غٔهب .. وًّ ًثم ًٌّػىة بال مًى اًِنهو اًيائف ًٌلًِلواٌٜخ اًِرِصٍ فٍ اًىكىف فٍ ٔفىف ٜىًٌخ ًى٘ؼ ؤوهاق اًرٕىًز فٍ ٔٔبكًم االٓرفبتبد . وًوٍ ٓػوي اًِعٌَ أًٌبتٍ ًرنهو ؼلٌلره ، غٌٌٔب ؤْ ٓثؽض ُٕ ؤًٕ ًإذٍ هنا اًِعٌَ ... فهى بُب ُٔرفج ُٕ ـالي كوائو آرفبتٌخ ، ؤو ُٕ ـالي ؼية ؤو ائرالف ؤؼياة وبُب تبًرػٌٌٕ . وهٍ هنٖ اًٝوق ًٌٍز تٝوق كًِلواٌٜخ ، بم بْ ذلٌٍّ اًٍوبْ بًى كوائو آرفبتٌخ ًػٍٔ ؤْ اًػٙى أًٌبتٍ اًىاؼل ًٔىة غٕ آالف ؤو ُئبد اآلالف ؤو اًِالًٌٕ ُٕ اًّػج ؼٍج غلك اًٍوبْ . وًػٍٔ ؤْ أًبئج ال ذوتٝه ؤًخ ٌٔخ ذٔنٌٌِخ ِػثٌخ تبًٔبـثٌٕ بم ًػرثو ٓبئثًبغٕهٍ اًّػج هثلٌخ أًىاة. هنا ُب ذلرٙـٌه اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح ... وُٕ هٔب ذٔفٍٕ اًعِبهٌو ٓهبئًٌبغٕأًبئج ، ؤًفٍٕ أًبئج ٓهبئًٌبغٕاًعِبهٌو ، وتِعوك ؼٕىًه غٌى ؤٔىاذهب ًٕثؾ هى اًِؽروو ًٌٍبكذهب وأًبئج غٔهب فٍ ذٕوًف ؤُىههب .. وهونا ٓوي ؤْ اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ اآلْ ذفٌؼ اًللاٌخ واًؽٕبٓخ غٌى غٙى اًِعٌَ أًٌبتٍ تٌِٔب ال ذلو مًى تبًٍٔثخ ألفواك اًّػج ، وُػٔى هنا ؤْ اًِعبًَ أًٌبتٌخ ؤٔثؽز ؤكاح ًٌٍج اًٌٍٝخ اًّػثٌخ واؼروبههب ًٔفٍهب ، وؤٔثؾ ُٕ ؼم اًّػىة اًٌىَ ؤْ ذوبفؾ ُٕ ـالي اًصىهح اًّػثٌخ ُٕ ؤظٍ ذؽٌّٝ ؤكواد اؼروبه اًلًِلواٌٜخ واًٌٍبكح اًٍبًثخ إلهاكح اًعِبهٌو اًٍِِبح اًِعبًَ أًٌبتٌخ ، وؤْ ذػٌٕ ٔوـرهب اًِلوًخ اًِرِصٌخ فٍ اًِثلؤ اًعلًل ال ٌٓبتخ غٕ اًّػج. ؤُب بما آثصم اًِعٌَ أًٌبتٍ غٕ ؼية ٓرٌعخ فىىٖ فٍ االٓرفبتبد فهى فٍ هنٖ اًؽبًخ ُعٌَ اًؽية وًٌَ ُعٌَ اًّػج ، فهى ُِصٍ ًٌؽية وًٌـَ ُِصالً ًٌّػج. واًٌٍٝخ اًرٔفٌنًخ اًرٍ ًػٌٔهب اًِعٌَ أًٌبتٍ هٍ ٌٌٝخ اًؽية اًفبئي وًٌٍز ٌٌٝخ اًّػج . وهنًى تبًٍٔثخ ًٌِعٌَ أًٌبتـٍ اًنئًبيهٍ ؼية غلكًا ُٕ ُلبغلٖ ، فإٔؽبة ذٌى اًِلبغل هّ ُِصٌىْ ًؽيتهّ وًٌٍىا ًٌّػج، واًٌٍٝخ اًرٍ ًلٌِهب هنا االئرالف هٍ ٌٌٝخ ذٌى األؼياة اًِاذٌفخ وًٌٍز ٌٌٝخ اًّػج. بْ اًّػج فٍ ُصٍ هنٖ األٓنِخ هى اًفوًٍخ اًِرٕبهع غٌٌهب ، وهى اًني ذٍرؿفٌه وذٍرؿٌه هنٖ األكواد اًٌٍبٌٌخ اًِرٕبهغخ غٌى اًٌٍٝخ ًرٔريع ُٔه األٔىاد وهى واكف فٍ ٔفىف ُٔرنِخ ٔبُرخ ذرؽون هبًٍِثؽخ ًرٌلـى تإوهاكهب فٍ ٔٔبكًم االكرواع تٔفَ اًوٌفٌخ اًرٍ ذٌلى تهـب ؤوهاق ؤــوي فٍ ٔٔبكًم اًلِبُخ..هنٖ هٍ اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ هٌه ٌىاء أًنّ ماد اًؽية اًىاؼل ؤو ماد اًؽيتٌٕ ؤو ماد األؼياة اًِرػلكح ، ؤو اًرٍ تلوْ ؤؼياة. وهونا ًرٙؾ ؤْ اًرِصٌٍ ذلظٌٍ. ؤُب اًِعبًَ اًرٍ ذلبَ ٓرٌعخ اًرػٌٌٕ و اًىهاشخ فال ذلـٍ ذؽز ؤي ُنهو ًٌلًِلواٌٜخ. و ؼٌض بْ ٓنبَ االٓرفبتبد ًٌِعبًَ أًٌبتٌخ ًلىَ غٌى اًلغبًخ ًوٍج األٔىاد ، بمْ فهى ٓنبُلًِبؾىظٍ تِػٔى اًوٌِخ ،وؤْ األٔىاد ًِوٕ ِوائهب وًِوٕ اًرالغج تهب... وؤْاًفلواء ال ًٍرٌٝػىْ ـىٗ ُػبهن االٓرفبتبد اًرٍ ًٔعؾ فٌهب األؾٌٔبء كائِب ... وفلٞ .! بْ ٓنوًخ اًرِصٌٍ أًٌبتٍ ٓبكي تهب اًفالٌفخ واًِفوووْ واًوربة غٔلُب هبٓز اًّػىة ذٍبق هبًلٌٝؼ تىاٌٝخ اًٌِىن واًٍالٌٜٕ واًفبذؽٌٕ وهٍ ال ذلهي ... وهبْ ؤكٕى ُب ذِٝؼ فٌه اًّػىة فٍ ذٌى اًػٕىه هى ؤْ ًوىْ ًهب ُِصٍ ًٔىة غٔهب ُؼ ؤوًئى اًؽوبَ اًنًٕ هبٓىا ًوفٙىْ مًى ، وًهناهبفؽز اًّػىة ُوًوًا وٜىً ًالًرؽلم مًى اًِِٝؼ ! بمْ ال ًػلٍ اآلْ تػل آرٕبه غٕو اًعِهىهًبد وتلاًخ غٕو اًعِبهٌو ؤْ ذوىْ اًلًِلواٌٜخ هٍ اًؽٕىي غٌى ُعِىغخ كٌٌٌخ ُٕ أًىاة ًٌِصٌىا اًعِبهٌو اًؿفٌوح. بٓهب ٓنوًخ تبًٌخ وذعوتخ ٍُرهٌوخ. بْ اًٌٍٝخ ًعج ؤْ ذوىْ تبًوبٍُ ًٌّػج . بْ ؤغرى اًلهربذىهًبد اًرٍ غوفهب اًػبًّ كبُز فٍ ظٍ اًِعبًَ أًٌبتٌخ. اًؽـية ------------- اًؽية هى اًلهربذىهًخ اًػٕوًخ .. هى ؤكاحاًؽوّ اًلهربذىهًخ اًؽلًصخ ... بم بْ اًؽية هى ؼوّ ظيء ًٌوٍ ... وهى آـو األكواداًلهربذىهًخ ؼرى اآلْ .وتِب ؤْاًؽية ًٌَ فوكًا، فهى ًٙفٍ كًِلواٌٜخ ُنهوًخ تِب ًلٌِه ُٕ ُعبًَ وًعبْ وكغبًخ تىاٌٝخ ؤغٙبئه . فبًؽية ًٌَ ؤكاح كًِلواٌٜخ غٌى اإلٜالق ، ألٓه ًروىْ بُب ُٕ موي إًِبًؾ اًىاؼلح... ؤو اًوئًخ اًىاؼلح .. ؤو اًصلبفخ اًىاؼلح ...ؤو اًِوبْ اًىاؼل .. ؤو اًػلٌلح اًىاؼلح .. هاالء ًوىٓىْ اًؽية ًرؽلٌم ُٕبًؽهّ ؤو فوٗ هئًرهّ ؤو تٍٞ ٌٌٝبْ غلٌلذهّ غٌى اًِعرِؼ هوٍ، وهلفهّ اًٌٍٝخ تبٌّ ذٔفٌن توٓبُعهّ. وال ًعىى كًِلواًٌٜب ؤًْؽوّؤيُٕ هاالءهٍ اًّػج اًنيًروىْ ُٕ اًػلًل ُٕ إًِبًؾ واآلهاء و األُيظخ واألُبهٕ واًػلبئل .. فبًؽية ّي ؤكاح ؼوّ كهربذىهًخ ذِوٕ ؤٔؽبة اًوئًخ اًىاؼلح ؤو إًٌِؽخ اًىاؼلح ُٕ ؼوّ اًّػج تإهٌِه ... ِػج ؤ ... واًؽية هى األكٌٌخ تبًٍٔثخ ًٌّػج. بْ اًؿوٗ ُٕ ذوىًٕ اًؽية هى ـٌم ؤكاح ًؽوّ اًّػج ... ؤي ؼوّ اًنًٕ ـبهط اًؽية تىاٌٝخ اًؽية... فبًؽية ًلىَؤٌبًٌبغٌى ٓنوًخ ٌٌٝىًخ ذؽوٌِخ.. ؤيذؽّوّؤٔؽبة اًؽية فٍ ؾٌوهُّٕؤفواك اًّػج .. ًفروٗ ؤْؤىًه ًٌٌٍـٝخ هى اًىٌـٌٌخ ًرؽلٌم ؤهلافه ، وًفروٗ ؤْ ؤهلافه هٍ ؤهلاف اًّػج ، وذٌى ٓنوًخ ذثوًو كهربذىهًخ اًؽية ، وهٍ ٓفَ أًنوًخ اًرٍ ذلىَ غٌٌهب ؤيكهربذىهًخ. وُهِب ذػلكد األؼياة فبًٔنوًخ واؼلح تٍ ًيًل ذػلكهب ُٕ ؼلح إًواع غٌى اًٌٍٝخ ... وًاكي إًواع اًؽيتٍ غٌى اًٌٍٝخ بًى ذؽٌّٝ ؤٌَ ّيبٓعبى ًٌّػج ؤ ...وًفوة ؤي ُفٝٞ ًفلُخ اًِعرِؼ ... ألْ ذؽٌّٝ اإلٓعبىاد وذفوًج اًفٝٞ هى اًِثوه ًِؽبوًخ ٌؽج اًثٍبٛ ُٕ ذؽز ؤهظٍ اًؽية اًؽبهّ ًٌؽٍ ُؽٌه أًِبفَ ًه. واألؼياة فٍ ٔواغهب ٘ل تػٙهب ، بْ ًّ ًوٕ تبًٍالػ _ وهى أًبكه_فثّعج وذٍفٌه ؤغِبيتػٙهب تػًٙب . وذٌى ُػوهخ التل ؤْ ذلوه فىق ُٕبًؾ اًِعرِؼ اًؽٌىًخ واًػٌٌب ،والتل ؤْ ذنهج تػٚ ذٌى إًِبًؾ اًػٌٌب ٘ؽٌخ ًرٝبؼٕ ؤكواد اًؽوّ غٌى اًٌٍٝخ بْ ًّ ذنهج هٌهب ، ألْ آهٌبه ذٌى إًِبًؾ ذإهٌل ًؽعخ اًؽية اًِػبهٗ ٘ل اًؽية اًؽبهّ ، ؤو األؼياة اًِػبه٘خ ٘ل األؼياة اًؽبهِخ. بْ ؼية اًِػبه٘خ ًوىٓه ؤكاح ؼوّ وًوٍ ًٍٕ بًى اًٌٍٝخ ، التل ًـه ُٕ بٌلـبٛ ؤكاح اًؽوـــّ اًرٍ فٍ اًٌٍٝخ ،وًوٍ ًٍلٝهب التل ؤْ ًهلَ ؤغِبًهب وًّوى فٍ ـٝٝهب، ؼرى وًى هبٓز ٔبًؽخ ًٌِعرِؼ ًٌثوه غلَ ٔالؼهب هإكاح ؼوّ... وهونا ذوىْ ُٕبًؾ اًِعرِؼ وتواُعه ٘ؽٌخ ٔواع األؼياة غٌى اًٌٍٝخ. وهونا توؾّ ُب ًصٌـوٖ ٔـواعذػـلك األؼياة ُّٕٓبٛ ٌٌبٌٍ بال ؤٓه ُلُو ٌٌبًٌٌب واظرِبغًٌب واكرٕبكًًب ًؽٌـبح اًِعرِؼ ُٕ ٓبؼٌخ ،وُٕ ٓبؼٌخ ؤـوي فٔرٌعخ إًواع هٍ آرٕبه ؤكاح ؼوّ ؤـوي هٍبتلرهب، ؤي ٌلىٛ ؼية وفىى ؼية وًوٕ هيًِخ اًّػج ... ؤي هيًِخ اًلًِلواٌٜخ.هِب ؤْ األؼياة ًِوٕ ِوائهب ؤو اهذّبئهب ُٕ اًلاـٍ ؤو ُٕ اًفبهط. اًؽية ًلىَ ؤٔالً ُِصالً ًٌّػج ، شّ ذٕثؾ كٌبكح اًؽية ُِصٌخ ألغٙبء اًؽية، شّ ًٕثؾ هئٌَ اًؽية ُِصال ًلٌبكح اًؽية. وًرٙؾ ؤْ اًٌػثخ اًؽيتٌخ ًػثخ هيًٌخ ـبكغخ ذلىَ غٌى ِوٍ ٔىهي ًٌلًِلواٌٜخ ،وُؽرىي ؤٓبٍٓ ٌٌٝىي ؤٌبٌه أًِبوهاد واًِؿبًٝبد واًٌػج اًٌٍبٌٍ ، مًى ُب ًاهل ؤْ اًؽيتٌخ ؤكاح كهربذىهًخ وًوٕ غٕوًخ. بْ اًؽيتٌخ كهربذىهًخ ٔوًؽخ وًٌٍز ُلّٔػخ، بال ؤْاًػبًّ ًًّرعبوىهب تػل ، فهٍ ؼلًب كهربذىهًخ اًػٕو اًؽلًض. بْاًِعٌَ أًٌبتٍ ًٌؽية اًفبئي هى ُعٌَ اًؽية... واًٌٍٝخ اًرٔفٌنًخ اًرٍ ًوىٓهب مًى اًِعٌَ هٍ ٌٌٝخ اًؽية غٌى اًّػج ، وبْ اًٌٍٝخ اًؽيتٌخ اًرٍ ًفروٗ ؤٓهب ًٌِٕؽخ هٍ اًّػج، هٍ فٍ واكؼ األُو غلو ًلوك ًعيء ُٕ اًّػج، وهى ؼية ؤو ؤؼياة اًِػبه٘خ وؤٕٓبههب ُٕ اًّػج. واًِػبه٘خ ًٌٍز هكٌثًب ِػثًٌبغٌى ٌٌٝخ اًؽية اًؽبهّ تٍ هٍ ُروتٕخ ًٌِٕؽخ ٓفٍهب ًوٍ ذؽٍ ُؽٌه فٍ اًٌٍٝخ، ؤُب اًوكٌج اًّوغٍ وفم هنٖ اًلًِلواٌٜخ اًؽلًصخ فهى اًِعٌَ أًٌبتٍ اًني ؾبًثٌره هّ ؤغٙبء اًؽية اًؽبهّ، ؤي اًوكبتخ ُٕ ؼية اًٌٍٝخ، واًٌٍٝخ ُٕ ؼية اًوكبتخ .هونا ًرٙؾ اًرلظٌٍ واًريًٌف وتٝالْأًنوًبد اًٌٍبٌٌخ اًٍبئلح فٍ اًػبًّ اًٌىَ واًرٍ ذٔثصم ُٔهب اًلًِلواٌٜخ اًرلٌٌلًخ اًؽبًٌخ . اًؽية ًِصٍ ظيءًا ُٕاًّػج،وٌٌبكح اًّػج الذرعيؤ. اًؽية ًؽوّ ٌٓبتخ غٕ اًّػج ، وإًؽٌؾ ال ٌٓبتخ غٕ اًّػج. اًؽية هى كثٌٌخ اًػٕو اًؽلًض ... هى اًٝبئفخ، بْاًِعرِؼاًنيًؽوِه ؼية واؼل هى ذِبًُب ُصٍ اًِعرِؼاًنيذؽوِه كثٌٌخ واؼلح ؤو ٜبئفخ واؼلح ، مًى ؤْ اًؽية ًِصٍ ، هِب ٌثم ، هئًخ ُعِىغخ واؼلح ُٕأًبً ، ؤو ُٕبًؾُعِىغخ واؼلح ُٕاًِعرِؼ، ؤوغلٌلح واؼلح ، ؤو ُوبًٓب واؼلًا ، وهى تبًربًٍ ؤكٌٌخ بما ُب كىهْ تػلك اًّػج ، وهونا اًلثٌٌخ واًٝبئفخ فهٍ ؤكٌٌخ بما ُب كىهٓز تػلك اًّػج ، وهٍ ماد ُٕبًؾ واؼلح ؤو غلٌلح ٜبئفٌخ واؼلح ، وُٕذٌى إًِبًؾ ؤو اًػلٌلح ذروىْ اًوئًخ اًىاؼلح وال فوق تٌٕ اًؽية ؤو اًلثٌٌخ بال هاتٝخ اًلَ واًرٍ هتِب وظلد غٔل ُّٔإ اًؽية. بْ إًواع اًؽيتٍ غٌى اًٌٍٝخ ال فوق تٌٔه بٜالكب وتٌٕ إًواع اًلثٌٍ واًٝبئفٍ ماذه، وبما هبْ أًنبَ اًلثٌٍ واًٝبئفٍ ُوفىً٘ب وٍُرهعًٔب ٌٌبًٌٌب فٌعج ؤًْوفٚ وًٍرهعٕأًنبَاًؽيتٍ ؤًًٙب ، فوالهِب ًٌٍى ٌٍُوًب واؼلًا ، وًاكيبًى ٓرٌعخ واؼلح. بْ اًرإشٌو اًٌٍثٍ واًِلُو ًٌٕواع اًلثٌٍ ؤو اًٝبئفٍ فٍ اًِعرِؼ هى ٓفَ اًرإشٌو اًٌٍثٍ واًِلُو ًٌٕواع اًؽيتٍ فٍ اًِعرِؼ. اًٝثلخ أًنبَ اًٌٍبٌٍ اًٝثلٍ هى ٓفَ أًنبَ اًٌٍبٌٍ اًؽيتٍ ، ؤو أًنبَ اًٌٍبٌٍ اًلثٌٍ ، ؤو أًنبَ اًٌٍبٌٍ اًٝبئفٍ...ؤْ ذٍىك غٌى اًِعرِؼ ٜثلخ ُصٌِب ًٍىك غٌٌه ؼية ؤو كثٌٌخ ؤو ٜبئفخ . بْ اًٝثلخ هٍ ُعِىغخ ُٕ اًِعرِؼ ماد ُٕبًؾ واؼلح،وهنًى اًؽية واًٝبئفخ واًلثٌٌخ. بْإًِبًؾ اًىاؼلح ذّٔإ ُٕ وظىك ُعِىغخ ُٕ أًبً ذعِػهب هاتٝخ اًلَ ؤو اًػلٌلح ؤو اًصلبفخ ؤو اًِوبْ ؤو ٍُرىي اًِػٌّخ. واًٝثلخ واًؽية واًٝبئفخ واًلثٌٌخ ذّٔإ هنًى ُٕ ماد األٌثبة اًِاكًخ بًى ماد أًرٌعخ ؤي تٍثج كَ ؤو ُػرلل ؤو ٍُرىي ُػٌٍّ ؤو شلبفخ ؤو ُوبْ ذٔعّ غٔهب اًِعِىغخ فٍ ٔىهح ٜثلخ ؤو ؼية ؤو كثٌٌخ ؤو ٜبئفخ ، وأًرٌعخ هٍ ذوّى هئًخ واؼلح ًرؽلٌم ذٌى إًِبًؾ فٌنهو اًّوٍ االظرِبغٍ ًرٌى ْؤكاح تٍثج اظرِبغٍ ذرؽون تإٌٌىة ٌٌبٌٍ ًرؽلٌم هئًخ وٌُٕؽخ ذٌى اًعِبغخ . وفٍ هٍ األؼىاي فبًّػج ًٌَ هى اًٝثلخ وال اًؽية وال اًلثٌٌخ وال اًٝبئفخ ، وبِٓب ذٌى ظيء ُٕ اًّػج فلٞ ، وذِصٍ ؤكٌٌخ فٌه. وبما ٌبكد غٌى اًِعرِؼ اًٝثلخ ؤو اًؽية ؤو اًلثٌٌخ ؤو اًٝبئفخ ٔبه أًنبَ اًٍبئل آٓنان ٓنبًُب كهربذىهًًب . وُؼ هنا فبالئرالف اًٝثلٍ واالئرالف اًلثٌٍ ؤفٍٙ ُٕ االئرالف اًؽيتٍ ، بم بْ اًّػج ًروىْ ؤٔالً ُٕ ُعِىع كثبئٍ، ؤًله وظىك اًنًٕ ال كثٌٌخ ًهّ ، وهٍ أًبً ذٔرٍِ بًى ٍُرىًبد ٜثلٌخ ُػٌٔخ .ؤُب اًؽية ؤو األؼياة فٌٌَ هٍ اًّػج فٍ غٙىًرهب. وُٕ هٔب فبًؽية واالئرالف اًؽيتٍ هى األكٌٌخ ؤُبَ اًعِبهٌو اًؿفٌوح ـبهط اًػٙىًخ. ووفلًب ًٌلًِلواٌٜخ اًؽلٌلٌخ فالُثوه ًٝثلخ ؤْ ذٍؽم تلٌخ اًٝثلبد ُٕ ؤظٍ ٌُٕؽرهب هٍ ، وال ُثوه ًؽية ؤْ ًٍؽم تلٌخ األؼياة ًٌِٕؽره ، وال ُثوه ًلثٌٌخ ؤْ ذٍؽم تلٌخ اًلثبئٍ ًٌِٕؽرهب، وال ُثوه ًٝبئفخ ؤْ ذٍؽم تلٌخ اًٝىائف ًٌِٕؽرهب. اإلتبؼخ تهنٖ اًرٕفٌخ ذػٍٔ ٓثن ُٔٝم اًلًِلواٌٜخ واالؼروبَ ًِٔٝم اًلىح. بْ ُصٍ هنا اإلظواء غٍِ كهربذىهي ، ألٓه ًٌَ ًٌِٕؽخ هٍ اًِعرِؼ اًني ال ًروىْ ُٕ ٜثلخ واؼلح ، وال كثٌٌخ واؼلح ... وال ٜبئفخ واؼلح ... وال ُٕ ؤغٙبء اًؽية فلٞ ، وال ُثوه ًٌلٌبَ ته ...بْ ُثوهٖ اًلهربذىهي هى ؤْ اًِعرِؼفػالً ًروىْ ُٕ ؤٜواف ُرػلكح ، وًوٕ ؤؼلهب ًلىَ ترٕفٌرهب ، ؤي ذٕفٌخ تلٌخ األٜواف ًٌثلى هى فلٞ. بمْ فِصـٍ هـنا اًػـٍِ ًٌَ ًٌِٕؽخ هٍ اًِعرِؼ تٍ ًٌِٕؽخ ٜثلخ واؼلح ، ؤو كثٌٌخ واؼلح، ؤو ٜبئفخ واؼلح ، ؤو ؼية واؼل ، ؤي ًٌِٕؽخ اًنًٕ ًؽٌىْ ُؽٍ اًِعرِؼ، ألْ هنا اإلظواء اًرٕفىي ؤٔـالً كبئّ ٘ل ؤفواك اًِعرِؼ اًنًٕ ًٌٍىا ُٕ ِٕ٘اًؽية ؤو اًٝثلخ ؤو
Rozpocznij dyskusję Zgadzam się ( 0 )     Nie zgadzam się ( 0 )   zgłoś nadużycie